Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
48
lượt xem
5
download

Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'pháp lệnh số 42/2002/pl-ubtvqh10 về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào việt nam do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 42/2002/PL-UBTVQH10 Hà N i, ngày 25 tháng 5 năm 2002 PHÁP L NH C A U BAN THƯ NG V QU C H I S 42/2002/PL-UBTVQH10 NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2002 V T V TRONG NH P KH U HÀNG HOÁ NƯ C NGOÀI VÀO VI T NAM Đ tăng cư ng qu n lý nhà nư c v kinh t , t o đi u ki n đ n n kinh t Vi t Nam h i nh p vào n n kinh t qu c t có hi u qu , h n ch nh ng tác đ ng không thu n l i gây thi t h i nghiêm tr ng cho s n xu t trong nư c do vi c gia tăng b t thư ng nh p kh u hàng hoá vào Vi t Nam; Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Ngh quy t c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2002; Pháp l nh này quy đ nh v các bi n pháp t v trong nh p kh u hàng hoá nư c ngoài vào Vi t Nam. Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Pháp l nh này quy đ nh v các bi n pháp t v , đi u ki n và th t c áp d ng các bi n pháp đó trong trư ng h p nh p kh u hàng hoá quá m c vào Vi t Nam gây thi t h i nghiêm tr ng cho s n xu t trong nư c. Đi u 2. Quy n áp d ng các bi n pháp t v Chính ph Vi t Nam có quy n áp d ng các bi n pháp t v trong trư ng h p m t lo i hàng hoá nh t đ nh đư c nh p kh u quá m c vào Vi t Nam theo quy đ nh c a Pháp l nh này. Đi u 3. Các bi n pháp t v Các bi n pháp t v trong nh p kh u hàng hoá nư c ngoài vào Vi t Nam bao g m: 1. Tăng m c thu nh p kh u;
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. áp d ng h n ng ch nh p kh u; 3. Áp d ng các bi n pháp khác do Chính ph quy đ nh. Đi u 4. Gi i thích t ng Trong Pháp l nh này, nh ng t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. "Nh p kh u hàng hoá quá m c" là vi c nh p kh u hàng hoá v i kh i lư ng, s lư ng ho c tr giá gia tăng m t cách tuy t đ i ho c tương đ i so v i kh i lư ng, s lư ng ho c tr giá c a hàng hoá tương t ho c hàng hoá c nh tranh tr c ti p đư c s n xu t trong nư c. 2. "Thi t h i nghiêm tr ng cho ngành s n xu t trong nư c" là tình tr ng ngành s n xu t đó suy gi m m t cách đáng k v s n lư ng, m c tiêu th trong nư c, l i nhu n s n xu t, t c đ phát tri n s n xu t; gia tăng m c t n đ ng hàng hoá; nh hư ng x u đ n vi c làm, m c ti n lương, đ u tư và t i các ch tiêu khác c a ngành s n xu t trong nư c s n xu t hàng hoá đó. 3. "Đe d a gây ra thi t h i nghiêm tr ng cho ngành s n xu t trong nư c" là kh năng ch c ch n, rõ ràng và ch ng minh đư c v s thi t h i nghiêm tr ng gây ra cho ngành s n xu t trong nư c. 4. "Ngành s n xu t trong nư c" là toàn b các nhà s n xu t hàng hoá tương t ho c hàng hoá c nh tranh tr c ti p trong ph m vi lãnh th Vi t Nam ho c đ i di n h p pháp c a h chi m t l ch y u trong t ng s n lư ng hàng hoá c a ngành đó đư c s n xu t ra trong nư c. 5. "Hàng hoá tương t " là hàng hoá gi ng h t nhau ho c gi ng nhau v ch c năng, công d ng, ch s ch t lư ng, tính năng k thu t và các thu c tính cơ b n khác. 6. "Hàng hoá c nh tranh tr c ti p" là hàng hoá có kh năng đư c ngư i mua ch p nh n thay th cho hàng hóa thu c ph m vi áp d ng các bi n pháp t v do ưu th v giá và m c đích s d ng. Đi u 5. Nguyên t c áp d ng các bi n pháp t v 1. Các bi n pháp t v đư c áp d ng trong ph m vi và m c đ c n thi t nh m ngăn ng a ho c h n ch thi t h i nghiêm tr ng cho ngành s n xu t trong nư c và t o đi u ki n đ ngành s n xu t đó nâng cao kh năng c nh tranh. 2. Vi c áp d ng các bi n pháp t v ph i căn c vào k t qu đi u tra quy đ nh t i Chương II c a Pháp l nh này, tr trư ng h p áp d ng các bi n pháp t v t m th i. 3. Các bi n pháp t v đư c áp d ng trên cơ s không phân bi t đ i x và không ph thu c vào xu t x hàng hoá. Đi u 6. Đi u ki n áp d ng các bi n pháp t v
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các bi n pháp t v ch đư c áp d ng đ i v i hàng hoá nh p kh u khi có đ các đi u ki n sau đây: 1. Kh i lư ng, s lư ng ho c tr giá hàng hoá nh p kh u gia tăng đ t bi n m t cách tuy t đ i ho c tương đ i so v i kh i lư ng, s lư ng ho c tr giá c a hàng hoá tương t ho c hàng hoá c nh tranh tr c ti p đư c s n xu t trong nư c; 2. Vi c gia tăng kh i lư ng, s lư ng ho c tr giá hàng hoá nh p kh u quy đ nh t i kho n 1 Đi u này gây ra ho c đe do gây ra thi t h i nghiêm tr ng cho ngành s n xu t hàng hoá tương t ho c hàng hoá c nh tranh tr c ti p trong nư c. Đi u 7. Tham v n 1. B Thương m i có th ti n hành tham v n v i các bên liên quan đ n quá trình đi u tra và áp d ng các bi n pháp t v theo yêu c u c a h nh m t o đi u ki n cho t t c các bên liên quan trình bày ý ki n và cung c p thông tin c n thi t. 2. Các bên liên quan không b t bu c ph i có m t t i các cu c tham v n; n u bên nào không có m t t i các cu c tham v n thì l i ích c a h liên quan đ n bi n pháp t v v n đư c b o đ m. Đi u 8. Bù đ p thi t h i 1. Vi c bù đ p và m c đ bù đ p thi t h i do áp d ng các bi n pháp t v đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam, đi u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 2. Vi c bù đ p và m c đ thi t h i đư c xác đ nh trên cơ s k t qu tham v n gi a các bên liên quan. Chương 2: ĐI U TRA Đ ÁP D NG CÁC BI N PHÁP T V Đi u 9. Cơ quan ch u trách nhi m ti n hành đi u tra B Thương m i ch u trách nhi m ti n hành đi u tra trư c khi quy t đ nh áp d ng ho c không áp d ng các bi n pháp t v . Đi u 10. Căn c ti n hành đi u tra 1. B Thương m i ti n hành đi u tra khi có h sơ yêu c u áp d ng bi n pháp t v c a t ch c, cá nhân đ i di n cho ngành s n xu t trong nư c v i đi u ki n toàn b hàng hoá do t ch c, cá nhân đó s n xu t chi m ít nh t 25% s n lư ng hàng hoá tương t ho c hàng hoá c nh tranh tr c ti p đư c s n xu t trong nư c. T ch c, cá nhân có h sơ yêu c u ph i ch u trách nhi m v các thông tin trong h sơ. 2. B Thương m i ch đ ng ti n hành đi u tra trong trư ng h p có b ng ch ng ch ng minh s c n thi t ph i áp d ng các bi n pháp t v .
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 11. H sơ yêu c u áp d ng bi n pháp t v H sơ yêu c u áp d ng bi n pháp t v đư c g i cho B Thương m i bao g m: 1. Đơn yêu c u áp d ng bi n pháp t v theo m u do B Thương m i quy đ nh; 2. Các tài li u và thông tin có liên quan đ n lo i hàng hoá thu c đ i tư ng đi u tra đ áp d ng bi n pháp t v và hàng hoá tương t ho c hàng hoá c nh tranh tr c ti p. Đi u 12. Quy t đ nh ti n hành đi u tra đ áp d ng bi n pháp t v 1. Trong trư ng h p h sơ yêu c u áp d ng bi n pháp t v chưa đ y đ thông tin thì ch m nh t là 15 ngày, k t ngày nh n đư c h sơ, B Thương m i ph i thông báo cho t ch c, cá nhân n p h sơ yêu c u b sung thông tin. Th i h n b sung thông tin ít nh t là 30 ngày, k t ngày t ch c, cá nhân đó nh n đư c yêu c u b sung thông tin. B Thương m i không ra quy t đ nh ti n hành đi u tra, n u các thông tin đó không đư c cung c p trong th i h n quy đ nh. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n đư c h sơ b sung có đ y đ thông tin, B Thương m i ph i ra quy t đ nh ti n hành đi u tra. 3. Khi chưa có quy t đ nh chính th c v vi c ti n hành đi u tra, B Thương m i không đư c ti t l n i dung c a h sơ yêu c u áp d ng bi n pháp t v . 4. Trư ng h p không ra quy t đ nh ti n hành đi u tra, B Thương m i ph i thông báo lý do cho t ch c, cá nhân n p h sơ yêu c u áp d ng bi n pháp t v . 5. B Thương m i không ra quy t đ nh ti n hành đi u tra n u t ch c, cá nhân có h sơ yêu c u áp d ng bi n pháp t v rút h sơ, tr trư ng h p có b ng ch ng cho th y c n thi t ph i ti p t c đi u tra. Đi u 13. Các bên liên quan đ n quá trình đi u tra Các bên liên quan đ n quá trình đi u tra bao g m: 1. T ch c, cá nhân nư c ngoài s n xu t và xu t kh u lo i hàng hoá thu c đ i tư ng đi u tra; 2. T ch c, cá nhân nh p kh u lo i hàng hoá thu c đ i tư ng đi u tra; 3. Hi p h i ngành hàng nư c ngoài đ i di n cho đa s các t ch c, cá nhân s n xu t, xu t kh u ho c nh p kh u lo i hàng hoá thu c đ i tư ng đi u tra; 4. Chính ph và cơ quan có th m quy n c a nư c xu t kh u lo i hàng hoá thu c đ i tư ng đi u tra; 5. T ch c, cá nhân có h sơ yêu c u áp d ng bi n pháp t v ; 6. T ch c, cá nhân trong nư c s n xu t hàng hoá tương t ho c hàng hoá c nh tranh tr c ti p;
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7. Hi p h i ngành hàng trong nư c đ i di n cho đa s các t ch c, cá nhân s n xu t hàng hoá tương t ho c hàng hoá c nh tranh tr c ti p; 8. T ch c công đoàn đ i di n cho quy n l i c a ngư i lao đ ng trong ngành s n xu t trong nư c; 9. H i nông dân Vi t Nam; 10. T ch c b o v quy n l i c a ngư i tiêu dùng Vi t Nam; 11. Cơ quan nhà nư c có th m quy n c a Vi t Nam; 12. T ch c, cá nhân có quy n và l i ích h p pháp liên quan đ n quá trình đi u tra ho c có th giúp ích cho quá trình đi u tra. Đi u 14. Cung c p thông tin cho quá trình đi u tra 1. Cơ quan nhà nư c, t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m ph i h p, t o đi u ki n thu n l i cho quá trình đi u tra và cung c p thông tin c n thi t theo yêu c u c a B Thương m i. 2. B Thương m i có trách nhi m b o m t thông tin theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 15. Qu n lý nh p kh u hàng hoá thu c đ i tư ng đi u tra 1. Quá trình đi u tra đ xem xét kh năng áp d ng các bi n pháp t v không đư c gây tr ng i cho vi c làm th t c h i quan đ i v i hàng hoá nh p kh u đang là đ i tư ng đi u tra. 2. K t khi có quy t đ nh ti n hành đi u tra cho đ n khi k t thúc quá trình đi u