intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Phong cách giáo dục của cha mẹ và ảnh hưởng của nó đối với con tuổi vị thành niên - PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
72
lượt xem
13
download

Phong cách giáo dục của cha mẹ và ảnh hưởng của nó đối với con tuổi vị thành niên - PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tâm lý học có thêm tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Phong cách giáo dục của cha mẹ và ảnh hưởng của nó đối với con tuổi vị thành niên" dưới đây. Nội dung bài viết cho thấy đánh giá của cha mẹ và con về phong cách giáo dục của cha mẹ khá phù hợp với nhau, các bậc cha mẹ có trình độ đại học có xu hướng yêu cầu cao ở con và bắt con phải nghe theo ý mình nhiều hơn so với các cha mẹ có trình độ thấp hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong cách giáo dục của cha mẹ và ảnh hưởng của nó đối với con tuổi vị thành niên - PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà

 1. PHONG CACH GIAO DUO CUA CHA ME vA ANH H U 6 N G C O A N O DOI VOI CON TUOI VI THANH NIEN PGS.TS. Truong Thj Khinh Hi Trudng khoa Khoa Tdm ly hgc, Trudng Dgi hpc Khoa hpc xd hdi vd Nhdn vdn. T6M TAT Nghien cUu dua Irin diiu Ira 256 hpc sinh, 256 cha me vd 6 cd gido cho thdy, ddnh gid cda cha me vd con vi phong cdch gido due cda cha me khd phii hgp vdi nhau; Cd khodng 23% cha me cd phong cdch gido due ddc dodn vd 44% cha me cd phong cdch gido due ddn chu. Cdc bdc cha me cd trinh dd dgi hpc cd xu hudng yiu edu cao d con vd bdt con phdi nghe theo y minh nhiiu htm so vdi cdc cha me co trinh dd thdp han; Cha me thu&ng hay chiiu chudng Ire nam hon vd kiem sodt cdc em nS chat che han. Cha me cdng hay mang md phi phdn con ddu nhiiu han so vdi con thir hai. Kit qud nghiin ciiu cho thdy, phong cdch gido due cua cha me cung nhu sit thdng nhdt trong cdch gido due con giUa cha vd me cd dnh hudng tdi mdi sd net linh cdch vd tuddnh gid ciia con. TU khda: Phong cdch gido due, dgc dodn, ddn chu, dnh hudng, vi thdnh nien. Giio diic cua cha me la tip hpp cic hinh ddng die thu, didn ra ddng thdi hay ridng le, nhim tic ddng mdt cich cd muc dich ldn su phit tridn nhin cich cia tre. Phong cich giio diic cia cha me la mdt ciu trie tim 1^ bao gdm cic dang hanh vi vi t i c thai dd ing x i m i cha me thudng s i dung trong viec nudi day con cii. Dua trdn mic dd "quan tim, tdn trpng, ling nghe" vi "ydu ciu, ddi hdi" cua cha me ddi vdi con, cic tic gii da chia phong cich giio due cia cha me ra thinh bd'n loai: Din chi, ddc doan, nudng chidu vi phd mac [1], [2]. Theo cic nhi nghidn ciu, phong cich giio due cua cha me cd inh hudng tdi tir danh gii, tu y thic, su phit tridn tim ly cing nhu hanh vi xa hdi cia nhttng dia con, die bidt li nhttng dia con tadi vi thinh nidn [1], [2], [3], [5]. 46 TAP CHf TAM Ly HOC, Sd 4 (157), 4 - 2 0 1 2
 2. Dd tim bidu phong cich giio due cia cha me va inh hudng cua nd ddi vdi mdt sd die didm tinh each va tu dinh gii cua con, ching tdi tidn hinh nghidn ciu trdn 518 khich thd, trong dd cd 256 hpc sinh cia 3 khdi 10,11,12 tai tru&ng THPT Td Hidu, Thu&ng Tfn, Ha Ndi (120 nam, 136 ntt; 115 con diu, 98 con t h i hai, 43 con thi ba), 256 bic cha me cua chfnh cic em vi 6 cd giio chi nhidm ldp. Phuong phip nghidn ciu chi'nh li didu tra bing bing hdi vi thang do tu dinh gii cho tre vj thinh nidn. Bing hdi dupe thid't kd gid'ng nhau cho cha me vi con cii dua trdn cic tidu chf phin loai phong cich giio due [4]. Mdi phong cich duoc thd hidn qua 4 mdnh dd. Ddc dodn Ddn chii Kiem sodt con chat ehe Yeu edu cao d eon Yeu edu eao d eon Quan Idm, linh cdm v&i eon Hay mang md, phe phdn Thu&ng xuyen Irao ddi, thdo ludn v&i con Bdt con phdi nghe iheo y minh Lang nghe vd tdn trpng y kiin ciia con Mdi mdnh dd cd 5 lua chpn: t i "hoin toin khdng gidng": 1 didm, ddn "rit gidng": 5 didm. Tdng didm 4 mdnh dd cia mdi phong cich bidn thidn ttt 4 ddn 20 didm, dupe chia thanh 5 mic (vi du: Rit ddc doan, ddc doan, hoi ddc doin, khdng ddc doan, nudng chidu). Mic thip nhit, "hoan toan khdng gid'ng" ci 4 mdnh dd cua phong cich ddc dpdn hay ddn chd tbi tuong duong vdi phong cich nudng chiiu hoic phd mdc. Phd mdc Nudne chiiu Khdng yiu edu gi d con Khdng kiem sodt con Khong quan tdm vd il tinh cdm vai con Khong yeu edu gi d eon Khong trao ddi, thdo ludn v&i eon Khdng mang mo, phi phdn Khong Idng nghe, khdng I6n trpng y kiin cua con De eon tu theo y minh Theo each hidu nhu trdn thi dpc dodn ddi lip vdi nudng chiiu, ddn chd ddi lip vdi pho mac. Cdn hai phong cich din chi va ddc doan mac d i khic bin nhau nhung khdng hoan toin dd'i lip nhau. Sau diy li mdt sd kd't qua nghidn ciu thuc tidn. 1. Phong each giao due cua cha me Danh gii cua cha me v i dinh gii cua con vd phong cich giao due cua cha me khdng cd su khic bidt vi tuong quan vdi nhau khi chat (r phong each TAPCHfTAMLyHPC,Sd4(157),4-2012 47
 3. din chu = 0,592, r phong cich ddc doin = 0,597, vdi p = 0,000). Didu niy ching td nhin djnh cia cha me vi con khi phi hpp vdi nhau. Tim hidu ti Id cic bic cha me vdi cic mic dd ddc doin khic nhau, ching tdi thu dupe kd't qui nhu sau: Bdng 1: Ti li cdc bdc cha me vdi cdc mdc dd ddc dodn khdc nhau STT Cic mic dd Tdng didm cua 4 mdnh d^ Ti Id (%) 1 Rii ddc doin 17,1 ddn 20 3,1 2 Ddc doan 14,1 ddn 17 19,9 3 Hdi ddc doan 11,1 ddn 14 42,6 4 Khdng dOc doan 8,1 ddn 11 25,0 5 Nudng chidu 4 ddn 8 9,4 Kd't qui thu dupe d bang 1 cho thiy, cd 23% cha me cd phong cich giao due ddc doin vi rit ddc doan. Hp thu&ng ydu ciu cao & con; kilm soit con chat che; hay ming md, phd phin; bit con phii nghe theo f minh. So vdi mdt nghidn ciu trudc diy (2010) cua ching tdi didu tra trdn sinh vidn chinh qui va sinh vidn hd via lim via hpc (20 - 35 tudi), thi ti Id cic bic cha me cd phong cich giio due "ddc doin" trong nghidn cin nay nhd hon (23% so vdi khoing 35%) [xem 4], Mdt trong cic nguydn nhin cia kdt qui nay cd thd la do cic bic cha me trong nghidn ciu niy tre hon so vdi cic bic cha me trong nghidn ciu trudc khoing 1 0 - 2 0 tudi (gin mdt thd hd); vi tfnh chit mfi quan hd cha me - con cii d xa hdi Vidt Nam trong 10 nim gin diy cd nhttng chuydn bidn theo hudng din chi hon, bdt ddc doin gia trudng hon. Bin thin nhiing dia con thd hd mdi cung ddi hdi su din chu, tdn trpng d cha me chiing nhidu ban. Bdng 2: Ti li cdc bge cha me v&i cdc muc dd ddn ehu khde nhau STT Cic mic dd Tdng didm cua 4 mdnh dd Ti id (%) 1 Ri't din chu 17,1 ddn 20 5,9 2 Din chu 14,1 ddn 17 38,7 3 ft din chu 11,1 ddn 14 40,2 4 Khdng din chu 8,1 ddn 11 12,9 5 Pho mac 4 ddn 8 2,3 48 TAP CHf JAM ly HOC, Sd 4 (157), 4-2012
 4. Kdt qui thu duoc d bing 2 cho thi'y, cd 44,6% cha me cd phong cich giao due din chu vi rit din chu. Hp quan tim dd'n con; thudng xuydn trao ddi, thio luin vdi con; ling nghe va tdn trpng y kid'n cua con; ddng thdi cung ydii ciu cao d con. Mpt sd phong cich giio due ft gap nhung ding dd ching ta luu y, vi ching cd thd inh hudng ri't tidu cue dd'n su phit tridn tim ly cua tre. Vi du, cd 9,4% cha me cd phong cich nudng chidu (bing 1); 2,3% cha me cd phong cich phd mac, khdng quan tim, khdng doii hoii gi dd'n con (bing 2). Ngoii ra, nhidu bic cha me cd phong cich pha trdn gitta cac phong cich ndu trdn. 2. Phin tfch so sanh So sinh phong cich giio due cia cic nhdm cha me cd trinh dd hoc vin khic nhau thi khdng cd su khac bidt vd mat thdng kd. Tuy nhidn, ching tdi thiy CO su khac bidt cd y nghia 6 mdt sd mdnh dd rieng le giia cac nhdm cha me cd trinh dd bpc vin tidu hoc vi dai hpc d miu nghien ciu niy. Bdng 3: Cdeh gido due cda cha me cd trinh dp hpc vdn khdc nhau (gid tri trung binh) STT Cach giao due cua cha me Tieu THCS THPT CD SH hoc I Kiem soil con chat che 2,8 3,4 3,7 3,5 3,4 2 Yeu cau cao d con 3,0 3,0 3,2 4,0 3,7 3 Quan tdm, tinh cam vdi con 4,6 3,8 3,8 4,2 3,5 4 Hay ming md, phd phan 3,0 2,5 2,5 2,6 3,5 5 Bit con phai nghe theo y minh 2,8 2,7 2,9 3,6 3,4 6 Hay khen ngpi con 3,2 2,9 3,0 3,0 2,7 7 Danh gia con thip 2,0 2,0 2,2 2,7 2,5 8 Thudng xuyen Irao ddi, thao luan 3,0 3,0 3,4 3,4 2,8 vdi con Ling nghe va tdn trong y kidn 3,6 3,7 3,6 2,8 3,1 9 cua con 10 Nghidm khic vdi coii 3,0 3,3 3,6 3,5 3,7 Khdng CO thdi gian de quan tim 2,2 2,2 2,3 2,0 2,3 11 ddn con TAP CHi TAM Ly HOC, Sd 4 (157), 4, - 2012 49
 5. Nhdm cha me cd trinh dp dai hpc "kidm soit con chit che", "yeu ciu cao d con", "nghiem khic vdi con" ,"hay ming md phe phin", "bit con phii nghe theo y minh" nhidu ban so vdi nhdm cha me cd trinh dd tidu hpc. Ngupc lai, nhdm cha me cd trinh dd tidu hpc "quan tim, tinh cim vdi con", "khen con", "ling nghe vi tdn trpng f kidn cia con" hon so vdi nhdm cha me cd trinh dp dai hpc. Tuy nhien, thd'ng ke cung cho thi'y mdt sd uu thd cua cic con thudc nhdm cha me cd trinh dp dai hpc: Kdt qui hpc tip cua cic con (theo dinh gii cua cd giio) thudc nhdm ciia me cd tnnh dd dai hpc cao hPn (3,0 so vdi 2,4); cic con cd hinh vi vi pham phip luit thudc nhdm cha me cd trinh dd dai hpc thip hon (1,4 so vdi 3,0) so vdi cic con thupc nhdm cha me cd trinh dd tidu hpc (theo dinh gii cia cha me). Ri't cd thd, cic cha me cd trinh dp dai hpc mong mudn con cung phii dat trinh dp nhu minh vi hidu ring, dd dat muc tidu dd cin cd su nd luc cao hon cac ban cing trang lia. Vi viy, hp thudng ydu ciu cao d con vi nghidm khic vdi con ban. Vide cac con cua hp cd kdt qui hpc tdt ban va ft cd nhttng hanh vi vi pham phap luit ban cung dit ra cho chung ta ciu hdi, viy tbi cd ndn yeu ciu cao d con va bit con phii lam theo y minh hay khdng? Nghiem khic vdi con tdi mic dp nao thi via? Bdng 4: Mdt sdedeh dng xdciia cha me vdi eon khdc nhau Iheo gidi tinh Cach umg x i cua cha me Giii tfnh Gii tri Dp lech Micy cua con trung binh chuin nghia Kidm soit con chat che Nam 3,45 0,93 0,04 Ni 3,68 0,81 Yeu ciu cao d con Nam 3,34 0,78 0,01 Nu 3,08 0,90 Hay khen ngpi con Nam 3,19 0,86 0,00 Ntt 2,87 0,85 Qua phdng vin siu, ching tdi thiy cic gia tri, chuin muc, mic dd an toan trong mdi tru&ng van hda xa hdi cung la mdt trong nhttng ydu td inh budng ddn cich giio due con. Vf du, thi dd dgi hpe li mdt gia tri xa hdi da tao 50 TAP CHfTAM Ly HOC, Sd 4 (157), 4 - 2012
 6. sic dp khidn cac bic cha me "ydu ciu cao d con"; te ngn xa hdi la mdt nguy co rinh rip khid'n nhidu bic cha me phii "kidm soit con chit che"; ban nhiiu cdng viec trong thdi budi kinh td thi trudng khid'n mdt sd cha me "khdng cd thdi gian quan tim dd'n con"... Nd'u so sinh mic dd ddc doin va din chi trong phong cich giio due cia cha me vdi con trai va con gii, tbi cha me ddc doin vdi con trai d mic cao hon (p = 0,001). Tuy nhidn, khi so sinh ing x i cua cha me vdi con trai, con gii d cic mdnh dd ridng le, ching tdi nhin thi'y mdt sd khic bidt cd f nghia nhu sau: Cic sd lidu d bing 4 cho thi'y, nhttng tre nam thudng dupe khen ngpi, khfch 16 nhidu ban vi cha me cung cd nhttng yeu ciu d tre nam cao hon, cdn cic em ntt bj kidm soit chat che ban. Didu niy cd thd xuit phit t i quan didm truydn thdng trong cic gia dinh coi trpng con trai ban con gii. Nhing tre nam duoc khfch le nhidu hon vi cha me cung cd nhttng yeu ciu d tre nam cao bon vi cic em se li nhttng ngudi quan ttpng trong gia dinh, ddng hp. Viec cic em nam dupe tu do hon, con cic em ntt bj kidm soit chit che hon cd thd cd 2 ly do: Tbi nhi't la, ngoii viec hpc, cic em ntt phii cd trich nhiem nhidu