intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp tổ hợp tối ưu trên mạng không dây thế hệ mới

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

63
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các mạng không dây thế hệ mới yêu cầu chất lượng âm thanh cao đạt các tiêu chuẩn di động hiện tại và phải cung cấp được các dịch vụ truyền dữ liệu lên tới 2 Mbit/giây. Với yêu cầu về các thiết bị di động ngày càng phải gọn nhỏ hơn, hoạt động tốt trong các môi trường khác nhau (thành thị, nông thôn, ngoại thành, trong nhà, ngoài trời...) thì hai phương pháp được đề xuất là phân lập anten phát và phương pháp phân tập aten thu đều nhằm cải thiện chất lượng của hệ thống không dây hiện đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp tổ hợp tối ưu trên mạng không dây thế hệ mới

CNTT trong TDH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> PHLiONG PHAP TO HOP TOI UU<br /> TREN MANG KHONG D A Y THE HE M 6 |<br /> • •<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Cac mang khong day the he mdi yeu cau chat lu-omg am thanh cao dat cat tieu chuan di dong hien<br /> tai va phai cung cap dirge cac djch vu truyen dir lieu len tdi 2 Mbit/giay. Vdi yeu cau ve cac thiet bj di<br /> dong ngay cang phai gon nho hon, hoat dong t o t trong cac moi trudng khac nhau (thanh thj, nong<br /> thon, ngoai thanh, trong nha, ngoai trdi...) thi hai phLTong phap dirge de xuat la phan tap anten phat<br /> va phirong phap phan tap anten thu deu nham cai thien chat iirgng cua he thong khong day hien dai.<br /> <br /> <br /> KHANH LINH<br /> <br /> Tdng quan _ khien cdng suat phat, NghTa la neu kenh truyen ben<br /> Cac he thdng vien thdng the he sau ngay cang may thu dupe xac dinh tai may phat thi ben may<br /> phai cd chat lupng cao hon, tan dung dai thdng tdt phat cd the lap dat mdt bd doan trude tin hieu de<br /> hon va hoat ddng tdt trong eac mdi trudng khac loai tru cae hieu ung kenh truyen. Tuy nhien phuang<br /> nghiet khae nhau, Cac cong nghe hien tai deu phai phap nay lai cd 2 nhupe diem ehinh, Nhupe diem<br /> gang sue dap ung cac nhu cau thi trudng ngay cang dau tien (cung la han ehe Idn nha't) dd la can mpt dai<br /> md rpng, Tuy nhien yeu td kinh te la khdng the bd ddng Idn tai may thu. Cu the dd la de may phat loai<br /> qua khi ap dung cdng nghe mdi vao thtic tien vi eau tru duac phading thi phai khueeh dai tin hieu len<br /> true cae tram se cang phuc tap hpn nua de dap ung eiing mdt mue, dieu nay ra't khd thue hien bdi nhirng<br /> dupe eac yeu cau eiia mang the he sau. gidi han ve cdng suat phat va eau triic bp khueeh<br /> Mdt hien tupng ludn gay nhung anh hudng xau dai se rat phuc tap. Han che thu hai cua phuang<br /> tdi truyen thdng khdng day khdng thd bo qua dd la phap nay dd la may phat khd ma cd the biet du'pc<br /> nhilu da dudng theo thdi gian [1]. Hien tupng nay dae trung ciia kenh truyen tdi may thu (tru trudng<br /> chinh la han che eua truyen thdng khdng day so ydi hop dudng len va dudng xud'ng su dung chung mot<br /> spi quang, cap ddng trtjc, sdng vi ba truyen thang tan sd sdng mang). Vi the, thdng tin kenh truyen se<br /> (LOS) va ve tinh. _ phai dupe phan hdi trd lai may phat. Dieu nay lai<br /> Tang chat luang vagiam ti le ldi tren cae kenh lam giam thdng lupng cua he thd'ng va lam tang do<br /> phadinh da dudng la rat khd. Vdi trudng hop nhidu phuc tap tai ca may thu va may phat. Hpn nua, trong<br /> trang cdng tinh cd su dung cac phupng phap dieu rat nhieu ung dung thi khdng cd phan hdi tir may thu<br /> che phd bien va eac phuang phap ma hoa thi de ed trd ve may phat dupe,<br /> the giam ty le ldi bit (SNR) tu 10-2 xudng 10-3 thi ty Mdt phuang phap khae dd la phan tap theo tan<br /> Id tin hieu tren nhieu (SNR) chi' can tang 1 - 2 dB, sd. Xao trdn tin hieu theo thdi gian ciing vdi ma st/a<br /> Tuy nhien vdi trudng hap nhieu phadinh da dudng sai ed the cai tien viee phan tap. Ky thuat trai phd<br /> thi SNR phai tang them 10 dB. Giai phap tang SNR cung dem lai hieu qua td't. Tuy nhien, xao tron tin<br /> bang each tang eong suat tin hieu hay dai thdng rd hieu se gay trd Idn khi kenh truyen bie'n ddng cham,<br /> rang khdng phai la giai phap tdt vi nd di ngupc lai Tuang tu, cac ky thuat trai phd cung se khdng hieu<br /> lieu chi cua he thong the he sau (NGN), Vi vay, can qua khi dai thdng lien ke't cua kenh truyen Idn hon<br /> cd eac giai phap loai phadinh tai ea cac may di dpng dai tan trai phd.<br /> va cac tram co so ma khdng phai tang cdng sua't Trong hau het cae mdi trudng phan tan thi phan<br /> hay hi smh dai thdng. tap diing anten la thue tidn nha't va vi the phuang<br /> Ve mat ly thuyet phuang phap tot nhat la dieu phap nay dupc ap dung rdng rai trong loai tru nhilu<br /> <br /> <br /> Tftl A j t o m a t o ^ J o d a y 55 5(8,)2oo,<br /> CNTT trong T D H<br /> <br /> da dudng phading, Cae phuang phap truyen thd'ng la ngau nhien tu nhien ciia truyen sdng vd tuyen bdi<br /> su dung eac anten tai may thu de ket hop, lua chpn each tim ra phuang phap tao va riit ra eac dudng tin<br /> hay chuyen dudng, Khd khan ehinh cua phan tap tai hieu ddc lap. Mdt khai niem gan vdi phan tap dpn<br /> may thu lai la gia tien, kich thudc va cdng sua't eiia gian la; neu mot dudng tin hieu bj suy hao manh tai<br /> may thu, Viee su dung nhieu anten va cae mach xu ly mpt thdi diem xac dinh thi tai mdt dudng dpc lap<br /> tan sd vd tuyen lam cho may thu trd nen cdng kenh khac ed the tin hieu se manh len. Khi ed nhieu<br /> va dat tien. Vay la cae ky thuat phan tap nen ung dudng tin hieu de chon lua thi ca SNR tue thdi va<br /> dung vao cae tram ca sd. Cac tram ea sd thudng SNR trung binh se dupe cai thien dang ke d anten<br /> phuc vu cho vai tram tdi vai ngan thue bao di ddng vi thu.<br /> the nen se rat tiet kiem. Vi vay, phan tap d may phat Oho dii ky thuat da dudng nao dupc su dung,<br /> da danh dupe sir quan tam rpng rai nha't. Thdng anten thu cGng phai xu ly cae tin hieu da dudng<br /> thudng thi mdt anten nua se dupc dat them tai tram nham dat dupe hieu suat eong sua't Idn nhat ciia<br /> ca sd de tang chat lupng cho tat ea eac thue bao di ca he thong, Cd nhung phuang phap da dudng cd<br /> ddng ma tram co sd aiy dang phuc vu. the su dung d anten thu. Cac ky thuat thong<br /> thudng nha't dd la: Da dudng It/a chpn (SC), Ke't<br /> Phading trdng kenh thdng tin hop he sd can bang (EGO) va Td hpp tdi uu<br /> Phading la mdt thuat ngu dung de md ta su (MRO). Nhung so sanh giua cac phuang phap SC,<br /> thang giang bien dp rat nhanh d anten thu tin hieu EGO va MRO dupc minh hoa tren hinh 2. 0 dd eho<br /> vd tuyen trong mdt ehu ky thdi gian ngdn, Phading ta thay quan he giua ti le tin hieu tren tap (SNR)<br /> la mdt hien tupng thdng thudng xay ra d trong kenh vdi ty le ldi bit (BER) trong mdt he thdng BPSK.<br /> truyen thdng di ddng, d dd cd nhiiu giua 2 hoac Phuang phap EGO cho ket qua tdt hon phuang<br /> nhieu phien ban tin hieu phat di, dupe truyen tdi phap SO va phuang phap MRO eho ket qua tdt<br /> anten thu, thu dupe tai cae thdi diem khae nhau. Tin hon phuang phap EGO.<br /> hieu thu dupe rat ed the bi meo ve bien do va pha,<br /> phu thudc vao su thay ddi eac he sd nhu cudng dp,<br /> thdi gian truyen sdng, dp rdng bang thdng cua tin - phuong phap SC<br /> <br /> hieu truyen - phuong phap EGG<br /> " phuong phap M R C<br /> Hinh 1 md ta quan he giua ty sd tin hieu tren tap<br /> am (SNR) vdi ty le ldi bit (BER) ung vdi trudng hap<br /> kenh ed nhieu trang cdng tinh (AWGN) va trudng<br /> hop kenh chiu tae ddng cua phading (Rayleigh) +<br /> AWGN, Chung ta cd the tha'y tac ddng tram trong<br /> ciia nhieu phading nhu the nao.<br /> <br /> ::::::::::::c:::::::::::c::::::::<br /> Rayleigh + AWON ::<br /> ;; 1;<br /> '•• - - - - - k e n h AWGN<br /> ^^>*^^^,^^-.-•..•...•..••.[• •.•-.-....<br /> <br /> P ^ : : : TTr???'^^^:::: c::::::::::: i:::::::::::: i:::::::::::: j<br /> "••i ^^^((^<br /> <br /> V 1 ^^'^^^'^-^J Hinh 2. So sanh giua SC, EGC va MRC<br /> h!!f:!!!!h^f:!f:::::::f :::::: =TET*|4I^^^!<br /> ' » ^^H^^<br /> Theo phuang phap MRO: tin hieu tu tat ca cae<br /> = nniNN = hE^MHi = iNMMfMNlMMENEM = h m t S ^<br /> hudng dupe ddng bd pha va dupe nhan trpng sd de<br /> ;;;;;;::;:;:::::%;;:::;::::::;::::;::::::;:::;;::::::::::::<br /> \ • ..; eo dupe SNR tdi uu d ldi ra (xem hinh 3). Ta tha'y<br /> [ .1. . : . - • i - SNR ldi ra Idn nhat khi tin hieu d mdi anten dupc<br /> nhan vdi cac he sd. Trudng hop he thdng da dudng<br /> : :";":::::K::;:::::::::::::;;:;::::::;;::;::::::<br /> ; %.; • ; eo 2 anten, phuPng trinh ke't hop eho bdi;<br /> i yi L ....i<br /> ) 5 10 15 20 25 Zk=r I k ^ i k ''2kZ2k<br /> E^/N„(dl)<br /> <br /> Hinh 1 Ty le loi bit trong mPi truong eo nhieu d dd r^k va rj^ dien ta bien dp tuc thdi eua cae<br /> tin hieu thu dupe tai cac nhanh cua he thdng da<br /> dudng, Ti sd SNR tren mdi bit tai ldi ra ciia bp td hop<br /> Phan tap tdi uu /h cd the viet dudi dang:<br /> Mdt trong nhung each cd hieu qua nhat va ky E '<br /> thuat dan gian de giam hieu ung phading la su dung<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2