intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý phần 8

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

149
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý phần 8', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý phần 8

 1. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 99 Khi xaây döïng csdl ta phaûi söû duïng khaû naêng laäp chæ muïc treân caùc vuøng thích hôïp ñeå taêng khaû naêng khai thaùc döõ lieäu. Vieäc laäp chæ muïc mang laïi lôïi ích sau: - vieäc tìm kieám vaø khai thaùc maãu tin nhanh hôn - Hieäu quaû trong vieäc khai thaùc nhieàu baûng - Khai thaùc moät baûng theo nhieàu thöù töï khaùc nhau - Taïo khaû naêng kieåm tra söï truøng laép döõ lieäu - Saép xeáp döõ lieäu theo nhieàu caáp Vieäc laäp chæ muïc taïo ra caùc baát lôïi sau: - söû duïng khoâng gian löu tröõ nhieàu hôn. - thôøi gian khai thaùc laâu hôn cho caùc thao taùc theâm, söûa, xoùa döõ lieäu VII PHAÙ VÔÕ CAÙC DAÏNG CHUAÅN (DENORMALIZATION) Trong quaù trình xaây döïng csdl, ñeå taêng toác ñoä khai thaùc döõ lieäu, ñoâi khi ta phaûi phaù vôõ caùc daïng chuaån cuûa caùc baûng. 1 Ví duï 1 Trong moâ hình treân, coät thaønh tieàn treân DOØNG ÑÔN HAØNG vaø coät toång coäng treân HOÙA ÑÔN ñöôïc theâm vaøo ñeå löu tröõ caùc giaù trò sau: - keát quaû tính toaùn cuûa soá löôïng x ñôn giaù ñöôïc löu tröõ trong coät thaønh tieàn - toång caùc giaù trò treân coät thaønh tieàn cuûa DOØNG ÑÔN HAØNG ñöôïc löu tröõ trong coät toång coäng Nhö vaäy ta khoâng phaûi nhaäp lieäu cho hai coät naøy maø giaù trò cuûa chuùng ñöôïc heä thoáng töï ñoäng tính toaùn moãi khi coù söï thay ñoåi giaù trò treân coät soá löôïng hay ñôn gía. 2 Ví duï 2 Trong csdl veà vaán ñeà KHAÙCH HAØNG vaø LAÀN KHAÙM BEÄNH, ta coù moâ hình ER sau: Trong moâ hình treân, coät ngaøy khaùm beänh sau cuøng ñöôïc theâm vaøo ñeå chöùa giaù trò ngaøy khaùm beänh môùi nhaát cuûa khaùch haøng maëc duø ta coù theå duøng truy vaán ñeå xaùc ñònh ngaøy naøy thoâng qua caùc ngaøy khaùm beänh cuûa khaùch haøng. 3 Ví duï 3
 2. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 100 soá aê g maõ khaùch sôû boä haøng KHAÙCH höõu caáu taïo XE OÂ TOÂ teân ñöôïc sôû höõu HAØNG kieåu ñòa chæ bôûi daùng Moái quan heä ñöôïc soá söôøn thuoäc veà daønh theâm vaøo ñeå cho taêng toác ñoä khai coù soá ñaêng thaùc LAÀN kyù ÑAÊNG ngaøy KYÙ thöïc hieän bôûi ñöôïc keâ bôûi keâ maõ laàn co LAÀN ngaøy ù SÖÛA soá caây CHÖÕA soá Hình 11.6 - Moâ hình ER coù moái quan heä dö thöøa Trong moâ hình treân, vôùi muïc ñích laøm taêng toác ñoä khai thaùc ngöôøi ta theâm moái keát hôïp giöõa XE OÂTOÂ vaø KHAÙCH HAØNG duøng ñeå dieãn taû khaùch haøng naøo sôû höõu xe oâtoâ naøo. Neáu khoâng coù moái keát hôïp naøy, ta vaãn xaùc ñònh ñöôïc khaùch haøng naøo sôû höõu xe oâtoâ naøo thoâng qua moái keát hôïp giöõa KHAÙCH HAØNG vaø LAÀN ÑAÊNG KYÙ, giöõa LAÀN ÑAÊNG KYÙ vaø LAÀN SÖÛA CHÖÕA vaø giöõa LAÀN SÖÛA CHÖÕA vaø XE OÂTOÂ. Vieäc xaùc ñònh qua nhieàu moái keát hôïp naøy seõ ñoøi hoûi nhieàu thôøi gian xöû lyù. KHAÙCH HAØNG (maõ khaùch haøng, teân, ñòa chæ) XE OÂTOÂ (soá ñaêng boä, caáu taïo, kieåu daùng, soá söôøn) LAÀN ÑAÊNG KYÙ(soá ñaêng kyù, ngaøy, thöïc hieän bôûi) LAÀN SÖÛA CHÖÕA(maõ laàn, ngaøy, soá caây soá) VIIICAÙC KHÍA CAÏNH KHAÙC Khi xaây döïng csdl, ñeå taêng toác ñoä khai thaùc, ta caàn chuù yù ñeán caùc ñieàu sau: 1. Neân löu tröõ caùc thoâng tin khoâng naèm trong moâ hình döõ lieäu nhöng ñöôïc khai thaùc thöôøng xuyeân (nhö teân ñôn vò, ñòa chæ, vv..) trong moät baûng. ÖÙng duïng seõ khai thaùc thoâng tin naøy ngay luùc khôûi ñoäng chöông trình. 2. Neân loïc döõ lieäu cuûa caùc baûng tröôùc khi keát noái chuùng laïi. 3. Neân taùch moät baûng thaønh nhieàu baûng khi treân baûng coù caùc coät ñöôïc khai thöôøng xuyeân vaø cuõng coù caùc coät raát ít ñöôïc khai thaùc. ----oOo----
