Phê chuẩn hồ sơ đề nghị chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
6
download

Phê chuẩn hồ sơ đề nghị chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phê chuẩn hồ sơ đề nghị chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

  1. Phê chuẩn hồ sơ đề nghị chuyển giao hợp đồng bảo hiểm Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chuyển giao Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Giấy phép điều chỉnh
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Doanh nghiệp bảo hiểm chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải có đơn đề nghị chuyển giao hợp đồng bảo hiểm gửi Bộ Tài chính nêu rõ lý do, kế hoạch chuyển giao, kèm theo hợp đồng chuyển giao. Việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm chỉ được tiến hành 1. sau khi đã được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản. Trong trường hợp chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải có văn bản đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động. - Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán, giải thể mà không thoả thuận được việc chuyển 2. giao hợp đồng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác thì Bộ Tài chính chỉ định doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Bộ Tài chính có văn bản 3. chấp thuận, từ chối chấp thuận hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị chuyển giao 4. - Trong trường hợp Bộ Tài chính có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi,
  3. Tên bước Mô tả bước bổ sung, doanh nghiệp chuyển giao phải hoàn chỉnh lại hồ sơ gửi Bộ Tài chính. Quá thời hạn trên, Bộ Tài chính có quyền từ chối chấp thuận hồ sơ đề nghị chuyển giao. Trong trường hợp từ chối chấp thuận hồ sơ đề nghị chuyển giao, Bộ Tài chính giải thích rõ lý do bằng văn bản - Sau khi chấp thuận hồ sơ đề nghị chuyển giao, Bộ Tài chính sẽ cấp giấy phép điều chỉnh theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo Thông 5. tư 155/2007/TT-BTC cho doanh nghiệp chuyển giao phù hợp với các nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp chuyển giao còn được phép tiến hành - Kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận văn bản đề nghị chuyển giao, doanh nghiệp chuyển giao không được tiếp tục ký kết hợp 6. đồng bảo hiểm mới thuộc nghiệp vụ bảo hiểm đã được chuyển giao - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận việc chuyển giao Hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp chuyển giao 7. Hợp đồng bảo hiểm phải công bố về việc chuyển giao và thông báo cho bên mua bảo hiểm bằng văn bản
  4. Tên bước Mô tả bước - Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính phê chuẩn kế 8. hoạch chuyển giao, doanh nghiệp chuyển giao chuyển cho doanh nghiệp nhận chuyển giao Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị chuyển giao gửi Bộ Tài chính trong đó nêu rõ lý do xin chuyển giao, kèm theo các tài liệu sau: 1. Kế hoạch chuyển giao trong đó nêu rõ: a) Tên và địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp nhận chuyển giao); b) Loại nghiệp vụ bảo hiểm và số lượng hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao; 1. c) Phương thức chuyển giao các quỹ, dự phòng nghiệp vụ và khiếu nại bảo hiểm liên quan tới các hợp đồng được chuyển giao; d) Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển giao; đ) Giải trình chi tiết của doanh nghiệp nhận chuyển giao về việc đáp ứng yêu cầu tài chính sau khi chuyển giao. e) Hợp đồng chuyển giao giữa doanh nghiệp chuyển giao và doanh nghiệp nhận chuyển giao bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Đối tượng của việc chuyển giao; Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển giao; Quyền và nghĩa
  5. Thành phần hồ sơ vụ của các bên tham gia chuyển giao; Phương thức giải quyết tranh chấp. 2. Cam kết của doanh nghiệp nhận chuyển giao về việc đảm bảo quyền lợi của bên mua bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao sau khi việc chuyển giao có hiệu lực. Số bộ hồ sơ: Không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu giấy phép điều chỉnh Thông tư số 155/2007/TT-BTC n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm: Luật của Quốc hội 1. Việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm được thực nước Cộng h... hiện theo các điều kiện sau đây:
  6. Nội dung Văn bản qui định 1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao đang kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm được chuyển giao; 2. Các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao không thay đổi cho đến khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm; 3. Việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải kèm theo việc chuyển giao các quỹ và dự phòng nghiệp vụ liên quan đến toàn bộ hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản