Phong cách lãnh đạo

Chia sẻ: Anviet Canh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
256
lượt xem
68
download

Phong cách lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phong caćh câm̀ chưng: không quan tâm đến công việc lẫn con ngươi, làm tình hiǹh trơ nên tôì tê

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong cách lãnh đạo

  1. PHONG CACH HÔN HỢP CUA 3 LOAI PHONG CACH ́ ̃ ̉ ̣ ́ I.PHONG CACH LANH ĐAO THEO ĐINH HƯƠNG MUC TIÊU ́ ̃ ̣ ̣ ̣ 1.Phong cach câm chưng: không quan tâm đên công viêc lân con ngươi, lam tinh ́ ̀ ́ ̣̃ ̀ ̀ hinh trơ nên tôi tê. ̀ ̣̀ 2.Phong cach công vu: quyên uy tuân thủ theo nguyên tăc cua công viêc, không ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ xem trong cam nhân, vai trò cua con ngươi. ̣ ̉ ̣ ̉ 3.Phong cach vị tinh: câu lac bộ ngoai trơi, quan lý kiêu gia đinh, quan tâm chủ yêu ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ đên con ngươi ́ 4.Phong cach toan diên: hoat đông theo tinh thân đôi nhom, coi trong hoat đông và ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ cach cam nhân cua tưng thanh viên trong môt đôi. ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ 5.Phong cach thich nghi: trung dung, quan tâm hơi hơt đên công viêc lân con ́ ́ ́ ̣̃ ngươi. CAO 1.9 VỊ TÌ NH ̀ ̣ 9.9 TOAN DIÊN MỨC ̣ ĐÔ QUAN TÂM 5.5 THÍ CH NGHI ́ ĐÊN CON NGƯỜI ̣ 9.1 CÔNG VU 1.1 CÂM CHỪNG ̀ ́ THÂP CAO ́ MỨC ĐÔ QUAN TÂM ĐÊN CÔNG VIÊC ̣ ́ ̣ THÂP ́ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ II. PHONG CACH LANH ĐAO THEO VIÊC RA QUYÊT ĐINH 1. Phong cach thả nổi : hanh đông băng cach không ra quyêt đinh ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣́ 2. Phong cach đôc đoan: dưa vao đăc tinh cua chủ thể quyêt đinh đươc đưa ra ́ ̣ ́ ̀ ̣́ ̉ ̣́ 3. Phong cach dân chủ: dưa trên cơ sơ xac lâp vai trò cua ngươi bị lanh đao mà ́ ̣́ ̉ ̃ ̣ đưa ra quyêt đinh ̣́ 4. Phong cach khach quan: dưa vao thông tin để ra quyêt đinh ́ ́ ̀ ̣́ 5. Phong cach chủ quan: dưa vao ý muôn chủ quan cua nhà lanh đao để ra quyêt ́ ̀ ́ ̉ ̃ ̣ ́ ̣ đinh
  2. III.PHONG CACH LANH ĐAO THEO VIÊC LƯA CHON PHƯƠNG PHAP ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ́ 1. Phương phap tac đông tâm ly: ́ ́ ̣ ́ 2. Phương phap kich thich vât chât ́ ́ ́ ̣ ́ a. Phong cach quan liêu: lây phương phap hanh chinh để sư xư ́ ́ ́ ̀ ́ b. Phong cach thưc dung: sư dung vât chât để kich thich nhân viên lam viêc ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ c. Phong cach quân chung: tac đông tâm lý để khuyên khich nhân viên lam viêc. ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ d. Phong cach khoa hoc: lây tinh nhât quan để đat đươc muc tiêu, tinh huông thay ́ ̣ ́́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ đôi thì phong cach thay đôi cho phù hơp vơi tinh huông mơi. ̉ ́ ̉ ́ ́ e. Phong cach tuy tiên: sư dung nhiêu cach lanh đao khac nhau, không nhât quan, ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̃ ̣ ́ ́ ́ không tuy thuôc vao tinh huông, có thể thay đôi phong cach lanh đao khi tinh ̀ ̣ ̀̀ ́ ̉ ́ ̃ ̣ ̀ huông không thay đôi hoăc có thể không thay đôi ngay cả khi tinh huông thay đôi. ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ SƠ ĐÔ TÔNG QUAN VÊ PHONG CACH LƯA CHON ̉ ̉ ̀ ́ ̣ VA SƯ DUNG PHƯƠNG PHAP LANH ĐAO ̀ ̣ ́ ̃ ̣ Hì nh thai sư dung ́ ̣ Hì nh thai lưa chon ́ ̣ ́ Phong Cach phương phap ́ phương phap ́ PP tô chưc ̉ Hơp ly nhât ́ ́ PP Quan Liêu ̣ Khoa Hoc hanh chí nh ̀ ́ ̀ ̣ quan đông bô PP kí ch thí ch PP.Thưc Dung ̣ ̣ ́ vât chât ́ ̣ PP tac đông ́ Không nhât ̀ ́ PP Quân Chung ̀ ̣ Tuy Tiên ́ tâm ly ́ ̀ ̣ quan, tuy tiên IV. BA PHƯƠNG PHAP LANH ĐAO AP DUNG ́ ̃ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ ̣ ̣́ Phương phap lanh đao ́ ̃ ̣ Muc tiêu lanh đao Hanh đông ra quyêt đinh ̣́ ̉ ̣ ̣́ ̣́ ̉ ̣ ́ Đăc tinh cua viêc lưa chon ̣́ ̉ ̣ ̣ Đăc tinh cua viêc xac đinh Đăc tinh cua viêc ra quyêt ̣ ̣ và sư dung phương phap ̣ ́ muc tiêu đinh ̃ ̣ lanh đao ́ ̣ ́ ̀ ̣ Phong cach phương phap ́ ́ Phong cach muc tiêu Phong cach hanh đông Phong cach vị tinh ́ ̀ ́ I. 1. Phong cach A. Phon Phong cach công vụ ́ dân chủ ́ ̀ ́ II. g cach quân chung ́ ́ ́ III. Phong cach thich 2. Phong cach B. Phon ̣ ́ g cach thưc dung ́ ̣ nghi đôc đoan ́ ̀ ̣ ́ IV. Phong cach toan diên 3. Phong cach C. Phon ́ ̀ thả nôi ̉ ́ V. Phong cach câm g cach quan lieu chưng ́ 4. Phong cach D. Phon ́ ́ ̣ khach quan g cach khoa hoc ́ 5. Phong cach E. Phon
  3. chủ quan ́ ̀ ̣ g cach tuy tiên SƯ PHÔI HƠP CAC PHONG CACH LANH ĐAO ́ ́ ́ ̃ ̣ VI. Phong cach dương tinh: là sư phôi hơp cac phong cach lanh ́ ́ ́ ́ ́ ̃ A. đao mang nhưng ưu điêm tôt có tac dung khuyên khich nhân viên và tao điêu kiên ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ lam viêc tôt, nâng cao năng lưc cua câp dươi đôi vơi viêc hoan thanh công viêc. ̀ ̣́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ Bao gôm: • ́ ̀ ̣ Phong cach toan diên • Phong cach dân chủ ́ • ́ ́ Phong cach khach quan • ́ ̀ ́ Phong cach quân chung • ́ ̣ Phong cach khoa hoc Đăc điêm cua phương phap dương tinh: ̣ ̉ ̉ ́ ́ - Có cung cac ưu điêm tich cưc ̀ ́ ̉ ́ - Là phong cach lanh đao lý tương ́ ̃ ̣ - Mang giá trị cao về măt xã hôi lân kỹ thuât ̣ ̣̃ ̣ Cac loai phôi hơp: ́ ̣ ́ Phong cach toan diên, dân chủ và quân chung ́ ̀ ̣ ̀ ́ 1) Phong cach toan diên, dân chủ và khoa hoc ́ ̀ ̣ ̣ 2) Phong cach toan diên, khach quan và quân chung ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ 3) Phong cach toan diên, khach quan và khoa hoc ́ ̀ ̣ ́ ̣ 4) Phong cach âm tinh: là sư phôi hơp cac phong cach lanh đao ́ ́ ́ ́ ́ ̃ ̣ B. mang nhưng khuyêt điêm xâu, lam tinh hinh hoat đông cua nhân viên không đươc cai ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ thiên và có thể trơ nên tệ hơn. ̣ ̀ Bao gôm • Phong cach câm chưnǵ ̀ • ́ ̣ ́ Phong cach đôc đoan • Phong cach chủ quan ́ • ́ Phong cach quan lieu • ́ ̀ ̣ Phong cach tuy tiên Đăc điêm cua phương phap âm tinh: ̣ ̉ ̉ ́ ́ - Mang nhưng điêm tiêu cưc ̉ - Lam han chế năng lưc cua câp dươi và khả năng lanh đao cua câp trên ̀ ̣ ̉ ́ ̃ ̣ ̉ ́ - Không thuc đây nhân viên và lanh đao phat triên ́ ̉ ̃ ̣ ́ ̉ - Là nhân tố kiêm ham sư tiên bộ ̀ ̃ ́ Cach loai phôi hơp ́ ̣ ́ Phong cach câm chưng, đôc đoan và quan lieu ́ ̀ ̣ ́ 1) Phong cach câm chưng, đoc đoan và tuy tiên ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ 2) Phong cach câm chưng, chủ quan và quan liêu ́ ̀ 3) Phong cach câm chưng, chủ quan và tuy tiên ́ ̀ ̀ ̣ 4)
  4. Phong cach trung tin: bao gôm sư phôi hơp cua 5 phong cach ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ C. ̣̀ con lai ̀ Bao gôm • Phong cach vị tinh ́ ̀ • Phong cach công vụ ́ • ́ ́ Phong cach thich nghi • Phong cach thả nôi ́ ̉ • Phong cach thưc dunǵ ̣ Đăc điêm cua phương phap âm tinh: ̣ ̉ ̉ ́ ́ - Sư dung hai hoa cac xu hương khac nhau ̣ ̀ ̀ ́ ́ - Mang cả ưu điêm và nhươc điêm ̉ ̉ Cach loai phôi hơp ́ ̣ ́ 1) Phong cach vị tinh, thả nôi và thưc dung ́ ̀ ̉ ̣ 2) Phong cach công vu, thả nôi và thưc dung ́ ̣ ̉ ̣ 3) Phong cach thich nghi, thả nôi và thưc dung ́ ́ ̉ ̣ Cac phong cach lanh đao không cung tinh chât: đó là sư phôi ́ ́ ̃ ̣ ̀ ́ ́ ́ D. hơp cac phong cach không cung tich chât (âm, dương hay trung tinh) ́ ́ ̀ ́ ́ ́ VD: Phong cach toan diên, đôc đoan và quan lieu ́ ̀ ̣ ̣ ́ Phong cach toan diên, đôc đoan và tuy tiên,… ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣
Đồng bộ tài khoản