hpn trong cic cdng vide ndi trp gia dinh; Thi hai li, bin qui cua nhttng mdi quan hd tinh yeu, linh due tudi vi thanh nien ddi vdi cic em gii nang nd ban rit nhidu so vdi cic em trai, cd le vi thd cha me thudng kidm soit cac em gii nhidu ban. Bdng 5: Mdt sdkhdc biil trpng cdch ling xic cita cha me vdi con ddu vd con thic hai (gid tri trung binh) T h i tu con Gia tri Do idch Micy Cach ing xii cua cha me trung binh chuan nghia Nghiem khic vdi con Con thi nhit 3,74 0,92 0,04 Con thi hai 3,48 0,93 Hay ming md, phe phin Con thi nhit 2,80 0,95 0,01 Con thi hai 2,43 1,00 Nhin chung, khdng cd su khac bidt trong phong cich giio due cua cha me vdi con diu vi con thi bai. 'Tuy nhidn, cd su khic bidt cd f nghia d mdt sd cich ing x i ridng le cua cha me vdi con diu va con tbi hai. 3. Anh hirdng ciia phong each giio due ddi vdi con tudi vj thanh nien TAP CHfTAM Ly HOC, Sd 4 (157), 4 - 2012 51
 7. - Anh hudng Idi ttx ddnh gid cua crm Tim hidu tuong quan giia phong cich giio due din chi vi ddc doin cua cha me vdi ttr dinh gii cia trd, ching tdi thu dupe kdt qui nhu sau: cd sit tucmg quan nghich vd khd rd nil giia mic dd ddc doin cua cha me vdi mic dd tu danh gii cua tre vd vai tr6 vi vj thd cua minh trong gia dinh (r = - 0,342, vdi p = 0,000). Ngupc lai, cd sii tuang quan thudn gitta mic dd din chi cua cha me vdi mic dd tu dinh gii cia tre vd ITnh vuc niy (r = 0,343 vdi p = 0,000). Phin tich hdi qui cho thiy ro ring, phong cich ddc doin cd inh hudng tidu cue ddn tu dinh gii cua tre vd vai trd vi vj thd cia minh trong gia dinh (R = 0,345, R Square = 0,119, p = 0,000). Tre thudng nghi ring minh Id ganh ndng cho gia dinh; cam thdy thU&ng xuyin bi chi trdeh trong khi khdng ddng bi nhu the; cdm thdy mpi ngudi Irong gia dinh khdng quan Idm din Ire; cdm thdy minh Id ngudi thda trong gia dinh; ludn co cdm tudng Id mpi ngUdi trong gia dinh thich nhiing ngu&i khdc han; tin Id gia dinh se tdt han khi khdng co Ire; cdm thdy minh Id dd bd di; vd ihich d trong mdt gia dinh khde hem. Kd't qua nghidn ciu cung cho thi'y, cha me cd phong cich din chu thi con hp thu&ng cim thi'y minh ed vi Iri quan trpng Irong gia dinh; cam thdy bd me diu hieu minh; cdm thdy duac mgi ngu&i quan tdm, yeu thucmg; cdm thdy gia dinh lif hdo vi minh; ludn cdm thdy thodi mdi trong gia dinh; vd hdi Idng ve gia dinh cda minh. Ngoai ra, phong cich giio due cdn cd inh hudng tdi tu dinh gii cua tre d mpt sd ITnh vuc khic, nhung mic dp anh hudng khdng manh. Vf du, phong each giio due dpc doin cd anh hudng tidu cue tdi tu dinh gii cia tre vd vai trd vi vj thd cia minh trong nhdm ban. Cdc em thudng cdm thdy c6 dan trong nhdm, hay cdi nhau vd it duac ede bgn Irong nhom hoi y kie'n. Ngupc lai, tre cd cha me din chi thudng tu dinh gii minh li ngudi cd uy tin trong nhdm ban, duac bgn be quy men vd tin