Pháp lệnh 24/2000/PL-UBTVQH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
139
lượt xem
12
download

Pháp lệnh 24/2000/PL-UBTVQH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh 24/2000/PL-UBTVQH10 về việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh 24/2000/PL-UBTVQH10

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2000/PL-UBTVQH10 Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 2000 PHÁP L NH C A U BAN THƯ NG V QU C H I S 24/2000/PL-UBTVQH10 NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2000 V NH P C NH, XU T C NH, CƯ TRÚ C A NGƯ I NƯ C NGOÀI T I VI T NAM góp ph n th c hi n chính sách c a Nhà nư c v phát tri n quan h h u ngh , h p tác v i nư c ngoài và b o v l i ích, ch quy n qu c gia; Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào Ngh quy t c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 6 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2000; Pháp l nh này quy nh v nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u1 1. Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam t o i u ki n thu n l i i v i vi c nh p c nh, xu t c nh, quá c nh c a ngư i nư c ngoài; b o h tính m ng, tài s n, quy n và l i ích h p pháp khác c a ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam trên cơ s pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia. 2. Ngư i nư c ngoài nh p c nh, xu t c nh, quá c nh, cư trú t i Vi t Nam ph i tuân th pháp lu t Vi t Nam và tôn tr ng truy n th ng, phong t c, t p quán c a nhân dân Vi t Nam. Nghiêm c m l i d ng vi c nh p c nh, xu t c nh, quá c nh, cư trú t i Vi t Nam vi ph m pháp lu t. 3. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh v nh p c nh, xu t c nh, quá c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam khác v i quy nh c a Pháp l nh này, thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u2
  2. 1. Cơ quan, t ch c Vi t Nam, cơ quan, t ch c nư c ngoài và t ch c qu c t tt i Vi t Nam, công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài cư trú h p pháp t i Vi t Nam ư c m i ngư i nư c ngoài vào Vi t Nam. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân m i ngư i nư c ngoài vào Vi t Nam có trách nhi m b o m m c ích nh p c nh c a ngư i nư c ngoài; b o m tài chính và c ng tác v i các cơ quan nhà nư c gi i quy t các s c phát sinh i v i ngư i nư c ngoài. i u3 Trong Pháp l nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Ngư i nư c ngoài" là ngư i không có qu c t ch Vi t Nam; 2. "Ngư i nư c ngoài thư ng trú" là ngư i nư c ngoài cư trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài Vi t Nam; 3. "Ngư i nư c ngoài t m trú" là ngư i nư c ngoài cư trú có th i h n Vi t Nam; 4. "Nh p c nh" là vào lãnh th Vi t Nam qua các c a khNu qu c t c a Vi t Nam; 5. "Xu t c nh" là ra kh i lãnh th Vi t Nam qua các c a khNu qu c t c a Vi t Nam; 6. "Quá c nh" là i qua khu v c quá c nh t i c a khNu qu c t c a Vi t Nam. Chương 2: NH P C NH, XU T C NH, QUÁ C NH i u4 1. Ngư i nư c ngoài nh p c nh, xu t c nh ph i có h chi u ho c gi y t có giá tr thay h chi u (sau ây g i chung là h chi u) và ph i có th th c do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam c p, tr trư ng h p ư c mi n th th c. 2. Ngư i nư c ngoài làm th t c xin c p th th c Vi t Nam t i cơ quan qu n lý xu t nh p c nh thu c B Công an, cơ quan lãnh s thu c B Ngo i giao, cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài. ơn xin c p th th c ư c tr l i trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l . 3. Ngư i dư i 14 tu i ã ư c khai báo trong ơn xin c p th th c c a ngư i d n i, thì không ph i làm riêng th t c xin c p th th c. i u5 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân m i ngư i nư c ngoài vào Vi t Nam g i văn b n ngh t i cơ quan qu n lý xu t nh p c nh thu c B Công an ho c cơ quan lãnh s thu c B Ngo i giao.
  3. 2. Văn b n ngh ư c tr l i trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n. i u6 1. Ngư i nư c ngoài xin nh p c nh ư c c p th th c t i c a khNu qu c t c a Vi t Nam trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Vào d tang l thân nhân, thăm thân nhân ang b m n ng; b) Xu t phát t nư c không có cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s c a Vi t Nam; c) Vào du l ch theo chương trình do các doanh nghi p l hành qu c t c a Vi t Nam t ch c; d) Vào h tr k thu t khNn c p cho công trình, d án; c p c u ngư i b b nh n ng, ngư i b tai n n; c u h thiên tai, d ch b nh Vi t Nam; ) Vì lý do khNn c p khác. 2. Cơ quan qu n lý xu t nh p c nh thu c B Công an th c hi n vi c c p th th c quy nh t i kho n 1 i u này. i u7 1. Th th c Vi t Nam (sau ây g i là th th c) có giá tr nh p c nh, xu t c nh qua các c a khNu qu c t c a Vi t Nam. 2. Th th c g m các lo i sau ây: a) Th th c m t l n, có giá tr s d ng m t l n trong th i h n không quá 12 tháng; b) Th th c nhi u l n, có giá tr s d ng nhi u l n trong th i h n không quá 12 tháng. 3. Th th c không ư c gia h n. Th th c ã c p cho ngư i nư c ngoài có th b hu b n u thu c m t trong nh ng trư ng h p quy nh t i i u 8 và i u 9 c a Pháp l nh này. i u8 1. Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam chưa cho ngư i nư c ngoài nh p c nh, n u thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Không có i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Pháp l nh này; b) Gi m o gi y t , c ý khai sai s th t khi làm th t c xin nh p c nh; c) Vì lý do phòng, ch ng d ch b nh;
  4. d) Vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t Vi t Nam trong l n nh p c nh trư c; ) Vì lý do b o v an ninh qu c gia, lý do c bi t khác theo quy t nh c a B trư ng B Công an. 2. B trư ng B Công an xem xét, quy t nh cho ngư i nư c ngoài thu c nh ng trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này nh p c nh. i u9 1. Ngư i nư c ngoài có th b t m hoãn xu t c nh n u thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây: a) ang b truy c u trách nhi m hình s ho c ang là b ơn trong các v tranh ch p dân s , kinh t , lao ng; b) ang có nghĩa v thi hành b n án hình s ; c) ang có nghĩa v thi hành b n án dân s , kinh t , lao ng; d) ang có nghĩa v ch p hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính, nghĩa v n p thu và nh ng nghĩa v khác v tài chính. 2. Nh ng trư ng h p quy nh t i i m c và i m d kho n 1 i u này, n u có b o lãnh b ng ti n, tài s n ho c có bi n pháp khác m b o th c hi n nghĩa v ó theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, thì ư c xu t c nh. 3. Cơ quan i u tra, Vi n ki m sát, Toà án, cơ quan thi hành án t t nh, thành ph tr c thu c trung ương tr lên có thNm quy n quy t nh t m hoãn xu t c nh trong nh ng trư ng h p quy nh t i các i m a, b và c kho n 1 i u này. Cơ quan có thNm quy n t m hoãn xu t c nh ph i ra quy t nh gi i to t m hoãn xu t c nh khi không còn yêu c u t m hoãn xu t c nh. Quy t nh t m hoãn xu t c nh, quy t nh gi i to t m hoãn xu t c nh ph i ư c thông báo b ng văn b n cho cơ quan qu n lý xu t nh p c nh thu c B Công an th c hi n. 4. B trư ng B Công an quy t nh t m hoãn xu t c nh i v i ngư i nư c ngoài thu c trư ng h p quy nh t i i m d kho n 1 i u này theo ngh c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 5. Ngư i ra quy t nh t m hoãn xu t c nh, ngư i ngh t m hoãn xu t c nh trái v i quy nh c a Pháp l nh này, n u gây thi t h i v v t ch t cho ngư i b t m hoãn xu t c nh thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 10 Ngư i quá c nh ư c mi n th th c; n u có nhu c u k t h p vào Vi t Nam tham quan, du l ch, thì ư c cơ quan qu n lý xu t nh p c nh thu c B Công an gi i quy t theo Quy ch do B Công an ban hành.
  5. Chương 3: CƯ TRÚ i u 11 1. Ngư i nư c ngoài nh p c nh ph i ăng ký m c ích, th i h n và a ch cư trú t i Vi t Nam và ph i ho t ng úng m c ích ã ăng ký. 2. Ngư i nư c ngoài không ư c cư trú t i khu v c c m ngư i nư c ngoài cư trú. i u 12 Ngư i nư c ngoài ư c i l i t do trên lãnh th Vi t Nam phù h p v i m c ích nh p c nh ã ăng ký, tr khu v c c m ngư i nư c ngoài i l i; n u mu n vào khu v c c m, ph i ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam qu n lý khu v c c m ó. i u 13 1. Ngư i nư c ngoài ang t m trú t i Vi t Nam thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây ư c xem xét, gi i quy t cho thư ng trú: a) Là ngư i u tranh vì t do và c l p dân t c, vì ch nghĩa xã h i, vì dân ch và hoà bình ho c vì s nghi p khoa h c mà b b c h i; b) Có công lao óng góp cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam; c) Là v , ch ng, con, cha, m c a công dân Vi t Nam thư ng trú Vi t Nam. 2. Ngư i nư c ngoài xin thư ng trú làm th t c t i cơ quan qu n lý xu t nh p c nh thu c B Công an. i u 14 1. Ngư i nư c ngoài thư ng trú ư c cơ quan qu n lý xu t nh p c nh có thNm quy n thu c B Công an c p Th thư ng trú. Ngư i mang Th thư ng trú ư c mi n th th c khi nh p c nh, xu t c nh. 2. Ngư i nư c ngoài thư ng trú ph i trình di n và xu t trình Th thư ng trú v i cơ quan qu n lý xu t nh p c nh có thNm quy n thu c B Công an nh kỳ 3 năm m t l n; n u thay i a ch thư ng trú ho c n i dung khác ã ăng ký ph i làm th t c t i cơ quan c p th . 3. Ngư i nư c ngoài thư ng trú ph i khai báo t m trú v i cơ quan qu n lý xu t nh p c nh có thNm quy n thu c B Công an n u ngh qua êm ngoài a ch thư ng trú ã ăng ký. 4. Cơ quan c p Th thư ng trú thu h i ho c hu b th khi ngư i ư c c p i nh cư nư c khác ho c b tr c xu t.
  6. i u 15 1. Ngư i nư c ngoài ư c t m trú t i Vi t Nam phù h p v i m c ích, th i h n và a ch ã ăng ký. 2. Ch ng nh n t m trú ư c cơ quan qu n lý xu t nh p c nh có thNm quy n thu c B Công an c p cho ngư i nư c ngoài t i c a khNu qu c t c a Vi t Nam. Th i h n t m trú ư c c p phù h p v i th i h n giá tr c a th th c. Ch ng nh n t m trú ã c p có th b hu b ho c b rút ng n th i h n trong trư ng h p ngư i ư c c p vi ph m pháp lu t Vi t Nam ho c t m trú không phù h p v i m c ích ã ăng ký. Ngư i nư c ngoài t m trú ph i khai báo t m trú v i cơ quan qu n lý xu t nh p c nh có thNm quy n thu c B Công an; n u có yêu c u c p, b sung, s a i th th c, gia h n t m trú ho c chuy n i m c ích t m trú ã ăng ký thì ph i làm th t c t i cơ quan qu n lý xu t nh p c nh thu c B Công an. 3. Ngư i nư c ngoài t m trú t 1 năm tr lên ư c cơ quan qu n lý xu t nh p c nh có thNm quy n thu c B Công an c p Th t m trú. Th t m trú có th i h n t 1 năm n 3 năm. Ngư i mang Th t m trú ư c mi n th th c khi xu t c nh, nh p c nh trong th i h n giá tr c a th . 4. Ngư i nư c ngoài ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr ngo i giao, lãnh s làm th t c c p, b sung, s a i th th c, gia h n t m trú, c p Th t m trú t i B Ngo i giao. 5. Vi c xét c p, b sung, s a i th th c; c p Th t m trú, gia h n t m trú ư c th c hi n trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l . Chương 4: TR C XU T i u 16 1. Ngư i nư c ngoài b tr c xu t kh i Vi t Nam trong nh ng trư ng h p sau ây: a) B Toà án có thNm quy n c a Vi t Nam x ph t tr c xu t; b) B B trư ng B Công an ra quy t nh tr c xu t. 2. Vi c tr c xu t ngư i nư c ngoài ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr ngo i giao, lãnh s ư c gi i quy t b ng ư ng ngo i giao. i u 17 1. Cơ quan qu n lý xu t nh p c nh thu c B Công an có trách nhi m thi hành b n án và quy t nh tr c xu t.
  7. 2. B n án và quy t nh tr c xu t ph i ư c cơ quan qu n lý xu t nh p c nh thu c B Công an giao cho ngư i b tr c xu t ch m nh t 24 gi trư c khi thi hành. 3. Trong trư ng h p ngư i b tr c xu t không t nguy n ch p hành b n án ho c quy t nh tr c xu t thì cơ quan qu n lý xu t nh p c nh thu c B Công an áp d ng bi n pháp cư ng ch tr c xu t. Chương 5: QU N LÝ NHÀ NƯ C V NH P C NH, XU T C NH, CƯ TRÚ C A NGƯ I NƯ C NGOÀI T I VI T NAM i u 18 N i dung qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam bao g m: 1. Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; 2. Ký k t, tham gia i u ư c qu c t ; 3. Th c hi n các ho t ng qu n lý nh p c nh, xu t c nh, quá c nh, cư trú; 4. Th ng kê nhà nư c; 5. H p tác qu c t ; 6. Giám sát, thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m pháp lu t. i u 19 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. B Công an ch u trách nhi m trư c Chính ph ch trì th c hi n qu n lý nhà nư c v nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Chính ph ban hành Quy ch ph i h p gi a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; quy nh trách nhi m c a U ban nhân dân các c p trong vi c qu n lý nhà nư c v nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 20 Cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài c p, s a i, b sung, hu b các lo i th th c t i nư c ngoài. i u 21 Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m
  8. th c hi n qu n lý nhà nư c v nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. Chương 6: X LÝ VI PH M i u 22 1. Ngư i nào vi ph m các quy nh c a Pháp l nh này, thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n vi ph m các quy nh c a Pháp l nh này, thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 23 Vi c khi u n i các quy t nh hành chính, t cáo nh ng hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 24 Pháp l nh này cũng ư c áp d ng i v i ngư i Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài nh p c nh, xu t c nh, quá c nh, cư trú t i Vi t Nam. i u 25 Pháp l nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 8 năm 2000. Pháp l nh này thay th Pháp l nh nh p c nh, xu t c nh, cư trú, i l i c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 21 tháng 02 năm 1992. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Pháp l nh này u bãi b . i u 26 Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh này. Nông c M nh ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản