intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân tích các báo cáo tài chính

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

773
lượt xem
250
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại sao chúng ta cần các báo cáo tài chính? Bảng cân đối kế toán là gì? Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì? Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Chuẩn bị các báo cáo tài chính như thế nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích các báo cáo tài chính

  1. Qu n tr Tài chính CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH T i sao chúng ta c n các báo cáo tài chính? PHÂN TÍCH CÁC B ng cân ñ i k toán là gì? BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo k t qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh là gì? Báo cáo lưu chuy n ti n t là gì? Chu n b các báo cáo tài chính như th nào? T I SAO CHÚNG TA C N B NG CÂN ð I K TOÁN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH? Báo cáo tình hình tài s n, n vàv n ðáp ng yêu c u c a nhà nư c c a doanh nghi p m t th i ñi m xác ðánh giá ho t ñ ng và tình hình tài ñ nh chính c a doanh nghi p Ra và ñánh giá các quy t ñ nh phân ð nh nghĩa các thu t ng dùng trong b ng cân ñ i k toán b ngu n l c B NG CÂN ð I K TOÁN TÀI S N T I S N LƯU ð NG & À T IS N À ð U TƯ NG N H N T i s n lưu ñ ng & ñ u tư ng n h n à T i s n c ñ nh & ñ u tư d i h n à à Ti n NGU N V N C c kho n ñ u tư t i ch nh ng n h n á à í N ph i tr C c kho n ph i thu á Ngu n v n ch s h u H ng t n kho à T i s n lưu ñ ng kh c à à á Th.S Tr n Quang Trung 1
  2. Qu n tr Tài chính TÀI S N NGU N V N N PH I TR T IS NC ð NH & ð U TƯ D I H N À À • N ng n h n: Vay ng n h n T i s n c ñ nh à C c kho n ph i tr á C c kho n ñ u tư t i ch nh d i h n á à í à N d i h n ñ n h n tr à Chi ph XDCB d dang í • N d ih n à àà à C c kho n ký cư c, ký qu d i h n á à à • N kh cá á á á NGU N V N BÁO CÁO K T QU HO T ð NG KINH DOANH NGU N V N CH S H U • Báo cáo trình bày dư i góc ñ tài • Ngu n v n kinh doanh ban ñ u chính các ho t ñ ng c a doanh • Lãi chưa phân ph i nghi p trong m t th i kỳ c th . BÁO CÁO K T QU DOANH THU HO T ð NG KINH DOANH ð nh nghĩa c c thu t ng á á á d ng trong b o ù ù ù á á á • T ng doanh thu c o HðKD: Chi t kh u á á á á • Doanh thu Gi v n h ng b n á à á • Gi m giá L it cg p • Giá tr hàng bán b tr l i Chi ph ho t ñ ng í í í í • Doanh thu thu n L i t c tru c thu L i t c thu n Th.S Tr n Quang Trung 2
  3. Qu n tr Tài chính CHI PHÍ HO T ð NG L I T C THU N • Chi phí bán hàng • L i t c t ho t ñ ng kinh doanh • Chi phí qu n lý doanh nghi p • L i t c t ho t ñ ng tài chính • Kh u hao • L i t c b t thư ng • T ng l i t c trư c thu • Thu l i t c ph i n p • L i t c thu n BÁO CÁO T I SAO VI C PHÂN TÍCH LƯU CHUY N TI N T DÒNG TI N T LÀ QUAN TR NG? ðo lư ng kh năng t o ra dòng ti n t T i sao vi c phân tích dòng ti n t là c a doanh nghi p quan tr ng? ðo lư ng kh năng ñáp ng các nghĩa Ti n c a b n ñ n t ñâu? v ñ i v i ch n , nhà nư c B n có th làm gì qua phân tích dòng Kh ng ñ nh các nhu c u cho vi c tài tr t bên ngoài ti n t ? Gi i thích s sai bi t gi a ti n m t và l i t c sau thu Cung c p thông tin c n thi t cho ho ch ñ nh và ki m soát TI N C A B N PHÂN LO I CÁC HO T ð N T ðÂU? ð NG C A DÒNG TI N T Phân lo i các ho t ñ ng c a dòng ti n t Ho t ñ ng s n xu t kinh doanh Chu kỳ c a dòng ti n t Ho t ñ ng khác: V n ho t ñ ng thu n Ho t ñ ng ñ u tư Các ngu n và s s d ng các qu Ho t ñ ng tài chính Th.S Tr n Quang Trung 3
  4. Qu n tr Tài chính V N HO T ð NG THU N CÁC NGU N VÀ S S (VHðT) D NG CÁC QU • VHð = Tài s n lưu ñ ng - N ng n h n • Ngu n: • VHðT là s thay ñ i c a VHð N hay v n tăng • VHðT = ∆ TSLð + ∆ TM - ∆ NNH Tài s n gi m • ∆ TSLð là s thay ñ i c a tài s n lưu • S d ng: ñ ng không k ti n m t N hay v n gi m • ∆ TM là s thay ñ i c a ti n m t Tài s n tăng • ∆ NNH là s thay ñ i c a n ng n h n B N CÓ TH LÀM GÌ QUA B N CÓ TH LÀM GÌ QUA PHÂN TÍCH DÒNG TI N T ? PHÂN TÍCH DÒNG TI N T ? B n có th d báo s thi u h t hay dư th a B n có th d báo s thi u h t hay dư th a ti n m t ti n m t N u thi u h t, b n có th : N u dư th a, b n có th : Vay thêm Tr n ngân hàng Gi m tài s n lưu ñ ng Tr cho ngư i cung c p Gi m các tài s n khác Tài tr cho m t k ho ch ñ u tư PHÂN TÍCH PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH T S TÀI CHÍNH LÀ GÌ? Phân tích các t s tài chính là gì? ðánh giá ho t ñ ng c a doanh nghi p T i sao PTBCTC h u ích cho b n? ð i chi u v i m t s tiêu chu n B n có th làm gì? Ph n l n d a trên các thông tin d có Các h n ch ñ i v i doanh nghi p v a và nh Th.S Tr n Quang Trung 4
  5. Qu n tr Tài chính KH NĂNG THANH TOÁN T S QU N LÝ N Taøi saûn löu ñoäng Toång nôï T s lưu ñ ng = T l n = Nôï ngaén haïn Toång voán chuû sôû höõu EBIT Kh năng ñáp ng ti n lãi (TIE) = T s thanh toán nhanh Tieàn laõi Taøi saûn deå chuyeån thaønh tieàn = Nôï ngaén haïn KH NĂNG SINH L I HI U QU S D NG TÀI S N L i su t theo doanh thu H s quay vòng hàng t n kho L it cg p Giaù voán haøng baùn (Doanh thu) = Toàn kho trung bình L i t c t ho t ñ ng SXKD L i t c thu n Chu kỳ quay vòng hàng t n kho Soá ngaøy trong kyø = Lôïi töùc thuaàn Heä soá quay voøng haøng toàn kho L i su t c a t ng tài s n = Toång taøi saûn H s quay vòng CKPThu Doanh thu thuaàn Lôïi töùc thuaàn = L i su t c a v n ch s h u = Trung bình caùc khoaûn phaûi thu Voán chuû sôû höõu HI U QU S D NG TÀI S N T S GIÁ TH TRƯ NG Thò giaù cuûa coå phieáu Chu kỳ CKPThu (DSO) T s P/E = Thu nhaäp cuûa coå phieáu Soá ngaøy trong kyø = Heä soá quay voøng caùc khoaûn phaûi thu H s quay vòng tài s n Voán chuû sôû höõu Thư giá c a c phi u = Doanh thu Soá coå phieáu = Toång taøi saûn H s quay vòng tài s n c ñ nh Thò giaù cuûa coå phieáu Doanh thu T s M/B = = Thö giaù cuûa coå phieáu Taøi saûn coá ñònh Th.S Tr n Quang Trung 5
  6. Qu n tr Tài chính T I SAO PTBCTC B N CÓ TH LÀM GÌ? H U ÍCH CHO B N? B n mu n bi t doanh nghi p c a b n ho t Thay ñ i chính sách tr ch m? ñ ng như th nào, và ch m t con s , doanh Gi m t n kho? thu ch ng h n, thì không ñ Thay ñ i giá? Tr b t n ? Nó giúp b n ra các quy t ñ nh ñ c i thi n ho t ñ ng c a doanh nghi p Mư n hay tăng thêm v n? Nh ng ngư i chung v n hay ch n cũng có th c n s d ng các thông tin này GI I H N C A GI I H N C A PHÂN TÍCH CH S PHÂN TÍCH CH S Công ty l n ho t ñ ng trong nhi u lĩnh v c khó so v i trung bình ngành K thu t “Window dressing” So v i trung bình ngành? Ph thu c phương pháp k toán L m phát giá tr ? Ý nghĩa c a tiêu chu n: t t? x u? Y u t mùa T t+x u=? CÁC H N CH ð I V I PHÂN TÍCH DUPONT DOANH NGHI P V A VÀ NH Thi u tiêu chu n ñ so sánh S li u có th không chính xác Các báo cáo tài chính thư ng ch ph n ánh k t qu c a quá kh Có th d u các v n ñ nghiêm tr ng sau này m i phát sinh Th.S Tr n Quang Trung 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2