Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 4

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

100
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 4

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG BOÁN PHAÙCH TAÙN HOÀN PHI L eä maùu lai laùng! Vaàng traêng nhaït saùng! Ngaøn ngöïa hí vang, ngöôøi ñoaïn traøng! Giöõa voøng trôøi ñaát, coù aâm thanh naøo bi ñaùt nhaát? Khoâng phaûi tieáng vöôïn huù treân ñænh non vu, khoâng phaûi tieáng quyû khoùc ma reân taïi vuøng moä ñòa. Ñoù laø tieángngaøn ngöïa hí thaûm giöõa vuøng hoang vaéng, trong baàu trôøi ñeâm laïnh leõo, aâm traàm! Ngöôøi ta khoân ghình dung ñöôïc aâm thanh ñoù bôûi raát ít ngöôøi coù dòp nghe ñeán. Caùi gì ñaõ xaûy ra. Ngaøn vaïn ngöïa hí vang theâ thaûm ñoàng thôøi laø moät söï kieân hi höõu! Maø laïi hí thaûm giöõa ñeâm tröôøng coù taêng nhaït laïnh, coù gioù vi vu. Ai nghe aâm thanh ñoù maø chaúng moïc oác, söûng loâng? Hoà khoâng bay? Phaùch chaúng maát! o0o Nôi phía Taây, coù maáy daõy taøu ngöïa, ngöïa taïi taøu thuoäc loaïi quyù, ngaøn tuyeån traêm, traêm hoïc chuïc, chuïc choïn moät. Moãi con trò giaù lieân thaønh. Roài baây giôø, loaïi ngöïa ñoù vaãn ñoû, maùu töø trong taøu chaûy ra, muøi tanh cuûa maùu xoâng noàng naëc. Ai ai cuõng noân möûa, rieâng Vaïn Maõ Ñöôøng chuû khoâng noân möûa! Ñöùng caïnh gioøng maùu ngöïa chaûy töø trong taøu ra, y laëng ngöôøi hoàn chôi vôi, phaùchl aïc loõng taän phöông trôøi xa! Coâng Toân Ñoaïn oâm thaân caây tröôùc taøu ngöïa, oâm cöùng nhö sôï caây bay ñi, ngöôøi cuûa haén rung maïnh, caây rung theo, laù vaøng treân taøng caây ñoå xuoáng, laù vaøng ñaùp treân maùu hoàng. Dieäp Khai ñeán nôi, nhìn qua caûnh töôïng, khoâng caàn hoûi cuõng bieát vieäc gì ñaõ xaûy ra. Maø chaúng ñôïi gì chaøng môùi hieáu ñöôïc söï tình, ai coù con maét, troâng qua cuïc tröôøng, cuõng hieåu ñöôïc nhö chaøng. Coù con maét, troâng söï tình taát hieåu. -89- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Coù con tim, troâng söï tình taát phaûi xuùc ñoäng boài hoài, vaø khoâng ai muoán nhìn laâu thaûm traïng ñoù. Khoâng nôõ nhìn laâu, sao laïi coù ngöôøi nhaãn taâm chaët lìa ñaàu ngöïa. Chaët ñaàu ngöïa, xem ra coøn taøn aùc hôn chaët ñaàu ngöôøi! Bôûi ngöïa khoâng laø keû thuø, thì ñoäng cô naøo thuùc ñaåy phaûi xuoáng tay! Dieäp Khai thôû daøi , quay ñaàu laïi, thaáy Moä Dung Minh Chaâu ñöùngngoaøi xa, ñang oùi möûa. Phi Thieân Tri Thuø maët bieán saécnhö cheát, moà hoâi laïnh ñoå öôùt ñaàu, öôùt maët . Phoù Hoàng Tuyeát ñöùng trong boùng toái, caùch xa xa tay vaãn ñaët nôi chuoâi ñao, voû ñao vung, chôùp chôùp. Coâng Toân Ñoaïn baát thình lình buoâng thaân caây, voït mình tôùi tröôùc maët chaøng heùt: -Tuoát ñao cuûa caùc haï ra khoûi voû! Phoù Hoàng Tuyeát ñieàm nhieân : -Hieän taïi ñaâu phaûi luùc tuoát ñao? Coâng Toân Ñoaïn cao gioïng : -Hieän taïi laø ñuùng luùc ñeå baït ñao! Taïi haï muoán xem thanh ñao coù daáy maùu hay khoâng? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : -Ñao naøy khoâng phaûi ñeå cho thieân haï xem! Coâng Toân Ñoaïn höø moät tieáng : -Phaûi nhö theá naøo caùc haï môùi chòu ruùt noù ra khoûi voû? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng : -Chæ coù moät lyù do khieán taïi haï baït ñao maø thoâi! Coâng Toân Ñoaïn traàm gioïng : -Lyù do gì? Saùt nhaân? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : -Caàn phaûi xem ngöôøi bò gieát laø ai, neáu khoâng ñuùng laø ngöôøi taïi haï muoán gieát, thì chaúngbao giôø taïi haï ruùt ñao. Bình sanh taïi haï chæ gieát ba haïng ngöôøi, neáu caàn gieát! Coâng Toân Ñoaïn quaùt : -Ba haïng naøo? -90- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp luoân : -Cöøu nhaân! Tieåu nhaân vaø… Coâng Toân Ñoaïn laïi quaùt : -Vaø haïng thöù ba laø haïng naøo? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng nhìn haén, laïnh luøng tieáp : -Vaø haïng ngöôøi nhö caùc haï, cöù böùc baùch taïi haï phaûi baït ñao! Coâng Toân Ñoaïn ngöûa maët leân khoâng, baät cöôøi roøn. Cöôøi cuoàng daïi moät luùc, haén thoát : -Hay! Hay gheâ! Chính taïi haï ñang chôø caùc haï noùi ra caâu ñoù!