Phong vân đệ nhất đao - tập 1

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
178
lượt xem
18
download

Phong vân đệ nhất đao - tập 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 1

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG MOÄT CON NGÖÔØI KHOÂNG MANG ÑAO H aén khoâng coù mang ñao. Khi haén böôùc vaøo laø thaáy ngay Phoù Hoàng Tuyeát. Nôi ñaây voán ñaõ coù ñoâng ngöôøi, ñuû caùc saéc caùc haïng ngöôøi, nhöng haïng ngöôøi nhö haén ñaùng lyù khoâng neân ñeán. Bôûi vì haén khoâng xöùng. oOo Nôi ñaây laø moät choã raát laï luøng. Baây giôø thì ñaõ cuoái muøa thu. Taøn thu. Theá nhöng ôû ñaây vaãn coù hôi aám aùp cuûa muøa xuaân. Baây giôø ñeâm ñaõ veà khuya, nhöng ôû ñaây aùnh saùng vaãn nhö ban ngaøy. Nôi ñaây coù röôïu, nhöng khoâng phaûi laø töûu ñieám. Nôi ñaây coù côø baïc, nhöng khoâng phaûi laø choã chöùa baøi. Vaø, nôi ñaây coù gaùi ñeïp tieáp ngöôøi , nhöng vaãn khoâng phaûi laø kyõ vieän. Nôi ñaây voán khoâng coù ñòa danh, nhöng laïi laø choã tieáng taêm löøng laãy haøng ñoâi ba traêm daëm. Trong ñaïi saûnh baøy ra möôøi taùm caùi baøn. Baát luaän choïn caùi baøn naøo, nôi ñoù cuõng ñaày ñuû caû cho ngöôøi höôûng thuï, nhôù raèng “ñaày ñuû” ôû ñaây coù nghóa trong phaïm vi baøn tieäc, nghóa laø ñaày ñuû röôïu vaø thöùc aên, neáu muoán caùi gì khaùc hôn thì phaûi xoâ moät caùnh cöûa. Voâ luaän khaùch ñaåy caùnh cöûa naøo, nhaát ñònh laø khaùch khoâng hoái tieác, khaùch khoâng thaát voïng. Phía sau ñaïi saûnh, coù moät voïng laâu, leân laàu do moät caàu thang. Khoâng ai bieát treân voïn glaâu ñoù nhö theá naøo, coù nhöõng gì, bôûi chaúng ai leân treân ñoù caû. Ngöôøi ta khoâng leân, vì chaúng caàn phaûi leân treân ñoù laøm gì. -4- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Bôûi voâ luaän ngöôøi ta muoán gì, beân döôùi ñeàu coù caû. Ñaõ coù ñuû cho ngöôøi ta roài, thì coøn ai ñi nôi khaùc maø tìm nhöõng caùi saün coù? Nôi ñaàu caàu thang döôùi, coù moät chieác baøn vuoâng, töông ñoái nhoû hôn loaïi baøn taïi ñaïi saûnh. Moät ngöôøi taùc trung nieân ngoài beân chieác baøn ñoù, y phuïc hoa leä, tinh khieát, teà chænh. Möôøng töôïng y thích ngoài taïi ñoù, ngoài töø nhieàu naêm thaùng qua roài, vaø seõ coøn ngoài trong nhieàu naêm thaùng nöõa, ngoài maõi maõi… Y ngoài ñoù ñeå maø xaùo troän nhöõng coã baøi baèng xöông,, chieâm nghieäm caùc coã baøi ñoù, chieâm nhieäm xong laïi xaùo troän, xaùo troän xong roài laïi tieáp tuïc chieâm nghieäm. Raát ít ngöôøi troâng thaáy y laøm vieäc chi khaùc, maø cuõng raát ít ngöôøi troâng thaáy y ñöùng leân, rôøi nôi ñoù, duø chæ moät phuùt, moät giaây. Nhöõng taân khaùch ñi ñi laïi laïi, y chaúng heà quan taâm, y chaúng heà nhìn ñeán moät ai, y khoâng ngaång ñaàu leân chuù yù ñeán moät ai. Voâ luaän ngöôøi chung quanh laøm gì, nhöõng vieäc ñoù ñeàu khoâng lieân quan ñeán y. Nhöng, y chính laø chuû nhaân cuûa ñòa phöông naøy. Moät ñòa phöông kyø quaùi, haún phaûi coù moät chuû nhaân kyø quaùi, hay ngöôïc laïi cuõng theá, chuû nhaân kyø quaùi thì ñòa phöông phaûi kyø quaùi. oOo Nôi tay Phoù Hoàng Tuyeát, coù moät thanh ñao. Moät thanh ñao coù hình daùng coå quaùi, voû ñao ñen, chuoâi ñao cuõng ñen luoân. Chaøng ñang aên côm, aên moät mieáng côm, roài aên moät mieáng ñoà aên, aên ñeàu ñeàu, aên töø töø. Chæ vì chaøng chæ duøng moät baøn tay maø aên. Tay aên, laø tay höõu, coøn tay taû thì naém chuoâi ñao, voâ luaän luùc naøo, laøm gì, tay gaõ vaãn naém chuoâi ñao,khoâng heà rôøi ñao moät phuùt giaây. Tay taû chæ duøng vaøo moät vieäc duy nhaát : naém chuoâi ñao. Ñao maøu ñen, ngöôøi mang ñao vaän y phuïc maøu ñen, ñoâi maét cuûa ngöôøi mang ñao cuõng ñen laï luøng. Nhöng, maøu ñen ñoù laïi laø thöù maøu chôùp saùng, saùng laï luøng. Sôû dó coù nhöõng ñaëc ñieåm ñoù, cho neân, nôi chaøng ngoài, caùch cöûa ra vaøo raát xa, chaøng vaãn bò ngöôøi vaøo sau cuøng phaùt hieän ra ngay. Ngöôøi vaøo sau cuøng, hoï Dieäp, teân Khai. -5- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai troâng thaáy chaøng ngay, thaáy luoân caû thanh ñao ñen nôi tay chaøng. oOo Töø luùc naøo cuõng theá, Dieäp Khai khoâng heà mang ñao. Suoát khoaûng ñöôøng daøi, chæ coù moãi moät nôi naøy laø coù ngoïn ñeøn treo nôi cöûa, nhöõng nhaø khaùc ñeàu taét ñeøn, bôûi ñeâm khuya laém roài, maø laïi laø tieát cuoái thu, ngöôøi ta khoâng ai khoâng ngaùn laïnh. Chæ coù nôi naøy khoâng ngaùn laïnh. Voïng cöû heïp, aùnh saùng cuûa ngoïn ñeøn chieáu môø môø khoaûng ñaát tröôùc cöûa, ñaát khoâ lôïp caùt vaøng, gioù töøng côn loäng veà cuoán caùt vaøng bay thaønh böïng. Moät ñoaù hoa cuùc taøn bò cuoán theo caùt, ñaûo loän, leân xuoáng, hoa chaúng roõ töø ñaâu bay tôùi, vaø noù seõ theo gioù ñeán taän nôi naøo. Ngöôøi ta ví ñôøi ngöôøi chaúng khaùc ñôøi hoa, thì hoa coøn ai oaùn laøm chi khi taøn taï, gioù cuoán, caùt ñuøa? Hoa rôi, hoa bay, thì ngöôøi cuõng khoâng traùnh khoûi luaät ñaøo thaûi, roài ngöôøi cuõng lòm hôi taøn, cuõng veà loøng ñaát laïnh, huyû dieät nhö hoa… Caùt vaøng boác theo gioù cuoán, hoa bay trong caùt, ñieåm xuyeát theâmc aûnh theâ löông cuûa khoaûng ñöôøng daøi giöõa trôøi ñeâm coù hôi thu laïnh, ñaàu naøy ñöôøng laø ñoàng roäng meânh mang, ñaàu kia ñöôøng cuõng meânh mang ñoàng roäng, hoang vaéng, laïnh luøng. Ngoïn ñeøn kia tuy nhoû, tuy môø, nhöng trong caønh meânh mang hoang vaéng naøy, noù coù giaù trò moät haït minh chaâu. Nhìn taän maét, chaúng thaáy ai, duø coù ai thì ngöôøi ñoù haún coøn ôû taän chaân trôøi. Vaø ngöôøi töø chaân trôøi roài cuõng ñeán ñaây, ngöôøi doù laø Dieäp Khai, Dieäp Khai möôøng töôïng töø chaân trôøi ñi ñeán. Dieäp Khai ñi theo con ñöôøng ñoù, töø töø maø ñi trong haéc aùm, ñi ñeán choã coù ngoïn ñeøn. Ñeán ñaây roài, haén ngoài giöõa loä, nheách chaân leân. Chaân haén mang giaøy da, loaïi giaøy cuûa boïn muïc ñoàng duøng baèng da cöùng nhöng hieän taïi thì lôùp da moøn laün, nôi moûng baøy ra moät choã khuyeát, da chaân choã ñoù khoâng coøn da giaày che chôû, cuõng moøn nhö giaøy, maùu rôùm ñoû. Dieäp Khai nhìn giaøy luûng, chaân moøn, laéc ñaàu. Haén laéc ñaàu, roài laïi gaät ñaàu, nhö cam vôùi soá phaän ñieâu linh, phieâu baït, cô khoå, ñôn coâi. -6- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Haén ñöùng leân, ñuùng luùc ñoaù hoa cuùc taøn bay tôùi taàm tay, haén vöôn tay nhaët, tay chaïm laøm nhöõng caùnh hoa cuùc coøn laïi rôi tôi taû… Naém cuøi hoa trong tay, haén suy tö moät chuùt , ñoaïn caøi cuøi hoa vaøo moät loã raùch treân chieác aùo phong söông. Roài haén cöôøi, ñaàu ngaång cao, ngöïc öôõn tôùi, chaân böôùc maïnh, böôùc daøi, tay vöôn ra, ñaåy caùnh cöûa, tieán vaøo. Vaøo, hình aûnh ñaàu tieân laø Phoù Hoàng Tuyeát, ñaäp ngay maét haén. Haén chuù yù ñeán Phoù Hoàng Tuyeát, chuù yù luoân ñeán thanh ñao ñen nôi tay Phoù Hoàng Tuyeát. oOo Baøn tay traéng xanh caàm thanh ñao ñen, maøu ñen cuûa ñao caøng laøm noåi baät maøu traéng xanh cuûa tay. Dieäp Khai nhìn thanh ñao, roài töø ñao qua tay, töø tay leân maët. Ñao ñen, tay traéng xanh, maët cuõng traéng xanh, song maét thì ñen. Trong aùnh maét cuûa Dieäp Khai, aån öôùc coù veû cöôøi. Chöøng nhö haén raát haøi loøng vôùi nhöõng gì ñaõ nhaän thaáy. Haén ñi tôùi ñi ñeán chieác baøn cuûa Phoù Hoàng Tuyeát, ngoài xuoáng. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ngöøng ñuõa, cuù moät mieäng côm, moät mieáng thöùc aên, tieáp noái ñeàu ñeàu, töø töø. Chaøng khoâng heà nhìn thoaùng qua Dieäp Khai ngoài ñoái dieän vôùi chaøng. Dieäp Khai traùi laïi, nhìn chaøng chaêm chuù, moät luùc laâu, vuït cöôøi khan, h oûi : -Töø luùc naøo ngöôi cuõng khoâng uoáng röôïu? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ngaång ñaàu, khoâng ngöøng ñuõa. Aên xong mieáng cuoái cuøng, chaøng môùi ñaët ñuõa xuoáng, roài nhìn sang Dieäp Khai. Dieäp Khai mæm cöôøi. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng cöôøi. Laâu laém, chaøng môùi ñaùp : -Ta khoâng uoáng röôïu. Dieäp Khai cöôøi hoûi : -Ngöôi khoâng uoáng, thì môøi ta uoáng vaøi cheùn, coù ñöôïc khoâng? Phoù Hoàng Tuyeáthoûi laïi : -Ngöôi muoán ta môøi ngöôi uoáng röôïu? Taïi sao? -7- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Chaøng ñaùp chaàm chaäm , buoâng töøng tieáng, nhö moãi tieáng buoâng ra ñöôïc ñaén ño caân nhaéc kyõ löôõng. Chæ vì chaøng muoán, moãi lôøi chaøng noùi ra, laø chaøng phaûi chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm, do ñoù phaûi thaän troïng tröôùc khi noùi. Cho neân, töø laâu laém roài, chaøng chaúng heà noùi moät tieáng sai. Dieäp Khai ñaùp : -Taïi vì ta troâng ngöôi raát thuaän nhaõn! Haén thôû daøi, tieáp : -Taïi nôi ñaây, tröø ngöôi ra, chaúng coù moät ai ta troâng thuaän nhaõn caû! Phoù Hoàng Tuyeát haï aùnh maét, nhìn baøn tay chaøng. Moãi khi chaøng khoâng muoán môû mieäng, laø chaøng nhìn xuoáng baøn tay. Dieäp Khai hoûi : -Ngöôi chòu môøi , hay khoâng chòu? Phoù Hoàng Tuyeát laïi nhìn xuoáng baøn tay. Dieäp Khai tieáp : -Cô hoäi toát nhaát cho ngöôi ñoù, neáu ngöôi boû qua, thì thaät laø ñaùng tieác. Phoù Hoàng Tuyeát cuoái cuøng laéc ñaàu, töø töø thoát : -Khoâng ñaùng tieác. Dieäp Khai mæm cöôøi : -Con ngöôøi cuûa ngöôi thuù vò quaù! Noùi thöïc ñaáy, tröø ngöôi ra, ai khaùc duø coù quì xuoáng tröôùc maët ta, môøi ta, van caàu ta, ta cuõng chaúng uoáng moät gioït röôïu cuûa keû ñoù! Chöøng nhö buoâng caâu ñoù, haén muoán cho taát caû moïi ngöôøi nghe, hoaëc giaû haén cho raèng taát caû ñeàu ñieác, neân caát gioïng sang saûng. Keû ñieác, cuõng nghe loït, huoáng hoà ngöôøi khoâng ñieác? Vaø nghe haén noùi nhö vaäy roài , thaät khoù maø khoâng giaän haén. Caâu noùi vöøa roài cuûa haén vöøa döùt aâm thinh, coù maáy ngöôøi ñöùng leân lieàn. Ngöôøi coù ñoäng taùc nhanh hôn heát , laø moät vò khaùch maëc aùo maøu tía, mang kieám , vaøo löùa thieáu nieân. Hoâng gaõ nhoû, vai nôû roäng, thanh kieám coù naïm ngoïc chôùp ngôøi, tua kieám maøu ñoû saäm. -8- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Tay gaõ caàm cheùn röôïu, röôïu ñaày cheùn, gaõ xoay mình böôùc nhanh, thoaùng maét ñeán tröôùc maët Dieäp Khai. Khoâng moät gioït röôïu rôi xuoáng neàn. Söï kieän naøy chöùng toû gaõ coù moät coâng phu ñaùng sôï, daøy taäp luyeän qua nhieàu naêm thaùng. Raát tieác, Dieäp Khai khoâng heà nhìn gaõ, neân khoâng thaáy caùi ñieåm ñaëc bieät ñoù. Caû Phoù Hoàng Tuyeát cuõng khoâng nhìn gaõ. Khoâng chuù yù ñeán gaõ, nghóa laø caû hai chaúng xem gaõ ra caùi quaùi gì. Thieáu nieân aùo tía coá yù nôû moät nuï cöôøi thaät troøn, thaät töôi, bôûi gaõ bieát laø hieân taïi tröø Phoù Hoàng Tuyeát vaø Dieäp Khai, taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñoå doàn aùnh maét veà gaõ. Gaõ ñeán caïnh Dieäp Khai, nheï tay voã leân ñaàu vai chaøng, hoûi : -Ta môøi ngöôi moät cheùn, coù ñöôïc khoâng naøo? Dieäp Khai vaãn khoâng nhìn gaõ : -Khoâng ñöôïc! Thieáu nieân aùo tía tieáp : -Vaäy phaûi laøm sao môùi ñöôïc cho? Quì xuoáng maø van caàu ngöôi uoáng coù ñöôïc khoâng? Dieäp Khai buoâng goïn : -Ñöôïc! Thieáu nieân cöôøi lôùn. Moïi ngöôøi ñeàu cöôøi lôùn. Dieäp Khai cuõng cöôøi, song cöôøi nheï, thoát : -Quì xuoáng, van caàu ta uoáng, thì ñöôïc laém. Nhöng ta cuõng khoâng uoáng ñaâu! Thieáu nieân aùo tía hoûi : -Ngöôi bieát ta laø ai chaêng? Dieäp Khai ñaùp : -Chaéc laø khoâng bieát roài! Caû ñeán caùi vieäc ngöôi coù phaûi laø con ngöôøi hay khoâng, ta coøn khoâng bieát roõ, thì bieát laøm sao ñöôïc ngöôi laø ai? Nuï cöôøi cuûa gaõ thieáu nieân taét ngay, vaøbaøn tay cuûa gaõ aùn leân chuoâi kieám ngay. Moät tieáng soaûng vang kheõ. Chuoâi kieám theo tay loù ra, chöïc tuoät khoûi voû. Nhöng, baøn tay cuûa gaõ nhích ñoäng roài, baøn tay chæ naém caùi chuoâi kieám, moät chuoâi kieám khoâng coù thaân kieám. -9- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Vì thaân kieám ñaõ taùch rôøi chuoâi kieám , naèm goïn trong voû, khoâng theo chuoâi kieám maø ra. Baøn tay cuûa gaõ thieáu nieân vöøa nhích ñoäng, moät ngoùn tay cuûa Dieäp Khai cuõng nhích ñoäng, ngoùn tay chaïm kieám, choã chaïm bò gaõy ngay. Kieám gaõy ôû ñoaïn moät taác caùch chuoâi kieám. Do ñoù, chuoâi kieám theo tay gaõ thieáu nieân maø ra, nhöng thaân kieám coøn naèm yeân trong voû. Caàm chuoâi kieám cuït thaân kieám, thieáu nieân xaùm xòt göông maët. Moïi ngöôøi duø khoâng xaùm xòt maët, cuõng taét lòm nuï cöôøi. Nuï cöôøi taét, caùi ñoù ñaõ ñaønh roài, taát caû cuõng nín thôû luoân. Moïi aâm thinh ñeàu ngöng baët, tröø moät aâm thinh, aâm thinh cuûa caùc coã baøi khoâng xöông. Ngöôøi trung nieân cöù xaùo troän caùc coã baøi, möôøng töôïng chaúng nghe gì, thaáy gì ñaõ xaûy ra beân caïnh y. Phoù Hoàng Tuyeát cuõng thaûn nhieân ñeán laïnh luøng. Dieäp Khai nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, cöôøi nheï, thoát : -Ngöôi thaáy ñoù, ta coù löøa ngöôi ñaâu! Keû khaùc môøi röôïu ta, laø caû moät söï khoù khaên gheâ gôùm! Phoù Hoàng Tuyeát töø töø gaät ñaàu : -Ngöôi khoâng löøa ta! Dieäp Khai hoûi : -Ngöôi môøi hay khoâng môøi? Phoù Hoàng Tuyeát töø töø laéc ñaàu : -Khoâng môøi! Chaøng töø töø ñöùng leân, quay mình, möôøng töôïng chaúng muoán tranh luaän veà baát cöù vieäc gì nöõa. Nhöng, chaøng quay ñaàu laïi, nhìn gaõ thieáu nieân aùo tía, töø töø thoát : -Ngöôi neân duøng tieàn saém söûa y phuïc, tìm mua moät thanh kieám toát hôn, tuy nhieân töø nay trôû ñi, ngöôi khoâng neân mang kieám beân mình nöõa, bôûi duøng kieám ñeå trang söùc cho mình coù moät caùi veû haùch, thì thaät laø nguy hieåm khoâng töôûng noåi. Chaøng thoát moät caùch thong thaû, laïi coù phaàn khaån thieát, ñuùng laø nhöõng lôøi vaøng ngoïc, ñaùng ghi nhôù ñôøi ñôøi. -10- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Trong tình huoáng ñoù, thieáu nieân aùo tía khi naøo tieâu hoaù noåi nhöõng lôøi, duø laø vaøng ngoïc, nhöng laïi chaâm chích hôn ñoäc tieãn? Gaõ nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, maët xaùm xòt laïi moät laàn nöõa. Phoù Hoàng Tuyeát ung dung böôùc ñi, veà phía cöûa, ñi raát chaäm, daùng böôùc raát kyø quaùi. Chaân taû böôùc tôùi roài, chaân höõu môùi leâ theo sau, leâ chöù khoâng böôùc. Thì ra, chaøng coù chieác chaân thoït! Dieäp Khai loä veû kinh dò, maø trong nieàm kinh dò, phaûng phaát caùi yù tieác reû. Ngoaøi yù nieàm kinh dò, tieác reû, haén khoâng khoâng coù moät caûm nghó naøo khaùc caû, aâm thaàm hay loä lieãu. Thieáu nieân aùo tía naém chaëc ñoâi tay, vöøa phaãn noä vöøa thaát voïng. Gaõ thaát voïng vì chaúng thaáy Dieäp Khai ngaên chaän Phoù Hoàng Tuyeát, baét chaøng trôû laïi baøn, buoäc chaøng phaûi traû giaù caâu noùi chaâm chích vöøa roài hoä gaõ. Ñoái vôùi gaõ, Dieäp Khai laø con ngöôøi ñaùng cho gaõ sôï, chöù caùi teân chaân thoït kia, coù ñaùng sôï chuùt naøo ñaâu? Gaõ nhaùy maét vôùi moät soá ngöôøi hieän dieän. Coù hai ngöôøi töø töø ñöùng leân, roõ raøng laø ñònh ñuoåi theo Phoù Hoàng Tuyeát. Vöøa luùc ñoù, coù moät aâm thinh kyø quaùi vang leân : -Ngöôi khoâng muoán ngöôøi khaùc môøi ngöôi uoáng röôïu, theá ngöôi coù chòu môøi ngöôøi khaùc uoáng röôïu hay khoâng? Thanh aâm vang traàm traàm, nhu hoøa, song ai duø ñöùng xa xa, cuõng nghe ñöôïc roõ raøng. Ngöôøi phaùt aâm möôøng töôïng ñöùng caïnh ngöôøi nghe, noùi beân tai ngöôøi nghe, nhöng ngöôøi nghe chaúng thaáy boùng daùng ngöôøi phaùt aâm. Tuy nhieân, ñaõ coù aâm thinh, taát phaûi coù ngöôøi phaùt xuaáy, duø trong nhaát thôøi khoâng ai phaùt hieän, cuoái cuøng roài cuõng coù ngöôøi phaùt hieän. Vaø ngöôøi phaùt aâm thinh chính laø vò trung nieân vaän y phuïc hoa leä, chænh teà, hieän taïi thì y baèng loøng ngaång maët leân, baèng loøng quay ñaàu laïi, baèng loøng luoân ñieåm nuï cöôøi, nhìn Dieäp Khai. Dieäp Khai cöôøi traû, ñaùp : -Ngöôøi ta môøi, laø moät vieäc, coøn ta môøi hay khoâng môøi keû khaùc, laø moät vieäc khaùc, hai vieäc khoâng gioáng nhau. Ngöôøi trung nieân cöôøi nheï : -11- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Phaûi ñaáy! Hoaøn toaøn baát ñoàng! Thieáu nieân aùo tía caén raêng, moät phuùt sau, vuït quay mình böôùc ñi. Dieäp Khai töø töø thoát : -Baát quaù, khi ta môøi ngöôøi naøo uoáng röôïu, thì ngöôøi ñoù khoâng theå khoâng uoáng, maø ñaõ uoáng roài thì nhaát ñònh phaûi uoáng say, khoâng say khoâng ñöôïc. Loàng ngöïc cuûa gaõthieáu nieân aùo tía phaäp phoàng thaáy roõ, hôi thôû doàn daäp nge roõ. Boãng, gaõ quay ñaàu, hoûi : -Ngöôi haún bieát laø muoán môøi röôïu ngöôøi ta, ít nhaát ngöôi cuõng phaûi coù tieàn chöù? Dieäp Khai mæm cöôøi : -Tieàn? Ngöôi nhaän raèng ta khoâng coù veû gì laø coù tieàn trong mình phaûi khoâng? Thieáu nieân aùo tía cöôøi laïnh : -Baát cöù ai troâng vaøo daùng daáp ngöôi, cuõng ñeàu coù söï nhaän xeùt nhö ta! Dieäp Khai thaûn nhieân : -Cuõng may, muoán mua röôïu maø uoáng, khoâng nhaát thieát laø phaûi chi tieàn. Ngöôøi ta vaãn coù theå duøng haït ñaäu maø mua röôïu, ñöôïc nhö thöôøng! Nhö thöôøng! Thieáu nieân aùo tía söõng sôø, troá maét nhìn Dieäp Khai, qua moät phuùt, hoûi : -Duøng haït ñaäu? Ñaäu gì theá? Dieäp Khai ñaùp : -Thöù ñaäu naøy ñaây! Moät chieác tuùi hieän ra nôi loøng baøn tay haén. Haén laéc tay, nhieàu haït ñaäu töø trong tuùi rôi ra, thuû phaùp cuûa haén xaûo dieäu nhö ngöôøi bieåu dieãn aûo thuaät laøm troø. Nhöõng haït ñaäu oùng aùnh vaøng! Nhöõng haït ñaäu baèng vaøng! Thieáu nieân aùo tía nhìn nhöõng haït ñaäu baèng vaøng laên troøn treân neàn, giaät mình moät luùc laâu, sau cuøng ngaång maët leân, göôïng cöôøi, thoát : -Coøn moät vieäc ta chöa hieåu! Dieäp Khai cöôøi nheï : -Vieäc gì ngöôi khoâng hieåu, ta hieåu! Thieáu nieân aùo tía tieáp : -12- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Ñieàu ta khoâng hieåu, laø ñieåm baát ñoàng giöõa hai söï kieän : ngöôi khoâng muoán môøi röôïu ai, vaø khoâng muoán ai môøi röôïu ngöôi. Hai söï kieän ñoù khaùc nhau theá naøo? Dieäp Khai chôùp maét, böôùc tôùi tröôùc maët gaõ thieáu nieân, traàm gioïng hoûi : -Neáu coù moät con choù môøi ngöôi aên phaàn cuûa noù, ngöôi aên hay khoâng aên? Thieáu nieân bieán saéc maët : -Ñöông nhieân laø khoâng aên! Dieäp Khai mæm cöôøi, tieáp : -Ta khoâng aên, nhöng thôøi thöôøng thì ta cho choù aên phaån! oOo Phoù Hoàng Tuyeát ra ñeán beân ngoaøi cöûa. Ôû beân ngoaøi, coù hai ngoïn ñeàn loàng, do hai ñaïi haùn vaän aùo traéng caàm nôi tay. Chaøng ñöùng laïi giöõa loøng ñöôøng. Phoù Hoàng Tuyeát hoaønh tay, kheùp caùnh cöûa laïi roài töø töø böôùc xuoáng caùc naác theàm baèng ñaù, töø töø böôùc ñi, luùc ñeán gaàn hai ñaïi haùn, môùi phaùt hieän ra sau löng hoï coøn coù moät boùng ngöôøi nöõa. Gioù thoåi qua, laøm chao chao ngoïn ñeøn loàng, boùng ngöôøi chao chao song ngöôøi baát ñoäng nhö ba pho töôïng ñaù. Aùnh ñeøn soi roõ thaân hình hoï, töø ñaàu ñeán chaân, caùt vaøng phuû kín, möôøng töôïng beân ngoaøi lôùp aùo traéng, coùn coù moät löôït aùo vaøng. Ñeâm sau, vaøo tieát cuoái thu, coù gioù laïnh, ba boùng ngöôøi xuaát hieän caùch ñoù, taïo caùi caûnh vöøa nguî dò, bi aûo, vöøa khuûng khieáp. Nhöng Phoù Hoàng Tuyeát khoâng löu yù ñeán ai, chöøng nhö chaøng khoâng troâng thaáy caû ba. Chaøng chaàm chaäm böôùc treân ñöôøng, maét nhìn veà phöông trôøi xa. Coù leõ ôû nôi phöông trôøi xa xa ñoù, coù caùi gì ñoù maø chaøng luoân luoân ghi khaéc trong taâm khaûm, tænh thì nhìn veà phöông xa ñoù, mô thì cuõng ñöa hoàn veà phöông xa ñoù. Nôi ñoù, coù caùi gì chôø ñôïi chaøng? Hay coù ngöôøi ñang chôø ñôïi chaøng? Aùnh maét cuûa chaøng laïnh luøng ñoái vôùi moïi söï vaät. Duø nhìn söï vaät, chaøng coù bieåu hieän moät tình caûm naøo, thì tình caûm ñoù nhaát ñònh khoâng aám dòu, maø chæ laø thoáng khoå, cöøu haän. Chaøng chaàm chaäm ñi tôùi . Ngöôøi ñöùng sau hai ngoïn ñeøn loàng, boãng tieán leân, thoát : -13- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Xin caùc haï döøng chaân! Phoù Hoàng Tuyeát ñöùng laïi. Ngöôøi ta muoán chaøng ñöùng laïi, chaøng ñöùng ngay, khoâng hoûi ngöôøi ta laø ai, khoâng hoûi lyù do. Ngöôøi aùo traéng coù thaùi ñoä cöïc kyø höõu leã, song luùc y nghieâng mình, ñaàu cuùi, thì ñoâi maét nhìn thoaùng qua baøn tay caàm ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát. Roài chieác aùo traéng cuûa y lay ñoäng ñeán phoàng to leân, tuy luùc ñoù khoâng coù moät côn gioù naøo queùt qua. Hieån nhieân, y ñang ngaàm vaän khí, giôùi bò nghieâm maät. Nhöng, Phoù Hoàng Tuyeát hoâng heà nhích ñoäng, mình khoâng ñoäng, tay khoâng ñoäng thì thanh ñao dó nhieân cuõng naèm im. Ñeán aùnh maét cuõng khoâng rôøi phöông trôøi xa trong phuùt giaây ñeå nhìn qua ñoái töôïng. Phöông trôøi xa laø vuøng haéc aùm, thaáy gì nôi ñoù maø nhìn maõi? Caûnh giaùc leân cao ñoä, laøm caêng thaúng thaàn kinh cuûa ngöôøi aùo traéng, moät luùc laâu sau cuõng chaúng coù chuyeän gì xaûy ra, ngöôøi aùo traéng thôû phaøo, lôi daàn giôùi bò, roài cöôøi nheï, thoát : -Xin thöù cho taïi haï caùi toäi maïo muoäi thænh giaùo. Ñoaïn, y tieáp : -Chaúng hay, coù phaûi caùc haï vöøa ñeán ñaây, ngay trong ngaøy nay chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : -Phaûi! Chaøng khoâng duøng nhieàu lôøi, chæ noùi vöøa ñuû, raát ñuû, tuy noùi ít song raát ñuùng. Cho neân, chaøng khoâng ñaùp voäi, baát cöù laàn naøo cuõng theá, tröôùc khi ñaùp lôøi, chaøng ñaén ño kyõ löôõng. Ngöôøi aùo traéng hoûi tieáp : -Caùc haï töø nôi naøo ñeán ñaây? Phoù Hoàng Tuyeát nhìn xuoáng thanh ñao, laàn naøy chaøng im laëng. Ñôïi maõi khoâng nghe Phoù Hoàng Tuyeát noùi gì, ngöôøi aùo traéng göôïng ñieåm moät nuï cöôøi , hoûi tieáp : -Caùc haï muoán ñi ngay? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng : -14- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Coù leõ! Ngöôøi aùo traéng laïi tieáp : -Coù leõ laø khoâng ñi ngay? Phoù Hoàng Tuyeát vaãn laïnh luøng : -Coù leõ. Ngöôøi aùo traéng tieáp luoân : -Giaû nhö taïm thôøi, caùc haï chöa voäi ñi thì Tam laõo baûn muoán thænh caùc haï ñeán ñaøm ñaïo, trong ñeâm nay. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi laïi : -Tam laõo baûn? Ngöôøi aùo traéng mæm cöôøi : -Taïi haï noùi ñoù, ñöông nhieân laø Tam laõo baûn cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng. Laàn naøy thì ngöôøi aùo traéng cöôøi thaät söï. Bôûi, ñuùng laø moät chuyeän ñaùng cöôøi, bôûi caû ñeán Tam laõo baûn maø cuõng coù ngöôøi khoâng bieát, quaû thaät laø laï. Nhöng, trong con maét cuûa Phoù Hoàng Tuyeát, treân theá gian naøy chaúng coù chuyeän gì ñaùng cöôøi caû. Cöôøi leân maáy tieáng, ngöôøi aùo traéng chôït thaáy mình cöôøi voâ yù thöùc quaù, lieàn ngöng cöôøi, roài daëng haéng, sau cuøng tieáp : -Tam laõo baûn phaân phoù taïi haï, phaûi laøm sao thænh cho ñöôïc toân giaù, neáu khoâng… Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : -Thì sao? Ngöôøi aùo traéng ñaùp : -Taïi haï khoâng theå trôû veà phuïc leänh. Taïi haï phaûi ñöùng laïi ñaây, khoâng ñöôïc ñi ñaâu. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : -Ñöùng taïi ñaây? Ngöôøi aùo traéng gaät ñaàu : -Taïi choã naøy. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : -15- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Ñöùng ñeán chöøng naøo? Ngöôøi aùo traéng ñaùp : -Chöøng naøo caùc haï ñaùp öùng lôøi môøi. Phoù Hoàng Tuyeát buoâng löûng lô : -Toát laém! Ngöôøi aùo traéng chôø chaøng noùi tieáp, ngôø ñaâu chaøng quay mình, böôùc ñi. Chaân taû nhích tôùi tröôùc, chaân höõu töø töø leâ theo sau, hai chaân ngang nhau roài, chaân taû laïi nhích tôùi. Chaân höõu möôøng töôïng hoaøn toaøn teâ cöùng, khoâng coøn co duoãi ñöôïc nöõa. Ngöôøi aùo traéng bieán saéc, chieác aùo phoàng leân trôû laïi nhö cuõ, nhöng ñeán luùc Phoù Hoàng Tuyeát khuaát mình trong boùng ñeâm, y vaãn coøn ñöùng taïi choã, khoâng heà nhuùc nhích. Moät côn gioù maïnh queùt ngang qua y, y khoâng heà chôùp maét. Moät ñaïi haùn caàm ñeøn thaáp gioïng hoûi : -Ñeå haén ñi nhö vaäy sao? Ngöôøi aùo traéng caén chaët raêng, khoâng noùi gì. Maùu töø töø ræ theo khoeù mieäng, chaäm chaäm chaûy xuoáng, gioù cuoán veà, caùi laïnh laøm cho maùu khoâ ngay. oOo Phoù Hoàng Tuyeát khoâng heà quay ñaàu laïi. Chæ caàn chaøng baét ñaàu böôùc, laø cöù böôùc tôùi , khoâng moät caùi gì laøm cho chaøng quay ñaàu laïi. Gioù töøng côn maïnh cuoán veà, khua ñoäng moät vaøi caùnh cöûa khoâng caøi then kyõ cuûa nhöõng ngoâi nhaø ven theo ñöôøng, Phoù Hoàng Tuyeát ñi qua khoaûng ñöôøng ñoù, ñeán tröôùc ngoâi nhaø cuoái, döøng chaân laïi. Chaøng vöøa döøng chaân, cöûa nhaø vuït môû ra. Trong nhaø khoâng coù ngöôøi leân tieáng, cuõng chaúng coù aùnh ñeøn, boùng toái beân trong daøy ñaëc hôn maøn ñeâm beân ngoaøi. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi tieáng naøo, chaàm chaäm böôùc vaøo, qua cöûa roài, quay mình laïi, ñoùng cöûa, caøi then. Chaøng quaù quen vôùi boùng toái. Trong boùng toái, hai caùnh tay vöôn ra, hai baøn tay naém baøn tay höõu cuûa chaøng. -16- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Hai baøn tay ñoù aám aùp quaù, meàm maïi quaù, ngoùn nhoû quaù. Phoù Hoàng Tuyeát ñöùng yeân, ñeå cho hai baøn tay ñoù naém tay chaøng. Roài tieáng ngöôøi vang kheõ leân, eâm dòu, ngoït ngaøo, trong treûo : -Ta chôø ñôïi laâu laém roài! Aâm thanh cuûa moät thieáu nöõ. Phoù Hoàng Tuyeát gaät ñaàu, cöû chæ cuûa chaøng luoân luoân höôõn ñaõi, möôûng töôïng bình sinh chaøng khoâng heà haønh ñoäng voäi vaøng haáp taáp. Moät phuùt sau, chaøng môùi thoát, töø töø : -Ñích xaùc, ngöôi ñôïi raát laâu. Thieáu nöõ hoûi : -Ngöôi ñeán töø luùc naøo? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : -Hoâm nay, vaøo luùc hoaøng hoân. Thieáu nöõ hoûi : -Ngöôi khoâng heà ñi thaúng ñeán ñaây? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : -Khoâng heà. Thieáu nöõ hoûi : -Taïi sao ngöôi khoâng ñeán thaúng nôi naøy? Phoù Hoàng Tuyeát hoûi laïi thay vì ñaùp : -Theá baây giôø khoâng phaûi ta ñaõ ñeán thaúng ñaây sao? Thieáu nöõ dòu gioïng : -Phaûi, hieän taïi ngöôi ñaõ ñeán thaúng ñaây roài. Chæ caàn ngöôi ñeán thì thoâi, duø maát bao nhieâu thôøi gian, cuõng ñaùng cho ta ñôïi. Thöïc söï, naøng ñaõ ñôïi bao nhieâu laâu roài? Naøng laø ai? Taïi sao coù maët taïi ñaây ñeå maø ñôïi Phoù Hoàng Tuyeát? Naøo ai bieát naøng laø ai, taïi sao naøng coù maët trong ngoâi nhaø naøy, vaø vì nguyeân nhaân naøo chôø ñôïi Phoù Hoàng Tuyeát? Chæ coù hoï bieát maø thoâi. Phoù Hoàng Tuyeáthoûi : -Ngöôi chuaån bò ñaày ñuû chöa? -17- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Thieáu nöõ ñaùp : -Ñaâu vaøi ñoù caû roài. Voâ luaän ngöôi muoán gì, chæ caàn ngöôi noùi ra, laø coù ngay cho ngöôi. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi theâm tieáng naøo. Thieáu nöõ tieáp : -Ta bieát, ngöôi muoán caùi gì, ta ñaõ bieát… Quôø quaïng tay trong boùng toái , naøng tìm khuy aùo cuûa Phoù Hoàng Tuyeát. Baøn tay cuûa naøng vöøa aám dòu, vöøa nheï nhaøng, chæ moät thoaùng laø Phoù Hoàng Tuyeát traàn truoàng nhö nhoäng. Trong gian nhaø, khoâng coù gioù laïnh, nhöng Phoù Hoàng Tuyeát töøng côn rôïn da gaø, nhöng laïi laø thöù rôïn khoan khoaùi. Thieáu nöõ nheï gioïng thoát : -Ngöôi vaãn coøn laø trai tô maø! Ta seõ giuùp ngöôi trôû neân giaø daën. Coù nhöõng vieäc ngöôi caàn giaø daën môùi laøm noåi! Naøng hoaø vaøo ngöïc chaøng. Roài, naøng dìu chaøng ñeán chieác giöôøng trong moät goùc, sau ñoù hai thaân hình ngaõ xuoáng, nhöng baøn tay taû cuûa Phoù Hoàng Tuyeát vaãn coøn naém chaët chuoâi ñao. Thanh ñao ñaõ bieán thaønh moät boä phaän dính lieàn vôùi thaân theå chaøng. Thanh ñao coù giaù trò ngang vôùi sinh maïng chaøng, chaúng bao giôø chaøng rôøi noù. Coù ai taùch moät boä phaän cuûa cô theå rôøi khoûi cô theå ñoù chaêng? oOo Aùnh naéng ñaõ leân cao. Aùnh naéng le loùi chieáu qua khe cöûa soå vaøo nhaø, soi roõ ngöôøi naèm treân giöôøng, ngöôøi coøn nguû say, tay vaãn caàm thanh ñao. Gian nhaø coù hai phoøng, phoøng phía tröôùc laø nôi Phoù Hoàng Tuyeát ñang nguû, phoøng phía sau daønh cho vieäc naáu nöôùng. Coù muøi côm boác leân phoøng tröôùc. Trong phoøng beáp, duy nhaát moät laõo baø ñang caån thaän naáu nöôùng maáy thöùc aên saùng. Baø coù veû uû ruõ nhö khoâng chòu ñöïng noåi soá tuoåi choàng chaát treân maùi ñaàu lôïp toùc traéng, chaúng coøn moät sôïi ñen. Da maët, da tay khoâ khan, nhaên nhuùm nhö moät traùi caây heùo. Coù leõ baø luùc nhoû khoâng ñeïp gì laém, khi trôû veà giaø, traûi qua nhieàu lao khoå, neân troâng xaáu xí laï luøng. -18- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoøng beáp saïch seõ, phoøng phía tröôùc ñöông nhieân phaûi töôm taát tinh khieát hôn nhieàu. Giöôøng, maøn, chaên, taát caû ñeàu thôm muøi saïch seõ. Treân giöôøng, Phoù Hoàng Tuyeát coøn say nguû, trong khi laõo baø roùn reùn baøy bieän caùc moùn aên. Laàn cuoái, laõo baø mang leân moùn aên cuoái, thì Phoù Hoàng Tuyeát thöùc daäy. Ngöôøi thöôøng, vöøa thöùc daäy thì caùi veû ngaùi nguû vaãn coøn vöông ñoïng ít nhieàu, nhöng Phoù Hoàng Tuyeát thì tænh bô, möôøng töôïng chaúng bao giôø nguû. Thieáu nöõ trong ñeâm vaéng boùng, chaúng roõ naøng ñi töø luùc naøo, vaø ñi roài seõ trôû laïi ñaây hay khoâng, chöøng naøo môùi trôû laïi neáu seõ trôû laïi. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi gì vôùi baø laõo, khoâng hoûi gì caû. Möôøng töôïng trong ñeâm, nhöõng gì ñaõ ñeán vôùi chaøng, trong ngoâi nhaø naøy, ñeàu laø moäng, taát caû ñeàu laø moäng, tröø moät vieäc, veäc ñoù laø caøng hieän ñang ôû trong gnoâi nhaø, chæ coù ngoâi nhaø laø thöïc, coøn bao nhieâu ñeàu laø moäng. Chaøng khoângnoùi , thì laõo baø noùi. Baø cöôøi vuoát , caát tieáng : -Aên saùng, naêm tieàn, phìng moãi hoâm boán tieàn baûy phaân, taát caû chi phí trong moät thaùng laø möôøi löôïng baïc. Ôû taïi ñòa phöông naøy, tìm ñöôïc moät choã troï vôùi caùi giaù haøng thaùng ñoù, cuõng may maén laém. Maët baø voán nhaên, baø cöôøi , maët caøng nhaên hôn, vaø luùc baø cöôøi, khoù maø nhaän ra neùt cöôøi, bôûi göông maët nhaên khoâng coøn nhaên hôn ñöôïc nöõa. Phoù Hoàng Tuyeát laáy moät ñónh baïc, ñaët leân baøn, thoát : -Toâi ôû ñaây trong ba thaùng. Ñónh baïc naøy trò giaù naêm möôi löôïng. Laõo baø hoûi : -Theá coøn thöøa hai möôi löôïng. Ñeå laøm gì? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : -Toâi cheát ñi, baø mua hoä moät coã quan taøi. Laõo baø cöôøi nheï, hoûi : -Neáu khaùch troï khoâng cheát? Phoù Hoàng Tuyeát thaûn nhieân : -Thì baø giöõ laáy, ñeå sau naøy mua cho baø moät coã quan taøi. oOo -19- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ra khoûi heûm, laø ñeán ñöôøng caùi. Gioù ñaõ ngöøng thoåi, thaùi döông nhaû saùng xuoáng maët ñöøông, caùt vaøng chôùp ngôøi ngôøi, nhö maûnh vuïn kim cöông. Treân ñöôøng, khaùch boä haønh ñaõ baét ñaàu qua laïi. Ngöôøi thöù nhaát ñaäp vaøo maét Phoù Hoàng Tuyeát, laø ngöôøi vaän aùo traéng, trong ñeâm vöøa qua. Y vaãn ñöùng nguyeân taïi choã cuõ, thaäm chí tö theá ñöùng cuõg khoâng thay ñoåi. Chieác aùo traéng cuûa y, ñaõ phuû ñaày caùt vaøng, aùo bieán thaønh maøu vaøng, ñaàu toùc cuõng ngaû maøu vaøng, chæ coù göông maët traéng xanh, thì göông maët ñoù hieän taïi maát haún maøu. Y chòu ñöïng suoát ñeâm daøi, giöõa gioù laïnh, söông laïnh. Khaùch ñi ñöôøng nhìn y, y khoâng buoàn nhìn laïi, thaûn nhieân nhö ñöùng giöõa sa maïc hoang vaéng. Chòu ñöïng ñöôïc nhö theá, phaûi coù gan lyø, treân ñôøi naøy chæ coù y laø gan lyø côõ ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát ñi ngang qua y, ñoâi maét cuûa chaøng nhìn veà phöông trôøi xa, vaø nôi ñoù, ñoät nhieân, caùt vaøng noåi leân töøng böïng, töøng böïng. Tieáng voù ngöïa vang leân, nhö troáng ñoå lieân hoài. Trong thoaùng maét, baûy kî só ñeán nôi, voù ngöïa nhanh hôn teân baén. Vöøa ñeán nôi, caû baûy kî só khoâng heïn maø ñoàng moät loaït ñöùng ngay leân treân yeân, trong khi ngöïa vuùt ñi nhö gioù cuoán. Cuøng loaït, caû baûy kî só tay tung laù côø nhoû caàm nghieâng, tay hoaønh ñao ngang ngöïc. Caùc kî só chaøo ngöôøi aùo traéng, moät caùch chaøo heát söùc cung kính. Caùi chaøo cuûa hoï noùi leân thaân phaän cuûa ngöôøi aùo traéng, thaân phaän cuûa y nhaát ñònh laø khoâng thaáp heøn. Vôùi thaân phaän ñoù, y khoâng caàn phaûi chòu ñöïng nhö theá, nhöng y laïi cam chòu ñöïng, ñieàu naøy chöùng toû y coù moät muïc ñích roõ reät, chính caùi muïc ñích quan troïng ñoù ñoøi hoûi y phaûi uyû khuùc trung thaønh. Muïc ñích gì? Khoâng laø cho y, caùi ñoù chaéc roài. Khoâng cho y, thì ngoaøi Tam laõo baûn taïi vaïn Maõ Ñöôøng ra, coøn cho ai nöõa? Kî só hoaønh ñao, döôùi aùnh döông quang, ñao chôùp ngôøi , nhöng maét ngöôøi aùo traéng khoâng chôùp, thaân hình khoâng nhích ñoäng. -20- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Baûy kî só chöa ngoài xuoáng yeân, nguïa ñaõ bieán thaønh nhöõng chaám ñen ñen ôû cuoái khoaûng ñöôøng roài. Boãng, kî só sau cuøng huù voïng moät tieáng daøi, vöøa ngoài xuoáng laïi ñöùng leân nhö cuõ, tay giaät cöông, ngöïa quay ñaàu, thoaùng maét ngöïa trôû laïi tröôùc maët ngöôøi aùo traéng. Trong ta kî só, coù moät ngoïn thöông baèng saét, maøu ñen, quanh thaân thöông coù moät laù côø quaán kín. Ñeán nôi, kî só vung tay, ngoïn thöông bay tôùi, caém phaäp xuoáng maët ñöôøng, laù côø thaùo ra, phaát phô theo gioù phoâ roõ hình thöùc tam giaùc, côø maøu traéng, treân côø coù naêm chöõ : “Quan Ñoâng Vaïn Maõ Ñöôøng”. Roài kî só laïi keùo cöông moät löôït nöõa, ngöïa quay ñaàu, phoùng voù theo ñoaøn. Ngöôøi ñi, côø coøn ñoù, côø taém aùnh döông quang côø maøu traéng, chöõ maøu ñoû, hai maøu phaûn chieáu, kieâu huøng döôùi aùnh döông quang. Ngöôøi ñi ñöôøng troá maét nhìn caûnh töôïng hieän ra, thaùn phuc taøi cöôõi ngöïa cuûa kî só, taøi phoùng thöông, hoï thaùn phuïc ñeán queân caû reo hoø taùn thöôûng. Chôït, coù ai ñoù baät chuoãi cöôøi daøi, traøng cöôøi döùt, moät caâu noùi tieáp theo : Quan Ñoâng Vaïn Maõ Ñöôøng! Khaù laém! Ñaùng chuù yù ñeán laém! oOo Ngoïn ñeøn loàng tröôùc khung cöûa heïp ñaõ taét . Moät ngöôøi ñöùng beân döôùi ngoïn ñeøn, chính ngöôøi naøy ngaång maët maø cöôøi,aâm thanh rung chuyeån khoâng gian, caùt vaøng baùm nôi loàng ñeøn lay ñoäng, rôi xuoáng ñaàu haén, maët haén. Khi naøo haén ñeå taâm ñeán maáy caùi vaët vaõnh ñoù? Haén, laø Dieäp Khai, haén khoâng heà döøng chaân ôû nhöõng caùi vaët vaõnh nhö vaäy. Haén vaãn maëc chieác aùo ñeâm qua, vöøa raùch, vöøa hoâi haùm , moät muøi hoâi ñaëc bieät, khoâng teân, hoãn hôïp bôûi muøi ngöôøi, muøi buïi caùt, muøi gioù söông, muøi caây coû muïc. Haén ñöùng ñoù, khoâng buoàn aùi ngaïi cho nhöõng ngöôøi quanh haén phaûi ngöûi caùi muøi ñaëc bieät cuûa haén. Maø chöøng nhö haén muoán cho ngöôøi ta ngöûi caùi muøi cuûa haén, thaáy ai bòt muõi, laø haén thích voâ cuøng. Nôi moät loã thuûng treân thaân aùo, ñoaù hoa cuùc taøn ñeâm qua khoâng coønnöõa,thay vaøo ñoù laø moät ñoaù chaâu hoa. Chaâu hoa laø vaät trang söùc maùi ñaàu nöõ nhaân, bình sanh haén khoâng heà haùi hoa töôi, bình sanh haén chæ haùi hoa chaâu thoâi. -21- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñoaù hoa chaâu naøy, do chính haén haùi roài caøi vaøo aùo raùch, hay do nöõ nhaân taëng? Caùi ñoù, chæ coù haén vaø nöõ nhaân chuû ñoaù hoa chaâu bieát maø thoâi . Phoù Hoàng Tuyeát luùc ñoù, thu hoài aùnh maét ñang nhìn veà choán xa xaêm, ñöa aùnh maét sang Dieäp Khai. Vaø cuõng ñuùng luùc ñoù, Dieäp Khai rôøi choã ñöùng, böôùc ra giöõa ñöôøng, ñeán tröôùc maët ngöôøi aùo traéng. Chaân haén chaäp choaïng, ngöôøi haén laûo ñaûo, töïa hoà haén ñang say tuyù luyù, say ñeán möùc ñoä cuûa Lyù Thaùi Baïch nhaûy xuoáng nöôùc oâm traêng maø cheát ñaém. Toaøn thaân haén say, song ñoâi maét khoâng say, ñoâi maét saùng quaéc khoâng keùm maét Thaønh Caùt Tö Haõn luùc nhaém chim ñieâu maø buoâng teân thaàn. Haén nhìn chaêm chuù ngöôøi aùo traéng, roài hoûi : -Töø ñeâm qua ñeán giôø caùc haï vaãn ñöùngñaây? Ngöôøi aùo traéng ñaùp : -Phaûi! Dieäp Khai laïi hoûi : -Roài suoát ngaøy nay, cuõng ñöùng ñaây? Ngöôøi aùo traéng ñaùp ; -Phaûi! Dieäp Khai hoûi : -Chôø ñôïi caùi gì ñoù? Ngöôøi aùo traéng ñaùp : -Chôø ngöôøi! Dieäp Khai hoûi : -Ai? Ngöôøi aùo traéng ñaùp : -Caùc haï. Dieäp Khai mæm cöôøi : -Chôø taïi haï? Taïi haï khoâng laø tuyeät saéc giai nhaân, thì caùc haï chôø ñeå laøm gì? Ngöôøi aùo traéng ñaùp : -Trong con maét cuûa Tam laõo baûn, nhöõng giai nhaân treân coõi ñôøi naøy gom laïi khoâng saùnh baèng moät caùc haï vôùi phong ñoä anh huøng. -22- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai cöôøi lôùn : -Cho ñeán baây giôø, taïi haï môùi bieát mình laø moät ñaáng anh huøng. Nhöng, Tam laõo baûn thuoäc haïng ngöôøi nhö theá naøo? Ngöôøi aùo traéng ñaùp : -Laø ngöôøi bieát anh huøng, troïng anh huøng. Dieäp Khai tieáp : -Toát! Taïi haï raát hoan hæ nhöõng con ngöôøi nhö vaäy. Tam laõo baûn ñoù ôû ñaâu? Taïi haï seõ cho laõo ta coù dòp môøi taïi haï uoáng röôïu. Cho ngöôøi ta coù dòp môøi röôïu haén, haén coù caûm töôûng laø laøm cho ngöôøi ta rôõ maët rôõ maøy veà vieäc ñoù laém. Haén coù caûm töôûng laø ban vinh haïnh cho ngöôøi ta! Ngöôøi aùo traéng thoát : -Chính taïi haï ñang tuaân haønh maïng lònh cuûa Tam laõo baûn, ñi thænh khaùch ñeâm nay ñeán ñoù uoáng röôïu. Moät tieäc röôïu moïn. Dieäp Khai laéc ñaàu : -Neáu laø tieäc moïn thì thoâi , taïi haï khoâng ñeán döï ñaâu! Phaûi laø tieäc lôùn môùi ñöôïc, moät tieäc coù raát nhieàu röôïu, uoáng ñeán ngaøy taän theá cuõng khoâng heát phaàn tích tröõ. Ngöôøi aùo traéng ñaùp : -Taïi Vaïn Maõ Ñöôøng, baát cöù luùc naøo, cuõng coù saün treân ba ngaøn voø röôïu loaïi thöôïng haûo haïng. Thieát tuôûng soá tích tröõ ñoù ñuû laøm haøi loøng caùc haï. Dieäp Khai cöôøi roøn : -Neáu vaäy, thì duø caùc haï khoâng goïi, taïi haï cuõng baét buoäc caùc haï goïi taïi haï. Ngöôøi aùo traéng ñieàm nhieân : -Ña taï. Dieäp Khai hoûi : -Taïi haï ñaõ ñaùp öùng roài, caùc haï coøn chôø gì nöõa maø chöa chòu ly khai nôi naøy? Ngöôøi aùo traéng giaûi thích : -Taïi haï vaâng lònh môøi saùu ngöôøi, hieän taïi môùi môøi ñöôïc ñöôïc naêm vò thoâi. Dieäp Khai chôùp maét : -Cho neân, caùc haï chöa ñi ñöôïc? Ngöôøi aùo traéng gaät ñaàu : -23- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
Đồng bộ tài khoản