 3. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 101 Chöông 13 . CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP NGHIEÂN CÖÙU (CASE STUDIES) I TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG TAÂY ÑOÂ 1 Yeâu caàu döõ lieäu / ñaëc taû vaán ñeà. 1. WMC laø tröôøng cao ñaúng ña cô sôû, hieän hoaït ñoäng ôû 3 vò trí khaùc nhau. Moãi cô sôû chuyeân veà moät soá laõnh vöïc ñaøo taïo maø khoâng coù söï truøng laép laõnh vöïc ñaøo taïo giöõa caùc cô sôû. Nghóa laø moät khoùa hoïc ñaøo taïo ñöôïc toå chöùc bôûi moät khoa thì ñöôïc giaûng daïy chæ bôûi cô sôû coù khoa ñoù. 2. Tröôøng Cao ñaúng mong muoán coù moät csdl ñeå löu tröõ chính xaùc veà: • Caùc khoùa hoïc ñaøo taïo vaø caùc chuû ñeà giaûng daïy cuûa caùc khoa ôû moãi caùc cô sôû. • Söï ghi danh cuûa sinh vieân. • Caùc kyø kieåm tra cuoái khoùa vaø ñieåm. • Lyù lòch veà caùc giaûng vieân ñöôïc thueâ bôûi nhaø tröôøng vaø caùc chuû ñeà maø hoï giaûng daïy. 3. Cô sôû ñöôïc nhaän dieän bôûi maõ cô sôû. Teân cuûa cô sôû ñöôïc ñaët coù lieân quan ñeán vò trí ñòa lyù nhö: • CC – Cô sôû trung taâm thaønh phoá. • NR – Cô sôû caùc doøng soâng höôùng baéc • DH – Cô sôû caùc ñoài yeâu quí. 4. Moãi cô sôû coù moät soá khoa nhaát ñònh. Ví duï cô sôû CC coù khoa tính toùan, khoa kinh teá, khoa vaên phoøng vaø thö kyù, khoa luaät vaø coâng ngheä. Ngaøy thaønh laäp cô sôû cuõng caàn ñöôïc quan taâm. 5. Moãi khoa coù moät soá giaûng vieân ñöôïc phaân coâng laø toå tröôûng boä moân, chòu söï quaûn lyù cuûa tröôûng khoa. Khoa coù kinh phí hoaït ñoäng trong moät naêm taøi chaùnh. Moãi giaûng vieân baùo caùo cho toå tröôûng boä moân vaø toå tröôûng boä moân baùo caùo cho tröôûng khoa. 6. Khoa ñöôïc chuû ñoäng môû caùc khoùa ñaøo taïo phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa tröôøng. Ví duï Khoa tính toaùn môû khoùa ñaøo taïo chöùng chæ coâng ngheä thoâng tin (CIT), chöùng chæ coâng ngheä thoâng tin naâng cao (ACIT) vaø vaên baèng coâng ngheä thoâng tin trong öùng duïng maùy tính (DITCA). Khoùa ñang ñaøo taïo caàn phaûi ñöôïc phaân bieät vôùi caùc khoùa hieän khoâng ñang ôû tình traïng ñaøo taïo. 7. Moãi khoùa ñaøo taïo coù moät soá chuû ñeà baét buoäc vaø moät soá khoâng baét buoäc maø sinh vieân phaûi hoaøn taát ñeå ñaït moät kieán thöùc nhaát ñònh. Coù chuû ñeà laø moät phaàn cuûa nhieàu khoùa hoïc. Ví duï nhö chuû ñeà giôùi thieäu veà heä cô sôû döõ lieäu laø ñôn vò hoïc trình chính cuûa ACIT vaø DITCA vaø laø moân nhieäm yù cuûa vaên baèng naâng cao Coâng Ngheä ñieän töû. 8. Chuû ñeà ñöôïc nhaän dieän duy nhaát bôûi chæ muc chuû ñeà (SIN). Taát caû chuû ñeà ñeàu coù teân chuû ñeà nhö “Giôùi thieäu veà heä cô sôû döõ lieäu”. Moät soá chuû ñeà ñoøi hoûi phaûi ñöôïc giaûng sau hay tröôùc moät hay nhieàu chuû ñeà. 9. Nhöõng döõ lieäu sau ñaây veà khoùa hoïc ñöôïc quan taâm: maõ khoùa hoïc, moâ taû khoùa hoïc, thôøi löôïng, cô sôû nôi maø khoùa hoïc ñöôïc xaây döïng vaø loaïi coâng vieäc maø khoùa hoïc nhaém tôùi. 10. Sinh vieân gaéng vöôït qua caùc chuû ñeà trong nhieàu naêm ñeå hoaøn thaønh khoùa hoïc maø hoï ghi danh vaøo. Hoï khoâng ñöôïc pheùp ghi danh vaøo hoïc treân hai khoùa hoïc. 11. Heä caàn löu tröõ chi tieát veà maõ sinh vieân, teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, nam hay nöõ, ngaøy sinh, khoùa hoïc ñaõ ghi danh, chuû ñeà ñaõ ghi danh (quaù khöù vaø hieän taïi) tình traïng ghi danh (baùn thôøi gian hay toaøn thôøi gian) vaø ñieåm.
 4. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 102 12. Khi sinh vieân ghi danh hoïc caùc chuû ñeà, hoï ñöôïc lieät xeáp vaøo hoïc moät lòch chuû ñeà. Hieän nay, WMC söû duïng maãu lòch chuû ñeà naêm. Xem xeùt maãu bieåu naøy ta thaáy moãi maãu lòch chuû ñeà ñöôïc nhaän dieän bôûi maõ lòch chuû ñeà (ví duï nhö 12345A) vaø caùc chi tieát nhö ngaøy baét ñaàu vaø keát thuùc chuû ñeâ, ngaøy trong tuaàn maø chuû ñeà ñöôïc giaûng, giôø baét ñaàu, thôøi löôïng tính theo giôø, soá phoøng, maõ chuû ñeà vaø teân chuû ñeà, maõ giaûng vieân vaø teân giaûng vieân. 13. Chi tieát löu tröõ veà moãi giaûng vieân bao goàm teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, ngaøy vaøo laøm, khaû naêng chuyeân moân, chuû ñeà coù theå giaûng vaø chuû ñeà thoâng thaïo. 14. Do tính chuyeân moân hoùa, moãi giaûng vieân ñöôïc phaân coâng vaøo moät khoa cuûa moät cô sôû vaø daïy caùc chuû ñeà cuûa cô sôû ñoù. Nhaø tröôøng thueâ ba loaïi giaûng vieân: toaøn thôøi gian, baùn thôøi gian, thænh giaûng. 15. Keát thuùc chuû ñeà, tröôûng khoa phaân coâng moät giaûng vieân laøm kieåm tra vaø moät giaûng vieân laøm phuï kieåm tra. Moät kieåm tra coù theå kieåm tra, ñaùnh giaù moät hay nhieàu chuû ñeà vaø phuï kieåm tra cuõng vaäy nhöng khoâng bao giôø kieåm tra vaø phuï kieåm laïi laø giaûng vieân vöøa daïy chuû ñeà ñoù. 2 Moâ hình hoùa döõ lieäu Chuùng ta haõy laàn löôïc söû duïng töøng ñoaïn coù ñaùnh soá cuûa phaàn ñaëc taû vaø: - Nhaän dieän taäp thöïc theå vaø thuoäc tính nhaän dieän. - Nhaän dieän moái keát hôïp giöõa caùc taäp thöïc theå. - Gaén thuoäc tính moâ taû vaøo caùc taäp thöïc theå. - Giaûi quyeát tính baét buoäc hay khoâng baét buoäc cuûa moãi quan heä. - Giaûi quyeát taäp thöïc theå cha con. - Xem xeùt khía caïnh lòch söû vaø dö thöøa döõ lieäu. i Ñoaïn 1 vaø 2 Hai ñoaïn naøy cho ta thaáy söï hieän dieän cuûa caùc taäp thöïc theå: - cô sôû - khoùa hoïc - khoa - sinh vieân - giaûng vieân - chuû ñeà vaø moät vaøi moái keát hôïp giöõa caùc taäp thöïc theå nhö sau: ii Ñoaïn 3 Cho ta bieát thuoäc tính nhaän dieän cuûa CÔ SÔÛ laø maõ cô sôû vaø thuoäc tính moâ taû laø teân cô sôû. iii Ñoaïn 4 Ñoaïn naøy cung caáp cho ta caùc thoâng tin sau: 1/ Cô sôû ñöôïc taïo thaønh töø caùc khoa. 2/ Khoa ñöôïc bieát qua teân khoa.
 5. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 103 3/ Thuoäc tính ngaøy thaønh laäp cô sôû ñöôïc söï quan taâm cuûa nhaø tröôøng. iv Ñoaïn 5 Cho bieát moãi khoa coù moät soá giaûng vieân laøm vieäc trong khoa ñoù vaø ta töï hieåu moãi giaûng vieân chæ chòu söï quaûn lyù cuûa moät khoa. Chuùng ta cuõng thaáy coù 3 loaïi giaûng vieân: giaûng vieân laø tröôûng khoa, giaûng vieân laø tröôûng boä moân vaø giaûng vieân thöôøng. Giaûng vieân thöôøng cuûa boä moân naøo thì chòu söï giaùm saùt cuûa toå tröôûng boä moân ñoù coøn toå tröôûng boä moân chòu söï giaùm saùt cuûa tröôûng khoa. v Ñoaïn 6 Khoa thì toå chöùc nhieàu khoùa hoïc nhöng chæ coù khoùa hoïc ñang ñöôïc ñaøo taïo thì ñöôïc quan taâm, nghóa laø ta khoâng khoâng quan taâm ñeán khía caïnh lòch söû cuûa khoùa ñaøo taïo. ÔÛ ñaây ta theâm thuoäc tính ñang ñaøo taïo coù trò laø Yes/No ñeå bieát khoùa hoïc naøo laø khoùa ñang ñaøo taïo. vi Doaïn 12 Ñoaïn naøy cho ta phaàn moâ hình ER sau:
 6. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 104 dan ïc ghi ôû i hb ñöô ñö ôï c da ïy vaøo bô ûi h dan da ïy ghi II BAØI TAÄP 1 Baøi taäp 1 (haøng hoùa) Doanh nghieäp Hoaøng Minh laø moät doanh nghieäp thöông maïi, chuyeân mua baùn caùc loaïi haøng hoùa. Doanh nghieäp coù nhieàu vaên phoøng ñaïi dieän baùn haøng ôû khaép caùc tænh, thaønh phoá treân phaïm vi caû nöôùc. Moãi tænh, thaønh phoá ñöôïc nhaän dieän baèng maõ tænh-thaønh phoá vaø coù thuoâc tính teân tænh-thaønh phoá, soá daân. Thoâng tin veà moät vaên phoøng goàm coù: maõ vaên phoøng (duy nhaát), teân vaên phoøng, ñòa chæ, ñieän thoaïi lieân laïc vaø tænh, thaønh phoá nôi ñaët vaên phoøng. Doanh nghieäp coù nhieàu nhaân vieân baùn haøng. Thoâng tin veà moät nhaân vieân goàm coù: maõ nhaân vieân (duy nhaát), hoï teân, ngaøy sinh, ñòa chæ. Nhaân vieân chæ ñöôïc pheùp laøm vieäc ôû moät vaên phoøng ñaïi dieän. Doanh nghieäp kinh doanh nhieàu haøng hoùa, thoâng tin veà moät haøng hoùa goàm: maõ haøng (duy nhaát), teân haøng, ñôn vò tính, ñôn giaù baùn, soá löôïng toái thieåu phaûi toàn kho, tæ suaát thueá giaù trò gia taêng. Doanh nghieäp coù nhieàu khaùch haøng. Thoâng tin veà moät khaùch haøng goàm coù: maõ khaùch haøng, hoï teân, ñòa chæ, vaø thaønh phoá nôi khaùch haøng cö nguï. Moãi giao dòch mua baùn ñöôïc tieán haønh seõ coù moät hoùa ñôn baùn haøng do moät nhaân vieân ñaïi dieän baùn haøng laäp. Treân hoùa ñôn coù caùc thoâng tin: teân vaên phoøng, soá hoùa ñôn (duøng ñeå phaân bieät hoùa ñôn naøy vôùi hoùa ñôn kia), ngaøy hoùa ñôn, hoï teân khaùch haøng, ñòa chæ khaùch haøng vaø moät danh saùch caùc maët haøng coù cuøng tæ suaát thueá GTGT (xem maãu). Moät laàn mua, khaùch coù theå mua nhieàu loaïi haøng coù soá löôïng khaùc nhau vaø tæ suaát thueá giaù trò gia taêng khaùc nhau (nhö 5%, 10%, 1%). Nhaân vieân baùn haøng coù nhieäm vuï gom caùc maët haøng cuøng tæ suaát thueá vaøo moät hoùa ñôn. Nhö vaäy moät laàn mua khaùch coù theå coù nhieàu hoùa ñôn vôùi caùc tæ suaát thueá khaùc nhau. Taát caû hoùa ñôn cuûa caùc vaên phoøng phaûi ñöôïc gôûi veà vaên phoøng chính ñeå thoáng keâ doanh thu.
 7. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 105 Vaên phoøng baùn haøng Tp Caàn Thô HOÙA ÑÔN BAÙN HAØNG Soá: 001256 Ngaøy: 10/01/2001 Hoï teân khaùch haøng: Phaïm Ngoïc Lan Ñòa chæ: 54 Lyù Chính Thaéng Dieãn giaûi: Baùn cho khaùch STT Teân haøng hoùa Ñôn vò tính Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 1 Söõa taém Dove Chai 30 21.000 630.000 2 Daàu goäi LifeBuoy Chai 20 15.000 300.000 Coäng: 930.000 Thueá GTGT(10%): 93.000 Toång coäng: 1.023.000 Ngöôøi laäp hoùa ñôn Nguyeãn Vaên Laäp Yeâu caàu: 1/ Xaây döïng moâ hình ER (taäp thöïc theå keát hôïp) cuûa vaán ñeà treân. 2/ Chuyeån moâ hình ER thaønh moâ hình quan heä. 3/ Thieát keá phaàn xöû lyù söï kieän khaùch ñeán mua haøng. 2 Baøi taäp 2 (Vaät tö) Doanh nghieäp saûn xuaát bao bì Mai Lan toå chöùc heä thoáng keá toaùn vaät tö nhö sau: Doanh nghieäp coù nhieàu kho chöùa vaät tö. Thoâng tin veà kho goàm: maõ kho (duy nhaát), teân kho, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi. Doanh nghieäp coù nhieàu vaät tö. Thoâng tin veà vaät tö goàm: maõ vaät tö (duy nhaát), teân vaät tö , qui caùch, ñôn vò tính, soá toái thieåu phaûi toàn kho. Caùc vaät tö ñöôïc chia thaønh töøng nhoùm vaät tö. Thoâng tin veà nhoùm vaät tö goàm: maõ nhoùm, teân nhoùm. Moät vaät tö chæ thuoäc veà moät nhoùm. Moãi hoaït ñoäng nhaäp xuaát vaät tö ñöôïc tieán haønh baèng chöùng töø nhaäp/xuaát vaät tö (xem maãu) vôùi soá phieáu coù tính duy nhaát trong caû hai loïai phieáu nhaäp vaø xuaát. Doanh nghieäp nhaäp vaät tö töø nhieàu nhaø cung caáp. Moãi chöùng töø nhaäp kho chæ nhaäp caùc vaät tö cuûa moät nhaø cung caáp vaø nhaäp vaøo moät kho cuûa doanh nghieäp. Doanh nghieäp quan taâm caùc thoâng tin maõ nhaø cung caáp, teân nhaø cung caáp, ñòa chæ nhaø cung caáp. Coâng ty saûn xuaát bao bì Mai Lan COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
 8. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 106 PHIEÁU NHAÄP KHO Soá phieáu: 0015/NK Ngaøy: 03/09/01 Teân nhaø cung caáp: Coâng ty vaät tö Anh Minh Ñòa chæ nhaø cung caáp: 125 Nguyeãn Vaên Troãi Kho nhaäp: Kho chính Chöùng töø keøm theo: Coâng vaên soá 45/KH STT MVT TEÂN VAÄT TÖ ÑVT SOÁ LÖÔÏNG ÑÔN GIAÙ THAØNH TIEÀN 1 120065 Xaêng A92 Kg 1.000 4.000 4.000.000 2 121149 Môõ boø ñaëc chuûng Kg 10 50.000 500.000 Ngöôøi laäp Thuû kho Keá toaùn tröôûng Nguyeãn Vaên Sôn Traàn Vaên Thuû Laâm vaên Keá Coâng ty saûn xuaát bao bì Mai Lan COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc PHIEÁU XUAÁT KHO Soá phieáu: 0001/XK Ngaøy: 10/01/2001 Teân thieát bò: Maùy thoåi bao PP Lyù do xuaát: Tu boå maùy thoåi Kho xuaát: Kho chính STT MVT TEÂN VAÄT TÖ ÑVT SOÁ LÖÔÏNG ÑÔN GIAÙ THAØNH TIEÀN 1 121141 Ron maùy Boä 3 25.000 75.000 2 121150 Nhôùt Lít 2 40.000 80.000 Toång coäng 155.000 Ngöôøi laäp Thuû kho Keá toaùn tröôûng Nguyeãn Vaên Sôn Traàn vaên Thuû Laâm vaên Keá Moãi phieáu xuaát vaät tö chæ ghi xuaát caùc vaät tö töø moät kho vaø xuaát ñeå söûa chöõa hay baûo döôõng ...(lyù do xuaát) cho moät thieát bò cuûa doanh nghieäp. Thoâng tin veà thieát bò coù maõ thieát bò, teân thieát bò. Yeâu caàu: 1/ Xaây döïng moâ hình ER cho heä thoáng quaûn lyù vaät tö treân. 2/ Chuyeån moâ hình ER thaønh moâ hình quan heä. 3/ Thieát keá phaàn xöû lyù söï kieän “phaùt sinh phieáu xuaát kho” 3 Baøi taäp 3 (Moâ hình TSCÑ)
 9. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 107 Doanh nghieäp saûn xuaát, xaây döïng Hoøa bình toå chöùc keá toaùn TSCÑ (höõu hình) nhö sau: Doanh nghieäp coù nhieàu loaïi TSCÑ (nhaø cöûa, maùy moùc,..) moãi loaïi taøi saûn coù nhieàu TSCÑ (Maùy troän hoà T4, Maùy daàm D3,...). Thoâng tin veà moät taøi saûn goàm: maõ taøi saûn, teân taøi saûn, nguyeân giaù, nguoàn goác (töï coù, ngaân saùch, lieân doanh), xuaát xöù (nöôùc saûn xuaát), tæ leä khaáu hao (10%, 5%,..), ngaøy ñöa vaøo söû duïng. Doanh nghieäp coù nhieàu ñôn vò. Thoâng tin veà ñôn vò: maõ ñôn vò, teân ñôn vò. Moãi ñôn vò coù theå quaûn lyù nhieàu TSCÑ nhöng moät taøi saûn chæ do moät ñôn vò quaûn lyù. Ngoaøi vieäc söû duïng TSCÑ do ñôn vò mình quaûn lyù, moãi ñôn vò coøn coù theå söû duïng nhieàu taøi saûn coá ñònh do ñôn vò khaùc quaûn lyù thoâng qua hoïat ñoäng ñieàu chuyeån. Söï ñieàu chuyeån taøi saûn ñöôïc thöïc hieän baèng moät quyeát ñònh ñieàu chuyeån. Moãi quyeát ñònh ñeàu coù soá quyeát ñònh (coù tính duy nhaát), ngaøy quyeát ñònh, hoï teân ngöôøi kyù quyeát ñònh vaø caùc taøi saûn ñieàu chuyeån. Caùc taøi saûn ñieàu chuyeån treân moät quyeát ñònh coù theå coù ngaøy ñieàu chuyeån khaùc nhau, ñôn vò ñieàu chuyeån ñeán khaùc nhau. Haøng kyø keá toaùn phaûi tính soá khaáu hao trích trong kyø cho töøng ñôn vò (soá khaáu hao = tæ leä khaáu hao x nguyeân giaù x soá ngaøy söû duïng / 365). Neáu ñôn vò söû duïng TSCÑ khaùc ñôn vò quaûn lyù thì soá khaáu hao tính cho ñôn vò söû duïng, theo soá ngaøy TSCÑ ñöôïc söû duïng. TSCÑ taêng trong kyø naøo thì soá khaáu hao tính ngay trong kyø ñoù. Yeâu caàu: 1/ Xaây döïng moâ hình ER cho heä thoáng quaûn lyù TSCÑ treân. 2/ Chuyeån moâ hình ER thaønh moâ hình quan heä. 3/ Thieát keá phaàn xöû lyù cho pheùp nhaäp caùc thoâng tin cuûa quyeát ñònh ñieàu chuyeån vaøo heä thoáng. 4 Baøi taäp 4 (Löông) Doanh nghieäp Sao Mai laø doanh nghieäp saûn xuaát. Doanh nghieäp coù nhieàu phaân xöôûng saûn xuaát. Thoâng tin veà phaân xöôûng goàm: maõ phaân xöôûng, teân phaân xöôûng. Doanh nghieäp coù nhieàu ñôn vò chia laøm hai loaïi: tröïc tieáp saûn xuaát vaø giaùn tieáp. Moãi phaân xöôûng saûn xuaát coù theå coù nhieàu ñôn vò. Nhöng moãi ñôn vò chæ thuoäc moät phaân xöôûng hay khoâng thuoäc phaân xöôûng naøo. Thoâng tin veà ñôn vò coù maõ ñôn vò, teân ñôn vò, soá taøi khoaûn chi phí. Doanh nghieäp coù nhieàu nhaân vieân, chia laøm hai loaïi, tröïc tieáp saûn xuaát vaø giaùn tieáp. Moãi nhaân vieân chæ laøm ôû moät ñôn vò, moãi ñôn vò coù theå coù nhieàu nhaân vieân. Thoâng tin chung veà moät nhaân vieân goàm coù: maõ nhaân vieân, hoï teân nhaân vieân, ngaøy sinh, ñòa chæ, ngaøy vaøo laøm vieäc. Ñoái vôùi nhaân vieân tröïc tieáp saûn xuaát coøn coù theâm thoâng tin: chöùc vuï, heä soá löông coøn nhaân vieân giaùn tieáp coù möùc löông. Nhaân vieân tröïc tieáp laøm theo ca, nhaân vieân giaùn tieáp khoâng laøm theo ca. Ca 1 vaø ca 2 ñieåm coâng laø 1, ca 3 ñieåm coâng laø 1.5. Nghæ vieäc khoâng lyù do seõ bò chaám ñieåm 0. Neáu nghæ vieäc coù lyù do seõ ñöôïc chaám tuøy theo phaàn traêm löông seõ ñöôïc höôûng. Coù hai möùc: nghæ höôûng 70% löông vaø nghæ höôûng 50% löông. Cuoái thaùng keá toaùn phaûi nhaäp baûng chaám coâng do ban ñieàu haønh caùc phaân xöôûng gôûi veà. Ñoái vôùi nhaân vieân giaùn tieáp, baûng chaám coâng cho bieát soá ngaøy coâng trong thaùng. Ñoái vôùi nhaân vieân tröïc tieáp, baûng chaám coâng cho bieát soá ngaøy coâng ca 1, soá ngaøy coâng ca 2 vaø soá ngaøy coâng ca 3 trong thaùng. Ngoaøi ra baûng chaám coâng cuõng cho bieát soá ngaøy nghæ höôûng 70% löông, soá
 10. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 108 ngaøy nghæ höôûng 50% löông. Yeâu caàu: 1/ Xaây döïng moâ hình ER cho vaán ñeà treân. 2/ Chuyeån moâ hình ER thaønh moâ hình quan heä. 3/ Thieát keá phaàn xöû lyù thoâng tin ñoái vôùi söï kieän “Nhaân vieân tröïc tieáp baùo coâng cuoái thaùng” 5 Baøi taäp 6 (cho thueâ baêng ñóa) Dòch vuï SVCD chuyeân cho thueâ caùc loaïi CD, VCD, MP3, MP4 treân ñòa baøn thaønh phoá HCM. Ñóa cuûa dòch vuï coù nhieàu theå loaïi khaùc nhau nhö: Ca nhaïc thieáu nhi, ca nhaïc tuoåi treû, hoøa taáu, haøi kòch, phim hình söï, phim voõ thuaät, phim tình caûm, caûi löông,…, moãi theå loaïi coù nhieàu Album (ñoái vôùi ñóa ca nhaïc, ñóa hoøa taáu, …), nhieàu boä (ñoái vôùi ñóa phim) hay nhieàu vôû (ñoái vôùi ñóa kòch, ñóa caûi löông, …) khaùc nhau. Moãi Album, boä hay vôû coù theå coù moät hoaëc nhieàu ñóa vaø thöôøng coù töø 2 ñeán 10 baûn ñeå phuïc vuï cho thueâ. Moãi Album, boä hay vôû phaûi coù töïa ñeà, teân haõng saûn xuaát, nöôùc saûn xuaát, naêm saûn xuaát. Neáu laø ñóa phim, caûi löông,... thì coù teân taùc giaû kòch baûn, ñaïo dieãn, dieãn vieân. Neáu laø ñóa ca nhaïc, taáu haøi, taân coå,... thì coù töïa ñeà cuûa caùc baøi haùt, baøi ca, taùc giaû vaø ca só (hoaëc nhoùm ca só, dieãn vieân) trình baøy, bieåu dieãn. Giaù cho thueâ ñóa tính theo töøng ngaøy cho töøng ñóa maø khaùch thueâ. Caùc ñóa cuøng loaïi (chaúng haïn VCD) thì coù cuøng moät giaù cho thueâ. Khaùch haøng khi thueâ ñóa phaûi ñeå laïi ñòa chæ löu truù vaø tieàn ñaët coïc ít nhaát baèng trò giaù cuûa ñóa maø Dòch vuï ñaõ mua. Khi khaùch traû laïi ñóa thì Dòch vuï seõ tính tieàn thueâ ñeå caán tröø vaøo tieàn maø khaùch ñaõ ñaët coïc vaø traû laïi tieàn coïc coøn dö cho khaùch haøng. Trong tröôøng hôïp tieàn thueâ ñóa nhieàu hôn tieàn ñaët coïc thì chæ laáy ñuùng baèng tieàn ñaët coïc. Caùc giao dòch dieãn ra taïi Dòch vuï bao goàm: - Nhaäp (mua) Album môùi, phim môùi hoaëc nhaäp theâm caùc baûn cuûa caùc Album cuõ, phim cuõ hieän ñang cho thueâ taïi Dòch vuï, - Cho thueâ vaø nhaän laïi ñóa khi khaùch haøng traû laïi, - Ñoåi ñóa khi khaùch haøng yeâu caàu hoaëc do ñóa bò truïc traëc kyõ thuaät, - Thanh lyù caùc ñóa bò hö hoûng hoaëc quaù cuõ, - Ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà thoâng tin cuûa khaùch haøng veà caùc Album, boä phim hay vôû dieãn nhö: Haõng saûn xuaát, taùc giaû kòch baûn, ca só, dieãn vieân, baøi haùt, … Yeâu caàu: (d) Laäp moâ hình thöïc theå – Keát hôïp cuûa dòch vuï. (e) Laäp moâ hình xöû lyù möùc quan nieäm cho giao dòch: ‘Khaùch haøng yeâu caàu ñoåi ñóa khaùc cuøng theå loïai. 6 Baøi taäp 7 (xöû lyù ñôn haøng) Döôùi ñaây laø nhöõng phaùt bieåu veà vieäc xöû lyù ñôn haøng cuûa moät toå chöùc: - Nhaân vieân trong toå chöùc ñöôïc nhaän dieän bôûi maõ nhaân vieân, hoï teân vaø ngaøy sanh. - Nhaân vieân trong toå chöùc chòu traùch nhieäm caùc ñôn haøng. Thoâng tin veà ñôn haøng coù soá ñôn haøng (duy nhaát), ngaøy ñôn haøng, dieãn giaûi vaø giaù trò ñôn haøng. Vôùi moät ñôn haøng, chæ moät nhaân vieân chòu traùch nhieäm ñôn haøng aáy nhöng moät nhaân vieân coù theå chòu traùch nhieäm nhieàu ñôn haøng. - Toå chöùc thöïc hieän ñôn haøng baèng moät chuoãi caùc coâng vieäc. Nhaân vieân chòu traùch nhieäm ñôn haøng taïo caùc baûng yeâu caàu cho caùc phaân xöôûng ñeå phaân xöôûng thöïc hieän caùc coâng vieäc naøy. Caùc baûng yeâu caàu ñöôïc nhaän dieän bôûi soá yeâu caàu. Hoï quan taâm ngaøy baét ñaàu vaø ngaøy keát thuùc cuûa baûn yeâu caàu. - Caùc caùc coâng vieäc coù theå ñöôïc taïo ra bôûi moät phaân xöôûng ñeå ñaùp öùng moät baûn yeâu caàu. Moãi coâng vieäc ñöôïc nhaän dieän bôûi maõ coâng vieäc vaø coù moät giaù trò coâng vieäc. Taát caû coâng vieäc cuûa moät baûn yeâu caàu ñöôïc gôûi cho moät phaân xöôûng. Moãi phaân xöôûng ñöôïc nhaän dieän baèng maõ phaân xöôûng vaø coù teân phaân xöôûng.
 11. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 109 Moãi coâng vieäc söû duïng moät khoái löôïng naøo ñoù cuûa moät hay nhieàu nguyeân lieäu. Nguyeân lieäu ñöôïc - nhaän dieän bôûi maõ nguyeân lieäu vaø coù thuoäc tính moâ taû. Yeâu caàu: (a) Xaây döïng moâ hình ER cho vaán ñeà treân. (b) Bieán ñoåi moâ hình ER thaønh moâ hình quan heä. ----oOo----
 12. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 110 Phaàn 2: SÔ ÑOÀ DFD TRONG PHAÂN TÍCH VAØ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG Chöông 14 SÔ ÑOÀ DFD (DATA FLOW DIAGRAM) I KHAÙI NIEÄM Sô ñoà DFD laø coâng cuï duøng ñeå dieãn taû laïi thaønh phaàn xöû lyù cuûa heä thoáng. Cuï theå chuùng ñöôïc duøng ñeå moâ hình hoùa qui trình xöû lyù trong hoaït ñoäng caáu truùc caùc yeâu caàu cuûa heä thoáng vaø thieát keá giao dieän con ngöôøi.
 13. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 111 PHAÂ N TÍCH HEÄ THOÁ NG (SYSTEMS ANALYSIS) 1. Xaùc ñònh yeâ u caàu heä thoáng 2. Caáu truù c yeâu caà u heä thoá ng a) Moâ hình hoù a qui trình xöû lyù b) Moâ hình hoù a döõ lieä u 3. Choïn löï a giaûi phaùp thieá t keá thay theá toát nhaá t THIEÁ T KEÁ HEÄ THOÁ NG (SYSTEMS DESIGN) 1. Thieá t keá giao dieä n con ngöôø i (designing the human interface) 2. Thieá t keá cô sôû döõ lieä u (designing database) a) Thieá t keá csdl logic (designing logical database) - Bieá n ñoåi moâ hình ER thaønh moâ hình quan heä - Kieåm tra yeâu caà u chöù c naêng - Chuaån hoù a cô sôû döõ lieäu b) Thieá t keá csdl vaät lyù (designing physical database) - Chuyeån caùc quan heä ñaï t chuaån thaø nh caùc ñaë c taû taäp tin maùy tính THÖÏC HIEÄN VAØ VAÄN HAØNH HEÄ THOÁ NG (SYSTEMS IMPLEMENTATION AND OPERATION) Hình 10.1 - Chuaå n hoù a csdl trong caù c böôù c PTTKHT II SÔ ÑOÀ DOØNG DÖÕ LIEÄU DFD (DATA FLOW DIAGRAM) 1 Khaùi nieäm: ♦ Sô ñoà DFD laø moät coâng cuï moâ hình dieãn taû döõ lieäu di chuyeån trong heä thoáng thoâng tin, baèng caùch: + dieãn taû moái keát hôïp giöõa caùc doøng döõ lieäu. + dieãn taû nôi chöùa döõ lieäu. + dieãn taû thaønh phaàn xöû lyù bieán ñoåi döõ lieäu. ♦ Sô ñoà DFD coøn goïi laø sô ñoà xöû lyù vì noù chæ ra söï di chuyeån döõ lieäu giöõa caùc thaønh phaàn xöû lyù. ♦ Sô ñoà DFD logic dieãn taû heä thoáng laøm gì maø khoâng dieãn taû laøm ñieàu ñoù nhö theá naøo, taäp trung vaøo caùc hoïat ñoäng cuûa doanh nghieäp maø khoâng taäp trung vaøo heä thoáng seõ ñöôïc taïo döïng ra laøm sao. ♦ Sô ñoà DFD vaät lyù dieãn taû heä thoáng seõ ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo, trong ñoù coù ñeà caäp ñeán caû phaàn cöùng, phaàn meàm, taäp tin vaø con ngöôøi.
 14. Taøi lieäu Phaân Tích Thieát Keá Heä Thoáng 112 2 Coâng duïng: ♦ Xaùc ñònh yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng nghóa laø trong phaàn ñaëc taû vaán ñeà ta coù theå söû duïng sô ñoà DFD ñeå dieãn taû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng hieän haønh. ♦ Duøng laøm phöông tieän trao ñoåi giöõa ngöôøi phaân tích vaø ngöôøi söû duïng ♦ Xaây döïng taøi lieäu ñaëc taû thieát keá xöû lyù. 3 Caùc thaønh phaàn duøng ñeå bieåu dieãn sô ñoà DFD: ♦ Xöû lyù (process) : laø thaønh phaàn bieán ñoåi döõ lieäu ñaàu vaøo ñeå taïo döõ lieäu ñaàu ra. Doøng döõ lieäu rôøi oâ xöû lyù phaûi coù teân khaùc vôùi doøng döõ lieäu vaøo oâ xöû lyù. Moãi xöû lyù phaûi ñöôïc ñaët teân theo moät trong 3 daïng sau: + teân heä thoáng nhö Cöûa haøng cho thueâ baêng ñóa. + teân heä thoáng con Phaân heä keá toùan, Phaân heä chi traû tieàn löông + moät ñoäng töø nhö taïo ñôn haøng môùi, kieåm tra khaùch haøng, tính thueá suaát baùn ♦ Doøng döõ lieäu (data flow): laø thaønh phaàn theå hieän caùc maãu döõ lieäu ñi vaøo, ra moät xöû lyù. Ñaàu muõi teân chæ ñieåm ñeán cuûa maãu döõ lieäu. Moãi doøng döõ lieäu phaûi ñöôïc ñaët teân baèng moät danh töø theå hieän phaàn töû döõ lieäu hay moät caáu truùc döõ lieäu nhö Ñôn haøng, Ñôn haøng hôïp leä, ñôn haøng ñaõ thanh toùan, .... Doøng döõ lieäu laø caàu noái: - Giöõa hai xöû lyù. - Töø kho döõ lieäu ñeán xöû lyù hay ngöôïc laïi. - Töø taùc nhaân ngoaøi ñeán xöû lyù hay ngöôïc laïi. Caáu truùc chi tieát cuûa doøng döõ lieäu khoâng ñöôïc theå hieän treân sô ñoà DFD maø ñöôïc theå hieän ôû töø ñieån döï aùn (ôû chöông tieáp) ♦ Kho döõ lieäu (Data store): laø nôi chöùa döõ lieäu, laø caùc baûng (table) ñaõ ñöôïc xaùc ñònh trong quaù trình phaân tích thieát keá döõ lieäu nhö KHAÙCH HAØNG, ÑÔN HAØNG, DOØNG ÑÔN HAØNG, MAËT HAØNG. Doøng döõ lieäu höôùng veà kho döõ lieäu duøng ñeå dieãn taû hoïat ñoäng theâm döõ lieäu, söûa döõ lieäu hay xoùa döõ lieäu. Doøng döõ lieäu rôøi kho döõ lieäu duøng dieãn taû hoïat ñoäng ñoïc döõ lieäu trong kho. Caáu truùc chi tieát cuûa kho döõ lieäu khoâng ñöôïc theå hieän treân sô ñoà DFD maø ñöôïc theå hieän ôû töø ñieån döï aùn (ôû chöông tieáp) ♦ Taùc nhaân ngoaøi (External Entity,I): laø thaønh phaàn naèm ngoaøi heä thoáng coù quan heä cung caáp hay nhaän döõ lieäu töø phaàn xöû lyù. Moãi taùc nhaân ngoaøi phaûi ñöôïc ñaët teân baèng moät danh töø nhö Khaùch haøng, Nhaø cung caáp, Ngaân haøng, Phaân heä
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=149

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2