Phân tích những đặc điểm khác biệt của việc thiết kế chương trình tọa đàm phát thanh trực tiếp so với phát thanh phát lại

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
174
lượt xem
23
download

Phân tích những đặc điểm khác biệt của việc thiết kế chương trình tọa đàm phát thanh trực tiếp so với phát thanh phát lại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo chí hiện đại với những đặc trưng và thế mạnh của nó mới ra đời cách đây chưa đầy năm thế kỷ. Nhưng từ khi nó ra đời, báo chí hiện đại đã ngay lập tức phát huy vai trò và sức mạnh của nó trong việc nâng cao dân trí, giáo dục nhân cách con người. Ngành báo phát thanh Việt Nam đã có lịch sử phát triển 57 năm, đã hình thành hệ thống phát thanh quốc gia từ trung ương đến cơ sở, đã và đang đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp cách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích những đặc điểm khác biệt của việc thiết kế chương trình tọa đàm phát thanh trực tiếp so với phát thanh phát lại

  1. bài: Phân tích nh ng c i m khác bi t c a vi c thi t k chương trình t a àm phát thanh tr c ti p so v i phát thanh phát l i. Báo chí hi n i v i nh ng c trưng và th m nh c a nó m i ra i cách ây chưa y năm th k . Nhưng t khi nó ra i, báo chí hi n i ã ngay l p t c phát huy vai trò và s c m nh c a nó trong vi c nâng cao dân trí, giáo d c nhân cách con ngư i. Ngành báo phát thanh Vi t Nam ã có l ch s phát tri n 57 năm, ã hình thành h th ng phát thanh qu c gia t trung ương n cơ s , ã và ang óng góp tích c c, hi u qu vào s nghi p cách m ng c a ng và nhân dân, vào s nghi p u tranh vì hoà bình, n nh và phát tri n trong khu v c và trên Th Gi i. Chương trình to àm có nghĩa là ng i trò chuy n. M t cu c to àm phát thanh tr c ti p hay phát thanh phát l i u ph i có ít nh t ba ngư i tham gia, trong ó có m t vai trò không bao gi thay i ó là ngư i d n chương trình ( phóng viên, biên t p viên…), ây là ngư i có vai trò t ch c, ng th i là ngư i tr c ti p tham gia và g i ý cho nh ng tranh lu n, bàn b c. Các nhân ch ng là nh ng ngư i có uy tín, có kinh nghi m ho c có nh ng v trí xã h i nh t nh. Nh ng ý ki n c a h nêu ra trong các cu c to àm thư ng mang tính ch t cá nhân nhưng có tin c y cao. Các chương trình phát thanh tr c ti p ã t n d ng t i a ưu th c a phát thanh hi n i, t o nên s h p d n công chúng. S dĩ, các chương trình phát thanh tr c ti p h p d n ngư i nghe n như v y là vì phát thanh tr c ti p ng hành v i nh ng gì ang di n ra. Thính gi có th tham gia trong chương trình. N i dung c a các chương trình phát thanh tr c ti p u mang hơi th c a cu c s ng, bao g m h u h t các lĩnh v c. Các nhà báo phát thanh u h t s c sáng t o, dám i vào nh ng tài hi n nay ư c nhi u ngư i quan tâm. Các khán thính gi theo dõi chương trình phát thanh tr c ti p theo dõi r t k chương trình, nên vai trò c a ngư i biên t p, ch o hay d n chương trình s giúp khán gi hi u rõ hơn v m t v n nào ó, -1-
  2. h ph i ch th t rõ ràng vì h ch có m t cơ h i duy nh t. c gi báo in có th dành nhi u th i gian c t báo - h có th c l i t i l n th hai, th ba. Nhưng khán thính gi c a ài phát thanh tr c ti p hay truy n hình thì không làm ư c như v y. H ch có m t l n nghe câu chuy n (tr phi theo dõi chương trình phát l i ho c theo dõi qua Internet). H u h t các b n tin c a ài u ng n nhưng l i vô cùng rõ ràng. Khi ngư i ta c m t báo lên, h bi t là ang c tin c a ngày hôm qua. Nhưng khi ngư i ta m ài hay tivi thì mu n tìm hi u v thông tin m i nh t, cái gì x y ra ngày hôm ó, th m chí vào gi ó. Chính vì th nên h dùng ngôn ng bình thư ng và theo m t phong cách tho i mái, t t nh t là như h i tho i, nói chuy n v i nhau bình thư ng. H s d ng nh ng câu ơn gi n và tr c ti p, câu n n i v i câu kia như là mình ang nói chuy n v i ai ó ngư i nghe hi u ư c y câu chuy n ngay t l n nghe u tiên. Ngư i d n chương trình ch ch n nh ng thông tin quan tr ng nh t t tài li u, m t cu c h p báo ho c l y ch chính t nhi u s ki n ph c t p, trình bày thông tin chính hay ch chính này trong m t ho c hai câu c a bài. Làm như v y thì thính gi s hi u ngay lý do vì sao câu chuy n l i quan tr ng ho c thú v và h s ti p t c nghe, không c n ph i t p trung quá nhi u vào b i c nh và các chi ti t, ví d như tu i tác, a ch , con s như v n thư ng th y tin, bài trên báo in. Nh ng thông tin ó s ch làm cho tin phát sóng quá dài và ph c t p. Trong tin phát sóng, các biên t p viên làm cho ngư i nghe quan tâm t i ph n mào u, ó là câu nói rõ ràng, ng n g n, ph n ánh s vi c chính. Ngư i ch to - ng th i là ngư i d n chương trình có nhi m v xác nh ch . Khi thi t k m t chương trình phát thanh tr c ti p ph i tr i qua các bư c sau: - Ch to nêu lý do, ch c a cu c to àm và nh ng yêu c u c th ư c t ra trong cu c to àm. - Ch to gi i thi u nh ng ngư i tham gia to àm. -2-
  3. - Ch to nêu v n và l n lư t m i nh ng ngư i tham gia phát bi u. Trư c khi ti n hành m t cu c to àm, ngư i t ch c ph i chu n b chu áo, nh t là chương trình to àm tr c ti p. Trư c h t là vi c nghiên c u xác nh ch , tài, thu h p và ghi chép nh ng thông tin c n thi t. Trư c h t ph i ch n l a ch , tài cho m t cu c to àm, d oán trư c nh ng kh năng có th x y ra trong khi to àm. Ch ph i mang tính b c xúc, nóng h i, ư c nhi u ngư i quan tâm. Ngư i t ch c to àm thu thanh ph i tìm ki m, ch n l a nh ng thành viên tham gia t a àm. Ngư i nghe chú ý n cu c t a àm và còn b lôi cu n vào vi c theo dõi l i l văn chương và gi ng nói c a các thành viên. Vi c ph i h p gi a ngư i d n chương trình t a àm v i nh ng ngư i ph trách ph n k thu t là m t trong nh ng yêu c u quan tr ng góp ph n tr c ti p vào thành công c a chương trình. Nh ng ngư i ph trách k thu t âm thanh cũng ph i hi u ư c nh ng yêu c u t ra i v i chương trình như t t c các thành viên khác tham gia tja àm. c bi t là i v i nh ng cu c to àm phát tr c ti p. S ph i h p ăn ý, nh p nhàng gi a ngư i d n chương trình v i các cán b k thu t s t o ra m t s chuy n ng chung nh m hư ng t i m t m c ích. có m t cu c t a àm phát thanh t k t qu t t c n ph i có b n tóm t t n i dung ch , tài phân phát cho t ng thành viên tham gia h có th i gian suy nghĩ nghiên c u, chu n b cho nh ng tư li u, s ki n, con s , nh ng i u c n thi t nêu ra trong to àm. Ngư i t ch c to àm thu thanh ph i chu n b các câu h i c n thi t nêu v n , nh ng câu h i cu c to àm i úng hư ng. N u trư c khi ghi âm cu c to àm ngư i t ch c cu c t a àm y không có i u ki ng np g trao i v i các thành viên thì cũng nên cung c p cho h b n vi t tay ho c ánh máy nh ng câu h i chính vê nh ng v n ư c nêu ra. Các câu h i ư c s p x p theo m t tr t t logic và m ch l c, có kh năng ch ra tính ch t, pham vi, ch mà cu c to àm s t t i. -3-
  4. Nh ng câu h i ph i ng n g n c i m , có nh hư ng rõ ràng, khôn nh ki n, ap t hay ch y theo ý ki n c a ngư khác. Ph i rõ ràng xác nh không mơ h và có kh năng kích thích s tranhlu n. Ngư i ch to s d ng nh ng câu h i như nh ng “tia l a”, khích l làm cháy bùng lên cu c tranh lu n, i u quan tr ng là m i ngư i ph i bi t ch ng nh ng ngư i l ml i cu c to àm i úng hư ng. Ch to tim cách cho m i ngư i ph i l ng nghe khi ngư i khác nói. Luôn lưu ý các thành viên bám sát micro cua h b ng cách không xa r i v trí ã nh. Trong th i i m thích h p có th d ng l i tóm t t nh n m nh nh ng i m quan tr ng c a cu c to àm, không nên nêu nh ng quan di m có tính ch t cá nhân. Nhưng ngư i nhanh nh n hăng hái nên ư b trí ng i g n ch to , m i ngư i tham ra u ph i ng i ơ nh ng v trí sao cho luôn luôn nhìn rõ m t nhau ti n phát bi u ý ki n. Nh ng ngư i tham ra ph i có y gi y bút ghi chép nh ng ý ki n n y sinh trong quá trình tao i tranh lu n. c trưng cơ b n c a to àm phát thanh là năng l c truy n t i thông tin dư i hình th c c a m t cu c bàn b c tranh lu n xung quanh m t ch nh t nh thông qua âm thanh sinh ng- trong ó ch y u là l i nói và ti ng ng. To dàm thu thanh phát tr c ti p hi n nay còn có thê th c hi n v i s tham ra tr c ti p c a công chúng thính gi . H có th nêu ra nh ng câu h i cho các thành viên tham gia to àm. ây là m t trong nh ng th lo i có kh năng t o ra m i giao lưu gi a ch th try n thông v i công chúng. ây cũng ư c coi như là phương pháp t t nh t công chúng có th ti p nh n các ngu n thông tin m t cách sinh ng tr c ti p, ng th i có th bày t thái hành ng c a minh trư c nhũng v n mà cu c t a àm ưa ra. th c hi n thành công nh ng chương trình to àm trên sóng phát thanh, ngoài vi c n m v ng nh ng c trưng báo phat thanh và nh ng ki n th c c n thi t…nh ng ngư i tham gia chương trình ph i có s nh y bén lnh ho t luôn ch ng sáng t o và xu t phát t quy n l i c a thính gi . -4-
Đồng bộ tài khoản