ludng. - Anh hu&ng t&i tinh cdch ciia con Nhu da ndu d phin trdn, cha me thudng nghidm khic vi hay ming md, phd phin dia con thi nhit hon. Didu niy inh hudng dd'n die didm tinh cich cua cic con nhu thd nio? Khio sit dinh gii cia cha me vi con cii vd mdt sd die didm nhin cich, tinh cich cua chfnh cic em, ching tdi thiy ring, xdt trung binh vd mit thd'ng kd, cha me dinh gii dia con t h i hai cd khi ning thi'ch ing tdt hon, tu tin ban va cd suy nghi tfch cue ban. Bin thin tre la con t h i hai cung tu dinli gii minh cd khi ning thfch ing tdt hon so vdi nhdm tre la con t h i nhit. Ngoai ra, nhttng tre li con tbi nhit thudng "khd chju vdi su ciin doin", "khdng nghe ldi 52 TAP CHfTAM Ly HOC, Sd 4 (157), 4-2012
 8. ngudi ldn", "de cd nhttng hanh vi kfch ddng", "tu dinh gii bin thin thip" ban so vdi con t h i hai. Tai sao cha me bay ming md, phe phin dia con thi nhit nhidu hon con thi hai vi tai sao cd su khac biet gitta mdt sd die didm tfnh cich nhu viy? Theo ching tdi, khi mdi cd dia con diu tidn, cha me chua cd kinh nghidm nudi day con, chua hidu nhttng didn bidn tim sinh ly cia con, din ddn nhitng ing x i khdng phi hpp, bay ming md con. Vi bj ming nhidu, dia con thu&ng khd chju, khdng nghe l&i cha me, dd ndi ciu. Them vio dd, khi gia dinh cd dia tre thi hai thi dia con t h i nhi't cung ft dupe quan tim vi hay bj sai khidn nhidu hon. Didu nay cing lam cho dia con thi nhit dd cd nhttng phin ing tieu cue hon ddi vdi su ming md vi yeu ciu cua ngudi ldn. Kd't qui nghidn ciu cung cho thi'y, mdt sd cich giio due cua cha me cd tic ddng inh hudng kha manh ddn die didm tfnh cich cia con ndi chung. Vf du; Khi cha me thudng xuydn "ling nghe, tdn trpng nhing y kid'n cua con" va "ludn khich Id, ing hp con cii" tbi con hp "cd khi ning lim chi bin thin" tdt ban (vdi R = 0,307, R Square = 0,095, p < 0,01, bd sd p lin luot la 0,170 vi 0,186). Khi cha me "khdng cd thdi gian dd quan tim dd'n con" va "bay ming md, phd phin" thi con thudng "khdng nghe ldi ngudi ldn" (vdi R = 0,355, R Square = 0,098, p < 0,01, he sd p lin lupt la 0,170 vi 0,255). Khi cha me "ft kbi bieu 16 su khfch Id" vi "hay ming md, phd phin" tbi con hp dd "cd tfnh giy gd" (vdi R = 0,256, R Square = 0,07, p < 0,01, he sd p lin lupt li 0,133 v i 0,183). Khi cha me "it kidm soit" vi "hay khen ngpi" tbi con hp thu&ng "cd tfnh sing tao" ban (vdi R = 0,339, R Square = 0,115, p < 0,01, hd sd p lin lupt la 0,202 vi 0,245) v.v... s Cha m? c6 cich giio due thdng nhit • Cha m? c6 cich giio dgc thdng nhit m^t phin D Cha m? c6 cich giio dMC ifh&ng thdng nhit Bieu dd 1: Ti li gia dinh v&i ede mdc thdng nhdt trang each pao due con TAP CHf TAM Ly HOC, Sd 4 (157), 4-2012 53
 9. Tim hieu su thd'ng nhit trong cich giio due con gitta cha va me, chung tdi thu dupe kd't qui nhu sau, trong sd 256 gia dinh dupe didu tra thi 25% cip cha me cd cich giio due con thdng nhi't vdi nhau, 16% - khdng thd'ng nhit vdi nhau, 59% - thd'ng nhit mdt phin (theo dinh gii cua cha me vi cic con). So sinh die didm tfnh cich cua trd trong bai nhdm gia dinh thdng nhit vi khdng thd'ng nhi't cho thi'y cd nhttng khic bidt ding chi f. Khi cha me khdng thd'ng nhit trong cich giio due con thi con hp thu&ng "khdng nghe ldi ngudi ldn", "khd chju vdi su cim doin", "sdng khdng cd nd ndp, khdng cd ky luit", "tu dinh gii bin thin thip", "cic ky ning xa h(5i kdm", "hay lo iu, cing thing" nhidu hon. Khi cha vi me thd'ng nhit trong cich giio diic con thi con hp thudng "li ngudi tu tin", "cd klia ning lim chu ban thin", "sdng vui ve, cdi md vdi mpi ngudi xung quanh" d mic cao hon. Tdm lai Hai phong cich giio due chidm ti Id cao nhit d cic bic cha me li phong cich din chi va phong cich ddc doin. Khi cha me din chi thi con hp thu&ng tu tin, cd khi ning lim chi bin thin, cim thiy dupe ydu thuang, dupe tdn trpng. Cic em cung tu danh gii vd vj thd cua minh trong gia dinh cttng nhu trong nhdm ban cao bon. Ngupc lai, cha me ddc doin giy cho tre cam giic vd tfch su vi khdng duoc ydu thuong. Cic em thu&ng tu dinh gii bin thin thip vi khdng tu tin. Phong cich giio due cua cha me hiu nhu khdng phu thudc vio trinh dd hpc vi'n cua hp. 6 trinh dp hpc vin nao cung cd ngudi din chi, cd ngu&i ddc doin. Tuy nhidn, cic bic cha me trinh dd dai hpc cd xu hudng ydu ciu cao 6 con va bit con phii nghe theo y minh nhidu hon so vdi nhdm cha me cd trinh dp bpc vin thip. Ngoii ra, sir thdng nhit trong cich giio due con gitta cha va me li mdt trong nhttng ydu td cd inh hudng rit tfch cue ddi vdi su hinh thinh v i phit tridn tfnh cich cua con. Trdn diy li nhttng kdt qui nghien ciu budc diu vd phong cich giio due cua cha me va inh hudng cia nd ddi vdi con tudi vi thinh nien. Chung tdi hy vpng se cd cic nghien cihi tidp theo dd tri ldi cho ciu hdi "phong each giio due nio li phi hpp nhit, cd lpi nhit cho su phit tridn nhin each tre vi thinh nien trong bdi cinh vin hda xa hdi Viet Nam hien nay?" Tai lieu tham khao 1. D. Baumrind, The influence of parenting style on adolescent competence and substance use, Joumal of Early Adolescence 11 (1), 1991, 56. 54 TAP CHf TAM Ly HOC, Sd 4 (157), 4 - 2012
 10. 2. J.C. Grace, B. Don, Human development. Ninth Edition, Prentice Hall, 2002. 3. R.S. David, Developmental psychology Childhood and Adolescence., Sixth Edition, Wadsworth, Thomson Leammg Inc., 2002. 4. Truong Thj Khanh Ha, Phong cdch gido due cua cha me. Tap chi Khoa hoc xa hdi vi Nhin van. Tap 27, Sd 3, 2011, trang 162 -169. 5. Td chic Plan tai Viet Nam, Phuang phdp ky ludt Uch cue, Tai lidu hudng din cho tip huih vien, 2009. TAP CHf TAM Ly HOC, Sd 4 (157), 4-2012 55

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản