Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 16

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

83
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 16', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 16

 1. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI SAÙU TÖÛ VONG CHOÙA MAÉT. Khoâng sayvaø! oCuõngngchaúng coù chi hay ! Thì taïi sao khoâng nöông men röôïu thaû hoàn moä ? Saùng hoâm sau Dieäp Khai rôøi ñòa thaát. Söông sôùm chöa tan, bay thaønh ñôït löôùt treân ñaàu coû, ñôït thaáp ñôït cao, hoaëc daøy hoaëc moûng, chaäp chôøn. Thaùi döông chöa chöôøng maët, khung trôøi nôi ñoù töø nhaït bieán daàn xanh, coøn laïi khoâng gian nhuoäm maøu xam xaùm. Dieäp Khai phoàng ngöïc hít khoâng khí trong laønh. Ñoàng coû coøn say nguû, chöa thaáy boùng ngöôøi, chöa nghe tieáng ñoäng. Moät thöù eâm tònh kyø dieäu lan traøn, bao truøm vuøng ñaát meânh moâng baùt ngaùt. Coù leõ giôø naøy Maõ Phöông Linh coøn nguû nöôùng treân neäm eâm chaên aám. Ngöôøi treû tuoåi thì deã nguû hôn haïng cao nieân. Duø coù u uaát buoàn phieàn döõ doäi, cuoái cuøng cuõng nguû ñöôïc nhö thöôøng, nguû say nhö thöôøng, vaø thöôøng thì ít luùc canh ñeâm chôït maét. Dó nhieân tröø nhöõng keû mieät maøi trong traùc taùng, keû aáy khoâng nguû ñeâm nhöng laïi laáy ngaøy laøm ñeâm, cuõng buø tröø ñöôïc. Chæ coù haïng cao nieân, taâm tö loaïn thì thao thöùc traéng ñeâm ! Cho neân Dieäp Khai tin töôûng Vaïn Maõ Ñöôøng khoù nguû. Sau nhöõng bieán coá ñoù, laõo maø nguû ñöôïc thì haún laø moät söï phi thöôøng ! Nhöng neáu laõo thöùc traéng ñeâm thì laõo ñaõ laøm gì ? Vaø hieän taïi laõo ñang laøm gì ? Khoùc thöông cho thuoäc haï ? Öu tö cho phaän mình ? Coøn Tieâu Bieät Ly, Ñinh Caàu Caûnh coù ôû beân caïnh laõo, uoáng röôïu vôùi laõo chaêng ?Coù leõ laõo cuõng khoù nguû nhö Vaïn Maõ Ñöôøng, nhö haàu heát caùc baäc cao nieân mang ít nhieàu taâm söï. Coøn Phoù Hoàng Tuyeát ? Haén coù tìm ñöôïc nôi naøo cho haén nguû yeân qua moät ñeâm chaêng ? Tuy nhieân chính Traàn Tam Nöông môùi laø ngöôøi gaây nghó ngôïi cho Dieäp Khai nhieàu nhaát. Chaøng khoâng nghó noåi coù moät nôi naøo cho baø taïm truù, ít nhaát cuõng trong ñeâm vöøa qua! Song chaøng laïi tin coù ngöôøi nhö baø, duø trong baát cöù tình huoáng naøo cuõng coù moät nôi dung thaân ñöôïc. Tröø phi baø queân maát chính mình ! Khoâng roõ töø phöông trôøi naøo moät con chim öng bay ñeán. Moät con chim öng soùi ñaàu coù boä loâng xaùm giöõa khoâng gian bieán maøu baïc, xoay quaàng quaàng. Xem ra noù coù veû vöøa ñoùi vöøa meät. Dieäp Khai nhìn noù laåm nhaåm: -338- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Quaû nhö ngöôi muoán tìm xaùc cheát thì ngöôi bay laïc höôùng roài, ôû ñaây khoâng coù xaùc cheát, chæ coù moãi moät ngöôøi laø ta maø ta cuõng chöa cheát. Chaøng cöôøi lôùn tieáp: - Ít nhaát ngöôi cuõng neân tìm choán naøo coù quan taøi chöù ! Ngöôøi cheát thì phaûi naèm trong quan taøi chöù ñaâu coù ñi ñöùng nhö ta, phaûi vaäy khoâng ? Chim öng keâu, Tieáng keâu phaûng phaát hoûi “ Quan taøi haû ? quan taøi haû ?"… o0o Löûa ñaõ taét roài. Hieäu taïp hoùa cuûa Lyù Maõ Hoå hieän laø moät ñoáng than tro, hai hieäu thòt, mì vaø chaùo hai beân saùt vaùch cuõng ñoàng soá phaän. Moät soá nhaø khaùc trong ngoõ heûm cuõng bò thieät haïi ít nhieàu. Nhöõng gì ñöôïc khuaân doïn traùnh moài löûa töø trong nhaø ra coøn naém thaønh ñoáng taïi ñöôøng. Chaúng roõ chuû nhaân cuûa taïp vaät ñoù laø ai ? Beân caïnh taïp vaät ngoån ngang nhöõng thuøng xaùch nöôùc duøng trong vieäc chöõa chaùy, nguyeân coù, hö coù. Caây chaùy ñöôïc töôùi nöôùc voäi, coøn boác hôi chöùng toû cuoäc dieät hoûa vöøa chaám döùt. Trong gioù coøn muøi kheùt nöïc noàng. Ngöôøi beân thaønh voán thöùc sôùm, nhöng saùng nay laïi vaéng boùng ngöôøi ñi treân ñöôøng. Coù leõ trong ñeâm hoï chöõa chaùy quaù vaát vaû neân giôø ñaây ai cuõng meät ñöø, nguû cheát. Thò traán vöøa nhoû vöøa xa xoâi, bieân thaønh qua tai naïn naøy caøng theâm theâ löông bi thaûm. Dieäp Khai ñi treân con ñöôøng, coù caûm giaùc nhö mình laøm neân toäi. Voâ luaän theá naøo, neáu khoâng phaûi chaøng khôûi ñaàu thì cuoäc hoûa hoaïn naøy khoâng heà coù. Hoâm qua ñaùng leõ phaûi xaùch nöôùc töôùi löûa thì chaøng laïi xaùch röôïu töôùi löûa. Sau côn hoûa hoaïn bao nhieâu ngöôøi laâm vaøo caûnh chieáu ñaát maøn trôøi. Chaøng thôû daøi nhôù ñeán Tröông Laõo Thöïc., chuû hieäu mì. Tröông Laõo Thöïc quaû laø con ngöôøi chaân thöïc ! Laõo vöøa laø chuû, vöøa laø ñaàu beáp, vöøa laø tieåu coâng. Cho neân töø chaân ñeán ñaàu, môõ daàu beâ beát, töø saùng sôùm ñeán khuya lô khuya laéc, quaàn quaät nhö traâu. Laøm nhö vaäy maø khoâng laáy noåi moät vôï, vì laõo khoâng nuoâi noåi moät baø ! Theá nhöng laõo cöôøi suoát ngaøy, ai vaøo aên, goïi reû nhaát, ít nhaát laõo vaãn troâng nhö thaàn taøi ñeán vieáng. Sinh yù nhö vaäy thì laøm sao coù caùi gì ngon maø baùn cho khaùch haøng duøng ? Tuy nhieân ai vaøo aên taïi quaùn laõo cuõng khoâng than oaùn gì ! Baây giôø thì quaùn cuûa laõo laø ñoáng than vuïn tro taøn, laõo phaûi ñau hôn ai heát ! Hieäu thòt traâu, heo, deâ beân kia cuûa Ñinh Laõo Töù, laõo naøy duø ñoàng soá phaän vôùi Tröông Laõo Thöïc song vaãn coù chuùt cuûa rieâng, nhö theá maø ñôõ khoå hôn. Ñeâm taøn töø laâu, ngoïn ñeøn loàng tröôùc cöûa kyû vieän cuûa Tieâu Bieät Ly coøn chaùy. Boãng töø trong cöûa, nöûa thaân ngöôøi loù ra, moät baøn tay vaãy chaøng. Ngöôøi ñoù laø Traàn Ñaïi Quan, chuû nhaân moät cöûa hieäu tô luïa. Haàu heát nhöõng chuû nhaân caùc cöûa hieäu taïi ñaây Dieäp Khai ñeàu quen. Thình thaûong chaøng ñeán tìm -339- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn ngöôøi naøy hoaëc ngöôøi noï baøn chuyeän phieám. Nhöng hoâm nay chaøng khoù hieåu caùi vaãy tay cuûa Traàn Ñaïi Quan, chaøng caûm thaáy coù caùi gì khaùc laï. Dieäp Khai vaøo. Beân trong khoâng chæ coù moät mình Traàn Ñaïi Quan, haàu nhö bao nhieâu ngöôøi cuûa thò traán ñeàu coù maët taïi ñaây. Nhöng Tieâu Bieät Ly vaéng maët. Ai ai cuõng loä veû traàm troïng. Chieác baøn tröôùc maët hoï troáng trôn, khoâng röôïu khoâng thòt. Dieäp Khai nhìn kyõ thaáy maët hoï xanh rôøn, maét hoï trôïn troøn, thaùi ñoä khoâng thaân thieän maûy may. Chaøng töï hoûi: - Chaúng leõ hoï ñaõ bieát mình gaây ra cuoäc hoûa hoaïn naøy ? Chaøng mæm cöôøi muoán hoûi hoï, coù phaûi hoï töôûng nhö vaäy chaêng ? Ñuùng laø hoï muoán tìm ngöôøi sinh söï. Coù ñieàu ngöôøi maø hoï muoán tìm khoâng phaûi laø chaøng. Ngöôøi ñoù laø Phoù Hoàng Tuyeát. Hoï noùi vôùi nhau, vôùi chaøng, moãi ngöôøi noùi moät caâu: - Töø ngaøy gaõ hoï Phoù ñeán thò traán naøy thì tai hoïa theo gaõ ñeán ñaây, tai hoïa phaùt sinh lieân mieân ! Chaúng nhöõng gieát ngöôøi haén laïi coøn phoùng hoûa ! Tröôùc khi hoûa hoaïn phaùt sinh ngöôøi ta coøn thaáy haén ñeán tìm Lyù Maõ Hoå ! Haén ñeán ñaây nhö ñeå haønh toäi boïn chuùng ta ! Neáu haén khoâng ly khai ñòa phöông naøy laø chuùng ta heát soáng noåi ! Ñaïi khaùi Traàn Ñaïi Quan, Ñinh Laõo Töù, Toáng Laõo Baûn noùi nhieàu hôn heát. Tröông Laõo Thöïc laø con ngöôøi khoâng baát maõn ai hoâm nay cuõng goùp giaän. Ai ai cuõng muoán aên soáng Phoù Hoàng Tuyeát, hoï nghieán raêng, hoï trôïn maét, hoï haäm höïc. Ñôïi cho moïi ngöôøi im laëng Dieäp Khai ñieàm nhieân hoûi: - Caùc vò chuaån bò ñoái phoù vôùi haén nhö theá naøo ? Traàn Ñaïi Quan thôû daøi: - Boïn toâi voán chuaån bò môøi haén ñi nôi khaùc maø ôû, nhöng haén ñeàn ñaây, haén muoán laäp nghieäp taïi ñaây, deã gì môøi maø haén ñi ngay ch. Bôûi theá … Dieäp Khai hoûi tieáp: - Bôûi theá, caùc vò ñònh laøm gì ? Tröông Laõo Thöïc ñaùp: - Haén muoán boïn naøy khoâng phöông soáng soùt thì boïn naøy laøm sao ñeå cho haén soáng ? Ñinh Laõo Töù ñaäp tay xuoáng maët baøn bình bòch, heùt: - Boïn toâi tuy laø thaønh phaàn bình daân löông thieän an phaän nhöng ñöøng ai chaïm ñeán ! Keû naøo chaïm ñeán laø keû ñoù phaûi traû giaù ñaét ! -340- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Toáng Laõo Baûn quô quô chieác ñieáu tieáp noùi: - Choù bò röôït cuøng ñöôøng, ñuïng töôøng coøn nhaûy töôøng, huoáng chi con ngöôøi ! Dieäp Khai thong thaû gaät ñaàu. Möôøng töôïng chaøng coâng nhaän hoï noùi ñuùng ñaïo lyù. Traàn Ñaïi Quan laïi thôû daøi Boïn toâi coù caùi taâm muoán ñoái phoù vôùi haén, ngaët vì löïc thì thieáu haún ! Toáng Laõo Baûn cuõng thôû daøi: - Moät boïn thaät thaø chaát phaùc nhö chuùng toâi ñöông nhieân khoâng phöông phaùp ñoái phoù vôùi keû saùt nhaân phoùng hoûa. Traàn Ñaïi Quan tieáp noái: - Cuõng may laø boïn naøy coøn coù maáy baèng nöõu bieát chuùt ít voõ coâng ! Dieäp Khai tieáp: - Nhö Tam Laõo Baûn ? Traàn Ñaïi Quan ñaùp: - Tam Laõo Baûn laø ngöôøi coù thaân phaän cao, boïn toâi ñaâu daùm keâu goïi ñeán ! Dieäp Khai cao maøy: - Tröø Tam Laõo Baûn ra coøn ai ñaâu laø ngöôøi coù baûn lónh ? Traàn Ñaïi Quan thoát: - Coøn chöù ! Moät thanh nieân, ngöôøi ta quen goïi y laø Tieåu Loä. Dieäp Khai troá maét: - Tieåu Loä ? Traàn Ñaïi Quan ñaùp: - Y laø ñeä nhaát kieám khaùch treân giang hoà duø tuoåi chöa ñöôïc bao nhieâu ! Toáng Laõo Baûn tieáp noái: - Nghe noùi chæ trong voøng moät naêm qua thoâi, y gieát ñoä ba boán möôi ngöôøi, naïn nhaân toaøn laø nhaát löu cao thuû trong voõ laâm. Tröông Laõo Thöïc nghieáng raêng phuï hoïa: - Laáy ñoäc trò ñoäc, haén gieát ngöôøi phoùng hoûa thì phaûi coù ngöôøi côõ ñoù môùi trò noåi haén ! Traàn Ñaïi Quan gaät ñaàu: - Raêng choáng raêng, maét choáng maét maø ! Dieäp Khai traàm ngaâm moät chuùt, vuït hoûi: - Hoï Loä, Loä laø ñöôøng ñi hay Loä laø söông muø ? Traàn Ñaïi Quan ñaùp: -341- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Loä laø ñöôøng ñi ! Dieäp Khai chôùp maét: - Loä Tieåu Giai ! Traàn Ñaïi Quan mim cöôøi: - Chính y ! Toáng Laõo Baûn hoûi: - Dieäp coâng töû bieát y ? Dieäp Khai cöôøi nheï: - Taïi haï coù nghe noùi ñeán teân ñoù. Ngöôøi ta ñoàn kieám phaùp cuûa y nhanh cöïc ñoä, maø laïi ñoäc nöõa ! Toáng Laõo Baûn cöôøi hì hì: - Trong hai naêm gaàn ñaây treân giang hoà khoâng ai khoâng nghe ñeán y ! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Nhieàu ngöôøi nghe danh y laém ! Toáng Laõo Baûn tieáp: - Nghe noùi Töù kieám Thaàn Long phaùi Coân Loân vaø chöôûng moân phaùi Ñieåm Thöông cuõng baïi nôi tay y ! Dieäp Khai cöôøi thoát: - Chöøng nhö Toáng Laõo Baûn raønh veà con ngöôøi ñoù quaù ? Toáng Laõo Baûn cöôøi ñaéc yù: - Thuù thaät vôùi Dieäp coâng töû, thanh nieân hoï Loä ñoù laø ngöôøi baø con xa cuûa toâi. Dieäp Khai hoûi: - Y chòu ñeán hay khoâng ? Toáng Laõo Baûn ñaùp: - May maén thay, trong maáy hoâm gaàn ñaây y coù maët trong vuøng phuï caän ! Ñinh Laõo Töû tieáp noái: - Ngöôøi cuûa chuùng toâi sai ñi, lieân laïc ñöôïc vôùi y, y ñaõ höùa laø seõ ñeán. Toáng Laõo Baûn tieáp luoân: - Neáu khoâng coù gì trôû ngaïi thì tröôùc luùc hoøang hoân hoâm nay y seõ coù maët taïi tieåu traán naøy. Tröông Laõo Thöïc cao gioïng: - Luùc ñoù Phoù Hoàng Tuyeát seõ bieát boïn naøy khoâng phaûi laø luõ ñaùng khi ! Dieäp Khai mæm cöôøi: -342- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Vieäc naøy caùc vò ñaõ quyeát ñònh haø taát phaûi cho taïi haï bieát ? Traàn Ñaïi Quan ñaùp: - Chuùng toâi töø laâu xem Dieäp coâng töû nhö baèng höõu, ñaõ laø baèng höõu thì coù gì phaûi daáu dieám vôùi nhau ! Möôøng töôïng laõo sôï Dieäp Khai seõ noùi ra nhöõng lôøi khoù nghe neân tieáp luoân: - Tuy nhieân chuùng toâi cuõng hieåu laø Dieäp coâng töû coù tình caûm ít nhieàu vôùi gaõ hoï Phoù ! Dieäp Khai cau maøy: - Caùc vò sôï laø taïi haï xen vaøo vuï naøy, gaây trôû ngaïi cho keá hoaïch cuûa caùc vò ? Traàn Ñaïi Quan nghieâm saéc maët: - Chuùng toâi hy voïng laàn naøy Dieäp coâng töû baøng quan toïa thò duøm cho ! Tröông Laõo Thöïc thoát: - Toâi teân laø Laõo Thöïc, toâi chæ noùi nhöõng lôøi thöïc ! Dieäp Khai gaät ñaàu: - OÂng cöù noùi ! Tröông Laõo Thöïc tieáp: - Coâng töû haõy tieáp trôï boïn toâi gieát cho ñöôïc Phoù Hoàng Tuyeát, nhöôïc baèng coâng töû khoâng giuùp beân naøy thì cuõng ñöøng giuùp beân kia, cöù giöõ vai troø voâ tö laø ñöôïc !Neáu chaúng vaäy … Dieäp Khai chôùp maét: - Thì sao ? Tröông Laõo Thöïc ñöùng leân caát cao gioïng: - Thì duø boïn naøy ñaùnh khoâng hôn coâng töû vaãn lieàu maïng ñaùnh ! Dieäp Khai mæm cöôøi: - Toát ! Quaû nhieân ngöôøi teân Thöïc noùi lôøi thöïc. Taïi haï thích maãu ngöôøi nhö laõo Tröông laém. Tröông Laõo Thöïc thoùang loä veû möøng: - Dieäp coâng töû chòu giuùp boïn toâi chöù ? Dieäp Khai ñaùp: - Ít nhaát taïi haï cuõng khoâng ñöùng veà phía haén ! Traàn Ñaïi Quan thôû phaøo: - Boïn toâi caûm kích coâng töû voâ cuøng ! Dieäp Khai tieáp: -343- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Taïi haï hy voïng khi naøo Loä Tieåu Giai ñeán caùc vò cho taïi haï hay lieàn ! Traàn Ñaïi Quan gaät ñaàu: - Ñöông nhieân ! Dieäp Khai chôït thôû daøi: - Taïi haï muoán bieát con ngöôøi ñoù ! Nhaát laø mong coù dòp nhìn thaáy thanh kieám cuûa y ! Boãng moät ngöôøi caát tieáng: - Nghe noùi y ít khi naøo cho ngöôøi ta thaáy thanh lieám cuûa y ! Ngöôøi vöøa noùi laø Tieâu Bieät Ly. Laõo töø treân gaùc nhoû noùi voïng xuoáng. Dieäp Khai ngaång ñaàu leân cöôøi hoûi: - Cuõng nhö ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát ? Tieâu Bieät Ly ñaùp: - Coù moät ñieåm baát ñoàng. Dieäp Khai hoûi: - Ñieåm naøo ? Tieâu Bieät Ly tieáp: - Ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát gieát ba haïng ngöôøi coøn kieám cuûa Loä Tieåu Giai cghæ gieát moät haïng ngöôøi. Dieäp Khai troá maét: - Moät haïng ngöôøi ? Tieâu Bieät Ly buoâng goïn: - Haïng ngöôøi soáng !Chöù coù ai ñi gieát keû cheát roài ! Vaø ngöôøi soáng thì goàm bieát bao nhieâu haïng ? Nhö vaäy laø khoâng coù choïn löïa, heã ngöôøi coøn soáng laø haén gieát ñöôïc. Laõo töø töø ñi xuoáng, göông maët vaãn taùi xanh nhö luùc naøo duø moät nuï cöôøi ñang nôû ôû vaønh moâi. Laõo tieáp: - Y coù loái nhaän xeùt khaùc hôn Phoù Hoàng Tuyeát. Theo y treân ñôøi chæ coù hai haïng ngöôøi, soáng vaø cheát ! Dieäp Khai hoûi: - Chæ caàn laø ngöôøi soáng thì y coù theå gieát heát ? Tieâu Bieät Ly thôû daøi: - Ít nhaát toâi cuõng khoâng nghe noùi coù ai thoaùt cheát döôùi löôõi kieám cuûa y ! Dieäp Khai tieáp: - Baây giôø taïi haï muoán bieát moät vieäc ! Tieâu Bieät Ly nhìn chaøng: -344- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Vieäc gì ? Dieäp Khai ñaùp: - Kieám cuûa y nhanh hay ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát nhanh ? Caùi ñoù thì ai ai cuõng muoán bieát. o0o Thaùi döông ñaõ leân. Ngöôøi coù traùch nhieäm toaøn dieän veà an ninh traät töï cuûa thò traán, laø Trieäu Ñaïi, luùc ñoù ñang chæ huy thuû haïthu doïn taøn tích cuoäc hoûa hoaïn. Moïi ngöôøi ra khoûi nhaø, ñöùng laïi theàm, moät soá phaùt bieåu yù kieán cho cuoäc doïn deïp, moät soá nghò luaän laêng xaêng. Coøn laïi beân trong laø Tieâu Bieät Ly vaø Dieäp Khai. Dieäp Khai cöôøi noùi: - Trieäu Ñaïi cuõng laø moät tay khaù chòu cöïc khoå ñaáy ! Tieâu Bieät Ly ñaùp: - Haén ñöông nhieân phaûi vaäy ! Dieäp Khai cau maøy : - Sao ? Tieâu Bieät Ly tieáp: - Taïi thò traán naøy ai ai cuõng bieát Lyù Maõ Hoå coù daønh duïm ñoä ngaøn löôïng baïc. Dieäp Khai gaät ñaàu: - Maø baïc thì löûa khoâng ñoát chaùy tieâu tan ñöôïc. Tieâu Bieät Ly gaät ñaàu: - Lyù Maõ Hoå laïi khoâng coù ngöôøi thöøa keá. Dieäp Khai tieáp: - Neáu phaùt hieän soá baïc ôû ñaâu thì quyeàn höôûng thuoäc veà Trieäu Ñaïi. Tieâu Bieät Ly mæm cöôøi: - Ngöôøi ta noùi caùc ba thöùc thôøi vuï, caâu noùi ñoù ít sai ! Dieäp Khai hoûi: - Caùc ngöôøi ñoù noùi gì nôùi nhau chaéc tieân sinh nghe heát chöù ? Tieâu Bieät Ly thôû daøi: - Hoï noùi naêng coù veû sôï ngöôøi ta nghe loït ! Dieäp Khai tieáp: - Chaû traùch tieân sinh khoâng nguû ñöôïc !Taïi haï cöù töôûng coù ai ñoù uoáng röôïu vôùi tieân sinh treân gaùc. Tieâu Bieät Ly chôùp maét: -345- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Caùc haï cho laø Ñinh Caàu Caûnh chaéc ? Dieäp Khai cöôøi nheï, keùo gheá ngoài xuoáng. Tieâu Bieät Ly hoûi: - Caùc haï muoán tìm laõo ? Dieäp Khai ñaùp: - Thöïc söï thì taïi haï cuõng muoán gaëp laõo ta, nhöng ngöôøi maø taïi haï muoán gaëp nhieàu hôn laïi laø Phoù Hoàng Tuyeát. Tieâu Bieät Ly cau maøy: - Caùc haï khoâng bieát haén ôû ñaâu ? Dieäp Khai hoûi laïi: - Tieân sinh bieát ? Tieâu Bieät Ly suy nghó moät chuùt: - Ñöông nhieân haén khoâng ly khai ñòa phöông naøy. Dieäp Khai gaät guø: - Laáy roi maø quaát ñuoåi haén haén cuõng khoâng ñi ñaâu ! Tieâu Bieät Ly tieáp: - Nhöng taïi ñòa phöông naøy haén khoù tìm moät ngöôøi hoan nghinh mình laém ! Dieäp Khai laïi gaät guø: - Caùi ñoù thì quaû thaät laø khoù ! Tieâu Bieät Ly traàm ngaâm moät chuùt: - Tuy nhieân cuõng coøn moät vaøi nôi khoâng chuû, ôû nhöõng nôi ñoù cöûa khoâng bao giôø ñoùng. Dieäp Khai chôùp maét: - Chaúng haïn nhö … Tieâu Bieät Ly tieáp: - Mieáu Quan Ñeá. Dieäp Khai saùng maét leân, ñöùng daäy lieàn: - Taïi haï phuïc Quan Ñeá nhaát traàn ñôøi ! Neân ñeán ñoù ñoát moät neùn höông ñeå toû loøng suøng kính môùi ñöôïc. Tieâu Bieät Ly cöôøi nheï: - Ñoát höông thoâi nheù ñöøng ñoát luoân mieáu ! Dieäp Khai mæm cöôøi khoâng ñaùp. o0o Cuoäc thu doïn hoûa tröôøng xong, khoâng ai nghe noùi ñeán soá baïc cuûa Lyù Maõ Hoå. Trieäu Ñaïi ngöng tay nhöng vaån quaùt thaùo thuû haï khoâng ñöôïc löôøi bieáng. Giaû nhö tìm ñöôïc baïc thì moãi ngöôøi coù moät phaàn. Tröôùc heát hoï loâi caùc -346- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn xaùc cheát ra luïc soaùt. Dieäp Khai ñöùng moät beân nhìn, moät luùc sau chaøng thoát: - Baïc nhieàu khoâng ai mang trong mình ñaâu. Nghe noùi thöôøng thì ngöôøi ta choân döôùi giöôøng nguû. Trieäu Ñaïi saùng maét, keâu leân: - Ñuùng roài !Theá maø toâi luù quaù, caûm taï Dieäp coâng töû ñaõ maùch cho. Neáu tìm ñöôïc toâi seõ bieáu Dieäp coâng töû moät phaàn uoáng röôïu chôi. Dieäp Khai mæm cöôøi, roài chaøng tieáp: - Baát taát chia chaùc cho taïi haï. Caùc haï neân xuaát ra moät ít mua quan taøi choân xaùc ñoù laø hay hôn. Trieäu Ñaïi ñaùp: - Khoûi mua, quan taøi coù saün maø. Dieäp Khai aø moät tieáng, Trieäu Ñaïi cöôøi hì hì: - Coâng töû queân soá quan taøi vöøa ñöôïc vaän chuyeån ñeán caùch ñaây maáy hoâm roài sao ? Ñeán löôït Dieäp Khai saùng maét: - Nghe noùi soá quan taøi ñoù phaûi ñöôïc ñöa ñeán Vaïn Maõ Ñöôøng maø ? Trieäu Ñaïi thaáp gioïng: - Ñuùng. Nhöng maáy hoâm nay Tam Laõo Baûn luoân gaëp buoàn phieàn, coøn ai daùm ñeán ñoù quaáy nhieãu laõo ! Dieäp Khai hoûi: - Hieän giôø soá quan taøi ñoù ñang ñöôïc an trí taïi ñaâu ? Trieäu Ñaïi ñaùp: - Ñaùng leõ phaûi ñeå taïi khoûang ñaát troáng phía sau kia nhöng vì coù cuoäc hoûa hoaïn trong ñeâm neân toâi ñaõ cho dôøi heát veà mieáu Quan Ñeá. Cuõng may cho hai ngöôøi aáy, cheát laø coù saün quan taøi ! Dieäp Khai cuõng cöôøi theo haén: - Xem ra nhöõng ngöôøi naøy cheát ñuùng choã quaù ! Trieäu Ñaïi thôû daøi: - Keû cheát an thaân nhöng ngöôøi soáng khoå thaân ! Nôi ñaây laø moät ñòa phöông ngheøo, ai bò phaù saûn roài laø caàm nhö soáng chôø cheát. Laøm gì coøn gaày döïng noài cô nghieäp, duø chæ laø moät maùi nhaø ! Dieäp Khai laéc ñaàu: - Nôi ñaây chöa haún laø choán ngheøo, ít nhaát cuõng coù ngaøn löôïng baïc ñang chôø caùc haï ! Trieäu Ñaïi cöôøi tít: -347- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ña taï coâng töû chuùc laønh ! Toâi ñi tìm thöû xem ! Haén xaên tay aùo haêm hôû böôùc ñi. Boãng haén quay ñaàu laïi tieáp: - Neáu coâng töû ôû ñaây coù meänh heä naøo, nhaát ñònh toâi seõ choïn coã quan taøi toát nhaát caáp cho coâng töû ! Chaúng roõ Dieäp Khai giaän hay töùc cöôøi. Laâu laém, chaøng laåm nhaåm: - Xem ra caùi gaõ naøy cuõng hay hay ! o0o Con ñöôøng bò hoûa hoaïn laø con ñöôøng ñeïp nhaát cuûa tieåu traán bieân thaønh naøy. Dieäp Khai ñi heát con ñöôøng, vaøo moät loái reõ. ÔÛ ñaây, nhaø cöûa xaùc xô, cö daân lam luõ, goàm daân du muïc, daân ñaùnh xe giöõ ngöïa. Moät thieáu phuï ngoài nhoùm löûa, löng ñai moät haøi nhi, beân caïnh coøn ba ñöùa beù ñöùng nhìn meï vôùi ñoâi maét hau haùu chôø aên, duø caùi aên chöa ñaët leân beáp. Maø bieát ñaâu ñaõ coù saün chôø naáu hay coøn chôø ngöôøi gia tröôûng chaïy ñi quô quaøo mang veà. Dieäp Khai thôû daøi. Chaøng nhaän ra haàu heát ôû khaép moïi nôi chaøng ñi qua haïng ngheøo bao giôø cuõng ñoâng con, caøng ngheøo caøng ñoùi. Hoï khoâng coù ñuû tieàn mua daàu thaép ban ñeâm, hoï khoâng coù vieäc gì khaùc ñeå laøm. Chöøng nhö ñoù laø moät ñònh luaät ! Qua khoûi con ñöôøng nhoû heïp ñoù, ñi moät luùc nöõa chaøng ñeán mieáu Quan Ñeá. Mieáu ñieâu taøn, nhoû heïp höông khoùi vaéng tanh. Quan taøi khoâng choã chöùa phaûi choàng chaát leân nhau, töôïng thaàn troùc sôn loang loã. Buïc thôø coøn chaùi moät ngöôøi ñang naèm treân ñoù, tay naém chuoâi ñao, maét trôïn tröøng nhìn chaøng. Phoù Hoàng Tuyeát ! Dieäp Khai cöôøi, Phoù Hoàng Tuyeát khoâng cöôøi.Haén laïnh luøng thoát: - Ta ñaõ noùi nôùi ngöôi, ñöôøng ngöôi ngöôi ñi ñuöông ta ta ñi ! Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ta coù nghe ngöôi noùi caâu ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát höï moät tieáng: - Theá sao ngöôi coøn ñi tìm ta ? Dieäp Khai cöôøi nheï: - Ai noùi ta ñi tìm ngöôi ? Phoù Hoøng Tuyeát buoâng goïn: - Ta ! Dieäp Khai vaãn giöõ nuï cöôøi, Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Nôi ñaây chæ coù hai ngöôøi, moät ngöôøi soáng vaø moät ngöôøi caây. Haún laø ngöôi khoâng tìm ngöôøi caây ? -348- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Dieäp Khai chôùp maét: - Ngöôi muoán noùi Quan Ñeá ? Phoù Hoøng Tuyeát bóu moâi: - Ta chæ bieát ñoù laø moät ngöôøi caây ! Dieäp Khai thôû ra: - Ta bieát ngöôi khoâng luùc naøo toân kính ngöôøi khaùc, nhöng ít nhaát ngöôi cuõng phaûi toân kính oâng aáy ! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao ? Dieäp Khai ñaùp: - Vì oâng aáy ñaõ thaønh thaàn ! Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi mæa: - Thaàn cuûa ngöôi chöù khoâng phaûi thaán cuûa ta ! Dieäp Khai cau maøy: - Ngöôi khoâng tin thaùnh thaàn ? Phoù Hoøng Tuyeát ñaùp: - Ta khoâng tin haïng ngöôøi ñoù, ta khoâng thaáy laõo coù laøm gì ñaùng cho ta toân kính. Dieäp Khai ñöa lyù luaän: - Ít nhaát oâng ta khoâng ñeå cho Taøo Thaùo mua chuoäc, oâng ta khoâng baøn reû baèng höõu. Phoù Hoâng Tuyeát laéc ñaàu: - Ngöôøi khoâng baùn reû baèng höõu ñaâu phaûi laø ít, naøo chæ moät mình laõo ? Dieäp Khai caûi: - Nhöng ngöôi neân bieát … Phoù Hoàng Tuyeát chaën lôøi: - Ta chæ bieát laø neáu laõo ñöøng quaù cuoàng voïng, quaù töï ñaïi thì nhaø Thuïc Haùn cuõng ñaâu ñeán ñoãi maát quaù sôùm ! Dieäp Khai thôû daøi: - Ta bieát roài, ta bieát taïi sao ngöôi khoâng toân kính oâng ta ! Phoù Hoàng Tuyeát thaûn nhieân: - AØ ! Dieäp Khai tieáp: - Nhöõng ngöôùi khaùc toân kính oâng aáy, coøn ngöôi, baát luaän laøm gì cuõng khaùc -349- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn vôùi moïi ngöôøi ! Phoù Hoàng Tuyeát vuït tung mình leân, rôøi chieác aùn thô, ñaùp xuoáng ñaát böôùc ñi lieàn. Dieäp Khai hoûi: - Ñi nhö vaäy sao ? Phoù Hoàng Tuyeát noùi: - Khoâng khí ôû ñaây oâ tuïc laém, ta khoâng thôû noåi ! Dieäp Khai thôû ra: - Muoán soáng treân coõi ñôøi naøy ñoâi khi cuõng caàn phaûi thôû thöù khoâng khí oâ tuïc. Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: - Ngöôi coù tö töôûng cuûa ngöôi, ta coù cuûa ta, khoâng quan heä gì vôùi nhau ! Dieäp Khai cau maøy: - Cuûa ngöôi nhö theá naøo ? Phoù Hoàng Tuyeát höø laïnh: - Khoâng quan heä gì ñeán ngöôi, ngöôi hoûi maø laøm chi ? Dieäp Khai hoûi: - Chaúng leõ ngöôi khoâng chuaån bò soáng theâm treân coõi ñôøi naøy moät thôøi gian nöõa? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: - Soáng ? Ta leõ töï nhieân mong ta coøn soáng treân ñôøi. Trong ñoù coù ngöôi ? Haén khoâng heà quay ñaàu. Dieäp Khai khoâng troâng ñöôïc maët haén nhöng vaãn troâng thaáy ñoâi tay haén. Ñoâi tay ñoù coù moät ñang ñaët treân ñoác ñao. Hieän giôø thì möôøng töôïng haén muoán boùp naùt ñoác ñao. Duø haén vaän duïng coâng löïc ñeán ñaâu, boùp maïnh ñeán ñaâu, ñoác ñao coù theå naùt nhöng nieàm thoáng khoå cuûa haén vaãn trô trô. Dieäp Khai laåm nhaåm: - Seõ coù moät ngaøy ngöôi phaûi trôû laïi theá giôùi cuûa ta, bôûi ngöôi coøn phaûi soáng, ngöôi khoâng theå khoâng soáng ! Phoù Hoàng Tuyeát möôøng töôïng khoâng nghe caâu noùi ñoù, böôùc ñi luoân. Haén böôùc ñi vôùi caùi daùng keùo leát moät chaân nhö luùc naøo. Duø ñao cuûa haén nhanh leân kieâm cuûa Loä Tieåu Giai nhöng caùi chaân ñoù … Phoù Hoàng Tuyeát ñi xa roài, Dieäp Khai khoâng giöõ haén laïi, maø chaøng cuõng khoâng ñeà caäp ñeán vieäc Loä Tieåu Giai. Bôûi ít nhaát cuõng coøn hôn ba giôø nöõa, chaøng khoâng muoánPhoù Hoàng Tuyeát khaån tröông ngay töû baây giôø, keùo daøi söï khaån tröông ñeán chieàu coù leõ haén phaùt ñieân maát. Hôn theá chaøng ñeán ñaây khoâng phaûi ñeå caûnh baùo Phoù Hoàng Tuyeát, chaøng ñeán laø vì maáy coã quan taøi beân trong -350- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn mieáu. Quan taøi voán môùi, caây môùi, sôn môùi, song qua cuoäc hoûa hoaïn bò khuaân doïn voäi vaøng, coù moät vaøi chieác bò hö haïi phaàn naøo. Dieäp Khai nhaët moät naém ñaù vuïn, ngoài xuoáng baäc theàm, laáy töøng maûnh ñaù choïi vaøo coã quan taøi. Ñaù chaïm vaøo, quan taøi khoâng thì keâu bung bung, quan taøi coù chöùa vaät thì keâu coäp coäp. Quan taøi khoâng thì nhieàu, quan taøi chöùa vaät thì ít. Quan taøi chöùa vaät gì neáu khoâng laø xaùc cheát, neáu laø xaùc cheát thì laø xaùc cuûa nhöõng ai ? Dieäp Khai nghó neáu laø coù xaùc cheát thì quaû laø moät söï höùng thuù. Chaøng böôùc tôùi môû naép quan taøi ra. Xaùc cheát khoâng laø moät söï laï, ñieàu laï laø chaøng nhaän ra caùc xaùc cheát. Tröông Laõo Thöïc, Traàn Ñaïi Quan, Toáng Laõo Töù, Ñinh Laõo Baûn, theâm moät vieân thuû quyû hoï Hoà cuûa moät hieäu côm ôû ñaáu ñöôøng. Dieäp Khai rôø xaùc cheát, nghe laïnh. Ít nhaát hoï cuõng ñaõ cheát hôn nöôøi giôø roài. Laï chöa, hoï cuøng chaøng hoïp maët nhau taïi kyû vieän cuûa Tieâu Bieät Ly chæ môùi hôn vaøi giôø thoâi, laøm theá naøo hoï cheát caùch hôn möôøi giôø ñöôïc ? Coù trôøi môùi hieåu noåi ! Nhöng treân ñôøi chaúng coù bí maät naøo vónh vieãn baûo toaøn !Sôùm muoän gì chaøng cuõng phaûi hieåu ! Baát cöù caùi cheát naøo cuõng coù nguyeân nhaân. Chaøng loâi caùc xaùc cheát ra ngoaøi, quan saùt kyõ tìm thöông tích, roài loâi taát caû ra ñaùm coû raäm phía sau mieáu, boû laïi ñoù. Ñoaïn quay trôû laïi ñaët caùc coã quan taøi ñuùng choã, ñaäy naép y nguyeân nhö chaúng coù ai moù tay vaøo. Xong roài, chaøng phi thaân leân noùc mieáu naèm chôø. Chaøng chôø gì ? Chaøng khoâng phaûi chôø laâu. Töù xa xa treân caùnh ñoàng coû moät kî syõ phi ngöïa ñeán. Kî syõ vaän y phuïc hoa leä, löng guø, ñoù chính laø Kim Boái Ñaø Long Ñinh Caàu Caûnh. Dó nhieân Ñinh Caàu Caûnh khoâng troâng thaáy Dieäp Khai. Ñeán tröôùc cöûa mieáu, ngöïa döøng laïi, laõo xuoáng ñaát nhuùn chaân vöôït qua töôøng, quan saùt ñoáng quan taøi. Khoâng coù gí khaû nghi. Laõo ra ngoaøi nhìn quanh boán phía, khoâng moät boùng ngöôøi. Laõo phoùng hoûa leân, taøi phoùng hoûa cuûa laõo cao nhö laõo laø chuyeân moân phoùng hoûa. Laï thaät, quan taøi do laïo vaát vaû vaän chuyeån ñeán ñaây, roài cuõng chính tay laõo tieâu huûy ñi. Quan taøi chöa duøng ñeán sao laïi ñoát ñi ? Löûa chaùy maïnh, laõo leân ngöïa chay ñi, Dieäp Khai nhaûy xuoáng ñaát lieàn, neáu coøn naèm treân ñoù nöõa laø cheát chaùy luoân. Chaøng trôû veà tieåu traán, trôû veà gaáp. Bôûi ôû ñaây heát höùng thuù roài, veà thò traán may ra seõ gaëp nhieàu caùi hay hay. Huoáng chi côn ñoùi caøo caáu döõ doäi suyùt luûng daï daøy. Ngoâi mieáu Quan Ñeá chaùy ruïi, chaøng ñi xa roài quay ñaàu laïi coøn nhìn thaáy -351- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn khoùi boác cao. Töø thò traán ai ai cuõng thaáy khoùi, hoï khaùo nhau: Taïi sao mieáu Quan Ñeá laïi phaùt hoûa ? Nhaát ñònh laø caùi gaõ coù caùi chaân thoït gaây neân nöõa roài ! Coù ngöôøi thaáy roõ haén ñeán mieáu ! Nhöõng ngöôøi vaây quanh hoûa tröôøng trong ñeâm ñang nghò luaän phaân vaân vì moät cuoäc hoûa hoaïn thöù hai. Trong ñaùm ngöôøi ñoù coù caûTröông Laõo Thöïc, Ñinh Laõo Töù, Traàn Ñaïi Quan. Nhöng Dieäp Khai khoâng ngaïc nhieân khi troâng thaáy hoï. Möôøng töôïng chaøng ñaõ lieäu ñònh hoï coù maët taïi ñaây maëc duø xaùc cuûa hoï ñaõ ñöôïc chaøng giaáu trong ñaùm coû sau mieáu. Nghó laø hoï coøn soáng duø ñaõ cheát. Chaøng chæ laáy laøm laï vì moät ñieàu, ñoù laø söï coù maët cuûa Maõ Phöông Linh. Maõ Phöông Linh thaáy chaøng, bieåu loä thaàn saéc raát kyø quaùi, coù leõ naøng ñaén ño neân goïi chaøng hay khoâng neân goïi. Chaøng böôùc tôùi, mæm cöôøi hoûi: - Coâ nöông maïnh gioûi ! Maõ Phöông Linh caén moâi roài buoâng coäc loác: - Khoâng maïnh gioûi ! Hoâm nay naøng boû aùo hoàng, vaän aùo traéng, maët xanh nhôït nhö oám ñi phaàn naøo. Naøng hoác haùc quaù, möôøng töôïng hai ñeâm roài naøng ñeàu thöùc traéng. Dieäp Khai chôùp maét laïi hoûi: - Tam Laõo Baûn ! Maõ Phöông Linh tröøng maét: - Hoûi laøm gì ? - Tuøy mieäng maø hoûi vaäy maø, coù laøm gì ñaâu ! Maõ Phöông Linh höø moät tieáng: - Khoâng ai möôïn ngöôi hoûi ! Dieäp Khai thôû daøi, cöôøi khoå: - Thì thoâi, taïi haï khoâng hoûi vaäy ! Maõ Phöông Lình gaèn gioïng: - Coøn ta, ta laïi muoán hoûi ngöôi ! Vöøa roài ngöôi ñi ñaâu ? Dieäp Khai vaãn cöôøi: - Taïi haï ñaõ khoâng theå hoûi coâ nöông thì taïi sao coâ nöông laïi muoán hoûi taïi haï? Maõ Phöông Linh laïnh luøng: - Taïi ta cao höùng ! Dieäp Khai ñieàm nhieân: -352- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Taïi haï nghó laø neân noùi cho coâ nöông bieát, nhöng raát tieác vieäc laøm cuûa nam nhaân tuyeät ñoái khoâng theå ñeå cho nöõ nhaân hieåu ! Maõ Phöông Linh caén moâi loä veû giaän: - Haún ngöôi ñaõ laøm vieäc baát löông chi ñoù ! Dieäp Khai tieáp: - Cuõng may taïi haï khoâng quen phoùng hoûa ! Maõ Phöông Linh xì moät tieáng: - Vaäy ngöôøi phoùng hoûa laø ai ? Dieäp Khai chôùp maét: - Coâ nöông ñoaùn thöû xem ! Maõ Phöông Linh thay vì ñaùp, hoûi laïi: - Ngöôi coù gaëp Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ? Dieäp Khai gaát ñaàu: - Ñöông nhieân laø coù ! Maõ Phöông Linh nhìn chaøng : - Luùc naøo ? Dieäp Khai mô maøng: - Hình nhö hoâm qua ! Maõ Phöông Linh tröøng maét roài daäm chaân, töùc uaát ñeán ñoû maët. Traàn Ñaïi Quan vuït noùi: - Chaúng roõ haén coù ñi tìm Tam Laõo Baûn khoâng ? Maõ Phöông Linh cöôøi laïnh: - Haén coù ñi tìm cuõng voâ ích ! Traàn Ñaïi Quan kinh dò: - Taïi sao ? Maõ Phöông Linh ñaùp: - Vì ñeán ta cuõng khoâng bieát ñaâu maø tìm ! Taïi sao Tam Laõo Baûn laïi ñoät nhieân bieán daïng ? Laõo ta ñi ñaâu ? Coù ngöôøi muoán hoûi. Song vöøa luùc ñoù, voù ngöïa vang leân raát gaáp aùt caâu chuyeän cuûa hoï. Ngöôøi cöôõi ngöïa laø moät ñaïi haùn, chöøng nhö laø con ngöôøi coát saét, ñaáu troïc löng traàn, da ñen nhö loâng con oâ chuøy cuûa haén. Khoâng caàm cöông ngöïa, hai tay haén oâm moät caùn côø, caùn to baèng caùi toâ, daøi boán tröôïng. Côø thaúng ñöùng, treân ngoïn caùn moät ngöôøi ñang ñöùng, hai tay chaép sau löng. Ngöïa chaïy nhanh nhöng y khoâng heà nhích ñoäng, vöõng nhö chieác coät troàng. Dieäp Khai ngaång maët nhìn leân, laåm nhaåm: -353- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Ñeán sôùm quaù ! o0o OÂ Maõ Chuøy vaøo traán, ai ai cuõng nhìn, ai ai cuõng kinh ngaïc, ñoàng thôøi haân hoan. Bôûi ai ai cuõng ñaùon ñöôïc ngöôøi ñoù laø ai, ngöôøi ñöùng treân caùn côø. Boãng ngöïa hí leân roài döøng voù. Ngöôøi ñöùng treân caùn côø, kieâu huøng trong chieác aùo ñoû, tay ung dung chaép sau löng hoûi ngöôøi beân döôùi nhöng maët ngaån leân: - Ñeán roài aø ? Ñaïi haùn troïc ñaàu noùi: - Ñeán roài ! Ngöôøi aùo ñoû laïi hoûi: - Coù ai nghinh ñoùn chuùng ta chaêng ? Ñaïi haùn troïc ñaàu ñaùp: - Möôøng töôïng coù maáy ngöôøi ! Ngöôøi aùo ñoû hoûi: - Thuoäc haïng naøo ? Ñaïi haùn troïc ñaàu ñaùp: - Nhö con ngöôøi ñoù, keå cuõng coù haïng ! Ngöôøi ñoù laø ai ? Ngöôøi aùo ñoû gaät ñaàu laåm nhaåm. Hoâm nay khoâng khí deã thôû quaù! Moät thöù khoâng khí raát thuaän tieän cho vieäc gieát ngöôøi. Dieäp Khai mæm cöôøi: - Raát tieác, tröôùc maét chæ coù maáy con chim con gieát ñöôïc neáu muoán gieát, chöù con ngöôøi thì khoâng theå gieát roài ! Ngöôøi aùo ñoû cuoái maët, tröøng maét nhìn xuoáng, ñoâi maét cuûa y vöøa to vöøa ñen vöøa saùng. Y cao gioïng hoûi: - Ngöôi noùi naêng vôùi ai ñoù ? Dieäp Khai ñieàm nhieân: - Vôùi caùc haï ! Ngöôøi aùo ñoû traàm göông maët: - Ngöôi bieát ta laø ai khoâng: Dieäp Khai vaãn cöôøi: - Loä Tieåu Giai, tay gieát ngöôøi khoâng chôùp maét ! Ngöôøi aùo ñoû cöôøi laïnh: - Coù nhaõn löïc ñoù ! Dieäp Khai ñieàm nhieân: -354- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn - Quaù khen ! Ngöôøi aùo ñoû hoûi: - Ngöôi laø ai ? Dieäp Khai ñaùp: - Taïi haï hoï Dieäp. Ngöôøi aùo ñoû tieáp: - Hoï môøi ta ñeán ñaây laø ñeå gieát ngöôøi, coù phaûi laø gieát ngöôi khoâng ? Dieäp Khai laét ñaàu: - Chöøng nhö khoâng phaûi ! Ngöôøi aùo ñoû thôû daøi: - Ñaùng tieác ! Dieäp Khai cuõng thôû daøi: - Ñaùng tieác thaät ! Ngöôøi aùo ñoû höø moät tieáng: - Ngöôi tieác caùi gì: Dieäp Khai ñaùp: - Ñaùng tieác vieäc phaûi tieác ! Ngöôøi aùo ñoû tieáp: - Ta gieát keû kia xong trôû laïi gieát ngöôi, coù ñöôïc khoâng ? Dieäp Khai gaät ñaàu: - Ñöôïc laém ! Ngöôøi aùo ñoû ngaång maët leân bóu moâi: - Haén ñaùng gheùt quaù ! Ai cho raèng haén coù haïng quaû laø ngöôøi ñoù ñui caû ñoâi maét! Ñaïi haùn troïc ñaàu ñaùp: - Tieåu nhaân ñui caû ñoâi maét ! Ngöôøi aùo ñoû caát tieáng hoûi: - ÔÛû ñaây coù ai hoï Traàn khoâng ? Traàn Ñaïi Quan böôùc tôùi voøng tay chaøo: - Taïi haï. Ngöôøi aùo ñoû laïi hoûi: - Ngöôi tìm ta ñeå gieát ngöôøi phaûi khoâng ? Traàn Ñaïi Quan cöôøi vuoát: - Loä ñaïi hieäp ñeán sôùm moät chuùt, keû ñoù chöa coù maët taïi ñaây. -355- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn Ngöôøi aùo ñoû traàm göông maët: - Ñi goïi haén ñi, ta khoâng coù thôøi gian ôû ñaây chôø haén ! Noùi nhö theá chaúng khaùc naøo cho raèng ai cheát döôùi löôõi kieâm cuaû y keû ñoù vinh haïnh laém. Cho neân keû ñoù phaûi chöïc chôø y ñeán ñeå tieáp nhaän caùi vinh haïnh ñöôïc cheát döôùi tay y.Traàn Ñaïi Quan nghe y noùi theá, dôû khoùc dôû cöôøi, chæ bieát vuoát ve: - Loä ñaïi hieäp ñaõ ñeán ñaây thì cuõng neân xuoáng döôùi naøy ngoài nghæ moät chuùt! Ngöôøi aùo ñoû laïnh luøng: - ÔÛ treân ñaây ta thaáy maùt meû hôn ! Boãng moät tieáng raéc vang leân, caùn côø to baèng caùi toâ gaõy laøm hai ñoaïn. Ngöôøi aùo ñoû ñaõ dang hai caùnh tay, taø aùo oáng tay phoàng to, y töø töø ñaùp xuoáng troâng nhö con dôi maøu ñoû. Nhöõng ngöôøi hieän dieän nhìn traân troái, ai ai cuõng thaùn phuïc. Maõ Phöông Linh voã tay, keâu leân: - Khinh coâng tuyeät dieäu ! Ngöôøi aùo ñoû ñaõ ñaùp xuoáng tröôùc maët naøng, y tröøng maét quaùt hoûi: - Ngöôi laø ai ? Ñoâi maét ñoù coù söùc huùt laï luøng. Maõ Phöông Linh ñoû maët, cuoái ñaàu ñaùp: - Ta hoï Maõ. Moät tieáng bình vang leân, ñoïan caùn côø gaõy vuùt leân cao baây giôø môùi rôi xuoáng, thoaït tieân rôùt truùng maùi nhaø, noù laên vaø saép rôùt xuoáng ñaàu moät soá ngöôøi beân döôùi. Ñaïi haùn troïc ñaàu voït mình tôùi, duøng ñaàu troïc höùng ñoaïn goã haát maïnh leân. Ñoaïn goã baén trôû laïi treân khoâng, uoáng caàu voàng bay luoân ra phía sau nhaø, bay vöïôt boán naêm tröôïng. Maõ Phöông Linh mæm cöôøi: - Caùi ñaàu cuûa gaõ ñoù cöùng thaät ! Ngöôøi aùo ñoû noùi: - Ñaàu cuûa ngöôi neân cöùng nhö vaäy môùi phaûi ! Maõ Phöông Linh chôùp maét: - Taïi sao ? Ngöôøi aùo ñoû traàm giong: - Bôûi vì coøn moät ñoïan caùn côø vaø khuùc goã ñoù seõ giaùng xuoáng ñaàu ngöôi ! Maõ Phöông Linh giaät mình, vöøa theïn vöøa noåi giaän. Ngöôøi aùo ñoû tieáp: - Vöøa troâng thaáy ngöôi thì ta bieát ngay ngöôi laø keû phaù hoaïi. Troø quyû vöøa roài chính ngöôi laøm ra chöù chaúng phaûi ai khaùc. Saün chieác roi ngöïa trong tay Maõ Phöông Linh vuùt sang ngöôøi aùo ñoû lieàn. Ngöôøi aùo ñoû vöôn tay, ñaàu roi naèm goïn trong loøng baøn tay y. Y giaät tay, Maõ Phöông Linh chuùi nhuûi tôùi. Möôïn trôùn ñoù Maõ Phöông Linh löôùt ngang -356- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaân Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaïn qua, ñoàng thôøi vung tay kia taùt vaøo maët y. Ngöôøi aùo ñoû duøng luoân tay coøn laïi cuïp coå tay naøng. Naøng ñoû maët heùt: - Buoâng ra ! Ngöôøi aùo ñoû laéc ñaàu: - Khoâng buoâng ! Maõ Phöông Linh tru treùo: - Ngöôi muoán gì ? Ngöôøi aùo ñoû tieáp: - Quyø xuoáng, cuoái ñaàu ba löôït, boø hai voøng ta seõ tha cho ! Maõ Phöôngh Linh rít leân: - Ñöøng mong ! Ngöôøi aùo ñoû cöôøi mæa: - Theá ngöôi cuõng ñöøng mong ! Maõ Phöông Linh goïi to: - Hoï Dieäp kia, chaúng leõ ngöôi cheát roài ? Dieäp Khai thôû daøi: - ÔÛ ñaây coù ngöôøi cheát nhöng khoâng phaûi taïi haï. Maõ Phöông Linh gaét: - Theá sao ngöôi khoâng laøm gì caû ? Dieäp Khai mæm cöôøi, ngaång maët höôùng leân maùi nhaø, noùi: - Caùc haï ñaõ chaët gaõy caùn côø sao laïi ñeå cho ngöôøi khaùc chòu toäi ? Ai ai cuõng nhìn leân maùi nhaø. Treân ñoù coù gì ñaâu, khoâng moät boùng ma, ñöøng noùi laø boùng ngöôøi ! Boãng moät tieáng “ taùch “ kheõ vang leân, töø treân noùc nhaø bay xuoáng moät caùi xaùc ñaäu phoäng. Roài moät tieáng nöõa vang leân, moät khoanh troøn voû queá bay xuoáng. Ngöôøi aùo ñoû bieán saéc maët, nghieàn raêng, gaèn gioïng: - Cöù nhö laø coù quyû hieän ! Ñaïi haùn troïc ñaàu gaät ñaàu. Chôït haén heùt leân moät tieáng lôùn, nhaûy cao baûy thöôùc, tung ñoïan caùn côø coøn laïi trong tay moät voøng, ñaäp xuoáng ñænh nhaø, gioù rít vuø vuø. Ai cuõng ñinh ninh noùc nhaø phaûi vôõ, ngoâi nhaø seõ ñoå theo. Ngôø ñaâu moät veät saùng xanh nhaït töø phía sau xeït tôùi, ñoaïn caùn côø gaõy moät laàn nöõa, phaàn coøn laïi nôi tay cuûa ñaïi haùn ngaén laïi moät phaàn. Cuù ñaäp ñoù cuûa ñaïi haùn trôû thaùnh voâ ích, chính haén bò haát vaêng ngöôïc laïi, rôi xuoáng ñaát ngaõ nhaøo. Ñoaïn caùn côø cuoái cuøng trong tay haén vaêng leân, bay voøng ra phía sau nhaø. Veät saùng xanh nhaït laïi loùe leân. Ñoaïn caùn côø coøn laïi ñoä ba thöôùc, bò chaët thaønh baûy taùm khuùc ngaén, rôi xuoáng ñaát. Dieäp Khai khen: -357- Typed by Baïch Y Tieân nöõ Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2