intTypePromotion=1

Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
343
lượt xem
63
download

Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ph¸p l Ö nh  cña Uû ban thêng vô Quèc héi Sè 12/2003/PL­UBTVQH11  ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm §Ó  b¶o vÖ  tÝnh m¹ng, søc kháe cña con ngêi, duy tr×   vµ  ph¸t triÓn nßi gièng; t¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n lý  nhµ   níc vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm; C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa   ViÖt Nam n¨m 1992 ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt   sè   51/2001/QH10  ngµy  25  th¸ng  12  n¨m  2001  cña  Quèc   héi   khãa X, kú häp thø 10; C¨n cø vµo NghÞ  quyÕt sè  12/2002/QH11 ngµy 16 th¸ng   12 n¨m 2002 cña Quèc héi kho¸ XI, kú  häp thø 2 vÒ  Ch¬ng   tr×nh x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh cña Quèc héi nhiÖm kú khãa   XI (2002­2007) vµ n¨m 2003; Ph¸p lÖnh nµy quy ®Þnh vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1 Ph¸p lÖnh nµy quy  ®Þnh viÖc b¶o  ®¶m vÖ  sinh an toµn  thùc phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm;   phßng  ngõa,   kh¾c   phôc  ngé   ®éc  thùc   phÈm   vµ   bÖnh   truyÒn   qua thùc phÈm. §i Ò u  2 Tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n ViÖt Nam, tæ chøc, c¸  nh©n níc ngoµi s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm trªn l∙nh  thæ ViÖt Nam ph¶i  tu©n  theo c¸c quy  ®Þnh cña Ph¸p  lÖnh  nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã  liªn quan. Tr­ êng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt   Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã  quy  ®Þnh kh¸c víi quy  ®Þnh  cña Ph¸p lÖnh nµy th× ¸p dông ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. §i Ò u  3 Trong   Ph¸p   lÖnh   nµy,   nh÷ng   tõ   ng÷   d íi   ®©y   ®îc   hiÓu  nh sau: 1. Thùc phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm mµ con ngêi ¨n, uèng ë  d¹ng t¬i, sèng hoÆc ®∙ qua chÕ biÕn, b¶o qu¶n.  2. VÖ sinh an toµn thùc phÈm lµ c¸c ®iÒu kiÖn vµ biÖn  ph¸p cÇn thiÕt ®Ó b¶o ®¶m thùc phÈm kh«ng g©y h¹i cho søc  kháe, tÝnh m¹ng cña con ngêi.
 2. 2 3. S¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm  lµ  viÖc thùc hiÖn  mét, mét sè  hoÆc tÊt c¶ c¸c ho¹t  ®éng  trång  trät,  ch¨n  nu«i, thu h¸i,  ®¸nh b¾t, s¬  chÕ, chÕ  biÕn, bao gãi, b¶o  qu¶n, vËn chuyÓn, bu«n b¸n thùc phÈm. 4.  C¬  së  chÕ  biÕn thùc phÈm  lµ  doanh nghiÖp, hé  gia  ®×nh,   bÕp   ¨n   tËp   thÓ,   nhµ   hµng   vµ   c¬   së   chÕ   biÕn   thùc  phÈm kh¸c. 5. Ngé   ®éc thùc phÈm lµ  t×nh tr¹ng bÖnh lý  x¶y ra do  ¨n, uèng thùc phÈm cã chøa chÊt ®éc. 6. BÖnh truyÒn qua thùc phÈm lµ bÖnh do ¨n, uèng thùc  phÈm bÞ nhiÔm t¸c nh©n g©y bÖnh. 7. Phô gia thùc phÈm lµ chÊt cã hoÆc kh«ng cã gi¸ trÞ  dinh dìng  ®îc bæ sung vµo thµnh phÇn thùc phÈm trong qu¸   tr×nh chÕ biÕn, xö lý, bao gãi, vËn chuyÓn thùc phÈm nh»m   gi÷ nguyªn hoÆc c¶i thiÖn ®Æc tÝnh nµo ®ã cña thùc phÈm.  8. ChÊt hç trî chÕ biÕn thùc phÈm lµ chÊt ®îc sö dông  trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn nguyªn liÖu thùc phÈm hoÆc thµnh   phÇn thùc phÈm nh»m hoµn thiÖn c«ng nghÖ  xö  lý, chÕ  biÕn  thùc phÈm. 9.  Vi chÊt dinh dìng  lµ  vitamin, chÊt kho¸ng cã  hµm  lîng thÊp cÇn thiÕt cho sù  t¨ng trëng, ph¸t triÓn vµ  duy  tr× sù sèng cña c¬ thÓ con ngêi. 10.  Thùc phÈm chøc n¨ng  lµ  thùc phÈm dïng  ®Ó  hç  trî  ho¹t  ®éng cña c¸c bé  phËn trong c¬  thÓ, cã  t¸c dông dinh  dìng,   t¹o   cho   c¬   thÓ   t×nh   tr¹ng   tho¶i   m¸i   vµ   gi¶m   bít  nguy c¬ g©y bÖnh. 11.  Thùc  phÈm cã   nguy c¬   cao  lµ  thùc  phÈm cã   nhiÒu  kh¶ n¨ng bÞ  c¸c t¸c nh©n sinh häc, hãa häc, lý  häc x©m  nhËp g©y ¶nh hëng ®Õn søc kháe cña ngêi tiªu dïng. 12.  Thùc phÈm  ®îc b¶o qu¶n b»ng ph¬ng ph¸p chiÕu x¹  lµ  thùc phÈm  ®∙  ®îc chiÕu x¹  b»ng c¸c nguån cã  ho¹t tÝnh  phãng x¹   ®Ó  b¶o qu¶n vµ  ng¨n ngõa sù  biÕn chÊt cña thùc  phÈm.   13. Gen lµ mét ®o¹n trªn ph©n tö nhiÔm s¾c thÓ cã vai  trß x¸c ®Þnh tÝnh di truyÒn cña sinh vËt. 14.  Thùc phÈm cã  gen  ®∙ bÞ  biÕn  ®æi  lµ  thùc phÈm cã  nguån gèc tõ  sinh vËt cã  gen  ®∙ bÞ  biÕn  ®æi do sö  dông  c«ng nghÖ gen. §i Ò u  4 1. Kinh doanh thùc phÈm lµ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn.
