intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân tán đầu tư

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

139
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguồn gốc của sự bất định trong đầu tư, đường đặc trưng, các phương pháp phân tán đầu tư đơn giản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tán đầu tư

  1. Qu n tr R i ro PHÂN TÁN ð U TƯ PHÂN TÁN 1. NGU N C A S B T ð NH TRONG ð U TƯ 2. ðƯ NG ð C TRƯNG ð U TƯ 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁN ð U TƯ ðƠN GI N 4. PHÂN TÁN C A MARKOWITZ 5. MÔ HÌNH ð NH GIÁ TÀI S N CAPM 1 2 NGU N C A S B T ð NH NGU N C A S B T ð NH TRONG ð U TƯ TRONG ð U TƯ 1. R i ro do thi u thông tin v công ty 6. R i ro v s c mua 2. R i ro do lãi su t 7. R i ro do bi n ñ ng th trư ng 3. R i ro t giá 8. R i ro do qu n lý 4. R i ro do l a ch n 9. R i ro do v n (Default risk) 5. R i ro do ñ nh th i ñi m 10. R i ro tài chính 3 4 NGU N C A S B T ð NH R I RO V S C MUA TRONG ð U TƯ • L m phát 11. R i ro thanh kho n • Ch s giá c 12. R i ro do mua l i ch ng khoán • T c ñ l m phát q = (CPI cuûa thaùngt + 1) - (CPI cuûa thaùngt) CPI cuûa thaùng t 13. R i ro do chuy n ñ i ch ng khoán • Lãi su t danh nghĩa rn (Nominal interest rates) 14. R i ro chính tr và lãi su t th c t rr (Real interest rates) 15. R i ro trong ngành ho t ñ ng 1 r r q 1 + rr = + n ⇒ rr = n − 1+ q 1+ q 5 6 Th.s Tr n Quang Trung 1
  2. Qu n tr R i ro R I RO DO V N R I RO DO V N 1. T m th i không tr ñư c n Ưu tiên thanh toán khi phát mãi tài s n c a công ty 2. Tài s n c a công ty ít hơn n b phá s n: 3. Ưu tiên thanh toán khi phát mãi tài s n c a công ty • Chi phí tòa án, lu t sư b phá s n: • N ti n lương công nhân viên (có gi i h n t i ña) • N thu Nhà nư c • Ch n có th ch p, b o ñ m • Ch n không ñư c b o ñ m • C ñông c phi u ưu ñãi • C ñông c phi u thư ng 7 8 Th i kỳ S li u hi u ch nh L i su t Th giá L i su t Th giá C t c c t c thay ñ i c phi u 1979 Q1 74.625 0.720 0.965% 5.695% 6.660% ðƯ NG ð C TRƯNG 1979 1979 1979 Q2 Q3 Q4 78.875 73.375 67.750 0.860 0.860 0.860 1.090% -6.973% -5.883% 1.172% -7.666% -6.494% 1.269% -4.982% -3.712% 1980 Q1 64.375 0.860 1.336% -13.398% -12.062% 1. L i su t th trư ng S & Pt +1 − S & Pt 1980 Q2 55.750 0.860 1.543% 5.381% 6.924% rm , t = 1980 Q3 58.750 0.860 1.464% 9.149% 10.613% S & Pt 1980 Q4 64.125 0.860 1.341% 5.848% 7.189% p t +1 − p t + d t 1981 1981 Q1 Q2 67.875 62.375 0.860 0.860 1.267% -8.103% -6.836% 1.379% -7.214% -5.836% 2. L i su t tài s n ri , t = 1981 Q3 57.875 0.860 1.486% -6.479% -4.994% pt 1981 1982 Q4 Q1 54.125 56.875 0.860 0.860 1.589% 1.512% 5.081% 5.055% 6.670% 6.567% 3. Ư c lư ng và mô t ñư ng ñ c trưng 1982 1982 Q2 Q3 59.750 60.625 0.860 0.860 1.439% 1.464% 2.904% 1.419% 21.031% 22.449% 1982 Q4 73.375 0.860 1.172% 31.175% 32.348% ri , t = β i rm , t + α i + e i , t 1983 1983 Q1 Q2 96.250 101.750 0.860 0.860 0.894% 5.714% 6.608% 0.845% 18.182% 19.027% 1983 Q3 120.250 0.950 0.790% 5.509% 6.299% Trong ñó 1983 Q4 126.875 0.950 0.749% -3.842% -3.094% ρ i ,m σ i σ m α i = ri − β i rm βi = 1984 Q1 122.000 0.950 0.779% -6.557% -5.779% σ2m 1984 1984 Q2 Q3 114.000 105.750 0.950 0.950 0.833% -7.237% -6.404% 0.898% 17.494% 18.392% ei,t là sai s c a mô hình h i quy kỳ t 9 1984 1985 Q4 Q1 124.250 123.125 1.100 1.100 0.885% -0.905% -0.020% 0.893% 3.147% 4.041% 10 IBM Th trư ng Lúc ñó ñư ng ñ c trưng có phương trình L i su t trung bình, E(r) 0.03108 0.04064 như sau R i ro t ng th , Var(r)= 2σ σ σ σ 0.01389 0.00749 ð l ch chu n, σ 0.11785 0.08654 R i ro h th ng, β i Var( rm ) = ρ Var( ri ) 2 2 E ( ri rm ) = α i + β i rm 0.00780 NA* R i ro không h th ng, Var(e) 0.00609 NA* ð l ch chu n, √Var(e) 0.07803 NA* β, ch s r i ro h th ng 1.021 NA* , giao ñi m v i tr c tung α αα α -0.0104 NA* E(r i rm ) = − 0.0104 + 1.021r m , h s tương quan v i th trư ng ρ 0.7495 NA* 2ρ 2 2 2 , t l r i ro h th ng 0.56176 1.0 11 12 Th.s Tr n Quang Trung 2
  3. Qu n tr R i ro PHÂN TÍCH R I RO CH NG KHOÁN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁN ð U TƯ ðƠN GI N 1. RR t ng th = RR h th ng + RR không h th ng 1. Phân tán ñ u tư ñơn gi n Var(ri ) = β 2 Var(rm ) + i Var(e i ) • “ð ng ñ t t c các qu tr ng vào m t cái r ” • R i ro h th ng 2. T l không th phân tán Ruûi ro heä thoáng β 2 Var(r m ) ρ2 = = i Ruûi ro toång theå Var(r i ) 3. T l có th phân tán 2. Phân tán qua nhi u ngành Ruûi ro khoâng heä thoáng Var(ei) 3. Phân tán qua các m c ch t lư ng 1 − ρ2 = = Ruûi ro toång theå Var(ri) 13 14 PHÂN TÁN C A CÁC TRƯ NG H P TƯƠNG QUAN MARKOWITZ 1. L i su t và r i ro c a danh m c ñ u tư n rp = ∑ i =1 x i ri n n σp = ∑ ∑ i =1 j=1 x i x jρ ijσ i σ j 2. Các trư ng h p tương quan 3. Phân tích danh m c ñ u tư b ng phân tán c a Markowitz 4. Tài s n không r i ro c i thi n ñư ng biên hi u qu 15 16 THI T L P DANH M C ð U TƯ THEO PHƯƠNG PHÁP MARKOWITZ • Ch n m t s ch ng khoán, chú ý các ch ng khoán tương quan ngh ch • Tính các ñ c trưng c a các ch ng khoán như l i su t, r i ro, m c ñ tương quan • Danh m c ñ u tư hi u qu s n m trên ñư ng biên hi u qu (Efficient frontier) 17 18 Th.s Tr n Quang Trung 3
  4. Qu n tr R i ro TÀI S N KHÔNG R I RO C I MÔ HÌNH ð NH GIÁ TÀI S N THI N ðƯ NG BIÊN HI U QU CAPM ðư ng th trư ng ch ng khoán SML k s = k RF + β (k m − k RF ) Trong ñó ks là l i su t c a c phi u kRF là l i su t trái phi u chính ph km là l i su t th trư ng 19 20 MÔ HÌNH ð NH GIÁ TÀI S N CAPM 21 Th.s Tr n Quang Trung 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2