… Haén voán ñaët tay nôi chuoâi baïc cuûa thanh loan ñao. Ñang cöôøi, haén naém chaët chuoâi ñao roài. Phoù Hoàng Tuyeát saùng maét leân tôï hoà y mong öôùc töø laâu caùi cöû ñoäng ñoù cuûa ñoái töôïng. Ñoät nhieân, töø xa xa, tieáng ca vang voïng ñeán : Trôøi meânh mang, Ñaát theâng thang, Ñaát ngaäp maùu, maûnh traêng môø. Ñeâm traêng môø, gioù loäng gieát ngöôøi. Vaïn ngöïa hí thaûm, ngöôøi ñoaïn tröôøng! Coâng Toân Ñoaïn bieán saéc maët, boãng nhieân ñöa tay leân cao, vöøa vaãy vöøa goïi : -Theo gaáp! Haén vöøa bay mình ñi, töø trong boùng toái, maáy möôi boù ñuoác vuït chaùy saùng, ñuoác chaùy soi roõ boán beà, taùm phía, bao quanh moät khoaûng roäng. Vaân Taïi Thieân chôùp ñoâi caùnh tay, söû duïng ngay boä phaùp Baùt Boä Saám Thieân Tung Vaân, chæ qua vaøi caùi nhaûy, gaõ ñaõ caùch xa cuïc tröôøng treân 20 tröôïng! Dieäp Khai thôû daøi laåm nhaåm : -Quaû khoâng hoå vôùi caùi hieäu vaân Trung Phi Haïc! Thuaät khinh coâng cao dieäu khoâng töôûng noåi! Chaøng möôøng töôïng töï thoát vôùi mình maø cuõng möôøng töôïng thoát vôùi Phoù Hoàng Tuyeát. Song, khi chaøng quay ñaàu laïi, thì phaùt hieän ra Phoù Hoàng Tuyeát ñaõ maát daïng, chaúng roõ y li khai töø luùc naøo. -91- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n o0o Maùu baét ñaàu hoaùnh laïi, daàn daàn bieán sang maøu ñen, maùu khoâng coøn löu ñoängnöõa. Aùnh löûa xa daàn, xa daàn. Coøn laïi moät mình, Dieäp Khai laïi daõy taøu ngöïa. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû, Hoa Maõn Thieân, Moä Dung Minh Chaâu… nhöõng ngöôøi ñoù bieán maát trong ñeâm toái. Nuï cöôøi töø töø nôû nôi khoeù mieäng, chaøng laåm nhaåm : -Thuù vò thaät! Thuù quaù chöøng, khoâng ngöôøi naøo chaúng gaây caùi thuù cao ñoä nôi ta. o0o Sao trôøi baét ñaàu thöa daàn, treân ñoàng coû, aùnh löûa laäp loeø, nhö ñeøn ngö thuyeàn göõa bieån di ñoäng, chaäp chôøn. Ngoïn thieân ñaêng tröôùc Vaïn Maõ Ñöôøng vaãn coøn chaùy saùng. Dieäp Khai chaép tay sau löng, töø töø böôùc ñi, höôùng veà ngoïn thieân ñaêng, vöôït qua coät côø, ñi luoân ra caùnh ñoàng hoang, ung dung, nhaøn taûn. Boãng tieáng voù ngöïa cuøng tieáng luïc laïc vang leân, roài moät con ngöïa boãng töø trong maøn ñeâm, xuaát hieän tröôùc maét chaøng caùch xa xa. Ngöïa phi nhanh, thoaùng maét ñaõ ñeán gaàn. Ngöïa, laø yeân chi maõ, kî só laø nöõ lang chaøng ñaõ gaëp moät laàn vaøo buoåi saùng hoâm qua. Thuaät kî maõ cuûa naøng tuyeät dieäu. Ngöïa ñeán nôi, nöõ lang heùt moät tieáng, ngöïa döøng hai voù tröôùc, nhaác boãng hai voù sauñoàng thôøi nöõ lang ñöùng leân, khi ngöïa truï boä vöõng vaøng, naøng ngoài xuoáng, vöõng vaøng. Nhaän ra ngöôøi cuõ roài, Dieäp Khai mæm cöôøi : -Baø coâ ôi! Baø coâ coøn soáng ñaáy aø! Thaät khoù maø gaëp laïi baø nhö theá naøy! Haân haïnh cho taïi haï quaù chöøng! Maõ Phöông Linh tröøng maét nhìn chaøng, cöôøi laïnh, hoûi : -Ngöôi chöa cheát sao? Hay ñaõ cheát thaønh quyû hieän veà treâu côït ta? Roài naøng gaét : -Thieân haï ñaõ ñi heát roài, sao ngöôi chöa ñi theo hoï? Dieäp Khai vaãn cöôøi : -92- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Chöa thaáy laïi dung nhan cuûa Maõ tieåu thô, t5ai haï loøng naøo ñaønh boû maø ñi? Maõ Phöông Linh maéng : -Ñoà leûo meùp! Ta ñaäp cheát cho xem! Aên noùi löu manh quaù! Ngoïn roi daøi vuùt leân, roài hoaønh voøng troøn xuoáng, queùt ngang hoâng dieäp Khai. Chaøng mæm cöôøi ñaùp : -Löu manh khoù cheát laém tieåu thô ôi! Coù ñaùnh cuõng voâ ích thoâi! Vôùi thaân phaùp cöïc kyø linh dieäu chaøng laùch mình, khi ngoïn roi queùt ngang qua choã chaøng ñöùng, thì chaøng ñaõ bay leân löng ngöïa, ngoài saùt phía sau Maõ Phöông Linh. Maõ Phöông Linh vöøa maéng vöøa thuùc caùnh choû, nhöng caùnh choû chöa chaïm tôùi Dieäp Khai thì caùnh tay naøng ñaõ bò chaøng naém cöùng. Roài chaøng thoát: -Ñeâm saâu traêng môø taïi haï laïc ñöôøng, nhôø coâ nöông ñöa veà choã cuõ. Coù ñöôïc khoâng? Maõ Phöông Linh nghieán raêng, caêm haän : -Ñöa ngöôi veà coõi cheát thì coù! Coøn caùnh choûkia, naøng thuùc ngöôïc laïi luoân. Nhö laàn tröôùc caùnh tay naøng cuõng bò naém cöùng, hai caùnh tay bò naém cöùng thì toaøn thaân cuõng cöùng luoân, naøng hoaøn toaøn bò cheá ngöï. Roài hôi thôû nheø nheï pheàu phaøo nôi gaùy cuûa naøng, hôi thôû voøng qua gaùy môn man ñoâi maù öûng hoàng cuûa naøng. Laàn ñaàu tieân naøng ngöûi caùi hôi höôùm cuûa nam nhaân, laàn ñaàu tieân naøng nghe rôïn ngöôøi caùch laï, moät thöù rôïn gaùy khoaùi traù… Caøng khoaùi traù hôn, naøng nghe nhoät nhoät ôû coå, ôû maù, hôi thôû cuûa Dieäp Khai laøm maáy sôïi toùc cuûa naøng phaát phô, phaát phô, phôi leân laøn da mòn. Bình sanh naøng môùi coù caùi caûm giaùc laï naøy! Trong khi ñoù con yeân chi maõ cöù böôùc ñeàu, töø töø tieán tôùi. Löûa phía tröôùc, caùch xa xa, vaãn chao chao, di ñoäng gioù thu laïnh thænh thoaûng löôùt qua, vi vu beân tai. Nhöng Maõ Phöông Linh khoâng nghe laïnh. Naøng caén moâi roài rít hôøn : -Buoâng tay ra khoâng teân löu manh? -93- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai ñaùp : -Löu manh khoâng buoâng! Maõ Phöông Linh maéng, ñoøi la leân. Dieäp Khai khoâng ngaùn, traùi laïi coøn thaùch thöùc. Laï thay, Maõ Phöông Linh vaãn maéng, nhöng gioïng maéng dòu daøng quaù, eâm aùi quaù. Moät loái maéng yeáu! Taïi sao naøng laïi duøng caùi loái maéng yeâu? Dieäp Khai thoát : -Coâ nöông khoâng keâu la ñaâu! Taïi haï bieát maø. Duø coâ nöông coù keâu la cuõng chaúng ma naøo nghe loït . Maõ Phöông Linh gaét : -Ngöôi töôûng laøm gì ta? Dieäp Khai cöôøi nheï : -Taïi haï khoâng töôûng laøm gì caû! Chaøng tieáp : -Coâ nöông xem kìa, traêng treo môø laïnh, ñeâm hoang giöõa ñoàng bao la, gioù thu vôøn, coû uoán mình ñôïi soùng, taïi haï laø moät laõng töû leâ goùt khaép boán phöông trôøi, raát ít coù dòp keà caän myõ nhaân trong khung caûnh neân thô theá naøy. Taïi haï coøn töôûng laøm gì hôn laø höôûng thuï? Maõ Phöông Linh toan maéng,nhöng laïi daèn loøng, vì daèn loøng neân tim ñaäp roän hôn nhòp thöôøng. Dieäp Khai taëc löôõi : -Tim coâ nöông ñaäp ñoù! Maõ Phöông Linh gaét : -Tim khoâng ñaäp thì laøm sao soáng ñöôïc? Dieäp Khai ñieàm nhieân : -Nhöng noù ñaäp maïnh quaù, coâ nöông! Maõ Phöông Linh quaùt : -Ta… Dieäp Khai chaän lôøi : -Thöïc ra thì coâ nöông khoûi phaûi noùi, bôûi taïi haï ñaõ bieát yù trí cuûa con tim coâ nöông! Taïi haï bieát taïi sao noù ñaäp gaáp, noù muoán noùi gì. -94- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Maõ Phöông Linh höø moät tieáng : -AÏ? Dieäp Khai tieáp : -Taïi haï bieát, coâ nöông raát öa thích taïi haï, duø moãi laàn gaëp nhau laø moãi laàn maéng ñaäm, coâ nöông caøng maéng ñaäm, laø caøng chöùng toû khoâng gheùt boû gì taïi haï! Döøng laïi moät chuùt chaøng tieáp : -Giôø ñaây coâ nöông döøng ngöïa, döøngngöïa cho taïi haï leân löngngöïa, taïi haï leân ngöïa roài, coâ nöông laïi khoâng keàm noù, cöù ñeå cho noù böôùc ñi! Maõ Phöông Linh traàm gioïng : -Chöù ngöôi baûo ta phaûi laøm sao? Dieäp Khai ñaùp : -Coâ nöông naït moät tieáng, con ngöïa teù haát nhaøo taïi haï! Maõ Phöông Linh mæm cöôøi : -Ña taï ngöôi ñeà tænh ta! Naøng naït moät tieáng lôùn. Con ngöïa choàm hai voù tröôùc, ñöùng thaúng hai chaân sau. Dieäp Khai, tuoät theo löng ngöïa, rôi xuoáng ñaát, naèm thaúng ngöûa. Maõ Phöông Linh cuõng rôi theo, rôùt ngay loøng chaøng. Roài con ngöïa haï voù tröôùc xuoáng, phoùng chaïy lieàn. Dieäp Khai thôû daøi , laåm nhaåm : -Taïi haï queân ñeà tænh coâ nöông moät ñieàu, laø taïi haï rôi xuoáng, coâ nöông cuõng rôi theo! Ñaùng tieác! Ñaùng tieác! Maõ Phöông Linh caêm haän : -Ngöôi ñuùng laø moät gaõ löu manh, moät teân cuøng löu heøn maït, moät teân ñaïi voâ laïi… Dieäp Khai ñieàm nhieân : -Nhöng laø moät teân voâ laïi ñaùng yeâu, phaûi khoâng coâ nöông? Maõ Phöông Linh höø moät tieáng : -Ngöôi coøn laø moät teân maët daày, maøy daïn, moät teân trô treõn voâ duyeân! Boãng naøng baät cöôøi saèng saëc. Maët naøng öûng hoàng leân. Khung caûnh trôøi thu, caùi laïnh khoâng ngaên chaän xuaân tình boác maïnh. -95- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Xuaân tình boác, cuøng vôùi traøng cöôøi. Cöôøi nhö theá laø heát giaän, naèm trong loøngmoät nam nhaân, thieáu nöõ khoâng giaän, caùi ñoù coù nghóa nhö theá naøo? Naøng nhaän thaáy, Dieäp Khai khoâng coøn ñaùng gheùt nöõa. Naøng nheï buoâng tieáng thôû daøi, roài thoát : -Maãu ngöôøi nhö ngöôi, ta chöa töøng thaáy! Dieäp Khai ñaùp : -Bôûi raát ít ngöôøi thuoäc maãu cuûa taïi haï. Maõ Phöông Linh hoûi : -Vôùi caùc nöõ nhaân khaùc ngöôi coù ñoái xöû vôùi hoï nhö vaäy khoâng? Dieäp Khai mæm cöôøi: -Neáu vôùi moãi nöõ nhaân taïi haï ñeàu ñoái xöû nhö vaäy, thì caùi ñaàu cuûa taïi haï haún ñaõ bò ñaùnh nieång qua moät beân töø laâu roài, duø khoâng cheát cuõng mang taät nieång ñaàu suoát ñôøi! Maõ Phöông Linh caén maïnh moâi, höø moät tieáng hoûi : -Ngöôi cho raèng ta khoâng theå ñaùnh ngöôi nieång ñaàu? Dieäp Khai laéc ñaàu : -Chaéc chaén laø khoâng! Maõ Phöông Linh laïi höø moät tieáng : -Thì ngöôi haõy buoâng ta ñi! Xem ta coù theå ñaùnh ngöôøi hay khoâng? Dieäp Khai buoâng tay. Laäp töùc, naøng xoay ngöôøi, ñöa tay leân cao, trong caùi daùng taùt maïnh. Nhöng baøn tay ñöa leân xem naëng laém , luùc haï xuoáng, laïi nheï nhaøng. Moät tieáng chaùch vang kheõ, tôï hoà naøng ñaäp con muoãi ñang ñaäu nôi maù chaøng. Dieäp Khai môû to maét, nhìn naøng. Trong boùng ñeâm, maét naøng loeù saùng hôn hai vì sao. Naøng töø töø cuùi ñaàu, thaáp gioïng thoát : -Ta … ta teân laø … Maõ Phöông Linh! Dieäp Khai thaûn nhieân : -Taïi haï bieát roài! Maõ Phöông Linh troá maét : -Ngöôi bieát? -96- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai gaät ñaàu : -Tieâu ñaïi thuùc coù noùi vôùi taïi haï! Maõ Phöông Linh thoaùng ñoû maët , cöôøi moät tieáng, noùi tieáp : -Coøn ngöôi, ta bieát ngöôi teân laø Dieäp Khai. Dieäp Khai gaät ñaàu : -Taïi haï bieát, theá naøo coâ nöông cuõng tra cöùu teân taïi haï! Maõ Phöông Linh cuùi ñaàu thaáp hôn moät chuùt . Qua moät luùc laâu, naøng laïi ñöùng leân, nhìn maûnh traêng cheách saâu veà phía Taây, nheï gioïng noùi : -Ta… ta phaûi trôû veà! Dieäp Khai baát ñoäng baát ngoân, naøng muoán veà cöù veà, muoán ôû cöù ôû, chaøng khoâng ngaên caûn, khoâng ñuoåi xua. Maõ Phöông Linh quay mình ñònh böôùc ñi, song chöa böôùc, roài naøng hoûi : -Ngöôi chuaån bò luùc naøo ra ñi? Dieäp Khai coøn naêm ngöûa taïi choã, laâu laémmôùi ñaùp : -Taïi haï khoâng ñi! Taïi haï chôø coâ nöông! Maõ Phöông Linh cau maøy : -Chôø ta? Dieäp Khai ñaùp : -Voâ luaän taïi haï ôû bao laâu, Tieâu ñaïi thuùc cuûa coâ nöông cuõng khoâng ñuoåi xoâ taïi haï! Maõ Phöông Linh quay ñaàu nhìn chaøng, ñieåm moät nuï cöôøi roài tung mình böôùc ñi nhö con eùn lieäng. o0o Dieäp Khai vaãn coøn naèm taïi choã, chôø thaùi döông leân, luùc ñoù chaøng môùi ñöùng daäy, nhaém höôùng ngoïn côø maø ñi. Coå chaøng khoâ nhö chaùy, vöøa ñi chaøng cöøa heù mieäng hôùp söông gío laïnhcho dòu söùc noùng nôi mình. Chaøng veà ñeán coång. Nôi coång coù hai ngöôøi möôøng töôïng chôø chaøng veà. Trong hai ngöôøi ñoù chaøng nhaän ra Vaân Taïi Thieân lieàn, coøn ngöôøi kia, chaøng chöa kòp nhìn ñeán, laø quay mình chaïy vaøo Vaïn Maõ Ñöôøng. -97- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai ñieåm moät nuï cöôøi vaãy tay chaøo : -Sôùm gheâ! Vaân Taïi Thieân traàm göông maët, nhaït gioïng ñaùp : -Sôùm laém! Dieäp Khai laïi hoûi : -Tam laõo baûn coøn nguû chöù? Vaân Taïi Thieân laéc ñaàu : -Ñang ôû taïi ñaïi saûnh khaùch saïn chôø caùc haï, moïi ngöôøi ñeàu coù maët taïi ñoù! Vaøo khaùch saûnh, Dieäp Khai ñaûo maét nhìn quanh, taáhy ai ai cuõng khoaùc boä maët traàm traàm. Tröôùc maët hoï coù thöùc ñieåm taâm, song chöa ai caàm ñeán ñaõu, muoãng. Laïc Laïc Sôn nghoeûo ñaàu xuoáng meùp baøn, chöøng nhö coøn say. Dieäp Khai cöôøi nheï, vaãy tay chaøo taäp theå : -Caùc vò thöùc sôùm quaù! Khoâng ai ñaùp. Nhöng ai ai cuõng nhìn chaøng, aùnh maét vöøa laïnh vöøa kyø quaùi. Phoù Hoàng Tuyeát vaãn nhö luùc naøo, cuùi ñaàu, nhìn baøn tay ñaët nôi chuoâi ñao. Taïi baøn coù chieác gheá boû troáng, tröôùc gheá, coù saün cheùn ñuõa muoãng. Dieäp Khai ngoài xuoáng gheá ñoù. Chaøng muùc chaùo, thaûn nhieân aên, aên moät cheùn, boùc voû moät hoät gaø, aên xong moät quaû tröùng, laïi muùc chaùo. Chaøng aên moät hôi ba cheùn chaùo, ba quaû tröùng. Khi chaøng buoâng ñuõa, muoãng, Vaïn Maõ Ñöôøng chuû töø töø thoát : Baây giôø thì khoâng coøn sôùm nöõa ñoù! Dieäp Khai gaät ñaàu : -Heát sôùm roài! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû baét ñaàu hoûi cung : -Ñeâm qua, sau canh tö, ai ai cuõng coù maët taïi phoøng. Coøn caùc haï? Dieäp Khai ñaùp : -Taïi haï thì khoâng! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi : -98- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Caùc haï ôû ñaâu? Dieäp Khai mæm cöôøi : -Taïi haï khoâng nguû ñöôïc, neân rôøi phoøng ñi hoang, khoâng ngôø ñi maõi ñeán trôøi saùng! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi : -Coù ai chöùng minh cho khoâng? Dieäp Khai cöôøi nheï : -Taïi sao laïi phaûi coù ngöôøi chöùng minh? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû quaéc ñoâi maét saùng nhö ñao, gaèn töøng tieáng : -Taïi vì coù ngöôøi muoán ñoøi laïi 13 sanh maïng! Dieäp Khai cau maøy : -Möôøi ba sanh maïng? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû chaàm chaäm gaät ñaàu : -Möôøi ba nhaùt ñao, 13 maïng ngöôøi! Ñao cöïc saéc! Dieäp Khai hoûi : -Chaúng leõ, sau canh tö, coù 13 ngöôøi cheát vì ñao? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû caêm hôøn : -Phaûi! 13 ngöôøi cheát do moät ngöôøi gieát! 13 chieác ñaàu lìa khoûi xaùc! Dieäp Khai thôû daøi : -Choù ngöïa, voâ côù! Ngöôøi cuõng voâ côù! Keû naøo ñoù haï thuû ñoaïn cay ñoäc thaät! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû nhìn vaøo maët chaøng hoûi : -Chaúng leõ caùc haï khoâng hay bieát vieäc ñoù? Dieäp Khai ñaùp goïn : -Khoâng heà hay bieát! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñoät nhieân vöôn tay. Dieäp Khai troâng thaáy moät thanh ñao nôi tay y. ñao chôùp saùng, saéc beùn voâ cuøng. Nhìn löôõi ñao, Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi : -Caùc haï thaáy thanh ñao naøy nhö theá naøo? Dieäp Khai ñaùp : -99- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Raát toát! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cöôøi gaèn ; -Neáu ñao khoâng toát thì 13 chieác ñaàu laøm gì rôi ruïng? Chôït, y quaéc maét nhìn chaøng, cao gioïng hoûi : -Thanh ñao naøy, chaúng leõ caùc haï chöa heà thaáy? Dieäp Khai laéc ñaàu : -Chöa heà! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi : -Caùc haï coù bieát thanh ñao naøy naèm taïi ñaâu chaêng? Dieäp Khai laïi laéc ñaàu : -Khoâng bieát! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû buoâng maïnh : -Döôùi ñaát, ngay choã gieát ngöôøi! Dieäp Khai troá maét : -Döôùi ñaát? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp : -Hung thuû gieát ngöôøi xong, choân ñao döôùi ñaát, raát tieác haén voäi vaøng khoâng laáp kín hoá, neân deã bò phaùt hieän. Dieäp Khai cau maøy : -Thanh ñao quyù nhö vaäy, sao laïi ñem choân? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cöôøi laïnh : -Coù leõ vì hung thuû laø ngöôøi khoâng bao giôø mang ñao! Dieäp Khai hôi söõng sôø. Boãng, chaøng phaù leân cöôøi, roài laéc laéc chieác ñaàu, noùi : -Hay laø Ñöôøng chuû cho raèng thanh ñao ñoù laø vaät cuûa taïi haï? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laïnh luøng : -Neáu caùc haï laø boån ñöôøng, caùc haï seõ nghó laøm sao? Dieäp Khai thoát : -Nhöng taïi haï khoâng phaûi laø Ñöôøng chuû! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp : -100- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Ñeâm qua, sau canh tö, Laïc tieân sinh, Moä Dung coâng töû, Phoù coâng töû vaø vò nhaân huynh Phi Thieân, ai ai cuõng trôû veà phoøng, vieäc ñoù coù baèng côù haún hoøi! Dieäp Khai thoát : -Sôû dó theá, vuï aùn gieát ngöôøi, khoâng phaûi do hoï gaây neân! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû chôùp maét saùng ngôøi, cao gioïng tieáp : -Coøn caùc haï? Ñeâm qua sau canh tö, caùc haï ôû ñaâu? Coù ai chöùng minh cho söï hieän dieän cuûa caùc haï? Dieäp Khai thôû ra : -Naøo coù ai ñaâu! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû khoâng hoûi tieáp nöõa, saùt khí baét ñaàu böøng hieän laïi nôi guông maët. Coù tieáng chaân ngöôøi vang leân, naëng neà. Hoa Maõn Thieân vaø vaân Taïi Thieân böôùc ñeán sau löng Dieäp Khai. Vaân Taïi Thieân laïnh luøng caát tieáng : -Xin môøi Dieäp huynh! Dieäp Khai hoûi : -Môøi laøm caùi chi? Vaân Taïi Thieân buoâng goïn : -Môøi ñi ra! Dieäp Khai thôû daøi , laåm nhaåm : -Ngoài laïi ñaây, sung söôùng quaù, laïi khoâng cho ngoài, môøi ra ngoaøi laøm chi chöù! Chaøng chaàm chaäm ñöùng leân. Vaân Taïi Thieân ruù chieác gheá cuûa chaøng, deïp qua moät beân. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû boãng thoát : -Thanh ñao naøy laø vaät cuûa caùc haï, caùc haï haõy caàm laáy! Haõy tieáp nhaän! Y vung tay, thanh ñao bay xoaén voøng troøn, thaønh nhieàu khu oác, vuùt ñeán tröôùc maët Dieäp Khai. Chaøng khoâng ñöa tay ñoùn baét. Thanh ñao queùt ngang, truùng tay aùo chaøng, moät tieáng soaït vang leân, tay aùo teùt, tieáp theo moät tieáng boáp, ñao caém xuoáng maët baøn, saâu baûy taác. Dieäp Khai laïi thôû daøi laåm nhaåm : -101- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Quaû thaät laø moät thanh ñao toát! Raát tieác khoâng phaûi vaät cuûa taïi haï! o0o Sau cuøng, Dieäp Khai cuõng phaûi rôøi ñaïi saûnh. Hoa Maõn Thieân, Vaân Taïi Thieân, nhö hai caùi boùng, baùm dính phía sau. Ai ai cuõng nghó, ra ñi laàn naøy, Dieäp Khai khoâng coøn trôû vaøo nöõa! Vaø treân ñöôøng ñôøi, hoï seõ chaúng coøn gaëp laïi chaøng ôû baát cöù nôi ñaâu, tröø trong moäng. Ra khoûi khaùch saûnh laø chaøng laøm moät cuoäc Vónh du! Ai ai cuõng luyeán tieác chaøng, bi thöông cho chaøng, song khoâng ai ñöùng leân, noùi moät lôøi gì, hoaëc caàu tình nôi ñöôøng chuû, hoaëc tieãn bieät chaøng khi vóng quyeát. Caû Phoù Hoàng Tuyeát cuõng im laëng. Thaàn saéc cuûa y cöïc kyø laõnh ñaïm, gaàn nhö y coù veû khinh mieät, bieám nheõ. Y khinh mieät, bieám nheû ai? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hay Dieäp Khai? Coù leõ caû hai! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaûo maét quanh moät voøng roài traàm gioïng hoûi : Caùc vò coù ñieàu chi caàn noùi veàsöï vieäc naøy chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát chôït caát tieáng : -Chæ coù moãi caâu naøy! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thoát : -Xin cho nghe! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : -Neáu nhö ñöôøng chuû gieát laàm ngöôøi? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laïnh luøng ñaùp : -Gieát laàm! Thì coøn gieát nöõa! Gieát maõi, chöù sao! Phoù Hoàng Tuyeát töø töø gaät ñaàu, buoâng goïn : -Taïi haï hieåu roài! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laïi hoûi : -Caùc haï coøn muoán hoûi chi nöõa chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu : -Heát roài! -102- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Vaïn Maõ Ñöôøng chuû caàm ñöõa töø töø thoát : -Xin môøi! Chaùo saép nguoäi roài ñoù! o0o Döông quang saùng laïn, chieáu röïc laù côø. Ñi döôùi döông quang, Dieäp Khai ngöûa maët leân, hôùp khoâng khí trong laønh, cöôøi nheï, thoát : -Hoâm nay, trôøi toát quaù! Vaân Taïi Thieân laïnh luøng : -Phaûi! Moät ngaøy toát trôøi! Dieäp Khai tieáp : -Trong moät ngaøy toát trôøi theá naøy, chæ sôï chaúng coù ai töôûng ñeán caùi cheát! Vaân Taïi Thieân taëc löôõi : -Raát tieác voâ luaän ngaøy toát trôøi hay xaáu trôøi, moãi ngaøy ñeàu coù ngöôøi cheát! Dieäp Khai thôû ra : -Phaûi! Ñích xaùc raát tieác! Hoa Maõn Thieân boãng chen lôøi : -Ñeâm qua, sau canh tö, caùc haï thöïc söï ôû taïi ñaâu? Dieäp Khai ñieàm nhieân : -ÔÛ taïi moät nôi khoâng coù boùng ngöôøi! Hoa Maõn Thieân thôû daøi : -Ñaùng tieác! Ñaùng tieác! Ñích xaùc ñaùng tieác! Dieäp Khai chôùp maét: -Caùi gì ñaùng tieác? Hoa Maõn Thieân ñaùp : -Caùc haï coøn nhoû tuoåi, maø phaûi cheát nhö theá naøy, chaúng phaûi ñaùng tieác laém sao? Dieäp Khai mæm cöôøi : -Ai noùi taïi haï töôûng cheát? Taïi haï khoâng töôûng cheát moät ñieåm nhoû kia maø! Hoa Maõn Thieân traàm göông maët : -Chính taïi haï cuõng khoâng töôûng caùc haï cheát. Nhöng raát tieác coù moät caùi gì khoâng ñaùp öùng thì sao? -103- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai hoûi : -Caùi chi? Hoa Maõn Thieân haï tay xuoáng, voã voã vaøo chieác bao da roäng baèng baøn tay, ñeo nôi hoâng. Moät tieáng xoaûng trong treûo vang leân. Haén ruùt ra moät thanh nhuyeãn kieám. Haén vung tay, moät tieáng reït vang theo, thanh nhuyeãn kieám vöôn daøi thaúng cöùng. Dieäp Khai buoät mieäng taùn : -Baùu kieám! Hoa Maõn Thieân hoûi : -So vôùi thanh ñao naøy, nhö theá naøo? Dieäp Khai ñaùp : -Caàn phaûi xem baøn tay caàm ñao, môùi nhaän xeùt ñuùng! Hoa Maõn Thieân hoûi: -Neáu ôû tay caùc haï? Dieäp Khai mæm cöôøi : -Baøn tay taïi haï chöa töøng caàm ñao, thì laøm gì bieát söû duïng ñao? Hoa Maõn Thieân traàm gioïng : -Khoâng bieát söû duïng? Dieäp Khai cöôøi nheï : -Taïi haï gieát ngöôøi, chæ thích duøng hai tay khoâng, bôûi leõ, taïi haï thích nghe tieáng xöông soï ngöôøi vôõ vuïn döôùi söùc eùp cuûa hai baøn tay! Hoa Maõn Thieân bieán saéc, hoûi : -Caùc haï coù khi naøo nghe tieáng muõi kieám ñam vaøo thòt ngöôøi chaêng? Dieäp Khai laéc ñaàu : -Chöa! Hoa Maõn Thieân laïnh luøng : -Thanh aâm ñoù, nghe raát eâm tai! Dieäp Khai cöôøi hoûi : -Luùc naøo thì caùc haï cho taïi haï nghe thöû moät laàn? Hoa Maõn Thieân ñaùp : -104- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Trong phuùt giaây, caùc haï seõ coù dòp nghe! Khoâng laâu laém ñaâu! Haén chong ngoïn kieám leân, theùp kieám chôùp döôùi döông quang, muõi kieám xoaùy thaønh voøng troøn theo ñaø xoay tay cuûa haén. Luùc ñoù, haén tieán leân, vöôït qua Dieäp Khai, ñöùng tröôùc maët chaøng. Vaân Taïi Thieân laäp töùc voøng ra phía haäu cuûa Dieäp Khai. Caû hai coù caùi daùng chaän tröôùc chaän sau. Boãng, gioïng moät haøi nhi ñaâu ñoù vang leân : -Dì ba ôi! Laïi ñaây maø xem! Hoï muoán gieát ngöôøi taïi ñaây naøy! Chuùng ta ra ñaáy xem ñi! Moät thanh aâm aám dòu ñaùp laïi : -Gieát ngöôøi thì coù vui gì ñoù maø xem? Thieáu nhi caõi : -Vui laém chöù, dì ba! Ít nhaát cuõng ñaùng xem hôn moät cuoäc gieát heo! Hoa Maõn Thieân cau ñoâi maøy, xuoâi tay kieám xuoáng. Dieäp Khai ñoäng tính hieáu kyø, quay ñaàu laïi, thaáy moät phuï nhaân vaän aùo traéng, vaø moät thieáu nhi maëc y phuïc ñoû, töø nhaø haäu böôùc ra. Phuï nhaân coù môù toùc ñen huyeàn, maët troøn, dung nhan khoâng ñeïp laém song phong caùch raát khaû aùi. Ai troâng thaáy baø taát phaûi sanh loøng kính meán ngay. Thieáu nhi aùo ñoû gioùc toùc bính ngaën döïng ñöùng treân ñænh ñaàu, taùc voùc oám nhoû, ñoâi maét saùng long lanh, toû roõ cai taùnh linh lôïi, hoaït baùt. Dieäp Khai ñieåm moät nuï cöôøi. Moät nuï cöôøi khaû aùi, thaân thieát, deã thu phuïc caûm tình. Thieáu nhi troâng thaáy chaøng, boãng giaät mình, roài nhaûy döïng leân cöôøi reo : -Toâi nhaän ra ngöôøi naøy! Dì ba ôi! Phuï nhaân cau maøy, gaét : -Ñöøng noùi nhaûm! Haõy ñi vaøo! Nhanh leân! Baø naém tay ñöùa beù, ñònh loâi vaøo, nhöng noù vuøng khoûi tay baø, chaïy ñeán tröôùc maët Dieäp Khai, khuaáy khuaáy ngoùn tay tröôùc maët, cöôøi thoát : -Leâu leâu! Xaáu! Xaáu ôi laø xaáu! OÂm chò cuûa ngöôøi ta baûo buoâng khoâng buoâng! Xaáu gheâ! Xaáu gheâ! Hoa Maõn Thieân traàm göông maët, heùt kheõ : -Tieåu Hoå Töû! Noùi nhaûm caùi chi? Haû? -105- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Thieáu nhi trôïn troøn ñoâi maét, ñaùp : -Toâi coù noùi nhaûm ñaâu! Toâi noùi ñuùng söï thaät roõ raøng maø, trong ñeâm qua, toâi thaáy y vaø thô thô toâi oâm nhau moät ñoáng kia maø! Thô thô toâi baûo buoâng tay, y khoâng chòu buoâng! Hoa Maõn Thieân giaät mình : -Ñeâm qua? Luùc naøo? Thieáu nhi ñaùp : -Luùc trôøi gaàn saùng! Hoa Maõn Thieân bieán saéc. Vaân Taïi Thieân cao gioïng hoûi : -Ngöôi chính maét troâng thaáy? Ñöøng coù noùi nhaûm ñoù nheù! Thieáu nhi höø moät tieáng : -Nhaûm sao ñöôïc chöù! Toâi thaáy roõ maø! Vaân Taïi Thieân traàm gioïng : -Laøm sao ngöôi thaáy ñöôïc? Thieáu nhi giaûi thích : -Nhö theá naøy nheù, ñeâm qua, nghe tieáng kieång ñoå, thô thô toâi chuaån bò ñi moät voøng xem cho bieát chuyeän gì ñaõ xaûy ra, toâi ñoøi theo, thô thô khoâng cho, toâi leùn oâm buïng ngöïa. Vaân Taïi Thieân hoûi doàn : -Roài sao nöõa? Thieáu nhi tieáp : -Thô thô toâi khoâng hay bieát chi caû. Ngöïa chaïy ñi moät luùc toâi thaáy ngöôøi naøy vô vaån moät mình. Roài sau ñoù, hai ngöôøi môùi.. Noù noùi chöa heát chuyeän, ñaõ bò phuï nhaân loâi ñi. Noù coøn gaân coå thoát to : -Toâi noùi ñuùng söï thaät ñaáy! Chính maét toâi troâng thaáy maø! Taïi sao khoâng cho toâi noùi? Hoa Maõn Thieân vaø Vaân Taïi Thieân thöø ngöôøi nhìn nhau, caû hai cuøng bieán saéc maët nhö maøu ñaát. Chaúng ai noùi ñöôïc tieáng naøo! Dieäp Khai bieåu hieän thaàn saéc kyø quaùi, chaúng roõ chaøng ñang nghó gì. -106- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Boãng, moät ngöôøi ñang traàm gioïng goïi : -Caùc haï theo taïi haï! Ngöôøi goïi, chính laø Vaïn Maõ Ñöôøng chuû. Coù leõ y ñaõ ra ñoù töø laâu, vaø nghe heát nhöõng gì thieáu nhi töôøng thuaät. Vaø tieáng goïi cuûa y, höôùng veà Dieäp Khai. Xa xa, ngoaøi caùnh ñoàng, baûn ca du muïc noåi leân : Trôøi thanh thanh, Coû xanh xanh, Gioù ñöa ngoïn coû, coû raïp xuoáng, boø deâ phoâ baøy! Khoâng coù deâ boø, chæ coù ngöïa, ngöïa ñaøn, ngöïa luõ, chaïy tôùi chaïy lui, taïo neân caùi soáng giöõa caûnh hoang löông nhö töû ñòa. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ngoài treân löng ngöïa, thaúng mình, luoân luoân vuùt roi, giuïc ngöïa phi nhanh. Cuõng may, ngöïa cuûa Dieäp Khai thuoäc loaïi tuaán maõ, neân chaøng khoâng bò boû rôi sau xa. Hoï nhaém daõy nuùi tröôùc maët, chaïy ñi, khoâng laâu laém, ñeán chaân daõy nuùi ñoù. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû xuoáng ngöïa, Dieäp Khai xuoáng theo, caû hai ñi chaân leân ñeán moät caùi goø, ôû laïi löng chöøng trieàn. Nôi goø naøy, coù moät khu phaàn moä. Moä phaàn chæ voûn veïn coù moät naám raát to. Tröôùc moä coù moät taám bia, chính giöõa, coù haøng chöõ lôùn : Lieät só Thaàn Ñao Ñöôøng chi moä. Hai beân coù hai haøng chöõ nhoû hôn, moät haøng laø : Baïch Thieân Vuõ phu theâ chi moä, haøng keá laø : Baïch Thieân Duõng phu theâ chi moä. Döôùi ba haøng chöõ xuoâi xuoáng, coù moät haøng chöõ ngang : hieäp taùng taïi ñaây! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû quyø tröôùc moä, laâu laém, y môùi ñöùng leân, quay mình laïi. Nhöõng neáp nhaên treân traùn y, chöøng nhö saâu hôn tröôùc ñoù maáy phuùt. Dieäp Khai ñöùng caùch xa xa, im laëng. Naéng sôùm chöa söôûi aám khoâng khí quanh vuøng, chaøng caûm thaáy laønh laïnh. Thöïc ra, taâm hoàn laïnh chöù khoâng phaûi theå xaùc laïnh. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû nhìn chaøng, moät luùc laâu, hoûi : -Caùc haï thaáy chöù? Dieäp Khai gaät ñaàu : -107- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Moät moä phaàn! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laïi hoûi : -Bieát ai chöù? Dieäp Khai laïi gaät : -Baïch Thieân Vuõ, Baïch Thieân Duõng… Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi tieáp : -Quen khoâng? Dieäp Khai laéc ñaàu : -Toaøn teân laï! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû u buoàn tieáp : -Hoï laø nhöõng huynh tröôûng cuûa taïi haï, thaân tình hôn coát nhuïc! Dieäp Khai gaät ñaàu, baây giôø môùi bieát taïi sao y coù caùi hieäu Tam Laõo baûn. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laïi hoûi : -Caùc haï coù hieåu taïi sao taïi haï choân chung hoï moät choã chaêng? Dieäp Khai laéc ñaàu. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû nghieán raêng, naém chaët hai tay, tieáp : -Khi taïi haï tìm ñöôïc xaùc hoï, thì nhöõng chieác xaùc ñeàu bò lang soùi gaëm nhaün thòt, coøn trô laïi nhöõng ñoáng xöông taøn. Baát cöù ai cuõng khoâng nhaän ra ñöôïc boä xöông naøo cuûa ngöôøi naøo! Dieäp Khai giuøn mình, naém cöùng hai tay. Loøng baøn tay öôùt moà hoâi laïnh. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ngaång maët, nhìn ra phöông trôøi xa thaúm, aùnh maét mô maøng… Moät luùc sau, y hoûi : -Caùc haï hieän taïi thaáy ñöôïc caùi gì? Dieäp Khai ñaùp : -Ñoàng coû bao la, ñaát roäng meânh mang! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû chæ tay veà moät höôùng : -Coù thaáy ñòa phöông ñoù chaêng? Dieäp Khai laéc ñaàu : -Xa quaù khoâng thaáy roõ! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp : -108- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2