tra, B Thương m i có th th c hi n ch đ c p gi y phép nh p kh u đ i v i lo i hàng hoá đang là đ i tư ng đi u tra. Vi c c p gi y phép đó ch nh m m c đích th ng kê, không h n ch v s lư ng, kh i lư ng ho c tr giá hàng hoá nh p kh u. Đi u 16. N i dung đi u tra Vi c đi u tra ph i b o đ m khách quan, có tính đ n các y u t đ c trưng c a tình hình s n xu t trong nư c và làm rõ các n i dung sau đây: 1. S gia tăng nh p kh u c a lo i hàng hoá thu c đ i tư ng đi u tra m t cách đ t bi n v kh i lư ng, s lư ng ho c tr giá; 2. Thi t h i nghiêm tr ng ho c đe do gây ra thi t h i nghiêm tr ng cho ngành s n xu t trong nư c trên cơ s đánh giá: a) Nh ng thay đ i v tình hình tiêu th hàng hoá là đ i tư ng đi u tra t i th trư ng trong nư c;
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Nh ng thay đ i v kh i lư ng s n xu t hàng hoá, các ch s năng su t lao đ ng, h s s d ng công su t s n xu t, m c lãi và l , t l ngư i có công ăn vi c làm trong ngành s n xu t hàng hoá là đ i tư ng đi u tra; c) T tr ng hàng hoá nh p kh u là đ i tư ng đi u tra trong t ng kh i lư ng hàng hoá tương t ho c hàng hoá c nh tranh tr c ti p đang tiêu th t i th trư ng trong nư c. 3. Quan h gi a vi c gia tăng hàng hoá nh p kh u v i thi t h i nghiêm tr ng ho c nguy cơ gây ra thi t h i nghiêm tr ng cho ngành s n xu t trong nư c. Đi u 17. Đình ch đi u tra B Thương m i ra quy t đ nh đình ch đi u tra trong các trư ng h p sau đây: 1. Ngư i có h sơ yêu c u áp d ng bi n pháp t v rút h sơ trong quá trình đi u tra; 2. Bên nư c ngoài liên quan cam k t lo i tr thi t h i nghiêm tr ng ho c nguy cơ gây ra thi t h i nghiêm tr ng cho ngành s n xu t trong nư c; 3. Các trư ng h p khác do Chính ph quy đ nh. Đi u 18. Th i h n đi u tra và công b k t qu đi u tra 1. Th i h n đi u tra không quá 6 tháng, k t ngày B Thương m i ra quy t đ nh đi u tra; trong trư ng h p c n thi t, th i h n đi u tra có th đư c gia h n m t l n không quá 2 tháng ti p theo. 2. Sau khi k t thúc đi u tra, B Thương m i công b công khai k t qu đi u tra. Đi u 19. Quy t đ nh áp d ng ho c không áp d ng các bi n pháp t v 1. Trên cơ s k t qu đi u tra, B Thương m i ra quy t đ nh áp d ng ho c không áp d ng các bi n pháp t v sau khi đã tham kh o ý ki n c a các b , cơ quan ngang b có liên quan. Quy t đ nh này ph i đư c công b công khai. 2. Các bi n pháp t v quy đ nh t i Pháp l nh này có th không đư c áp d ng, n u vi c áp d ng các bi n pháp đó d n đ n m t trong các h u qu sau đây: a) Gây thi t h i đ n kinh t - xã h i trong nư c; b) Gây thi t h i đ n l i ích c a đa s các nhà tiêu th hàng hoá; c) Các h u qu khác do Chính ph xác đ nh. Chương 3: ÁP D NG CÁC BI N PHÁP T V Đi u 20. Áp d ng bi n pháp t v t m th i
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. B Thương m i có th ra quy t đ nh áp d ng bi n pháp t v t m th i trư c khi k t thúc đi u tra, n u xét th y vi c ch m thi hành các bi n pháp t v gây ra ho c đe do gây ra thi t h i nghiêm tr ng cho ngành s n xu t trong nư c và thi t h i đó khó có th kh c ph c v sau. 2. Bi n pháp t v t m th i ch đư c áp d ng v i đi u ki n B Thương m i ti p t c ti n hành đi u tra. 3. Quy t đ nh áp d ng bi n pháp t v t m th i ph i đư c thông báo công khai cho các bên liên quan. 4. Bi n pháp t v t m th i ch đư c áp d ng dư i hình th c thu nh p kh u theo quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. 5. Th i h n hi u l c c a bi n pháp t v t m th i không đư c vư t quá th i h n c n thi t đ lo i tr thi t h i nghiêm tr ng ho c phòng ng a nguy cơ gây ra thi t h i nghiêm tr ng đ i v i ngành s n xu t trong nư c và đ ngành s n xu t trong nư c đi u ch nh thích ng v i hoàn c nh c nh tranh. Th i h n có hi u l c c a bi n pháp t v t m th i k t thúc khi có quy t đ nh c a B Thương m i v vi c áp d ng ho c không áp d ng bi n pháp t v , nhưng trong m i trư ng h p không đư c vư t quá 200 ngày, k t ngày b t đ u áp d ng bi n pháp t v t m th i. 6. B Thương m i có th ra quy t đ nh đình ch áp d ng bi n pháp t v t m th i trư c th i h n trong trư ng h p c n thi t. 7. Trong trư ng h p k t qu đi u tra c a B Thương m i cho th y vi c thi hành bi n pháp t v t m th i là chưa c n thi t ho c ch nên n đ nh m c tăng thu nh p kh u m c th p hơn so v i m c tăng thu nh p kh u đã áp d ng, thì kho n chênh l ch thu đó đư c hoàn tr cho ngư i n p thu theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 21. Áp d ng các bi n pháp t v 1. Vi c áp d ng các bi n pháp t v đư c ti n hành trên cơ s quy t đ nh đã có hi u l c c a B Thương m i. 2. Các bi n pháp t v có th không đư c áp d ng đ i v i hàng hoá có xu t x t các nư c kém phát tri n. Đi u 22. Th i h n áp d ng các bi n pháp t v 1. Th i h n áp d ng các bi n pháp t v , bao g m c th i gian áp d ng bi n pháp t v t m th i, là không quá 4 năm. 2. Th i h n áp d ng các bi n pháp t v có th đư c gia h n m t l n không quá 6 năm ti p theo, v i đi u ki n v n còn thi t h i nghiêm tr ng ho c nguy cơ gây ra thi t h i nghiêm tr ng cho ngành s n xu t trong nư c và có các b ng ch ng ch ng minh r ng ngành s n xu t đó đang đi u ch nh đ nâng cao kh năng c nh tranh. Đi u 23. Đình ch áp d ng các bi n pháp t v
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B Thương m i ra quy t đ nh đình ch áp d ng các bi n pháp t v trong các trư ng h p sau đây: 1. Khi các đi u ki n áp d ng các bi n pháp t v không còn t n t i; 2. Vi c ti p t c áp d ng các bi n pháp t v gây thi t h i nghiêm tr ng đ n kinh t - xã h i trong nư c. Chương 4: RÀ SOÁT CÁC BI N PHÁP T V Đi u 24. Nguyên t c ti n hành rà soát các bi n pháp t v 1. Trong trư ng h p th i gian áp d ng các bi n pháp t v vư t quá ba năm, B Thương m i ph i ti n hành rà soát các bi n pháp t v trư c khi h t m t n a th i gian này đ có k t lu n v vi c duy trì, hu b ho c gi m nh m c đ áp d ng các bi n pháp t v . 2. Vi c rà soát các bi n pháp t v ph i phù h p v i các quy đ nh t i Chương II c a Pháp l nh này. Đi u 25. Quy t đ nh v k t qu rà soát các bi n pháp t v Sau khi rà soát các bi n pháp t v , B Thương m i ra m t trong các quy t đ nh sau đây: 1. Duy trì các bi n pháp t v đang đư c áp d ng; 2. Gi m nh m c đ áp d ng các bi n pháp đó; 3. Đình ch các bi n pháp t v đang đư c áp d ng. Chương 5: GIA H N VÀ TÁI ÁP D NG BI N PHÁP T V Đi u 26. Gia h n vi c áp d ng bi n pháp t v 1. B Thương m i xem xét gia h n vi c áp d ng bi n pháp t v trên cơ s t ch c, cá nhân đ i di n cho ngành s n xu t trong nư c có h sơ yêu c u gia h n áp d ng bi n pháp t v phù h p v i quy đ nh t i kho n 1 Đi u 10 c a Pháp l nh này. H sơ yêu c u gia h n áp d ng bi n pháp t v ph i bao g m b ng ch ng cho th y ngành s n xu t trong nư c đó đã th c hi n các bi n pháp đi u ch nh c n thi t đ nâng cao kh năng c nh tranh và ph i đư c g i cho B Thương m i ch m nh t là 6 tháng trư c ngày bi n pháp t v đó h t hi u l c. 2. Các th t c v đi u tra, công b , thông báo quy đ nh t i Chương II c a Pháp l nh này đư c áp d ng tương ng cho vi c gia h n áp d ng bi n pháp t v .
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. M c đ áp d ng bi n pháp t v trong th i gian gia h n không đư c cao hơn m c đ áp d ng trong th i gian ngay trư c đó. Đi u 27. Quy đ nh v vi c tái áp d ng bi n pháp t v M t bi n pháp t v đã đư c áp d ng đ i v i m t lo i hàng hoá có th đư c áp d ng tr l i đ i v i lo i hàng hoá đó theo các quy đ nh sau đây: 1. Trong trư ng h p m t bi n pháp t v đã đư c áp d ng đ i v i m t lo i hàng hoá trên 4 năm thì ch đư c tái áp d ng đ i v i lo i hàng hoá đó sau m t th i gian b ng n a th i gian đó. 2. Trong trư ng h p m t bi n pháp t v đư c áp d ng đ i v i m t lo i hàng hoá t 6 tháng đ n 4 năm thì ch đư c tái áp d ng đ i v i lo i hàng hoá đó sau 2 năm. 3. Trong trư ng h p m t bi n pháp t v đư c áp d ng đ i v i m t lo i hàng hoá có th i h n dư i 6 tháng thì có th tái áp d ng bi n pháp t v đó khi có đ các đi u ki n sau đây: a) Ít nh t sau 1 năm, k t ngày áp d ng bi n pháp t v trư c đó; b) Bi n pháp t v đã đư c áp d ng đ i v i lo i hàng hóa không quá 2 l n trong th i gian 5 năm trư c ngày tái áp d ng bi n pháp t v . 4. Vi c tái áp d ng m t bi n pháp t v đ i v i m t lo i hàng hoá ph i đư c th c hi n theo các th t c như khi bi n pháp này đư c áp d ng l n đ u tiên. Chương 6: QU N LÝ NHÀ NƯ C V ÁP D NG CÁC BI N PHÁP T V Đi u 28. N i dung qu n lý nhà nư c v áp d ng các bi n pháp t v N i dung qu n lý nhà nư c v áp d ng các bi n pháp t v bao g m: 1. Ban hành và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v áp d ng các bi n pháp t v ; 2. T ch c th c hi n các bi n pháp t v ; 3. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t và các chính sách có liên quan đ n vi c áp d ng các bi n pháp t v ; 4. Ti n hành đi u tra đ áp d ng các bi n pháp t v ; 5. T ch c và ti n hành tham v n v i các bên liên quan; 6. Quy t đ nh áp d ng ho c không áp d ng các bi n pháp t v ; 7. Hư ng d n áp d ng các bi n pháp t v ;
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8. T ch c thu th p, x lý và cung c p thông tin liên quan đ n vi c áp d ng các bi n pháp t v ; 9. Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v áp d ng các bi n pháp t v ; 10. Gi i quy t khi u n i và x lý vi ph m pháp lu t v áp d ng các bi n pháp t v . Đi u 29. Cơ quan qu n lý nhà nư c v áp d ng các bi n pháp t v 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v áp d ng các bi n pháp t v . 2. B Thương m i ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n vi c th ng nh t qu n lý nhà nư c v áp d ng các bi n pháp t v ; t ch c th c hi n vi c áp d ng các bi n pháp t v trên cơ s tham kh o ý ki n c a các b , cơ quan ngang b có liên quan. 3. Các b , cơ quan ngang b , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Thương m i trong vi c th c hi n qu n lý áp d ng các bi n pháp t v . Chương 7: KHI U N I VÀ X LÝ VI PH M Đi u 30. Khi u n i 1. Các khi u n i liên quan đ n quá trình đi u tra và áp d ng các bi n pháp t v ph i đư c g i đ n B Thương m i. 2. B Thương m i có trách nhi m gi i quy t khi u n i trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n đư c đơn khi u n i; trư ng h p đ c bi t, th i h n này có th kéo dài nhưng không quá 60 ngày. 3. Trong trư ng h p h t th i h n quy đ nh t i kho n 2 Đi u này mà B Thương m i chưa gi i quy t khi u n i ho c t ch c, cá nhân khi u n i không đ ng ý v i quy t đ nh gi i quy t khi u n i c a B Thương m i, thì t ch c, cá nhân đó có quy n kh i ki n t i Toà án theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 31. Gi i quy t tranh ch p và x lý vi ph m Vi c gi i quy t tranh ch p và x lý vi ph m đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam, đi u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. Chương 8: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 32. Hi u l c thi hành Pháp l nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 9 năm 2002.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 33. Hư ng d n thi hành Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n vi c thi hành Pháp l nh này. Nguy n Văn An (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản