Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 15

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

62
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 15', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 15

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI LAÊM GIEÁT NGÖÔØI HUÛY XAÙC D ieäp Khai hoûi: - Trong soá ba möôi thích khaùch, coù bao nhieâu ngöôøi coøn soáng soùt trôû veà? Traàm Tam Nöông ñaùp: - Baûy ngöôøi. Dieäp Khai cau maøy. - Khoâng ai bieát teân hoï nhöõng ngöôøi ñoù? Traàm Tam Nöông laéc ñaàu: - Khoâng! Dieäp Khai thôû daøi: - Töï hoï, hoï khoâng töï thuù laø caùi chaéc roài. Maõ Khoâng Quaàn khi naøo töôûng laø söï bí maät ñoù laïi tieát loä! Traàm Tam Nöông gaät ñaàu: - Naèm moäng, laõo ta cuõng khoâng töôûng noåi! Dieäp Khai cöôøi khoå: - Thaät ra chính taïi haï cuõng khoâng töôûng noåi! Coù trôøi môùi hieåu taïi sao söï bí maät bò tieát loä nhö vaäy! Traàm Tam Nöông suy tö moät luùc: - Trong baûy ngöôøi coøn soáng soùt, coù moät, boãng nhieân thieän löông böøng daäy, ñem ñieàu bí maät caùo toá vôùi Baïch Phuïng phu nhaân! Dieäp Khai troá maét: - Haïng ngöôøi ñoù maø cuõng coù thieän löông? Traàm Tam Nöông tieáp: - Y voán phaûi cheát döôùi thanh ñao cuûa Baïch ñaïi ca, nhöng Baïch ñaïi ca do vuõ coâng cuûa y maø nhaän ra y, nghó vì duø sao thì y cuõng coù laøm maáy ñieàu toát, cho neân Baïch ñaïi ca löu tình, tha cheát cho y! Dieäp Khai hoûi: - Ngöôøi ñoù laø ai? Traàm Tam Nöông thôû ra: - Baïch Phuïng phu nhaân coù ñaùp öùng vôùi y, laø khoâng tieát loä teân hoï cuûa y. Dieäp Khai hoûi: -318- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Nhöõng vieäc toát cuûa y, laø nhöõng vieäc gì? Traàm Tam Nöông laéc ñaàu: - Neáu bieát ñöôïc thaønh tích, laø phaûi bieát ngöôøi taïo neân thaønh tích roài! Ñieåm khoù khaên laø vaäy ñoù! Dieäp Khai laïi hoûi: - Suy theo voõ coâng maø bieát ngöôøi, thì ngöôøi ñoù phaûi laø baèng höõu cuûa Baïch ñaïi hieäp! Traàm Tam Nöông caêm haän: - Chöù Maõ Khoâng Quaàn khoâng laø baèng höõu cuûa Baïch ñaïi ca sao? Coù theå taát caû ba möôi thích khaùch ñeàu laø baèng höõu cuûa Baïch ñaïi ca! Dieäp Khai thôû ra. - Ñieàu ñoù cho thaáy, baèng höõu ñaùng sôï hôn cöøu ñòch! Traàm Tam Nöông tieáp: - Cuõng may laø y coøn coù chuùt thieän löông, chöù neáu khoâng thì oan cöøu cuûa Baïch ñaïi ca caàm nhö kim chìm ñaùy bieån! Dieäp Khai traàm ngaâm moät phuùt: - Y khoâng cho bieát teân hoï saùu ngöôøi kia? Traàm Tam Nöông laéc ñaàu: - Khoâng! Dieäp Khai chôùp maét: - Taïi sao? Traàm Tam Nöông ñaùp: - Taïi vì y khoâng bieát! Roài baø tieáp: - Maõ Khoâng Quaàn laø con ngöôøi caån thaän, tinh teá, laõo choïn ba möôi ngöôøi thöïc hieän cuoäc aùm toaùn Baïch ñaïi ca, ñöông nhieân laø coù nghieân cöùu kyõ töøng ngöôøi moät, bieát moãi ngöôøi coù moät nieàm haän rieâng ñoái vôùi Baïch ñaïi ca! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Chaéc laø vaäy! Traàm Tam Nöông tieáp: - Nhöng trong ba möôi ngöôøi ñoù, moãi ngöôøi ñeàu coù moät moái lieân heä tröïc tieáp vôùi Maõ Khoâng Quaàn, moãi caù nhaân khoâng bieát hai möôi chín ngöôøi kia laø nhöõng ai. Dieäp Khai thoát: - Cao thuû nhaát löu treân giang hoà, ñaïi ña soá ñeàu coù voõ coâng vaø vuõ khí ñoäc moân, -319- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn ít nhaát hoï cuõng nhìn qua voõ coâng vaø vuõ khí cuûa nhau maø suy ñoaùn ra phaàn naøo chöù. Traàm Tam Nöông ñaùp: - Lyù thì theá. Song ba möôi ngöôøi ñoù, ngoaøi vieäc bao maët vaän toaøn y phuïc ñen nhö nhau, laïi coøn thay ñoåi vuõ khí, thì laøm sao nhìn nhau ra. Gia dó ai ai cuõng bieát vuõ coâng cuûa Baïch ñaïi ca nhö theá naøo roài, hoï chuù troïng tinh thaàn vaøo cuoäc ñaáu, hoï khaån tröông cöïc ñoä trong söï haønh thích, coøn ai nhö theá maø nhaän xeùt laãn nhau! Dieäp Khai cuùi ñaàu, suy tö. Boãng, chaøng hoûi: - Baïch Phuïng phu nhaân laø ngöôøi nhö theá naøo? Traàm Tam Nöông thôû daøi: - Baø … Baø laø con ngöôøi sieâu vieät nhaát trong giôùi nöõ nhaân, nhöng cuõng laø ngöôøi ñaùng thöông nhaát. Baø thoâng minh cöïc ñoä, dieãm leä tuyeät traàn, song maïng cuûa baø thì bi thaûm voâ töôûng! Dieäp Khai chuù yù: - Taïi sao? Traàm Tam Nöông tieáp: - Ngöôøi baø yeâu laø ngöôøi coù vôï, vaø laø moät töû ñoái ñaàu cuûa baø! Dieäp Khai keâu leân: - AÏ? Töû ñoái ñaàu? Traàm Tam Nöông cöôøi khoå: - Baø laø ñaïi coâng chuùa, con gaùi duy nhaát cuûa giaùo chuû Ma giaùo. Dieäp Khai laïi keâu leân: - Ma giaùo? Traàm Tam Nöông loä veû aûm ñaïm: - Töø ba traêm naêm qua, voâ luaän laø ngöôøi trong voõ laâm thuoäc moân naøo, phaùi naøo, nghe noùi ñeán Ma Giaùo, laø coù nhöùc ñaàu khoâng nhieàu thì ít. Thöïc ra, giaùo ñoà Ma giaùo cuõng chæ laø ngöôøi, nhö moïi ngöôøi thöôøng coù xöông coù thòt, coù maùu coù muû, neáu ai ñöøng sanh söï vôùi hoï thì khoâng bao giôø töï hoï ñeå söï sanh! Dieäp Khai cöôøi nheï: - Taïi haï cöù cho raèng, Ma giaùo laø moät caùi gì hoang ñöôøng thuoäc veà chuyeän huyeàn thoaïi, truyeàn thuyeát qua bao thôøi ñaïi tieáp noái, khoâng ngôø laïi coù thaät treân ñôøi! Dieäp Khai vaãn chöa tin laém, duø keû ñoái thoaïi ñaùng ñöôïc chaøng tin. Traàm Tam Nöông tieáp: -320- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Hai möôi naêm gaàn ñaây trong Ma giaùo ñích xaùc toaøn theå vaéng boùng treân giang hoà. Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao? Traàm Tam Nöông giaûi thích: - Chæ vì giaùo chuû Ma giaùo vaø Baïch ñaïi ca coù thoûa öôùc vôùi nhau taïi Thieân Sôn, neáu tyû thí maø Giaùo chuû baïi nôi tay Baïch ñaïi ca, thì vónh vieãn khoâng vöôït quan aûi vaøo Trung Nguyeân xuoâi ngöôïc Baéc Nam nhö thuôû naøo. Dieäp Khai thôû daøi: - Baïch ñaïi hieäp quaû laø moät nhaân vaät sieâu nhieân! Moät con roàng thieân trong nhaân loaïi! Traàm Tam Nöông tieáp noái vôùi u hoaøi naëng tróu: - Raát tieác, coâng töû sanh sau hai möôi naêm, neân khoâng theå thaáy con ngöôøi ñoù! Dieäp Khai cao gioïng: - Khoâng thaáy ngöôøi, taïi haï vaãn töôûng töôïng ñöôïc huøng phong oai khí cuûa ngöôøi! Traàm Tam Nöông nhìn chaøng vôùi aùnh maét hoøa dòu, möôøng töôïng muoán noùi gì song laïi thoâi. Baø naâng cheùn röôïu, uoáng moät nguïm, ñoaïn tieáp: - Cuõng vì moät cuoäc chieán taïi Thieân Sôn ñoù, maø toaøn theå giaùo ñoà Ma giaùo xem Baïch ñaïi ca laø keû baát coäng ñaùi thieân, moät vò ñoái ñaàu. Dieäp Khai thôû ra: - Ñaùng traùch ngöôøi trong Ma giaùo coù khí ñoä quaù heïp hoøi! Traàm Tam Nöông trôû laïi caâu chuyeän boû dôû: - Baïch Phuïng phu nhaân laø con gaùi duy nhaát cuûa giaùo chuû Ma giaùo! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Vaø baø yeâu Baïch ñaïi hieäp. Traàm Tam Nöông cuõng gaät ñaàu: - Vì Baïch ñaïi ca ñoù, baø khoâng ngaàn ngaïi phaûn boäi giaùo phaùi, phaûi ly khai! Dieäp Khai chôùp maét: - Baø bieát Baïch ñaïi hieäp ñaõ coù vôï chöù? Traàm Tam Nöông ñaùp: - Bieát, Baïch ñaïi ca khoâng heà khi phuï baø, baø daønh cho Baïch ñaïi ca troïn veïn chaân tình! Dieäp Khai gaät ñaàu: -321- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Muoán cho ngöôøi ta ñoái xöû baèng chaân tình thì mình tröôùc heát phaûi daønh chaân tình cho ngöôøi ta. AÙnh maét cuûa Traàm Tam Nöông aám dòu hôn: - Baø bieát Baïch ñaïi ca khoâng theå thöôøng ñeán vôùi baø nhöng baø cam taâm vôùi söï ít oûi ñoù. Coù hoài suoát moät naêm daøi, hai ngöôøi chæ gaëp nhau moät laàn thoâi! Vaäy maø Baïch Phuïng phu nhaân vaãn thaáy maõn nguyeän laém! Dieäp Khai phaûng phaát nhìn ra phöông trôøi xa, nhìn qua mô maøng, chöù trong ñòa thaát laøm gì taàm maét voâ giôùi haïn? Moät luùc laâu, chaøng hoûi: - Chaéc phu nhaân cuûa Baïch ñaïi hieäp khoâng hay bieát ñoaïn tình caûm kín ñaùo ñoù? Traàm Tam Nöông laéc ñaàu: - Ñeán cheát phu nhaân cuõng khoâng hay bieát. Chæ vì, tuy laø baäc anh huøng nhaát theá, Baïch ñaïi ca kinh sôï phu nhaân maáy phaàn. Ñoù cuõng laø moät noåi khoå cho Baïch Phuïng phu nhaân! Dieäp Khai thôû ra: - Taïi haï hieåu! Chaøng hieåu thöïc söï! Coù gì khoå cho moät nöõ nhaân baèng khi yeâu moät ngöôøi ñaùng leõ hoï khoâng neân yeâu? Traàm Tam Nöông tieáp noái vôùi gioïng thaûm: - Ñieàu bi thöông nhaát laø Baïch Phuïng phu nhaân ñaõ coù moät beù trai vôùi Baïch ñaïi ca! Dieäp Khai do döï moät chuùt. Cuoái cuøng, chaøng khoâng daèn loøng ñöôïc, buoät mieäng hoûi: - Ñöùa beù trai ñoù, sau naøy laø … laø … Traàm Tam Nöông buoâng goïn: - Phoù Hoàng Tuyeát! Dieäp Khai thoaùng giaät mình: - Quaû nhieân haén tìm ñeán Vaïn Maõ Ñöôøng ñeå phuïc thuø! Traàm Tam Nöông gaät ñaàu. Vaøi haït leä long lanh trong maét, baø tieáp: - Meï con Baïch Phuïng phu nhaân ñau khoå bieát bao, trong ngaøy ñoù, töø ngaøy ñoù! Dieäp Khai cau maøy: - Chaúng leõ Baïch Phuïng phu nhaân khoâng theå yeâu caàu phuï thaân baø giuùp ñôõ? Traàm Tam Nöông ñaùp: - Baø voán tính quaät cöôøng, khoâng bao giôø baø chaáp nhaän cho ai thöông haïi baø. Haø -322- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn huoáng, ngöôøi trong Ma giaùo laïi thoáng haän Baïch ñaïi ca thaáu xöông. Duø baø coù môû mieäng, vò taát ngöôøi ta ñaùp öùng! Dieäp Khai laïi thôû daøi: - Voán laø coâng chuùa trong moät giaùo phaùi taø nguïy, haún baø khoâng coù baèng höõu! Ngoaøi ngöôøi trong giaùo phaùi ra? Traàm Tam Nöông tieáp: - Sôû dó baø doác toaøn taâm, toaøn löïc ñeå giaùo huaán Phoù Hoàng Tuyeát, haén laø ngöôøi duy nhaát baø sôû caäy trong vieäc baùo thuø. Dieäp Khai gaät guø: - Xem ra haén khoâng ñeán ñoåi ñeå cho baø thaát voïng! Traàm Tam Nöông gaät ñaàu: - Ñích xaùc hieän taïi haén laø moät cao thuû tuyeät ñænh, toâi daùm noùi treân giang hoà ngaøy nay khoâng coù ai thaéng noåi haén! Nhöng naøo coù ai bieát ñöôïc haén chòu bao nhieâu khoå sôû trong vieäc luyeän voõ! Dieäp Khai thoát: - Voâ luaän laøm vieäc gì, muoán thaønh tay kieät xuaát taát phaûi chòu gian khoå phi thöôøng! Traàm Tam Nöông ngöng aùnh maét nhìn chaøng hoûi: - Coøn coâng töû? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Taïi haï aø? … Beân trong nuï cöôøi, aån öôùc coù nieàm bi thöông. Chaøng laëng thinh moät luùc, roài töø töø tieáp: - Taïi haï ít khoå hôn haén! Bôûi töø laâu, khoâng ai maøng tôùi taïi haï! Nghóa laø, chaøng chaúng caàn lo, khoâng vieäc gì ñaùng lo, phaûi lo! Nhö vaäy, ñaâu coù vieäc haønh xaùc! Traàm Tam Nöông thoát: - Khoâng ai maøng ñeán laø moät haïnh vaän! Dieäp Khai laïi cöôøi. Chaøng cöôøi chöù khoâng noùi gì veà vieäc ñoù! Traàm Tam Nöông tieáp: - Tuy nhieân, thaûn nhieân quaù, cuõng tòch mòch, maø tòch mòch laø coù thoáng khoå ít nhieà! Dieäp Khai muoán chaän ñöùng vaán ñeà ñoù, thoát: - Söï tình ñaïi khaùi taïi haï minh baïch roài. -323- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Traàm Tam Nöông cöôøi nheï: - Toâi töôûng thieät cuõng ñöôïc roõ raøng laém! Dieäp Khai tieáp: - Tuy nhieân baø coøn queân moät vieäc! Traàm Tam Nöông hoûi: - Vieäc gì? Dieäp Khai ñaùp: - Vieäc cuûa baø! Chaøng nhìn baø moät phuùt, ñoaïn töø töø hoûi: - Thöïc söï, baø laø ai? Coù quan heä gì ñeán gia ñình hoï Baïch? Traàm Tam Nöông nín laëng moät luùc laâu. Roài baø thoát: - Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cho raèng toâi laø em gaùi cuûa Baïch Phuïng phu nhaân. Laõo aáy laàm! Dieäp Khai baâng quô: - AÏ? Traàm Tam Nöông ñieåm nuï cöôøi thaûm: - Toâi laø ngöôøi trong Ma giaùo, moät tieåu lieãu ñaàu beân caïnh Baïch Phuïng phu nhaân, khoâng hôn khoâng keùm! Dieäp Khai hoûi: - Phoù Hoàng Tuyeát nhaän ñöôïc baø? Traàm Tam Nöông laéc ñaàu: - Haén khoâng bieát toâi laø ai! Luùc haén coøn nhoû, raát nhoû, toâi ñaõ ly khai Baïch Phuïng phu nhaân roài! Dieäp Khai chôùp maét: - Taïi sao? Traàm Tam Nöông tieáp: - Taïi vì toâi muoán tìm cô hoäi xaâm nhaäp Vaïn Maõ Ñöôøng, doø la tin töùc. Dieäp Khai hoûi: - Baø muoán tìm lai lòch saùu ngöôøi kia? Traàm Tam Nöông gaät ñaàu: - Ñoù laø vieäc toái yeáu, song khoâng phaûi, duy nhaát. Dieäp Khai cau maøy: - Nhöng roài baø cuõng chaúng thaønh coâng? -324- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Traàm Tam Nöông thôû daøi: - Khoâng thu hoaïch ñöôïc maûy may chi heát! Baø loä veû buoàn, tieáp: - Hôn möôøi naêm nay, toâi phí boû bao nhieâu taâm trí … Dieäp Khai hoûi: - Baø baát quaù laø moät lieãu ñaàu cuûa Baïch Phuïng phu nhaân, nhöng baø vì moät ñoaïn cöøu haän cuûa chuû nhaân maø cam taâm phí boû thôøi xuaân saéc, theá nghóa laø sao? Traàm Tam Nöông ñaùp: - Caùi nghóa, laø caùi quyù nhaát trong ñôøi ngöôøi. Phu nhaân ñoái vôùi toâi quaù toát, phu nhaân xem toâi nhö thaân muoäi! Toâi phaûi laøm moät vieäc gì cho phu nhaân chöù. Dieäp Khai nhìn baø: - Khoâng coøn nguyeân nhaân naøo khaùc? Traàm Tam Nöông cuùi ñaàu. Roài baø tieáp: - Baïch ñaïi ca laø ngöôøi maø toâi suøng baùi nhaát treân ñôøi. Baø ngaång ñaàu leân nhö traùch, nhöng khoâng traùch: - Möôøng töôïng laø vì baát cöù chuyeän gì, coâng töû cuõng quyeát hoûi caën keõ, hoûi toät cuøng. Coù vaäy môùi cam taâm! Dieäp Khai mæm cöôøi: - Taïi haï laø keû thích ñaøo goác moi reã maø! AÙnh maét cuûa Traàm Tam Nöông bieán kyø quaùi. Baø nhìn Dieäp Khai vôùi aùnh maét ñoù, tieáp: - Cho neân coâng töû thöôøng thöôøng thích naáp treân maùi nhaø nghe troäm ngöôøi ta noùi chuyeän! Dieäp Khai mæm cöôøi: - Xem ra, möôøng töôïng vì baát cöù vieäc gì, baø cuõng quyeát hoûi caën keõ, hoûi toät cuøng. Coù vaäy môùi cam taâm! Traàm Tam Nöông caén moâi, thoát: - Ñeâm hoâm ñoù, nöõ nhaân trong phoøng, khoâng phaûi laø toâi. Dieäp Khai chôùp maét: - Khoâng phaûi baø? Traàm Tam Nöông laéc ñaàu: - Khoâng! Dieäp Khai nhìn baø, aùnh maét cuûa chaøng cuõng bieán ñoåi kyø quaùi. Laâu laém, chaøng laïi hoûi: -325- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Khoâng phaûi baø, thì laø ai? Traàm Tam Nöông buoâng goïn: - Thuùy Bình. Dieäp Khai saùng maét leân. Chaúng traùch, luùc chaøng loâi Thuùy Bình ñi, Phoù Hoàng Tuyeát loä veû giaän döõ. Traàm Tam Nöông roùt cho chaøng moät cheùn röôïu, roài thoát: - Bôûi theá, ñeâm ñoù, nöõ nhaân beân caïnh coâng töû chaúng phaûi laø Thuùy Bình. Dieäp Khai cau maøy: - Khoâng laø Thuùy Bình, thì laø ai? Traàm Tam Nöông töï roùt cho mình moät cheùn röôïu, uoáng caïn. Ñoâi maét moâng lung, baø tieáp: - Tuøy tieän coâng töû, muoán cho laø ai cuõng ñöôïc. Chæ bieát ngöôøi ñoù khoâng phaûi laø Thuùy Bình. Söï thaät laø vaäy! Dieäp Khai thôû daøi: - Taïi haï hieåu roài! Traàm Tam Nöông dòu gioïng: - Ña taï coâng töû! Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao baø laøm theá? Traàm Tam Nöông cuùi ñaàu, cuùi raát thaáp, nhö khoâng muoán cho Dieäp Khai thaáy thaàn saéc baø luùc ñoù. Sau cuøng baø thoát: - Vì phuïc cöøu, vì baùo haän, toâi phaûi laøm nhöõng vieäc chaúng thích laøm! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Haàu nhö nhieàu ngöôøi bò baét buoäc phaûi laøm nhöõng vieäc traùi ngöôïc yù muoán, chöù chaúng rieâng baø! Traàm Tam Nöông tieáp: - Nhöng, sau laàn ñoù, toâi seõ khoâng taùi dieãn nöõa ñaâu! Dieäp Khai toû veû ñoàng tình: - Bôûi baø ñaâu coù vì mình, cho mình, maø laøm nhö vaäy! Traàm Tam Nöông thoát: - Toâi thöïc söï sôï coù haïi cho haén! Bôûi maãu ngöôøi nhö toâi, khoâng neân caáu keát moät quan heä naøo vôùi haén … Baát quaù, toâi vì toâi … Haén ñaây laø Phoù Hoàng Tuyeát? Hay baø aùm chæ ai ñoù qua tieáng haén raát mô hoà? -326- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Hoaëc giaû laø Dieäp Khai? Khoù hieåu! Dieäp Khai keâu leân baâng quô: - AÏ? Traàm Tam Nöông caén moâi tieáp: - Duø sao toâi cuõng ñaõ duøng taän löïc toâi roài, toâi khoâng theå taùi dieãn caùi troø ñoù vôùi nam nhaân maø toâi khoâng öa thích noåi! Dieäp Khai uoáng caïn cheùn röôïu, chaøng nghe röôïu vöøa ñaéng vöøa chua! Coøn gì khoå hôn cho moät nöõ nhaân baèng baét eùp nöõ nhaân ñoù aên naèm vôùi moät nam nhaân maø hoï chaùn gheùt? Traàm Tam Nöông chôït ngaång ñaàu leân, veùn goïn maáy sôïi toùc roái loaïn, roài tieáp: - Bình sanh, toâi chöa heà chaân chaùnh öa thích moät nam nhaân naøo. Baø hoûi: - Coâng töû coù tin khoâng? Maét baø mô maøng. Röôïu baét ñaàu ngaám. Dieäp Khai thôû daøi, khoâng ñaùp. Chaøng khoâng theå ñaùp! Traàm Tam Nöông tieáp luoân: - Thöïc ra, Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñoái vôùi toâi khoâng teä baïc. Ñaùng lyù, laõo phaûi gieát toâi! Dieäp Khai hoûi: - Taïi sao? Traàm Tam Nöông giaûi thích: - Bôûi laõo ñaõ khaùm phaù ra toâi laø ai! Dieäp Khai thoát: - Nhöng laõo khoâng gieát baø! Traàm Tam Nöông laéc ñaàu: - Baèng côù, laø toâi coøn soáng ñaây! Cho neân ñaùng lyù toâi phaûi caûm kích laõo. Nhöng toâi laïi haän laõo nhieàu hôn! Baø boùp maïnh cheùn röôïu, cho raèng cheùn röôïu laø yeát haàu cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng chuû. Cheùn cuûa baø caïn. Dieäp Khai sôùt röôïu trong cheùn cuûa chaøng sang cheùn cuûa baø, nöûa phaàn. Baø uoáng luoân nöûa phaàn ñoù, uoáng töø töø möôøng töôïng uoáng thöù röôïu quyù nhaát ñôøi, sôï uoáng heát gaáp. -327- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai thoát: - Taïi haï nghó, nhaát ñònh laø vónh vieãn baø khoâng muoán gaëp laïi Vaïn Maõ Ñöôøng chuû. Traàm Tam Nöông ñaùp: - Khoâng theå gieát laõo, thì chæ coøn coù caùch laø khoâng gaëp laïi laõo! Gaëp laïi maø laøm gì! Dieäp Khai an uûi moät caâu: - Duø sao thì baø cuõng ñuû taän duïng söùc mình! Traàm Tam Nöông nhìn xuoáng cheùn röôïu trong tay, baát chôït hoûi: - Coâng töû coù bieát taïi sao toâi toá caùo moïi söï cho coâng töû chaêng? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Coù leõ vì taïi haï laø moät nam nhaân hieåu bieát söï ñôøi hôn ngöôøi. Traàm Tam Nöông tieáp: - Coâng töû laø moät nam nhaân khaû aùi. Neáu toâi coøn treû, haún laø toâi phaûi caâu daãn coâng töû! Dieäp Khai nhìn ñoái töôïng: - Nhöng hieän taïi, baø cuõng chöa phaûi laø giaø! Baø cöôøi, ñoù laø nuï cöôøi khoå nhaát ñôøi. Baø ñöùng leân, quay mình, laáy moät voø röôïu, laïi cöôøi, thoát: - Toâi muoán coâng töû uoáng say vôùi toâi moät laàn. Dieäp Khai thôû ra: - Laâu laém roài, chöa laàn naøo taïi haï say thaät söï! Traàm Tam Nöông thoát: - Tuy nhieân tröôùc khi uoáng say, toâi muoán coâng töû ñaùp öùng toâi moät vieäc. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Baø cöù noùi! Traàm Tam Nöông tieáp: - Coâng töû thöøa hieåu Phoù Hoàng Tuyeát laø con ngöôøi nhö theá naøo roài … Dieäp Khai ñaùp: - Taïi haï raát thích maãu ngöôøi nhö haén! Traàm Tam Nöông tieáp: - Haén raát thoâng minh, hoïc gì cuõng gioûi, coù ñieàu haén yeáu taùnh quaù, laém luùc haén coù veû kieân cöôøng, thöïc ra thì haén mieãn cöôõng laøm ra veû cöùng raén, caùi taùnh ñoù raát coù haïi khi xaûy ra vieäc ñaùnh nhau quan troïng! -328- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai chôø, nghe, chöa voäi ñaùp. Traàm Tam Nöông tieáp: - Taùnh ñoù laø haäu quaû cuûa moät chöùng beänh y hoïc goïi laø than giaûn hay Döông than phong cuõng theá. Khi chöùng ñoù phaùt taùc, haén khoâng coøn töï khoáng cheá noåi. Maø khoâng töï choáng cheá noåi, laø haén maát bình tónh, thaønh ra luùc naøo haén cuõng khaån tröông sôï chöùng ñoù phaùt taùc. Bôûi noù coù theå phaùt taùc trong baát cöù moãi phuùt giaây naøo. Roài vì sôï beänh höùng phaùt taùc, haén sôï luoân vieäc gieát ngöôøi. Moät khi theo ñoøi keû thuø ñeå baùo thuø, maø laïi sôï gieát ngöôøi, thì coøn laøm gì ñöôïc nöõa. Toâi lo ngaïi, haén khaån tröông maõi, coù luùc phaûi ñieân. Theá laø hoûng! Dieäp Khai cöôøi khoå: - Quaû thaät trôøi cao khoâng öu ñaõi con ngöôøi traàn tuïc neân baøy ra nhöõng chöôùng ngaïi nhö theá, ngaên chaën hoï thöïc haønh moïi yù nguyeän! Traàm Tam Nöông tieáp: - Toâi coù chöùng kieán caûnh haén gieát Coâng Toân Ñoaïn. Luùc ñoù thaáy maùu haén möûa ñeán maät xanh! Dieäp Khai thôû daøi. Traàm Tam Nöông laïi tieáp: - Cuõng may, chöa coù ai bieát haén mang chöùng beänh ñoù. Ñöông nhieân Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cuõng chöa bieát. Dieäp Khai hoûi: - Baø chaéc khoâng ai bieát aø? Traàm Tam Nöông gaät ñaàu: - Toâi daùm xaùc ñònh nhö vaäy! Baø vöõng tin bôûi baø chöa bieát laø gaàn ñaây beänh chöùng cuûa Phoù Hoàng Tuyeát coù phaùt taùc moät laàn vaø phaùt taùc tröôùc maët Maõ Phöông Linh! Dieäp Khai traàm ngaâm moät luùc laâu, chôït hoûi: - Baø lo ngaïi, chöùng beänh ñoù caøng choùng phaùt taùc neáu gaëp ñaïi ñòch? Traàm Tam Nöông gaät ñaàu: - Haén khaån tröông thöôøng xuyeân, ñoù laø ñieàu ñaùng ngaïi roài. Gaëp ñaïi ñòch, haén caøng khaån tröông, töï nhieân chöùng beänh deã phaùt taùc! Coâng töû thaáy ñoù, chöa gieát ngöôøi, haén khaån tröông, gieát ngöôøi roài, haén cuõng khaån tröông ! Mang caùi tai öông ñoù haén laøm sao baùo thuø? Dieäp Khai thoát: - Cho neân, baø hy voïng taïi haï thôøi thöôøng keøm beân caïnh haén, chieáu coá ñeán haén! Traàm Tam Nöông cöôøi nhoû: -329- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Naøo chæ hy voïng maø thoâi! Toâi laïi van caàu nöõa ñaáy! Dieäp Khai gaät guø: - Taïi haï hieåu! Traàm Tam Nöông nhìn chaøng: - Coâng töû ñaùp öùng? Dieäp Khai mô maøng, sau moät luùc laâu, chaøng thoát: - Taïi haï coù theå ñaùp öùng, baát quaù, ñieàu ñaùng lo nghó hieän taïi, chaúng phaûi nhö vaäy. Traàm Tam Nöông hoûi gaáp: - Coâng töû lo ngaïi vieäc gì? Dieäp Khai ñaùp: - Baø coù bieát khoâng? Sau khi haén gieát Coâng Toân Ñoaïn, trôû veà nhaø troï, coù hai ngöôøi muoán gieát haén. Traàm Tam Nöông chôùp maét: - Nhöõng ai? Dieäp Khai tieáp: - Chaéc baø coù nghe noùi ñeán Ñoaïn Tröôøng chaâm Ñoã Baø Baø, vaø Voâ Coát Xaø Taây Moân Xuaân? Töï nhieân Traàm Tam Nöông coù nghe noùi ñeán hai ngöôøi aáy! Baø bieán saéc, laåm nhaåm: - Kyø quaùi! Sao hai ngöôøi ñoù laïi muoán gieát haén … Dieäp Khai laéc ñaàu: - Taïi haï cuõng kyø quaùi, song khoâng ñoàng quan ñieåm vôùi baø! Traàm Tam Nöông cau maøy: - Coâng töû kyø quaùi veà ñieåm naøo? Dieäp Khai thoát: - Taïi haï vöøa ngôõ raèng caû hai raát coù theå coù maët quanh vuøng naøy thì laäp töùc hoï xuaát hieän! Traàm Tam Nöông laïi hoûi: - Nghóa laø, coâng töû cho raèng hoï xuaát hieän quaù gaáp, quaù truøng hôïp? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Gaäp khoâng coøn coù theå gaáp hôn ñöôïc! Möôøng töôïng hoï sôï ngöôøi ta tra taán hoï veà moät bí maät naøo ñoù cho neân hoï haønh ñoäng chôùp nhoaùng! Traàm Tam Nöông nhìn chaøng: - Coù phaûi coâng töû ñaõ gieát hoï chaêng? -330- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai mæm cöôøi: - Ít nhaát taïi haï ñaâu coù muoán cho hoï phaûi cheát sôùm nhö vaäy! Traàm Tam Nöông suy tö moät chuùt: - Theá laø coù ngöôøi gieát hoï ñeå dieät khaåu? Dieäp Khai thôû daøi: - Chöa chaéc laø giaûn ñôn nhö vaäy! Traàm Tam Nöông laéc ñaàu: - Toâi khoâng hieåu yù töù cuûa coâng töû! Dieäp Khai giaûi thích töø töø: - Coù theå hai keû bò gieát, khoâng phaûi laø chaân chaùnh Taây Moân Xuaân vaø Ñoã Baø Baø! Traàm Tam Nöông chuù yù: - Coâng töû cöù noùi tieáp. Dieäp Khai traàm ngaâm moät chuùt: - Hoï coù moät lyù do gì ñoù raát ñaëc bieät, môùi coù theå aån nhaån soáng aâm thaàm taïi ñòa phöông naøy! Traàm Tam Nöông ñaùp: - Coù lyù! Dieäp Khai tieáp: - Nhöng hoâm nay, boãng döng taïi haï laïi noùi vôùi ngöôøi ta, laø raát coù theå hoï ôû quanh quaån ñaâu ñaây trong vuøng naøy. Traàm Tam Nöông hoûi: - Laøm sao coâng töû bieát ñöôïc maø noùi nhö vaä? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Taïi haï bieát nhieàu vieäc laém! Traàm Tam Nöông thôû ra: - Caùi ñoù thì keå nhö chai roài! Dieäp Khai tieáp: - Bôûi theá phaûi coù ngöôøi truy tung hoï naùt vuøng naøy, maø chính hoï cuõng sôï bò phaùt hieän! Traàm Tam Nöông thoát: - Ngöôøi maø hoï sôï nhaát, chính laø coâng töû, bôûi coâng töû coù nghi vaán veà haønh tung cuûa hoï, coâng töû ñaõ gieo moái nghi ngôø, trong khi hoï caàn troán traùnh. Dieäp Khai tieáp: - Hoï sôï haønh tung baïi loä, cho neân coù yù an baøy cho hai ngöôøi xuaát hieän. Hoï laøm moïi caùch, coát gieo tin töôûng nôi chuùng ta, ñinh ninh hai ngöôøi bò gieát laø Taây -331- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Moân Xuaân vaø Ñoã Baø Baø. Phöông caùch cuûa hoï, laø cho xuaát hieän Ñoaïn Tröôøng chaâm, aùm khí ñoäc moân cuûa hoï! Traàm Tam Nöông gaät ñaàu: - Thaáy Ñoaïn Tröôøng chaâm, laø bieát coù Ñoã Baø Baø! Dieäp Khai cöôøi nheï: - Thì nhö vaäy ñoù! Traàm Tam Nöông tieáp: - Chuùng muoán gieát ngöôøi, thì ñoái töôïng haún laø Phoù Hoàng Tuyeát. Dieäp Khai thôû ra: - Keá hoaïch cuûa hoï xaûo dieäu quaù! Hai ngöôøi ñöôïc hoï an baøy ñoù, neáu gieát ñöôïc Phoù Hoàng Tuyeát thì keá hoaïch cuûa hoï thaønh töïu. Hai ngöôøi ñoù khoâng gieát ñöôïc, laïi bò haï ngöôïc laïi, laø keá hoaïch cuûa hoï vaãn coøn troøn tròa, khoâng heà bò hö haïi! Traàm Tam Nöông thoát: - Cho neân, khi hai ngöôøi ñöôïc hoï an baøy ñoù thaát baïi roài, thì Taây Moân Xuaân vaø Ñoã Baø Baø chaân chaùnh gieát chuùng ngay, ñeå dieät khaåu, maø cuõng ñeå chaám döùt nghi vaán do coâng töû neâu ra! Dieäp Khai mæm cöôøi: - Ai ai cuõng cho raèng Taây Moân Xuaân vaø Ñoã Baø Baø ñaõ cheát, thì coøn ai truy tung tích cuûa hoï laøm gì nöõa! Chaúng leõ ngöôøi laïi chui xuoáng aâm phuû maø tìm? Traàm Tam Nöông cuõng cöôøi: - Vaäy maø vaãn coù ngöôøi chui xuoáng aâm phuû, tìm hoï! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ñích xaùc treân ñôøi coù maãu ngöôøi ñoù! Traàm Tam Nöông tieáp: - Cho neân hoï gieát ngöôøi ñeå dieät khaåu, chöa ñuû! Hoï phaûi tieâu huûy luoân xaùc cheát môùi ñuû! Hoï caàn dieät taøng tích luoân, sau khi dieät khaåu! Dieäp Khai thôû daøi: - Taïi haï thöôøng nghe thieân haï khao nhau, laø ngöôøi ñeïp khoâng coù tö töôûng, xem ra caâu ñoù khoâng ñuùng laém! Traàm Tam Nöông cöôøi duyeân: - Ngöôøi ta thöôøng noùi keû vaän duïng trí oùc thöôøng khoâng thích vaän duïng mieäng löôõi. Caâu noùi ñoù khoâng ñuùng luoân, ñoái vôùi coâng töû! Dieäp Khai cöôøi. Moät tung, moät höùng, caû hai cuøng leân maây xanh! Nhöng, tröôøng hôïp hieän taïi khoâng cho pheùp caû hai ôû luoân treân maây xanh. Hoï -332- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn phaûi trôû veà thöïc teá traàn gian. Traàm Tam Nöông thoát: - Coøn coù maáy ñieàu toâi chöa hieåu roõ. Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Baø cöù noùi. Traàm Tam Nöông hoûi: - Keû cheát khoâng laø Ñoã Baø Baø, Taây Moân Xuaân, thì laø ai? Dieäp Khai thoát: - Taïi haï bieát trong hai ngöôøi ñoù, coù moät tay raát khaù, voõ coâng coù haïng laém, nhaát ñònh khoâng chæ laø keû voâ danh! Traàm Tam Nöông thôû ra: - Nhöng coâng töû vaãn khoâng bieát ñöôïc laø ai! Dieäp Khai tieáp: - Coù theå taïi haï bieát, sau naøy! Traàm Tam Nöông nhìn chaøng: - Vieäc gì coâng töû muoán bieát laø cuoái cuøng roài cuõng bieát! Dieäp Khai cöôøi nheï: - Bôûi, taïi haï laø ngöôøi coù phöông phaùp. Traàm Tam Nöông traàm gioïng: - Theá coâng töû cuõng bieát luoân taïi sao Ñoã Baø Baø vaø Taây Moân Xuaân aån naùu taïi ñòa phöông naøy? Dieäp Khai chôùp maét: - Baø noùi thöû xem ! Traàm Tam Nöông chænh nghieâm saéc maët: - Trong ba möôi thích khaùch, coøn soáng soùt baûy ngöôøi. Hieän taïi, chuùng ta bieát ñöôïc hai! Dieäp Khai cuõng laáy thaùi ñoä trang nghieâm: - Söï tình troïng ñaïi laém. Baø ñöøng voäi phaùn ñoaùn! Traàm Tam Nöông gaät ñaàu: - Baát quaù, toâi neâu ra moät giaû ñònh veà hoï! Dieäp Khai thôû daøi. Coù nhöõng luùc, tieáng thôû daøi thay theá cho lôøi ñaùp. Traàm Tam Nöông tieáp: - Hoï chöa cheát, coù keû cheát döôùi teân hoï cuûa hoï, laø hoï coøn ôû ñaây! Hoï ñaõ cheát -333- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn tröôùc maét moïi ngöôøi, hoï coøn troán ñi nôi khaùc laøm chi! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Chaéc vaäy ! Traàm Tam Nöông tieáp: - Ñòa phöông naøy ngöôøi khoâng ñoâng laém! Dieäp Khai mæm cöôøi: - Nhöng cuõng khoâng ít laém! Traàm Tam Nöông hoûi: - Theo coâng töû, ngöôøi naøo ñaùng ñöôïc nghi ngôø nhaát laø Taây Moân Xuaân, Ñoã Baø Baø traù hình? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi haï ñaõ noùi, veà loaïi söï vieäc naøy, voâ luaän laø ai cuõng khoâng theå coù moät phaùn ñoaùn kyû luïc! Traàm Tam Nöông thoát: - Chæ caàn hoï chöa cheát thoâi! Hoï coøn soáng laø nhaát ñònh coøn ôû laïi ñòa phöông naøy! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Caùi ñoù ñuùng! Traàm Tam Nöông tieáp: - Hoï coù theå tuøy thôøi, tuøy luùc, tìm hai keû cheát thay hoï, nhö vaäy laø thuû haï cuûa hoï cuõng coù ôû ñaây luoân! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ñuùng noát! Traàm Tam Nöông tieáp: - Hoï coù theå tuøy thôøi, tuøy luùc, xuaát hieän, aùm toaùn Phoù Hoàng Tuyeát. Dieäp Khai laïi gaät ñaàu. Traàm Tam Nöông hoûi: - Coù phaûi ñoù laø ñieåm laøm cho coâng töû lo ngaïi khoâng? Dieäp Khai traàm ngaâm moät chuùt: - Luaän veà voõ coâng, boïn ñoù khoâng laø ñoái thuû cuûa haén! Ñeán löôït Traàm Tam Nöông gaät ñaàu. Dieäp Khai khoâng nghe Traàm Tam Nöông noùi gì, laïi tieáp: - Haén ñaõ laø con trai duy nhaát cuûa vò coâng chuùa duy nhaát trong Ma giaùo thì chaéc haén bieát nhieàu taïp hoïc baøng moân! -334- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Traàm Tam Nöông ñaùp: - Quaû coù nhö vaäy ! Dieäp Khai tieáp luoân: - Tuy nhieân haén coøn thieáu moät vieäc! Traàm Tam Nöông hoûi: - Vieäc gì? Dieäp Khai ñaùp: - Kinh nghieäm! Roài chaøng töø töø tieáp luoân: - Trong tính thöôøng hieän taïi cuûa haén, coù moät ñieàu toái troïng yeáu vaø khoù khaên nhaát laø haén caàn ñöôïc chæ ñieåm, maø khoâng ai coù theå giaùo huaán haén ñöôïc! Traàm Tam Nöông cau maøy: - Cho neân … Dieäp Khai chaän laïi: - Cho neân, baø phaûi laøm sao cho haén bieát ñòa phöông nguy hieåm chaân chaùnh, khoâng laø Vaïn Maõ Ñöôøng, maø laø ôû taïi caùi tieåu thò traán naøy. Haén nhìn khoâng thaáy, töôûng khoâng ra! Traàm Tam Nöông traàm gioïng: - Coâng töû cho raèng, Vaïn Maõ Ñöôøng coù boá trí mai phuïc taïi ñaây? Dieäp Khai khoâng ñaùp thaúng: - Baø ñaõ noùi, laõo ta laø con ngöôøi caån thaän, tinh teá maø! Traàm Tam Nöông gaät ñaàu: - Caùi ñoù toâi daùm baûo ñaûm. Dieäp Khai mæm cöôøi: - Nhöng beân caïnh laõo hieän taïi khoâng coøn ai daùm cheát, chòu cheát vì laõo, cho laõo! Traàm Tam Nöông thoát: - Coâng Toân Ñoaïn cheát, laõo caàm nhö gaõy maát moät caùnh tay! Dieäp Khai laéc ñaàu: - Khoâng phaûi hoaøn toaøn ñuùng! Coâng Toân Ñoaïn ñaønh laø moät baèng höõu trung thaønh cuûa laõo, laõo vaãn khoâng töïa vaøo y maø tìm moät söï baûo hoä cho laõo. Con ngöôøi caån thaän, tinh teá ñoù, khoâng heà tin ai hôn tin chính mình vaø chæ coù mình töï baûo veä an toaøn cho mình thoâi, tuyeät ñoái khoâng baèng vaøo moät tieáp trôï ngoaïi lai. Söï tieáp trôï ngoaïi lai chæ ñöôïc duøng vaøo vieäc chuû yeáu, vieäc taïo döïng cô nghieäp. Söï tieáp trôï ngoaïi laïi ñoái vôùi laõo ta laø nhöõng vieân gaïch loùt ñöôøng tieán ñeán thaønh coâng, laø nhöõng naác thang leân ñaøi danh voïng. Coù ñieàu laõo cuõng laø tay khaù, khoâng quaù phuõ -335- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn phaøng ñoái vôùi thuoäc haï! Traàm Tam Nöông thôû daøi: - Thöïc ra, Coâng Toân Ñoaïn chöa phaûi laø con ngöôøi ñaùng cho laõo töïa vaøo! Dieäp Khai tieáp: - Laõo hieåu Coâng Toân Ñoaïn hôn baø nhieàu! Traàm Tam Nöông thoát: - Baèng vaøo nhaän xeùt ñoù, coâng töû laäp luaän raèng laõo coù boá trí mai phuïc taïi thò traán? Dieäp Khai mæm cöôøi: - Neáu laõo khoâng tin töôûng laø thöøa söùc ñoái phoù vôùi Phoù Hoàng Tuyeát, thì khi naøo laõo löu laïi ñòa phöông naøy maõi ñeán nay? Traàm Tam Nöông traàm gioïng: - Theá coâng töû nghó Phoù Hoàng Tuyeát khoâng coù moät cô hoäi phuïc thuø? Dieäp Khai ñaùp: - Giaû nhö neáu chæ coù vieäc gieát moät mình Vaïn Maõ Ñöôøng chuû, thì coù theå coù cô hoäi! Traàm Tam Nöông hoûi: - Neáu haén coøn töôûng raèng caàn tìm tung tích saùu ngöôøi kia? Dieäp Khai laéc ñaàu: - Bôûi vaäy, taïi haï môùi noùi laø khoù, laø khoâng coù cô hoäi. Traàm Tam Nöông thôû daøi: - Toâi hoûi thaät nheù, coâng töû lo ngaïi cho boïn toâi, hay vì Vaïn Maõ Ñöôøng maø caûnh caùo boïn toâi? Caøng phuùt toâi caøng khoù hieåu! Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Baø khoâng hieåu? Traàm Tam Nöông tieáp: - Quaû thaät, coâng töû coù noùi ra raát nhieàu bí maät, song nhöõng tieát loä ñoù, khoâng giuùp ích boïn toâi! Dieäp Khai vaãn ñieàm nhieân: - AÏ? Traàm Tam Nöông tieáp: - Neáu toâi ñem nhöõng bí maät ñoù, caùo toá vôùi Phoù Hoàng Tuyeát thì haén seõ khaån tröông hôn, lo laéng hôn. Haén coøn deã bò aùm toaùn! Dieäp Khai baûo: - Baø cöù caùo toá cho haén bieát. -336- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Traàm Tam Nöông nhìn chaøng, nhö xoaùy aùnh maét trong maét chaøng, xuoáng saâu taän ñaùy loøng chaøng. Baø muoán hieåu taâm töôûng chaân chaùnh cuûa chaøng khi chaøng baûo baø nhö vaäy! Laøm gì baø tìm thaáy. Baø thôû daøi, thoát: - Hieän taïi toâi muoán bieát thöïc söï coâng töû laø ai? Dieäp Khai cöôøi. Nuï cöôøi nhaït gaàn nhö laïnh. Chaøng ñaùp: - Hoûi taïi haï caâu ñoù, chaúng phaûi laø chæ coù moãi mình baø. Traàm Tam Nöông chôùp maét: - Vaø cho ñeán nay, chöa ai bieát ñöôïc lai lòch coâng töû? Dieäp Khai mô maøng: - Ñeán caû taïi haï, cuõng queân maát lai lòch cuûa chính mình! Chaøng caàm cheùn röôïu leân, cöôøi nheï nuï, ñoaïn tieáp: - Hieän taïi, taïi haï chæ coøn nhôù coù moãi moät vieäc, laø taïi haï coù ñaùp öùng vôùi baø, seõ cuøng baø uoáng say moät laàn! Traàm Tam Nöông nhìn chaøng: - Thaät tình coâng töû muoán say? Nuï cöôøi cuûa chaøng khoaùc veû bi thaûm. Chaøng ñaùp: - Khoâng say cuõng chaúng coù gì hay hôn! Luùc Dieäp Khai chöa say, Traàm Tam Nöông ñaõ say roài. Luùc chaøng tænh röôïu, thì trong gian ñòa thaát chæ coøn moät mình chaøng vôùi maûnh giaáy con, daèn döôùi chieác cheùn khoâng. Chöõ vieát baèng son moâi: - Nöõ nhaân uoáng röôïu vôùi coâng töû ñeâm roài taïi ñaây chaúng phaûi laø toâi. Thoûi son coøn ñoù. Chaøng vieát theâm maáy chöõ vaøo giaáy: - Ñeâm qua taïi haï khoâng heà coù maët taïi ñaây! Viiettkiiem..com V e k em com -337- Typed by Vesauchienbo Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2