Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 10

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

77
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 10

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI BÖÕA AÊN SAÙNG CUOÁI CUØNG Ñ eâm duø daøi thì ñeâm cuõng phaûi taøn vaø ngaøy leân tieáp noái. Phoù Hoàng Tuyeát ñang aên chaùo. Dieäp Khai baét ñaàu nghi ngôø laø Thuùy Bình khoâng trôû laïi. Chaøng coù naán naù theâm cuõng chaúng coù ích gì. Vaø chaøng ñang xoû giaøy. Caên gaùc nhoû chöa coù ñoäng tònh gì. Coâng Toân Ñoaïn ñang guïc ñaàu vaøo trong maùng nöôùc cuûa taøu ngöïa. Song cho duø y coù duøng nöôùc cuûa caû moät con soâng thì côn say cuõng khoâng giaûm. Taïi caùnh ñoàng hoang, gioù vaãn loäng töøng hoài, muøi maùu tanh coøn quyeän theo gioù noàng naëc. Hoa Maõn Thieân vaø Vaân Taïi Thieân ñaõ trôû veà nhaø chuaån bò ñeán gian ñaïi saûnh duøng böõa saùng. Trong khi ñoù Traàm Tam Nöông coá thu heát can ñaûm, maïnh daïn böôùc qua ngöôõng cöûa phoøng cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng chuû. Thuùy Bình thu mình ngoài boù goái treân chieác gheá trong thö phoøng. Naøng coù veû vöøa meät moûi vöøa khieáp sôï. Traàm Tam Nöông böôùc vaøo. Caû hai troâng thaáy nhau, cuøng giaät mình kinh haõi. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laïnh luøng quan saùt hai ngöôøi. Chôït laõo thoát : -Ñöông nhieân laø hai ngöôøi nhaän ra nhau. Traàm Tam Nöông khoâng choái, kheõ gaät ñaàu. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp : -Hieän taïi ta ñaõ mang naøng veà ñaây ñeå cho ngöôi khoûi phaûi vaát vaû ñi tìm luùc nöûa ñeâm nöûa hoâm. Traàm Tam Nöông phaûn öùng heát söùc laï luøng. Möôøng töôïng baø traàm tö, möôøng töôïng baø khoâng nghe Vaïn Maõ Ñöôøng chuû noùi gì. Laâu laém, baø môùi quay mình laïi, ñoái dieän vôùi Vaïn Maõ Ñöôøng chuû, töø töø thoát : -Ñích xaùc laø trong ñeâm toâi coù ñi ra ngoaøi. -228- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thaûn nhieân : -Ta bieát. Traàm Tam Nöông tieáp : -Ngöôøi maø toâi muoán tìm khoâng phaûi laø Thuùy Bình. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû vaãn thaûn nhieân : -Ta bieát. Laõo ñaõ ngoài xuoáng roài. Thaàn saéc cuûa laõo raát bình thaûn, khoâng ai bieát trong taâm cuûa laõo coù nhieàm vui hay noãi haän. Traàm Tam Nöông nhìn laõo, nhaán töøng tieáng : -Ngöôøi maø toâi ñònh tìm laø Phoù Hoàng Tuyeát. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ngoài nghe, baát ñoäng nhö töôïng goã. Khoâng bieåu hieän moät neùt caûm xuùc naøo. AÙnh maét vaãn bình hoaø, khoâng kinh ngaïc cuõng khoâng phaãn noä, chöøng nhö coù veû ñoàng tình ít nhieàu. Traàm Tam Nöông cuõng bình tónh khoâng keùm. Baø tieáp : -Toâi tìm haén laø vì toâi coù caûm töôûng haén laø hung thuû saùt haïi soá ngöôøi ñoù. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu : -Khoâng phaûi haén. Traàm Tam Nöông cuõng laéc ñaàu : -Khoâng phaûi haén nhöng neáu khoâng tra cöùu roõ raøng thì toâi khoù maø an taâm ñöôïc. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thoát : -Ta hieåu. Traàm Tam Nöông tieáp : -Toâi coù theå nhaän xeùt qua thaùi ñoä cuûa haén ñoái vôùi toâi. Nöõ nhaân luoân luoân coù caûm giaùc raát nhaïy. Neáu haén haän oâng thì thaùi ñoä cuûa haén ñoái vôùi toâi seõ khaùc. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu : -Ta hieåu. Traàm Tam Nöông tieáp : -Nhöng haén ñoái vôùi toâi raát khaùch khí, toâi ñeán thì haén kinh ngaïc, toâi ñi thì haén chaúng laøm khoù deã gì. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp : -229- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Haén laø ngöôøi quaân töû. Traàm Tam Nöông tieáp : -Raát tieác laø oâng coù ngöôøi baèng höõu khoâng quaân töû chuùt naøo. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñieàm nhieân : -A. Traàm Tam Nöông nghieán raêng, maét ñoû leân, boãng môû tung aùo ra. Thaân hình baøy loà loä. Tuy baø hôn ba möôi tuoåi nhöng thaân theå vaãn coøn non nhö gaùi daäy thì. Ñuû bieát caùi thuaät baûo döôõng nhan saéc cuûa baø raát tinh vi. Coù maáy veát söng, baàm tím nôi laøn da traéng mòn ôû ngöïc vaø hoâng. Thuùy Bình kinh haõi keâu leân. Traàm Tam Nöông baät khoùc. Rung rung gioïng, baø hoûi qua nöùc nôû : -OÂng bieát ai chöa ? OÂng bieát ai ñaùnh toâi chöa ? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû phaãn noä, song laõo coá daáu söï phaãn noä ñoù, traàm gioïng ñaùp : -Ta khoâng muoán bieát. YÙ töù cuûa laõo thì Traàm Tam Nöông thöøa hieåu. Laõo noùi khoâng muoán bieát laø laõo ñaõ bieát roài. Traàm Tam Nöông khoâng noùi theâm gì nöõa, kheùp chieác aùo laïi, buoàn thaûm tieáp: -OÂng khoâng muoán bieát laø phaûi ñoù. Baát quaù toâi muoán cho oâng hieåu raèng vì oâng, toâi coù theå laøm baát cöù vieäc gì. Nieàm phaãn noä trong aùnh maét cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng chuû bieán thaønh nieàm thoáng khoå. Laâu laém , laõo môùi thôû daøi thoát: -Maáy naêm qua, ñích xaùc laø ngöôi ñaõ laøm raát nhieàu vieäc cho ta, ngöôi chòu cô cöïc vì ta. Traàm Tam Nöông thoån thöùc. Baát thình lình baø quyø xuoáng, töïa ñaàu leân goái laõo, khoùc to… Vaïn Maõ Ñöôøng chuû vuoát nheï maùi toùc cuûa baø, ñöa maét nhìn xa xoâi qua khung cöûa soå. Gioù sôùm thoåi nheï qua caùnh ñoàng coû. Coû xanh oaèn oaïi nhö ngaøn löôïn soùng noâ ñuøa ñuoåi baét nhau. Roài thaùi döông leân, nhaû vaøng le loùi vôùi nhöõng haït söông mai. Trong ñoù, töøng ñaøn ngöïa traøn qua löôùt laïi. -230- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thôû daøi, dòu gioïng thoát: -Nôi ñaây laø moät vuøng hoang laïnh. Neáu khoâng coù ngöôi thì chaúng bao giôø ta chænh trang noù coù caùi veû hoa leä nhö ngaøy nay. Chaúng ai bieát ñöôïc ngöôi giuùp ích cho ta quan troïng nhö theá naøo. Traàm Tam Nöông coøn khoùc tæ teâ ñaùp: -Chæ caàn oâng bieát cho toâi thoâi. OÂng bieát cho laø ñuû cho toâi vui roài, Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: -Ñöông nhieân laø bieát chöù. Ngöôi giuùp ta bieán vuøng ñaát hoang naøy thaønh moät khuoân vieân myõ leä. Cho neân baûo ta boû maát noù thì ta laøm sao chòu noãi söï thoáng khoå, daøy voø. Traàm Tam Nöông chôït ngaång ñaàu leân, keâu thaát thanh: -OÂng… oâng noùi gì? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû khoâng nhìn baø, cöù töø töø tieáp: -Ta ñang noùi veà moät söï bí maät. Traàm Tam Nöông hoûi: -Bí maät gì? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: -Bí maät cuûa ngöôi. Traàm Tam Nöông keâu leân: -Toâi coù bí maät gì chöù? Nieàm thoáng khoå thaâm traàm hieän trong aùnh maét cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng chuû, laõo gaèn töøng tieáng: -Töø ngaøy ñaàu tieân ngöôi vaøo ñaây thì ta ñaõ bieát ngöôi laø ai roài. Traàm Tam Nöông run ngöôøi maõnh lieät. Möôøng töôïng coù ñoâi tay voâ hình ñang boùp ngheït yeát haàu baø. Thaân hình run nhöng hôi thôû nhö ngöøng, ngöôøi heát run laø tim haàu nhö ngöøng ñaäp. Baø luøi laïi töøng böôùc töøng böôùc. Baø sôï haõi cöïc ñoä. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: -Ngöôi khoâng phaûi hoï Traàm. Ngöôi mang hoï Hoa. Caâu noùi ñoù nhö quaû chuøy giaùng xuoáng ñaàu Traàm Tam Nöông. -231- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñang ñöùng, baø ngaõ xuoáng. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: -Ngöôøi vôï thöù cuûa Baïch Thieân Vuõ laø Hoa Baïch Phuïng. Hoa Baïch Phuïng laø thô thô cuûa ngöôi. Traàm Tam Nöông heùt leân: -Laøm sao oâng bieát ñöôïc? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thôû daøi: -Coù theå laø ngöôi khoâng tin. Nhöng söï thaät thì nhö theá naøy. Tröôùc khi ngöôi vaøo ñaây thì ta ñaõ thaáy ngöôi roài. Ta thaáy thô muoäi ngöôi vaø Baïch Thieân Vuõ cuøng hoäi hieäp vôùi nhau taïi moät choã. Luùc ñoù ngöôi haõy coøn nhoû vaø thô thô ngöôi thì ñaõ thoï thai. Thoï thai vôùi Baïch Thieân Vuõ. Traàm Tam Nöông söõng ngöôøi nhö ngöôøi goã. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: -Sau khi Baïch Thieân Vuõ cheát ñi, ta coù tìm thô muoäi ngöôi. Nhöng thô thô ngöôi aån traùnh traän phöông trôøi naøo, ta tìm khoâng ra. Coøn ngöôi thì… khoâng ai ngôø ngöôi laïi laàn moø ñeán ñòa phöông naøy. Traàm Tam Nöông laïi luøi daàn, luøi daàn. Cuoái cuøng rôi phòch leân chieác gheá. Baø giöông maét nhìn Vaïn Maõ Ñöôøng chuû. Con ngöôøi ñoù. Baûy naêm roài, cöù moãi thaùng ñoä möôøi laàn laø baø phaûi aên naèm vôùi laõo, phaûi chòu ñöïng caû nhöõng caùi khoâng ai coù theå chòu ñöïng quaù moät laàn nhö söï maân moù suoàng saõ, eâ cheà, nhö muøi hoâi chua tanh gaàn nhö thuùi cuûa laõo. Baø coù caûm töôûng laø mình aên naèm vôùi moät ngöïa. Moät con ngöïa giaø. Baø chòu ñöïng nhö vaäy baûy naêm qua roài ñeå chöïc chôø gaët haùi moät keát quaû. Nhöng baây giôø thì caûm thaáy nhö coâng trình boû troâi theo doøng nöôùc. Töø baûy naêm tröôùc cho ñeán baây giôø, baø laø moät moùn ñoà chôi cuûa ngöôøi ta. Theá maø baø ñinh ninh laø mình cao tay aán. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi: -Ta sôùm bieát ngöôi laø ai song ta caâm laëng cho ñeán ngaøy nay. Ngöôi coù bieát taïi sao khoâng? Traàm Tam Nöông laéc ñaàu. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû giaûi thích: -232- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Chæ vì ta öa thích ngöôi. Ta caàn maãu ngöôøi cuûa ngöôi ôû beân caïnh ta. Traàm Tam Nöông mæm cöôøi: -Huoáng chi oâng khoûi phaûi ñi tìm ñaâu cho nhoïc, chính toâi cam taâm tình nguyeän daãn xaùc ñeán cho oâng höôûng thuï. Baø cöôøi, gioïng cöôøi ñau hôn tieáng khoùc. Boãng baø buoàn noân. Baø coá gaéng daèn loøng khoûi möûa moät caùch chaùn chöôøng. Caøng toû ra gheâ tôûm con ngöôøi tröôùc maët laø caøng xaùc nhaän caùi baïi cuûa mình. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: -Ngoaøi ra ta coøn bieát söï lieân heä giöõa ngöôi vaø Thuùy Bình. Ta nhôø caùc ngöôi maø baét ñöôïc nhieàu tin töùc. Ta khoâng ngaên trôû hay phaù hoaïi söï lieân laïc giöõa hai ngöôøi laø vì ta caàn lôïi duïng hai ngöôøi trong nhieàu vieäc. Thuù thaät , hai ngöôøi ñaõ giuùp ích ta raát nhieàu. Ñaùng tieác laø thô thô cuûa ngöôi raát thoâng minh, kheùo giöõ tung tích, maõi ñeán ngaøy nay ta vaãn chöa truy ra. Traàm Tam Nöông thoát: -Sôû dó theá maø thô thô toâi môùi coøn soáng soùt ñöôïc. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi: -Theá coøn coøn trai cuûa baø ta? Traàm Tam Nöông ñaùp: -Cuõng soáng luoân Vaïn Maõ Ñöôøng chuû mæm cöôøi: -Vaø coù leõ hieän taïi cuõng coù maët ôû ñòa phöông naøy? Traàm Tam Nöông hoûi: -OÂng ñoaùn ñöôïc chaêng? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi laïi: -Dieäp Khai hay Phoù Hoàng Tuyeát? Traàm Tam Nöông laéc ñaàu: -Hoûi maø chôi vaäy thoâi chöù oâng laøm gì ñoaùn noåi . Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cöôøi nheï: -Ngöôi noùi hay khoâng noùi cuõng chaúng coù quan heä gì, bôûi cuoái cuøng roài ta cuõng bieát. Traàm Tam Nöông mæa mai: -233- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Ñaõ vaäy thì oâng coøn hoûi laøm chi? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû boãng thôû daøi, tieáp: -Thöïc ra cho ñeán phuùt giaây naøy, ta chöa muoán phanh khui söï bí maät cuûa ngöôi, bôûi ta khoâng muoán sôùm caét ñöùt lieân heä cuûa ta vaø ngöôi. Traàm Tam Nöông thoát: -Nhöng raát tieác hieän taïi ñaõ ñeán luùc khoâng theå khoâng phanh khui. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy. Traàm Tam Nöông hoûi: -Taïi sao? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: -Chæ vì söï theå khoâng coøn keùo daøi ñöôïc nöõa. Traàm Tam Nöông cau maøy: -Möôøi maáy naêm maø coøn nhaãn naïi ñöôïc, sao laïi khoâng theå keùo daøi theâm ñoâi ngaøy? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû loä veû traàm troïng: -Ta coù con trai, con gaùi, ta coù maáy traêm huynh ñeä. Ta khoâng theå laáy maét nhìn hoï cheát daàn cheát moøn. Traàm Tam Nöông hoûi: -Ñeâm qua coù bao nhieâu ngöôøi tieáp noái boû maïng nöõa ñoù? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: -Nhieàu. Nhöng ñuû laém roài. khoâng theå phung phí sinh maïng con ngöôøi theâm nöõa. Traàm Tam Nöông hoûi: -OÂng cho raèng ai laø hung thuû? Dieäp Khai hay Phoù Hoàng Tuyeát? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû loä veû caêm hôøn: -Chaúng caàn bieát hung thuû laø ai. Nhöng ta baûo chöùng vôùi ngöôi laø hung thuû seõ khoâng thoaùt khoûi tay ta. Traàm Tam Nöông hoûi: -Gieát ngöôøi thì phaûi ñeàn toäi, phaûi vaäy khoâng? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: -234- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Ñuùng vaäy. Traàm Tam Nöông cöôøi laïnh: -Coøn oâng? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû sôï haõi. Veû khuûng khieáp hieän ra nôi maét laõo. Laõo ñöùng leân quay maët nhìn ra caùnh ñoàng, khoâng muoán cho Traàm Tam Nöông vaø Thuùy Bình nhìn thaáy bieåu hieän ñoù. Tieáng chuoâng ñoàng lanh laõnh vang leân. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thôû daøi, laåm nhaåm: -Nhanh. Nhanh quaù. Laïi moät ngaøy qua roài . Ngaøy môùi baét ñaàu. Böõa saùng ñang chôø ta. Traàm Tam Nöông hoûi: -Hoâm nay maø oâng coù theå nuoát troâi ñöôïc caùi gì sao? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: -AÊn ñöôïc hay khoâng thì khoâng caàn. Ñieàu caàn laø söï coù maët. Quy cuû do ta ñaët ra thì baèng moïi giaù ta khoâng theå phaù hoaïi. Ta laø ngöôøi thöù nhaát phaûi baûo trì noù. Laõo khoâng nhìn Traàm Tam Nöông, thoát xong, laõo quay mình böôùc ra cöûa. Traàm Tam Nöông chôït baûo: -OÂng chôø moät chuùt . Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñöùng laïi chôø. Traàm Tam Nöông hoûi: -OÂng boû ñi nhö theá aø? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñieàm nhieân: -Boû ñi nhö vaäy khoâng ñöôïc sao? Traàm Tam Nöông hoûi: -OÂng chuaån bò xöû trí toâi caùch naøo? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: -Khoâng coù caùch naøo caû. Traàm Tam Nöông traàm gioïng: -Toâi khoâng hieåu yù töù cuûa oâng. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: -Ta khoâng coù yù töù chi heát . -235- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Traàm Tam Nöông hoûi: -OÂng ñaõ khaùm phaù ra bí maät cuûa toâi. Theá taïi sao oâng khoâng gieát toâi? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cöôøi nheï: -Khaùm phaù bí maät laø moät vieäc, gieát ngöôi laø moät vieäc khaùc. Traàm Tam Nöông höø moät tieáng: -Toâi coù theå… Vaïn Maõ Ñöôøng chuû chaän lôøi: -Ta bieát ngöôi khoâng theå löu laïi nôi naøy moät phuùt giaây naøo nöõa. Traàm Tam Nöông troá maét: -OÂng cho toâi ñi? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laïi cöôøi: -Taïi sao ta khoâng theå cho ngöôi ñi? Chaúng leõ ta coøn coù theå gieát ngöôi? Traàm Tam Nöông nhìn laõo, aùnh maét aån öôùc coù veû vöøa kinh haõi vöøa kyø quaùi. Cho ñeán baây giôø baø vaãn chöa hieåu con ngöôøi ñoái dieän. Vónh vieãn baø khoâng hieåu con ngöôøi ñoù. Sau baûy naêm chung soáng, baø phaùt hieän ra mình chöa hieåu maûy may con ngöôøi mình theo ñuoåi . Baø cau maøy hoûi: -OÂng ñaõ chuaån bò cho toâi ñi thì taïi sao oâng laïi noùi ra cho toâi nghe laø oâng hieåu söï bí maät cuûa toâi? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laïi cöôøi: -Coù leõ ta muoán cho ngöôi bieát laø ta khoâng ngu Traàm Tam Nöông caém moâi roài thoát: -Cuõng coù leõ oâng khoâng muoán toâi ôû laïi ñaây nöõa. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu: -Cöù cho nhö vaäy ñi, cuõng chaúng sao. Laõo khoâng noùi gì nöõa, ñaàu khoâng quay, chaân cöù böôùc. Laõo böôùc chaäm, chaân daãm naëng. Taâm tình cuûa laõo cuõng chaúng nheï gì. Laõo ñi roài, Traàm Tam Nöông töï hoûi: -236- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Taïi sao laõo khoâng gieát ta? Chaúng leõ laõo thaät taâm yeâu ta, ñoái toát vôùi ta? Baø khoâng daùm nghó saâu hôn. Caøng nghó saâu thì baø caøng ñau nhieàu. Con ngöôøi ñoù, baø cho raèng baø bò laõo löøa, laõo ñuøa côït. Con ngöôøi ñoù laïi muoán tha baø trong luùc maø baát cöù ai ôû vaøo tröôøng hôïp laõo cuõng phaûi gieát baø. Nhö vaäy trong hai ngöôøi, ai löøa ai, ai ñuøa côït ai? Baûy naêm qua, voâ luaän laõo haø hieáp, ngöôïc ñaõi baø caùch naøo, neáu coù ñi nöõa thì söï tình hoâm nay xoùa boû heát moïi aán töôïng xaáu ñeå thay vaøo moät aán töôïng saùng choùi, huy hoaøng. Trong hai ngöôøi, ai phuï ai? Duø baø vaøo ñaây vôùi muïc ñích naøo ñi nöõa thì baø vaãn laø moät con ngöôøi, baø vaãn coù moät quaû tim. Con tim cuûa baø coøn ñaäp thì töï nhieân baø phaûi bieát ñau. Thuùy Bình ñöùng leân, böôùc ñeán caïnh baø, dòu gioïng hoûi: -Ngöôøi ta ñaõ cho mình ñi thì taïi sao mình chöa ñi? Traàm Tam Nöông thôû daøi: -Ñi thì töï nhieân laø phaûi ñi roài. Baát quaù ta nghó laø… ñaùng leõ ta khoâng neân ñeán ñaây. Baûy naêm veà tröôùc ñaùng leõ ta khoâng neân ñeán Bieân Thaønh… o0o Vaïn Maõ Ñöôøng chuû töø töø ngoài xuoáng. Chieác baøn daøi quaù, ñuû choã cho hôn ba traêm ngöôøi ngoài. Moãi hoâm, vaøo buoåi saùng, hôn ba traêm ngöôøi ngoài quanh chieác baøn ñoù. Ai coù choã naáy, vaéng maët thì boû troáng, khoâng ai ngoài vaøo choã cuûa ngöôøi khaùc. Chieác baøn daøi quaù, daøi nhö con ñöôøng ñöa Maõ Khoâng Quaàn töø choã buøn ñaát toái taêm ñeán nôi cao sang xaùn laïn. Con ñöôøng ñöôïc traûi baèng xaùc huynh ñeä, baèng maùu vaø moà hoâi cuûa huynh ñeä. Con ñöôøng ñöa taát caû ñeán caûnh vaøng son cuûa ngaøy nay, roài töø ngaøy nay, noù seõ ñöa taát caû ñeán ñaâu nöõa. Trôû veà choán buøn ñaát toái taêm cuûa hai möôi naêm veà tröôùc ö? Duø sao thì con ñöôøng ñi tôùi ñaõ baét ñaàu coù choâng gai roài. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû baát giaùc kheõ thôû daøi . -237- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ai ai cuõng coù maët. Coâng Toân Ñoaïn ñeán sau cuøng vôùi daùng raû rôøi vì côn say vaãn coøn. Y khoâng daùm nhìn Vaïn Maõ Ñöôøng chuû. Laõo ta cuõng khoâng nhìn y. Y hieåu trong hieän caûnh, con ngöôøi quan troïng nhö y khoâng neân ñeå cho mình quaù say. Neáu cheát ñöôïc thì y cheát ngay cho nheï nieàm hoái haän. Viiettkiiem..com V e k em com -238- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2