 3. 3 2. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh   thùc phÈm ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  vÖ  sinh an toµn thùc  phÈm do m×nh s¶n xuÊt, kinh doanh.  §i Ò u  5  1. Nhµ  níc cã  chÝnh s¸ch vµ  biÖn ph¸p  ®Ó  b¶o  ®¶m vÖ  sinh an toµn thùc  phÈm  nh»m b¶o vÖ  tÝnh m¹ng,  søc  kháe  cña con ngêi. 2. Nhµ níc khuyÕn khÝch tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n   ViÖt Nam, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi s¶n xuÊt, kinh doanh  thùc   phÈm   trªn   l∙nh   thæ   ViÖt   Nam   ¸p   dông   c¸c   hÖ   thèng  qu¶n lý  chÊt lîng tiªn tiÕn nh»m b¶o  ®¶m vÖ  sinh an toµn  thùc phÈm. 3.   Nhµ   níc   t¹o   ®iÒu   kiÖn   më   réng   hîp   t¸c   quèc   tÕ  trong lÜnh vùc b¶o ®¶m vÖ sinh an toµn thùc phÈm. §i Ò u  6 MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ  c¸c tæ chøc thµnh viªn  trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm   tuyªn   truyÒn,   vËn   ®éng   nh©n   d©n   thùc   hiÖn   vµ   gi¸m   s¸t  viÖc thi hµnh ph¸p luËt vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. §i Ò u  7 Ngêi tiªu dïng cã  quyÒn  ®îc th«ng tin vÒ  vÖ  sinh an  toµn thùc phÈm vµ  lùa chän, sö  dông thùc phÈm thÝch hîp;  cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm, tù b¶o   vÖ m×nh trong tiªu dïng thùc phÈm, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c h­ íng dÉn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm; tù gi¸c khai b¸o ngé  ®éc thùc phÈm vµ bÖnh truyÒn qua thùc phÈm; khiÕu n¹i, tè  c¸o, ph¸t hiÖn vÒ c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ vÖ sinh  an   toµn   thùc   phÈm   ®Ó   b¶o   vÖ   søc   kháe   cho   m×nh   vµ   céng  ®ång. §i Ò u  8  Nghiªm cÊm c¸c hµnh vi sau ®©y:  1. Trång trät, ch¨n nu«i, thu h¸i,  ®¸nh b¾t, s¬  chÕ,  chÕ   biÕn,  bao  gãi,   b¶o   qu¶n,   vËn   chuyÓn,   bu«n  b¸n  thùc   phÈm tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2. S¶n xuÊt, kinh doanh:  a) Thùc phÈm  ®∙ bÞ  thiu, thèi, biÕn chÊt, nhiÔm bÈn   cã thÓ g©y h¹i cho tÝnh m¹ng, søc khoΠcña con ngêi;
 4. 4 b) Thùc phÈm cã chøa chÊt ®éc hoÆc nhiÔm chÊt ®éc; c) Thùc phÈm cã  ký  sinh trïng g©y bÖnh, vi sinh vËt  g©y bÖnh hoÆc vi sinh vËt vît qu¸ møc quy ®Þnh; d) ThÞt hoÆc s¶n phÈm chÕ  biÕn tõ  thÞt cha qua kiÓm  tra thó y hoÆc kiÓm tra kh«ng ®¹t yªu cÇu; ®) Gia sóc, gia cÇm, thuû s¶n chÕt do bÞ bÖnh, bÞ ngé  ®éc hoÆc chÕt kh«ng râ  nguyªn nh©n; s¶n phÈm chÕ  biÕn tõ  gia sóc, gia cÇm, thuû  s¶n chÕt do bÞ  bÖnh, bÞ  ngé   ®éc  hoÆc chÕt kh«ng râ nguyªn nh©n; e) Thùc phÈm nhiÔm bÈn do bao gãi, ®å chøa ®ùng kh«ng   s¹ch, bÞ vì, r¸ch trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn; g) Thùc phÈm qu¸ h¹n sö dông; 3.   S¶n   xuÊt,   kinh   doanh   ®éng   vËt,   thùc   vËt   cã   chøa  mÇm bÖnh cã thÓ l©y truyÒn sang ngêi, ®éng vËt, thùc vËt;  4.   S¶n   xuÊt,   kinh   doanh   thùc   phÈm   tõ   nguyªn   liÖu   kh«ng ph¶i lµ  thùc phÈm hoÆc hãa chÊt ngoµi Danh môc  ®îc  phÐp sö dông; 5.   S¶n   xuÊt,   kinh   doanh   phô   gia   thùc   phÈm,   chÊt   hç  trî chÕ biÕn thùc phÈm, vi chÊt dinh dìng, thùc phÈm chøc  n¨ng,  thùc  phÈm cã  nguy c¬  cao, thùc phÈm   ®îc b¶o qu¶n  b»ng ph¬ng ph¸p chiÕu x¹, thùc phÈm cã gen ®∙ bÞ biÕn ®æi  cha ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp; 6. Sö  dông ph¬ng tiÖn bÞ  « nhiÔm, ph¬ng tiÖn  ®∙  vËn  chuyÓn chÊt ®éc h¹i ®Ó vËn chuyÓn thùc phÈm; 7.   Th«ng   tin,   qu¶ng   c¸o,   ghi   nh∙n   hµng   ho¸   sai   sù  thËt   hoÆc   cã   hµnh   vi   gian   dèi   kh¸c   vÒ   vÖ   sinh   an   toµn  thùc phÈm. Ch¬ng II s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm  Môc 1 s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm t¬i, sèng §i Ò u  9 Tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh  thùc   phÈm  t¬i,  sèng   ph¶i   b¶o   ®¶m   n¬i   nu«i,  trång,   bu«n   b¸n thùc phÈm kh«ng bÞ  « nhiÔm bëi m«i trêng xung quanh  vµ ph¶i c¸ch biÖt víi khu vùc cã kh¶ n¨ng g©y « nhiÔm m«i   trêng, g©y nhiÔm bÈn thùc phÈm.
 5. 5 § i Ò u  10 Tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh  thùc phÈm  t¬i, sèng ph¶i  thùc  hiÖn c¸c biÖn ph¸p  xö  lý  chÊt th¶i theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  b¶o vÖ  m«i tr­ êng. §i Ò u  11 ViÖc sö  dông ph©n bãn, thøc ¨n ch¨n nu«i, thuèc b¶o   vÖ  thùc vËt, thuèc thó  y, chÊt b¶o qu¶n thùc phÈm, chÊt  kÝch thÝch t¨ng trëng, chÊt t¨ng träng, chÊt ph¸t dôc vµ  c¸c chÊt kh¸c cã  liªn quan  ®Õn vÖ  sinh an toµn thùc phÈm  ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  12 Tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh  thùc phÈm t¬i, sèng cã tr¸ch nhiÖm: 1.   B¶o   ®¶m   thùc   phÈm   do   m×nh   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   kh«ng bÞ « nhiÔm, ®îc b¶o qu¶n ë n¬i s¹ch sÏ, c¸ch ly víi  n¬i b¶o qu¶n ho¸ chÊt,  ®Æc biÖt lµ  ho¸ chÊt  ®éc h¹i vµ  c¸c nguån g©y bÖnh kh¸c; 2. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  xuÊt xø thùc phÈm do m×nh s¶n  xuÊt, kinh doanh. Môc 2 chÕ biÕn thùc phÈm  §i Ò u  13 1. N¬i chÕ  biÕn thùc phÈm cña tæ chøc, hé  gia  ®×nh,  c¸ nh©n ph¶i  ®îc  ®Æt trong khu vùc cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn b¶o  ®¶m vÖ sinh an toµn thùc phÈm. 2.   N¬i   chÕ   biÕn   thùc   phÈm   ph¶i   ®îc   thiÕt   kÕ,   x©y  dùng, l¾p  ®Æt, vËn hµnh b¶o  ®¶m yªu cÇu vÖ  sinh an toµn  thùc phÈm. §i Ò u  14 1.   ViÖc   sö   dông   nguyªn   liÖu   ®Ó  chÕ   biÕn   thùc   phÈm  ph¶i b¶o ®¶m vÖ sinh an toµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 6. 6 2. C¬  së  chÕ  biÕn thùc phÈm ph¶i thùc hiÖn mäi biÖn  ph¸p  ®Ó  thùc phÈm kh«ng bÞ  nhiÔm bÈn, nhiÔm mÇm bÖnh cã  thÓ l©y truyÒn sang ngêi, ®éng vËt, thùc vËt. 3.  C¬  së  chÕ   biÕn thùc  phÈm  ph¶i  b¶o  ®¶m  quy tr×nh  chÕ biÕn phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ vÖ sinh an   toµn thùc phÈm. §i Ò u  15 1. C¬  së  chÕ  biÕn thùc phÈm chØ  ®îc phÐp sö  dông phô  gia thùc phÈm,  chÊt hç  trî  chÕ  biÕn thùc phÈm,  vi chÊt  dinh dìng trong Danh môc ®îc phÐp sö dông vµ sö dông ®óng  liÒu lîng, giíi h¹n quy ®Þnh. 2. Bé  y tÕ  quy  ®Þnh Danh môc phô  gia thùc phÈm, chÊt  hç  trî  chÕ  biÕn thùc phÈm, vi chÊt dinh dìng  ®îc phÐp sö  dông vµ liÒu lîng, giíi h¹n sö dông. §i Ò u  16 Tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   trong   qu¸   tr×nh   chÕ  biÕn thùc phÈm cã tr¸ch nhiÖm: 1. Sö  dông thiÕt bÞ, dông cô  cã  bÒ  mÆt tiÕp xóc trùc  tiÕp víi thùc phÈm  ®îc chÕ  t¹o b»ng vËt liÖu b¶o  ®¶m yªu  cÇu vÖ sinh an toµn thùc phÈm; 2. Sö  dông  ®å  chøa  ®ùng, bao gãi, dông cô, thiÕt bÞ  b¶o  ®¶m yªu cÇu vÖ  sinh an toµn, kh«ng g©y « nhiÔm thùc  phÈm; 3. Sö  dông níc  ®Ó  chÕ  biÕn thùc phÈm  ®¹t tiªu chuÈn  quy ®Þnh; 4. Dïng chÊt tÈy röa, chÊt diÖt khuÈn, chÊt tiªu ®éc an  toµn kh«ng ¶nh hëng xÊu ®Õn søc kháe, tÝnh m¹ng cña con ng ­ êi vµ kh«ng g©y « nhiÔm m«i trêng. Môc 3 B¶o qu¶n, vËn chuyÓn thùc phÈm §i Ò u  17 1. Bao b×  thùc phÈm ph¶i b¶o  ®¶m yªu cÇu vÖ  sinh an  toµn thùc phÈm, b¶o vÖ  thùc phÈm kh«ng bÞ  « nhiÔm vµ  b¶o  ®¶m chÊt lîng thùc phÈm trong thêi h¹n b¶o qu¶n, sö  dông  vµ thuËn lîi cho viÖc ghi nh∙n. 2. Bao b×  tiÕp xóc trùc tiÕp víi thùc phÈm ph¶i  ®îc  thö nghiÖm, kiÓm nghiÖm vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm.
 7. 7 § i Ò u  18  1. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh   thùc   phÈm   ph¶i   ¸p   dông   ph¬ng   ph¸p   b¶o   qu¶n   thùc   phÈm  thÝch   hîp   ®Ó   b¶o   ®¶m   thùc   phÈm   kh«ng   bÞ   h  háng,   biÕn  chÊt,  gi÷   ®îc chÊt lîng,  mïi vÞ  vµ  kh«ng  lµm t¨ng thªm  c¸c chÊt « nhiÔm vµo thùc phÈm. 2. C¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  vÖ  sinh an toµn thùc  phÈm   híng   dÉn   ph¬ng   ph¸p   b¶o   qu¶n   thùc   phÈm,   quy   ®Þnh  liÒu lîng chÊt b¶o qu¶n thùc phÈm vµ  thêi gian b¶o qu¶n  cho tõng lo¹i thùc phÈm. §i Ò u  19 1. Thùc phÈm  ®îc b¶o qu¶n b»ng ph¬ng ph¸p chiÕu x¹  lu  hµnh trªn l∙nh thæ ViÖt Nam ph¶i ghi trªn nh∙n b»ng tiÕng  ViÖt lµ  “thùc phÈm  ®îc b¶o qu¶n b»ng ph¬ng ph¸p chiÕu x¹”  hoÆc b»ng ký hiÖu quèc tÕ vµ ph¶i ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ  níc cã thÈm quyÒn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cho phÐp lu  hµnh. 2. Tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n chØ  ®îc kinh doanh  thùc   phÈm   ®îc   b¶o   qu¶n   b»ng   ph¬ng   ph¸p   chiÕu   x¹   thuéc  Danh môc thùc phÈm  ®îc b¶o qu¶n b»ng ph¬ng ph¸p chiÕu x¹  vµ  trong giíi  h¹n  liÒu  chiÕu x¹  theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt. Bé Y tÕ quy ®Þnh Danh môc thùc phÈm ®îc b¶o qu¶n b»ng  ph¬ng ph¸p chiÕu x¹. §i Ò u  20 1. Thùc phÈm cã  gen  ®∙ bÞ  biÕn  ®æi hoÆc nguyªn liÖu  thùc phÈm cã  gen  ®∙ bÞ  biÕn  ®æi ph¶i ghi trªn nh∙n b»ng  tiÕng ViÖt lµ “thùc phÈm cã gen ®∙ bÞ biÕn ®æi”. 2. ChÝnh phñ  quy  ®Þnh cô  thÓ  viÖc qu¶n lý  vµ  sö  dông  thùc phÈm cã gen ®∙ bÞ biÕn ®æi. §i Ò u  21 Tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   trong   qu¸   tr×nh   vËn  chuyÓn   thùc   phÈm   ph¶i   b¶o   qu¶n   thùc   phÈm   vµ   c¸c   thµnh  phÇn cña thùc phÈm kh«ng bÞ  « nhiÔm do c¸c t¸c nh©n sinh  häc, hãa häc, lý  häc kh«ng  ®îc phÐp cã  trong thùc phÈm;  gi÷   ®îc   chÊt   lîng,   vÖ   sinh   an   toµn   thùc   phÈm   ®Õn   ngêi  tiªu dïng.
 8. 8 § i Ò u  22 Ph¬ng tiÖn sö  dông vËn chuyÓn thùc phÈm ph¶i b¶o  ®¶m  c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. §îc chÕ  t¹o b»ng vËt liÖu kh«ng lµm « nhiÔm thùc  phÈm hoÆc bao gãi thùc phÈm; 2. DÔ dµng tÈy röa s¹ch;  3. DÔ dµng ph©n biÖt c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c nhau; 4. Chèng ®îc sù « nhiÔm, kÓ c¶ khãi, bôi vµ l©y nhiÔm  gi÷a c¸c thùc phÈm víi nhau; 5.  Duy tr×,  kiÓm  so¸t  ®îc c¸c  ®iÒu kiÖn  b¶o  ®¶m vÖ  sinh an toµn thùc phÈm trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. Môc 4 nhËp khÈu, xuÊt khÈu thùc phÈm §i Ò u  23 Tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   nhËp   khÈu,   xuÊt   khÈu  thùc phÈm, phô  gia thùc phÈm, chÊt hç  trî  chÕ  biÕn thùc  phÈm, vi chÊt dinh dìng, thùc phÈm chøc n¨ng, thùc phÈm  cã  nguy c¬  cao, thùc phÈm   ®îc b¶o qu¶n  b»ng  ph¬ng  ph¸p  chiÕu x¹, thùc phÈm cã gen ®∙ bÞ biÕn ®æi ph¶i chÞu tr¸ch  nhiÖm   vÒ   vÖ   sinh   an   toµn   thùc   phÈm   do   m×nh   nhËp   khÈu,  xuÊt khÈu; khi nhËp khÈu ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña ph¸p   luËt ViÖt Nam; khi xuÊt khÈu ph¶i tu©n theo quy  ®Þnh cña  Ph¸p lÖnh nµy vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt níc nhËp khÈu. §i Ò u  24 1. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n nhËp khÈu, xuÊt khÈu   thùc phÈm ph¶i cã  giÊy x¸c nhËn  ®∙ kiÓm tra  ®¹t yªu cÇu  vÖ   sinh   an   toµn   thùc   phÈm   cña   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm  quyÒn. 2. C¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn thùc hiÖn kiÓm tra  vÖ  sinh an toµn thùc phÈm nhËp khÈu, xuÊt khÈu ph¶i chÞu  tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra vÖ sinh an  toµn thùc phÈm cña m×nh. ChÝnh phñ  quy  ®Þnh thñ  tôc kiÓm tra vÖ  sinh an toµn  thùc phÈm nhËp khÈu, xuÊt khÈu. §i Ò u  25 1.   Thùc   phÈm   nhËp   khÈu,   xuÊt   khÈu   ®∙   ® îc   x¸c   nhËn  ®¹t yªu cÇu vÖ sinh an toµn thùc phÈm do tæ chøc cã  thÈm 
 9. 9 quyÒn cña níc ký  kÕt  ®iÒu íc quèc tÕ  thõa nhËn lÉn nhau  víi ViÖt Nam trong ho¹t  ®éng chøng nhËn chÊt lîng, c«ng  nhËn hÖ  thèng qu¶n lý  chÊt lîng cã  thÓ  bÞ  kiÓm tra nÕu  ph¸t hiÖn thÊy cã  dÊu hiÖu vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt ViÖt Nam vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. 2. Thùc phÈm nhËp khÈu, xuÊt khÈu  ®∙  ®îc chøng nhËn  phï  hîp tiªu chuÈn,  thùc phÈm  cña  tæ chøc,  c¸ nh©n  s¶n  xuÊt,  kinh  doanh  ®∙  ®îc chøng  nhËn cã  hÖ  thèng  qu¶n lý  chÊt   lîng   vÖ   sinh   an   toµn   thùc   phÈm   phï   hîp   víi   Tiªu  chuÈn ViÖt Nam hoÆc tiªu chuÈn níc ngoµi, tiªu chuÈn quèc  tÕ  ¸p dông t¹i ViÖt Nam cã  thÓ   ®îc gi¶m sè  lÇn kiÓm tra  vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. §i Ò u  26 1. Thùc phÈm nhËp khÈu kh«ng  ®¹t yªu cÇu vÖ  sinh an  toµn   thùc   phÈm   cã   thÓ   bÞ   thu   håi,   t¸i   chÕ,   chuyÓn   môc  ®Ých sö  dông, tiªu hñy hoÆc t¸i xuÊt theo quyÕt  ®Þnh cña  c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn; tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸  nh©n ph¶i chÞu mäi chi phÝ  cho viÖc xö  lý  thùc phÈm mµ  m×nh nhËp khÈu kh«ng ®¹t yªu cÇu. 2. Thùc phÈm xuÊt khÈu kh«ng  ®¹t yªu cÇu vÖ  sinh an  toµn thùc phÈm cã thÓ bÞ t¸i chÕ, chuyÓn môc ®Ých sö dông  hoÆc tiªu hñy theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm  quyÒn;  tæ chøc,  hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n ph¶i  chÞu  mäi chi  phÝ  cho viÖc xö  lý  thùc phÈm mµ  m×nh xuÊt khÈu kh«ng  ®¹t  yªu cÇu. §i Ò u  27 Thùc   phÈm   mang   theo   ngêi   nhËp   c¶nh,   xuÊt   c¶nh,   qu¸  c¶nh  ®Ó  tiªu dïng c¸ nh©n; thùc phÈm dïng cho nh©n viªn,  hµnh   kh¸ch   trªn   ph¬ng   tiÖn   giao   th«ng   nhËp   c¶nh,   xuÊt  c¶nh, qu¸ c¶nh ViÖt Nam; thùc phÈm lµ  hµng ho¸ qu¸ c¶nh  ViÖt Nam ph¶i b¶o  ®¶m yªu cÇu vÖ  sinh an toµn thùc phÈm  theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña  ph¸p luËt cã liªn quan. Môc 5 ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm §i Ò u  28 1. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh   thùc phÈm  ph¶i  thùc hiÖn c¸c  ®iÒu  kiÖn  vÖ  sinh  an toµn  thùc phÈm theo quy  ®Þnh t¹i c¸c môc 1, 2, 3 vµ  4 cña Ch ­ ¬ng nµy.
 10. 10 2. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh   thùc phÈm cã nguy c¬ cao ph¶i ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm  quyÒn  cÊp  giÊy  chøng nhËn   ®ñ   ®iÒu  kiÖn  vÖ  sinh  an toµn  thùc phÈm. ChÝnh phñ quy ®Þnh Danh môc thùc phÈm cã nguy c¬ cao,   thÈm quyÒn vµ thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn vÖ  sinh an toµn thùc phÈm. §i Ò u  29 1. Ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm ph¶i  ®¹t tiªu chuÈn søc khoÎ, kh«ng m¾c c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm  vµ cã kiÕn thøc vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm.  2. Bé Y tÕ quy ®Þnh tiªu chuÈn søc kháe, yªu cÇu kiÕn  thøc vÒ  vÖ  sinh an toµn thùc phÈm  ®èi víi ngêi trùc tiÕp  s¶n   xuÊt,  kinh   doanh   thùc  phÈm   phï   hîp   víi   tõng   ngµnh,   nghÒ s¶n xuÊt, kinh doanh. §i Ò u  30 1. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh   thùc phÈm cã  tr¸ch nhiÖm b¶o  ®¶m tiªu chuÈn søc khoÎ  cña  nh÷ng ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i c¬  së  cña  m×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Bé  Y tÕ  quy  ®Þnh viÖc kiÓm tra søc khoÎ   ®èi víi  ngêi lµm viÖc t¹i c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm. Môc 6 c«ng bè tiªu chuÈn VÖ Sinh An Toµn Thùc phÈm §i Ò u  31 Tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n chØ  ® îc s¶n xuÊt, kinh  doanh thùc phÈm b¶o  ®¶m tiªu chuÈn vÖ  sinh an toµn thùc  phÈm. §i Ò u  32 C¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn ban hµnh tiªu chuÈn vÖ   sinh an toµn thùc phÈm, ph¬ng ph¸p kiÓm nghiÖm, quy  ®Þnh  vÒ  qu¶n lý  vÖ  sinh an toµn thùc phÈm  ®èi víi thùc phÈm,  phô   gia   thùc   phÈm,   chÊt   hç   trî   chÕ   biÕn   thùc   phÈm,   vi  chÊt dinh dìng, thùc phÈm chøc n¨ng, thùc phÈm cã nguy c¬   cao,   thùc   phÈm   ®îc   b¶o   qu¶n   b»ng   ph¬ng   ph¸p   chiÕu   x¹,  thùc phÈm cã  gen  ®∙ bÞ  biÕn  ®æi,  ®å  chøa  ®ùng, vËt liÖu 
 11. 11 ®Ó  lµm bao gãi thùc phÈm,  dông  cô, thiÕt bÞ  dïng trong  s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm. §i Ò u  33 1. Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm cã   ®¨ng ký  kinh doanh ph¶i c«ng bè  viÖc ¸p dông Tiªu chuÈn  ViÖt   Nam   hoÆc   tiªu   chuÈn   ngµnh   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt; trêng hîp c«ng bè  tiªu chuÈn c¬  së  th×  tiªu chuÈn  ®ã  kh«ng  ®îc thÊp h¬n tiªu chuÈn ngµnh, Tiªu chuÈn ViÖt  Nam. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm cã   ®¨ng ký kinh doanh ph¶i thùc hiÖn ®óng theo tiªu chuÈn mµ   m×nh  ®∙ c«ng bè  vµ  c¸c quy  ®Þnh vÒ  vÖ  sinh an toµn thùc  phÈm   do   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   ban   hµnh;   thêng  xuyªn   kiÓm   tra   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   vÖ   sinh   an   toµn  thùc phÈm ®èi víi thùc phÈm do m×nh s¶n xuÊt, kinh doanh. 3. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh   thùc phÈm kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh ph¶i thùc hiÖn ®óng   c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  vÖ  sinh an toµn thùc phÈm,  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   vÖ   sinh   an   toµn   thùc   phÈm   ®èi   víi  thùc phÈm do m×nh s¶n xuÊt, kinh doanh. Môc 7 qu¶ng c¸o, ghi nh∙n thùc phÈm §i Ò u  34 1.   ViÖc   qu¶ng   c¸o   vÒ   thùc   phÈm,   phô   gia   thùc   phÈm,  chÊt hç  trî  chÕ  biÕn thùc phÈm, vi chÊt dinh dìng, thùc  phÈm chøc n¨ng, thùc phÈm cã  nguy c¬  cao, thùc phÈm  ®îc  b¶o qu¶n b»ng ph¬ng ph¸p chiÕu x¹, thùc phÈm cã gen ®∙ bÞ  biÕn  ®æi vµ  c¸c vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn thùc phÈm  ®îc thùc  hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶ng c¸o.  Ngêi   qu¶ng   c¸o   ph¶i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ     néi   dung  qu¶ng c¸o cña m×nh. 2.   Néi   dung   qu¶ng   c¸o   vÒ   thùc   phÈm,   phô   gia   thùc   phÈm, chÊt hç  trî  chÕ  biÕn thùc phÈm, vi chÊt dinh dìng,  thùc phÈm chøc n¨ng, thùc phÈm cã  nguy c¬  cao, thùc phÈm  ®îc b¶o qu¶n b»ng ph¬ng ph¸p chiÕu x¹, thùc phÈm cã  gen  ®∙ bÞ biÕn ®æi vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thùc phÈm ph¶i   b¶o  ®¶m trung thùc, chÝnh x¸c, râ  rµng, kh«ng g©y thiÖt   h¹i cho ngêi s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ngêi tiªu dïng.
 12. 12 § i Ò u  35 1.   Thùc   phÈm   ®ãng   gãi   s½n   ph¶i   ®îc   ghi   nh∙n   thùc  phÈm. Nh∙n thùc phÈm ph¶i ghi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, râ rµng,   trung thùc vÒ  thµnh phÇn thùc phÈm vµ  c¸c néi dung kh¸c  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; kh«ng ®îc ghi trªn nh∙n thùc  phÈm díi bÊt kú  h×nh thøc nµo vÒ  thùc phÈm cã  c«ng hiÖu  thay thÕ thuèc ch÷a bÖnh. 2.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   thùc   phÈm  ®ãng gãi s½n trªn  l∙nh  thæ ViÖt Nam ph¶i ghi nh∙n  thùc  phÈm tríc khi xuÊt xëng thùc phÈm. 3.   Nh∙n   thùc   phÈm   ph¶i   cã   c¸c   néi   dung   c¬   b¶n   sau  ®©y: a) Tªn thùc phÈm; b) Tªn, ®Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt thùc phÈm; c) §Þnh lîng cña thùc phÈm; d) Thµnh phÇn cÊu t¹o cña thùc phÈm; ®) ChØ tiªu chÊt lîng chñ yÕu cña thùc phÈm; e) Ngµy s¶n xuÊt, thêi h¹n sö dông, thêi h¹n b¶o qu¶n   thùc phÈm; g) Híng dÉn b¶o qu¶n, híng dÉn sö dông thùc phÈm; h) XuÊt xø cña thùc phÈm. Ch¬ng III phßng ngõa, kh¾c phôc ngé ®éc thùc phÈm vµ   bÖnh truyÒn qua thùc phÈm §i Ò u  36 C¸c   biÖn   ph¸p   phßng   ngõa   ngé   ®éc   thùc   phÈm   vµ   bÖnh  truyÒn qua thùc phÈm bao gåm: 1. B¶o  ®¶m vÖ  sinh an toµn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,  kinh doanh vµ tiªu dïng thùc phÈm; 2. Gi¸o dôc, tuyªn truyÒn, phæ biÕn kiÕn thøc vµ thùc   hµnh vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cho ngêi s¶n xuÊt, kinh  doanh vµ ngêi tiªu dïng; 3.   KiÓm   tra,   thanh   tra   vÖ   sinh   an   toµn   thùc   phÈm   trong s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm; 4. Ph©n tÝch nguy c¬ « nhiÔm thùc phÈm; 5.   §iÒu   tra,   kh¶o   s¸t   vµ   lu   tr÷   c¸c   sè   liÖu   vÒ   vÖ  sinh an toµn thùc phÈm; 6. Lu mÉu thùc phÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 13. 13 § i Ò u  37 1. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc ngé   ®éc thùc phÈm vµ  bÖnh  truyÒn qua thùc phÈm bao gåm: a) Ph¸t hiÖn, tæ chøc  ®iÒu trÞ  kÞp thêi cho ngêi bÞ  ngé ®éc thùc phÈm vµ  bÖnh truyÒn qua thùc phÈm; b) §×nh chØ s¶n xuÊt, kinh doanh, sö  dông thùc phÈm   bÞ nhiÔm ®éc; c)   Thu   håi   thùc   phÈm   ®∙   s¶n   xuÊt   vµ   ®ang   lu   th«ng  trªn thÞ trêng bÞ nhiÔm ®éc; d)   Th«ng   b¸o   kÞp   thêi   cho   ngêi   tiªu   dïng   vÒ   t×nh  tr¹ng ngé   ®éc thùc phÈm hoÆc bÖnh truyÒn qua thùc phÈm,   thùc phÈm ®ang lu th«ng trªn thÞ trêng bÞ nhiÔm ®éc; ®) KÞp thêi ®iÒu tra x¸c ®Þnh nguyªn nh©n g©y ngé ®éc   thùc phÈm hoÆc bÖnh truyÒn qua thùc phÈm; e) Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa viÖc lan truyÒn   bÖnh dÞch do ngé   ®éc thùc phÈm hoÆc bÖnh truyÒn qua thùc  phÈm. 2. ChÝnh phñ ph©n c«ng cô thÓ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bé,   c¬   quan   ngang   bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ   trong   viÖc   phßng  ngõa,   kh¾c   phôc  ngé   ®éc  thùc   phÈm   vµ   bÖnh   truyÒn   qua thùc phÈm. §i Ò u  38 1.   Tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh,   sö  dông   thùc   phÈm   cã   tr¸ch  nhiÖm   chñ   ®éng   phßng   ngõa   vµ   kÞp   thêi   kh¾c   phôc   ngé   ®éc   thùc   phÈm   vµ   bÖnh  truyÒn qua thùc phÈm. 2.   Tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh,  sö  dông  thùc phÈm g©y ra ngé   ®éc thùc phÈm  hoÆc  bÖnh truyÒn qua thùc phÈm cã tr¸ch nhiÖm ¸p dông ngay c¸c   biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶,  ®ång thêi ph¶i b¸o c¸o ngay  víi ñy ban nh©n d©n ®Þa ph¬ng hoÆc c¬ quan qu¶n lý nhµ n­ íc vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm n¬i gÇn nhÊt vµ ph¶i chÞu   mäi   chi   phÝ   cho   viÖc   kh¾c   phôc   ngé   ®éc   thùc   phÈm   hoÆc  bÖnh truyÒn qua thùc phÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  §i Ò u  39 Tæ chøc, c¸ nh©n ph¸t hiÖn dÊu hiÖu ngé ®éc thùc phÈm   hoÆc bÖnh truyÒn qua thùc phÈm cã  tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o  ngay cho c¬  së  y tÕ  hoÆc  ñy ban nh©n d©n  ®Þa ph¬ng n¬i  gÇn nhÊt ®Ó cã biÖn ph¸p phßng ngõa, kh¾c phôc kÞp thêi.
 14. 14 § i Ò u  40 ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c   biÖn ph¸p phßng ngõa ngé   ®éc thùc phÈm hoÆc bÖnh truyÒn   qua thùc phÈm  ë   ®Þa ph¬ng; trêng hîp x¶y ra ngé   ®éc thùc  phÈm   hoÆc  bÖnh   truyÒn  qua  thùc   phÈm   th×   ph¶i   thùc  hiÖn   ngay c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt  ®Ó  kh¾c phôc hËu qu¶, ng¨n  ngõa l©y lan;  ®ång thêi b¸o c¸o víi c¬  quan nhµ  níc cÊp  trªn   trùc   tiÕp,   c¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   vÖ   sinh   an  toµn thùc phÈm cã thÈm quyÒn vµ th«ng b¸o cho ñy ban nh©n  d©n ®Þa ph¬ng n¬i cã kh¶ n¨ng bÞ l©y lan. ñy ban nh©n d©n  ®Þa ph¬ng n¬i cã  kh¶ n¨ng bÞ  l©y lan  ngé ®éc thùc phÈm hoÆc bÖnh truyÒn qua thùc phÈm cã tr¸ch   nhiÖm  th«ng b¸o cho nh©n d©n  ®Þa ph¬ng biÕt  ®Ó   ®Ò  phßng  vµ  thùc hiÖn c¸c biÖn  ph¸p  phèi hîp kh¾c phôc  hËu  qu¶,  ng¨n ngõa l©y lan. §i Ò u  41 1. Trêng hîp Uû ban nh©n d©n ®Þa ph¬ng n¬i x¶y ra ngé  ®éc thùc phÈm hoÆc bÖnh truyÒn qua thùc phÈm kh«ng ®ñ kh¶   n¨ng   kh¾c   phôc   hËu   qu¶,   ng¨n   ngõa   l©y   lan   th×   ph¶i   ®Ò  nghÞ c¬ quan nhµ níc cÊp trªn trùc tiÕp hoÆc c¬ quan qu¶n  lý   nhµ   níc   vÒ   vÖ   sinh   an   toµn   thùc   phÈm   cã   thÈm   quyÒn  gi¶i quyÕt hoÆc hç trî gi¶i quyÕt.  2. Trêng hîp bÖnh truyÒn qua thùc phÈm t¹o thµnh dÞch  bÖnh nguy  hiÓm  l©y lan trªn quy m« réng,  ®e do¹  nghiªm  träng  ®Õn tÝnh m¹ng, søc khoÎ  cña con ngêi th×  ph¶i thùc  hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ t×nh tr¹ng khÈn cÊp. Ch¬ng IV Qu¶n lý nhµ níc vÒ VÖ sinh an toµn thùc phÈm §i Ò u  42 Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm  bao gåm: 1.   X©y   dùng   vµ   tæ   chøc   thùc   hiÖn   chiÕn   lîc,   chÝnh  s¸ch, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm; 2. Ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËt vÒ  vÖ  sinh an toµn thùc phÈm, c¸c quy  ®Þnh vµ  tiªu chuÈn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm; 3. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch phßng ngõa,   kh¾c phôc ngé ®éc thùc phÈm vµ bÖnh truyÒn qua thùc phÈm;
 15. 15 4.   Qu¶n   lý   hÖ   thèng   kiÓm   nghiÖm,   thö   nghiÖm   vÒ   vÖ  sinh an toµn thùc phÈm; 5.  Qu¶n lý   viÖc c«ng  bè  tiªu  chuÈn  vÖ  sinh  an toµn  thùc phÈm, chøng nhËn  ®ñ   ®iÒu kiÖn vÖ  sinh an toµn thùc  phÈm; 6.   Tæ   chøc   nghiªn   cøu   khoa   häc   vµ   c«ng   nghÖ   trong   lÜnh vùc vÖ sinh an toµn thùc phÈm; 7.   §µo   t¹o,   båi   dìng   nghiÖp   vô   vÒ   vÖ   sinh   an   toµn  thùc phÈm; 8. Tæ chøc c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn, phæ biÕn   kiÕn thøc vµ ph¸p luËt vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm; 9. Hîp t¸c quèc tÕ vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm; 10. Thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o   vµ  xö  lý  c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ  vÖ  sinh an toµn thùc  phÈm. §i Ò u  43 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ vÖ sinh an  toµn thùc phÈm. 2. Bé  Y tÕ  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ  thùc hiÖn  qu¶n lý nhµ níc vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. 3.   C¸c   bé,   ngµnh   trong   ph¹m   vi   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n  cña m×nh cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé  Y tÕ  thùc hiÖn  qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  vÖ  sinh an toµn thùc phÈm trong lÜnh  vùc ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch theo c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: a) ViÖc qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  vÖ  sinh an toµn thùc phÈm  trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt do c¸c bé, ngµnh qu¶n lý  chuyªn  ngµnh chñ tr× phèi hîp víi Bé Y tÕ, c¸c bé, ngµnh cã liªn   quan thùc hiÖn; b) ViÖc qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  vÖ  sinh an toµn thùc phÈm  trong qu¸ tr×nh lu th«ng do Bé  Y tÕ  chñ  tr×  phèi hîp víi   c¸c bé, ngµnh cã liªn quan thùc hiÖn. 4.  ñy ban  nh©n  d©n c¸c  cÊp trong  ph¹m  vi nhiÖm  vô,  quyÒn h¹n cña m×nh thùc hiÖn qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  vÖ  sinh  an toµn thùc phÈm t¹i ®Þa ph¬ng. Ch¬ng V KiÓm tra, Thanh tra vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm 
 16. 16 § i Ò u  44  1.   Trong   ph¹m   vi   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cña   m×nh,   c¬  quan   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   vÖ   sinh   an   toµn   thùc   phÈm   cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p   luËt vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc kiÓm tra vÖ sinh  an toµn thùc phÈm trong s¶n xuÊt, kinh doanh.  §i Ò u  45 1.   ViÖc   thanh   tra   vÒ   vÖ   sinh   an   toµn   thùc   phÈm   do  thanh tra chuyªn ngµnh vÒ  vÖ  sinh an toµn thùc phÈm thùc  hiÖn. 2. Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña thanh tra chuyªn ngµnh vÒ   vÖ sinh an toµn thùc phÈm do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §i Ò u  46 Thanh tra chuyªn ngµnh vÒ  vÖ  sinh an toµn thùc phÈm   cã nhiÖm vô: 1.   Thanh   tra   viÖc   chÊp   hµnh   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt vÒ  vÖ  sinh an toµn thùc phÈm cña tæ chøc, c¸ nh©n  s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm; 2. Thanh  tra viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn vÒ vÖ sinh   an toµn thùc phÈm; x¸c minh, kÕt luËn, kiÕn nghÞ  cÊp cã  thÈm   quyÒn   xö   lý   vi   ph¹m   ph¸p   luËt   vÒ   vÖ   sinh   an   toµn  thùc phÈm;  3.  §Ò  xuÊt,  tham  gia x©y  dùng c¸c  v¨n b¶n  quy ph¹m  ph¸p luËt vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. §i Ò u  47 Trong qu¸ tr×nh thanh tra,  ®oµn thanh tra hoÆc thanh  tra viªn cã c¸c quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1.   Yªu   cÇu   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   liªn   quan   cung   cÊp  th«ng tin, t liÖu vµ  tr¶ lêi nh÷ng vÊn  ®Ò  cÇn thiÕt phôc  vô  c«ng t¸c thanh  tra;  yªu cÇu  ®èi tîng thanh  tra  cung  cÊp tµi liÖu, b¸o c¸o vÒ  nh÷ng vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn néi  dung   thanh   tra;   trêng   hîp   cÇn   thiÕt   ®îc   lÊy   mÉu   xÐt  nghiÖm,   niªm   phong   tµi   liÖu,   tang  vËt  cã   liªn  quan   ®Õn   néi dung thanh tra, lËp biªn b¶n vÒ  c¸c vi ph¹m vÖ  sinh  an toµn thùc phÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2. Yªu cÇu gi¸m ®Þnh, kÕt luËn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt   ®Ó phôc vô c«ng t¸c thanh tra;
 17. 17 3. §×nh chØ hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  vÖ  sinh  an toµn thùc phÈm g©y nguy h¹i hoÆc cã  nguy c¬  g©y nguy  h¹i ®Õn tÝnh m¹ng, søc khoΠcña con ngêi vµ nh÷ng hµnh vi  kh¸c g©y thiÖt h¹i  ®Õn lîi  Ých cña Nhµ  níc, quyÒn vµ  lîi  Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n; 4. Xö  lý  theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ  c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn xö  lý  vi ph¹m ph¸p luËt vÒ  vÖ  sinh an  toµn thùc phÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 5. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  kÕt luËn, biÖn  ph¸p xö lý hoÆc quyÕt ®Þnh thanh tra cña m×nh; 6.   C¸c   quyÒn   vµ   tr¸ch   nhiÖm   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt; §i Ò u  48 1. Tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh   thùc phÈm cã  tr¸ch nhiÖm t¹o  ®iÒu kiÖn cho  ®oµn thanh tra  vµ  thanh tra viªn thùc hiÖn nhiÖm vô  thanh tra vÒ  vÖ  sinh   an toµn thùc phÈm; 2. Tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n lµ   ®èi t îng thanh  tra   ph¶i   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   cña   ®oµn   thanh   tra   hoÆc  thanh tra viªn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. §i Ò u  49 1. Tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n cã  quyÒn khiÕu n¹i,  khëi   kiÖn   ®èi   víi   quyÕt   ®Þnh   hµnh   chÝnh,   hµnh   vi   hµnh  chÝnh cña c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã  thÈm quyÒn trong  viÖc thi hµnh ph¸p luËt vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. 2. C¸ nh©n cã  quyÒn tè  c¸o hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt  vÒ   vÖ   sinh   an   toµn   thùc   phÈm   víi   c¬   quan,   tæ   chøc,   c¸  nh©n cã thÈm quyÒn.  ThÈm quyÒn, thñ  tôc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o vµ  thñ  tôc khëi kiÖn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu   nµy ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng VI Khen thëng vµ xö lý vi ph¹m §i Ò u  50 Tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   cã   thµnh   tÝch   trong   ho¹t  ®éng b¶o  ®¶m vÖ  sinh an toµn thùc phÈm hoÆc cã  c«ng 
 18. 18 ph¸t hiÖn vi ph¹m ph¸p luËt vÒ  vÖ  sinh an toµn thùc phÈm  th× ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  51 Tæ   chøc,   c¸   nh©n   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   thùc   phÈm   cã  hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh nµy hoÆc c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt vÒ  vÖ  sinh an toµn thùc phÈm th×  tïy   theo   tÝnh   chÊt,   møc   ®é   vi   ph¹m   mµ   bÞ   xö   ph¹t   hµnh  chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt   h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  52 Ngêi   lîi   dông   chøc   vô,   quyÒn   h¹n   vi   ph¹m   quy   ®Þnh  cña Ph¸p lÖnh nµy hoÆc c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt  vÒ   vÖ   sinh   an   toµn   thùc   phÈm   th×   tïy   theo   tÝnh   chÊt,  møc   ®é   vi   ph¹m   mµ   bÞ   xö   lý   kû   luËt   hoÆc   bÞ   truy   cøu  tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th×  ph¶i båi th ­ êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng  VII ®iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  53  Ph¸p lÖnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy  01 th¸ng   11 n¨m 2003.  Nh÷ng   quy   ®Þnh   tríc   ®©y   tr¸i   víi   Ph¸p   lÖnh   nµy   ®Òu   b∙i bá. §i Ò u  54 ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh Ph¸p  lÖnh nµy. 
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản