Ping - Hành trình ra biển lớn

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
151
lượt xem
57
download

Ping - Hành trình ra biển lớn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ping – Hành trình ra biển lớn là câu chuyện ca ngợi sự trân trọng quá khứ, tiếp sinh lực cho hiện tại và định hướng tương lai một cách sâu sắc bằng cách trao cho bạn những hiểu biết thấu đáo nhằm ứng phó hiệu quả với những bất ổn mới xảy ra. Các nguyên tắc và bài học được đan quyện trong suốt câu chuyện về chú ếch tên Ping đã trở thành một chuẩn mực đối với nhiều người. Sự thông thái của chú ếch sẽ giúp bạn khám phá ra tiềm năng của chính bản thân mình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ping - Hành trình ra biển lớn

 1. Bìa 4: … “Cho dù chúng ta có i tìm i u gì chăng n a thì t n cùng ó luôn chính là cái b n ngã mà ta tìm ư c trong Bi n L n,” - Ping nói. “Hãy c m nh n cách nh ng cơn sóng hòa nh p v i nh ng giai i u p c a t nhiên như ta h ng khao khát, b i Bi n L n là m t không gian vô t n ch không ph i là m t mi n h u h n, nó hi n h u ngay bên trong t t c chúng ta, mênh mông, huy n o và s n sàng mang chúng ta n b t kỳ nơi nào chúng ta mu n.” - Stuart Avery Gold M CL C 1. Cu c vi ng thăm l n 2. ư ng cũ, ư ng m i 3. Hành lang c a nh ng hàng cây vô d ng 4. Trong nhãn quan th c t nh không có tr ng i 5. Nh ng l i giáo hu n c a tre 6. m l y trơn tr t 7. Bình minh trên nh núi
 2. Chia s c a tác gi khi vi t ph n ti p theo c a câu chuy n v chú ch Ping Nh nhàng và u n, Ping - Vư t kh i ao tù ã tr thành m t hi n tư ng qu c t , ã ư c d ch ra 20 th ti ng v i hơn 400.000 b n in trên kh p th gi i và t o i u ki n cho chúng ta l i g p nhau và tôi r t bi t ơn v i u y. N u b n ang c nh ng dòng này, thì b n có cơ h i ôm quy n sách vào lòng và ôm c l i chúc phúc n t t c các b n. N u b n chưa c quy n sách, thì có l m t vài ti ng vang c a nó chính là nguyên nhân khi n chúng ta tr nên g n k t v i nhau. Dù cách này hay cách khác, theo nh ng gì tôi ã ư c c và ư c nghe, thì nh ng nguyên t c và bài h c ư c an quy n trong su t câu chuy n v chú ch tên Ping ã tr thành m t chu n m c i v i nhi u ngư i. Xin c m ơn các b n r t nhi u. Nhi u v giám c ã t ng sách cho nhân viên mình, giáo viên trích d n d y h c trò và c gi trên toàn c u s d ng s thông thái ư c chú ch khám phá ra giúp mình vư t qua nh ng thác gh nh hàng ngày c a thách th c và i thay. Thông i p v cách s ng m t cu c i t t nh t, cu c i mà t sâu th m tâm h n b n luôn khao khát, có th t ư c thông qua m t cu c s ng bi t ch n l a và hành ng - m t chân lý mà ch nh ng ai bi t tĩnh tâm l ng nghe m i nh n ra ư c. Minh ch ng rõ nh t cho lu n i m này chính là vi c nhi u ngư i ã “ph i lòng” Ping. Và tôi cũng chính là m t trong s này. Vì v y, Ping ã tr l i và chia s v i chúng ta v m t cu c hành trình v i nhi u khám phá quan tr ng hơn n a, c bi t khi cu c s ng muôn màu b ng vây l y ta m t cách áng ng c nhiên. Và k t ó trên th gian này, b t kỳ tác gi nào cũng mu n có b n ng hành cùng theo dõi m t câu chuy n hay. Nào, xin m i b n... Trân tr ng tri ân! - Stuart Avery Gold
 3. V i nh ng tâm h n i ng , cõi ni t bàn sen t nh luôn m i nơi. V i nh ng ai ang i tìm chân lý cho mình, cõi ni t bàn ư c tìm th y s tĩnh l ng c a bi n c bao la.
 4. 1 CU C VI NG THĂM L N ã lâu r i, m t nơi n ... H u h t cư dân s ng ao b t u t h i, h t t u s m hơn nh ng hai mươi b n gi . Các cư dân n t nh ng b ao xa xôi nh t ã có m t trư c ó b n mươi gi , và chuy n n s m này ch quan tr ng khi b n mu n tìm cho mình m t ch ng i t t. Ngay c lũ rùa cũng bi t r ng n u b n mu n có m t v trí g n ho c n u b n mu n ch n m t ch trong bóng râm, s vô cùng khó khăn n u b n không nhanh chân n ó. Lũ rùa là nh ng k có ni m tin tuy t i vào m t ch ng i t t, vì v y, chúng v i lên ư ng v i t c di chuy n t i a c a mình. c bi t may m n chính là nh ng cư dân n s m ch n l y m t nơi trên b á ph ng lì gi a ám hoa chuông xanh r c r , hoa cơm cháy và hoa dành dành ngát hương, và t t c u công nh n r ng ch c a chúng th t s có m t t m nhìn tuy t v i. Cao hơn t t c là m t anh Chu n Chu n ang bay lư n trên không làm nhi m v canh gác. Có khá nhi u vi c thú v di n ra quanh cái ao, nhưng trong ngày hôm nay, khi bay và múa lư n vòng quanh mái nhà c a th gi i v i nh ng ôi cánh m nh mai như màn sương, Chu n Chu n m nh n m t nhi m v mà h t th y u ph i ganh t . S h u l i th t i a, Chu n Chu n ư c giao nhi m v ki m soát tin n. Khi ám ông ngày m t tăng thêm thì nh ng tin n v s xu t hi n c a Ping cũng tăng theo. Vì v y, Chu n Chu n th c hi n m t nhi m v h t s c quan tr ng là bay t i bay lui như tên b n loan truy n s th t. n úng gi a trưa thì Chu n Chu n thông báo r ng Ping s p xu t hi n, r i d n ngay m t kho ng tr ng gi a không trung ti p ón i u ch có th g i là m t cú nh y xa th ng g n, p m t m t cách hoàn h o, và ngay sau ó là m t cú ti p t vô cùng ngo n m c, làm s ng s t t t c m i ngư i. Nh ng ai còn chưa bi t v nh ng cú nh y tuy t v i c a Ping thì th t lên: “Cú nh y m i tuy t v i làm sao!”. Còn v i nh ng “b nh ” ã y p các câu chuy n phi thư ng thì t h i: “Li u nh ng câu chuy n ó là có th t?” Cú nh y c a Ping còn hơn là m t câu chuy n ly kỳ c n ph i theo dõi - ó là b ng ch ng cho th y huy n tho i v chú ch Ping là xác th c. Nh ng cu c phiêu lưu c a Ping ã tr thành truy n thuy t, s bi n i n i tâm ã thành huy n tho i. Hành trình bi n i s ph n ã mang n cho Ping m t danh ti ng l y l ng n m c c m t ám ông l n kháo nhau t h p ón ch s xu t hi n c a Ping. Cho dù có i u gì khác n a x y ra chi c ao trong ngày hôm ó, thì cũng không ai ch i cãi ư c r ng th i kh c này là c a v khách danh d có nh ng cú nh y xa mà h ã t ng nghe truy n t ng. M t cách nh nhàng, Ping bư c lên m t chi c lá súng và ón nh n nh ng tràng v tay hoan hô và nh ng l i c vũ, nh ng cơn sóng và nh ng l i chúc t ng không ng t: “Ping, Ping, Ping…”. ám ông ch tr l i yên l ng khi h như ng l i cho ngư i tr vì cao tu i c a h – Lão Chúa Cóc.
 5. Không ai bi t ư c Lão Chúa Cóc tr vì nơi này ã bao lâu. i u ó ch ư c c p n m t l n duy nh t trong bu i Ti c B hàng năm g n ây, khi c Rùa - lúc y ã 106 tu i - phát bi u r ng Chúa Cóc ã tr vì chi c ao này t r t lâu r i - lâu như c Rùa có th nh ! B y nhiêu ó cũng là quá v i nh ng ngư i ang l ng nghe. T t c cư dân trong ao u r t yêu quý truy n th ng. Hình trang 12: M t th gi i l n hơn th t s có th ư c tìm th y bên ngoài chi c ao c a chúng ta. B t kỳ khi nào Lão Chúa Cóc ngưng ng g t kh nh kh ng bư c ra v i v m t càu c u, Lão u ư c chào ón long tr ng theo nghi th c hoàng gia, b ng t t c s tôn kính, b i vì Lão i di n cho dòng dõi c a các dòng dõi, ngư i thu t l i t t c nh ng i u ư c xem là thông thái và tuy t v i nh t. Chúa Cóc sinh ra t cái ao này nhưng gi ng nói c a Lão như phát ra t trên nh ng t ng mây. Gi ng c a Lão nh và nh , th m chí c lũ th thính tai ng i cu i b nư c cũng ph i v nh nh ng ôi tai dài m i ón b t ư c nh ng l i c a Lão. Vì v y, b t kỳ lúc nào Chúa Cóc quy t nh lên ti ng, cư dân ao cũng u chăm chú l ng nghe. B t kỳ i u gì Lão Chúa Cóc nói cũng u ư c h tin theo. Chúa Cóc ng h ng l y gi ng, ưa cánh tay y u t c a mình lên và b ng m t c ch d t khoát, Lão nói: “Hôm nay là ngày chúng ta chào ón ngư i có nh ng cú nh y vư t nh ng kho ng cách vĩ i”. Ti ng hoan hô d y lên như s m. - Chào m ng c u n v i nhà c a chúng tôi, m t nơi tráng l nh t t ng t n t i. M t vùng nư c tuy t v i nh t có th ư c tư ng tư ng b i b t kỳ cá nhân nào. T nơi này n muôn nơi và t muôn nơi n ây, không gì có th sánh hơn cái ao c a chúng tôi. ó là l i tuyên b mà Chúa Cóc ã t ng phát bi u và luôn phát bi u. - Nào, anh b n tr , hãy cho m i ngư i bi t vì sao c u l i c ng hi n c i mình th c hi n nh ng cú nh y như th ? - Vì cháu luôn mu n thách th c b u tr i. - Ping tươi cư i áp, có ph n b c ng. Chúa Cóc ưa ánh m t b trên nhìn các th n dân c a mình và li c nhìn nh ng cái g t u và n cư i tán dương c a nh ng chú ch tr . Hay chính xác hơn, Lão ang ý n l i thì th m c a Daikon và Hodo, hai trong s nh ng chú ch tr thư ng gây r c r i nh t t ng có m t trên i. Ngay c khi còn là nòng n c, c Daikon và Hodo cũng ã ch ng d ch u chút nào. Khuynh hư ng m o hi m i quá xa kh i vùng cây c an toàn c a vùng nư c nông trong
 6. ao luôn là nguyên nhân c a nh ng cái l c u c a nh ng lão ch l n tu i. Vào cái ngày mà Daikon và Hodo l n lên thành nh ng chú ch th c s , chúng nh n ra r ng tình c m c a chúng dành cho nhau cũng l n d n theo. Daikon ch c ch n m t i u r ng: Hodo có m t làn da l p lánh hoàn h o như gom c nh ng màu s c p nh t trên i. Và ch b y nhiêu thôi là ã v i c u. Trong l ch s lâu i c a ao, chưa t ng có hai thành viên nào l i t n hư ng nh ng kho ng th i gian tuy t v i bên nhau, nh ng cu c chuy n trò su t nh ng bu i chi u, nh ng ngày dài và thích thú v vi c b u b n v i nhau như th . Chúng àm lu n v i nhau v s b n v ng c a m i th xung quanh, r i chúng cùng suy ng m h u tìm ra b n ch t sâu xa c a s hi n h u c a chúng m i ngày trên cõi i này. Tinh th n hay tò mò và hành vi n i lo n c a chúng ã tr thành cái gai trong m t Chúa Cóc, và hôm nay cũng không khác m y. Chúa Cóc kh t mũi t v không hài lòng v ni m hân hoan l rõ trên gương m t c a Daikon và Hodo. Th t không th hi u n i b n tr ! Lão quay i, vén chi c hoàng bào. - V y, c u t âu n thăm chúng tôi? - Chúa Cóc h i Ping. - T Bi n L n! M t s im l ng y hoang mang bao trùm t t c m i ngư i. Hình trang 16: Dám nghĩ l n m i dám làm nh ng i u vĩ i! M t thoáng b i r i bao ph ôi m t già nua c a Chúa Cóc. - H m, ta chưa t ng nghe n m t nơi nào như v y, - Chúa Cóc lên ti ng. - Mong là c u không b choáng ng p b i cái ao bao la r c r nh t c a chúng ta. Th cái i dương c a c u nh c nào so v i cái ao này? - Thưa ngài, cũng gi ng như m i th khác, không nên ánh giá i dương qua kích thư c, mà qua s r ng m c a nó. - Ping tr l i m t cách ơn gi n. - Hoang ư ng! - Chúa Cóc t hào giang tay quét m t lư t kh p m i th xung quanh. - Th c n có bao nhiêu cái i dương c a c u làm y nư c cái ao c a chúng ta? - V i lòng kính tr ng, thưa ngài, tôi r t vui nói v i ngài r ng i dương là vô cùng r ng l n. - Chính xác là c u mu n nói gì? Có ph i c u mu n nói r ng i dương th m chí b t u không th so sánh ư c? Ping g t u:
 7. - Th t s là như v y. Không th nào so sánh ư c! - Qu úng như ta ã nghĩ, - Chúa Cóc lên ti ng, m t hư ng v nh ng th n dân c a mình. - Nhưng không h gì, i dương c a c u nh như th nào? - i dương không nh âu, nó r t r ng l n! - R ng l n? L n c nào? B ng n a chi c ao c a ta chăng? Ping l c u: - Không, l n hơn. ám ông b t u tr nên kích ng. B n ch tr ch p m t y kinh ng c. Chúa Cóc b t u suy nghĩ v s vô lý trong l i tuyên b c a ch Ping. - Th nó có l n b ng chi c ao c a ta không? - Gi ng Lão b t u to hơn. - L n hơn nhi u. Tôi cam oan v i Ngài y! - Ping tr l i. - T t c các dòng sông u v ó, nhưng i dương chưa bao gi b ng p tràn. i dương luôn b c hơi, nhưng nó chưa bao gi c n ki t. ông qua Xuân t i cũng không làm nó thay i. Lũ l t và h n hán cũng không làm nó suy suy n. i dương to l n hơn r t nhi u so v i c sông su i và ao h . Thưa ngài, xin th l i cho tôi. Tôi không có ý làm ngài ph t lòng, nhưng chi c ao c a ngài th m chí còn không ph i là m t gi t nư c trong i Dương Vĩ i. ám ông há h c m m và ng lo t nhìn v phía Lão Chúa Cóc. Lão Chúa Cóc tr ng m t nhìn Ping và c t ti ng oang m t cách gi n d : - C u là gi ng gì mà dám n ây v i nh ng l i láo khoét như v y? - Th i tr Chúa Cóc có ti ng là thô l và cho n bây gi v n v y. - C u toàn nói nh ng l i hoang ư ng. - Tôi ch nói s th t. - Ping tr l i. - Ta m b o v i c u ngay lúc này r ng không có th gì to l n hơn, không có th gì thú v hơn và không có th gì áng hài lòng hơn chi c ao c a chúng ta! Ping ch p m t, r i ch p m t l n n a. ôi m t khác thư ng c a c u nhìn Chúa Cóc như th c u có năng l c nhìn th u su t ông ta, và th t s là v y. B ng m t gi ng nói bình tĩnh l thư ng, c u m i Chúa Cóc và t t c nh ng ai có c lòng cam m và óc tò mò cùng c u tham gia vào cu c hành trình khám phá t n m t ch ng ki n i Dương Vĩ i là có th t và huy hoàng n b c nào, r ng m t th gi i r ng l n hơn th t s có th ư c tìm th y bên ngoài chi c ao c a h .
 8. Chưa bao gi có ai dám b t ng v i Chúa Cóc. Khuôn m t già nua c a Lão b t u l ng lên, m t nhìn n y l a. “TH T LÀ LÁO XƯ C!” - Chúa Cóc g m lên, gi n d sùi b t mép. “ANH M I TA I XEM I DƯƠNG D Y I TA, NHƯ TH TA KHÔNG CÓ M T CHÚT KI N TH C HAY CHÚT KHÔN NGOAN NÀO? TRÊN I NÀY KHÔNG CÓ CÁI GÌ Ư C G I LÀ I DƯƠNG C .” Lão Chúa Cóc ch trích m t tràng, không c n ng ng l i th . Gi ng lão ngày càng m nh m và vang d i theo cơn t c gi n ang tăng lên. Trong lúc nh ng l i nói chát chúa c a Lão b vào u Ping, i u này nên ư c ghi nh n k , thì nh ng viên n bùn cũng th . Nh ng cư dân l n tu i c a ao b t u ném m nh nh ng viên n bùn th ng vào ngư i Ping. H nhanh chóng n n bùn và ném cùng nh ng th rác rư i t o thành m t cơn mưa hình c u trút xu ng Ping t m i hư ng hư ng ng cơn gi n ang bùng phát c a Chúa Cóc. H n i óa, h gào thét la ó u i Ping i kh i cái ao c a h mãi mãi. M t vài viên n bùn n úng m c tiêu m t cách chính xác v i m t s c m nh áng k . M ts iên ti t... Hay nói chính xác hơn, ó là m t cơn th nh n ngút tr i. Và t i sao Ping không nh y i không ch là m t câu h i hay, mà rõ ràng là m t câu h i duy nh t. Ping ng ch c a mình, ch p m t, nheo mày và l i ch p m t m t vài l n n a, ón nh n nh ng l i ch nh o và châm ch c, nh ng cú ném b m tím t nh ng viên n bùn. Qu là, bi t mình c n ph n ng v i ngư i khác như th nào luôn quan tr ng hơn bi t ngư i khác ph n ng v i mình ra sao. Cu i cùng, khi nhìn vào nh ng gương m t tr nh t trong s nh ng cư dân nh nh t c a ao, Ping nói: “Dám nghĩ l n m i dám làm nh ng i u vĩ i!”. Cu c hành trình b t u t chính các b n”. Sau ó Ping tung ngư i nh y m t cú g n gàng, p m t cách hoàn h o như c u ã t ng th c hi n, ra kh i t m nhìn c a m i ngư i và bi n m t vào kho ng không bao la. Nh ng cư dân l n tu i th a mãn và la hét ng tình. Hai trong s nh ng cư dân ít tu i kinh ng c trong s khâm ph c và dũng c m hét l n: “ úng r i!”. Không m t ai cái ao này nghe th y ti ng hét c a h , nhưng l ch s s p s a ư c vi t nên.
 9. 2 Ư NG CŨ, Ư NG M I H ng ý g p nhau vào lúc n a êm, trong ám c s y, dư i hàng v n vì sao. “G p” có l là t không úng; “Tr n” m i chính xác hơn. Vi c t t p bí m t là i ngư c l i m nh l nh m i nh t c a Lão Chúa Cóc. K t chuy n vi ng thăm c a Ping, Lão Chúa Cóc ã luôn m t nghi ng lũ ch tr . Dĩ nhiên là h u h t chúng nghe theo nh ng gì ngư i l n d y b o. Riêng sáu chú ch nh , c m u là Daikon và Hodo, thì không. - Chúng ta ph i c ki m ch gi ng nói c a mình trong khi i. - Daikon c n tr ng nh c nh sau khi ch c r ng chú ang nói r t kh trong êm. - Các c u nh âm thanh truy n i trên m t nư c nghe l n th nào r i y! Sáu chú ch nh l n lư t nhìn nhau. Chúng ch t run s . B ng nhiên, ch ng chú nào lên ti ng b i t t c n i s kinh kh ng nh t c a chúng liên quan n vi c r i kh i thiên ư ng an toàn và quen thu c cái ao này i l y m t i u chưa bi t th nào. R i thì Kiku, con xanh nh t trong nhóm, nói lên t t c suy nghĩ c a chúng: - Nơi ây th t t t ph i không nào? - Kiku h i Daikon, trong khi v n suy nghĩ v chi c ao, cũng là th gi i c a chúng. - Chuy n gì x y ra n u nơi ây v n t t như xưa nay? S im l ng bao trùm trong ch c lát. Daikon g t u v i v thông c m sâu s c. Chú ã bi t trư c r ng khi th i kh c n, các b n c a mình có th vì s mà không dám r i b ch ti n nghi ao i l y nh ng cơ h i có th t t hơn. Chú không th trách h . Tuy nhiên, vi c t b tri n v ng c a chính mình có th mang l i gì ngoài s bu n chán? Daikon ng ng m t lúc lâu r i b t u lên ti ng: - T t c chúng ta u là nh ng ngư i t o nên gi c mơ c a chính mình, và chúng ta t quy t nh l y. Các c u ph i làm nh ng gì mà mình tin tư ng. Kiku m c dù m m cư i nhưng v n không th ngăn ôi dòng nư c m t t ng t tuôn ra: - C u s b gi t ngoài kia. C u bi t mà. - Có th . -C u ng i. Không gì có th làm thay i quy t nh c a Daikon. Nh n th y i u này, Kiku chìa tay ra, ưa cho Daikon m t s i dây chuy n ư c t o tác t m t r dây nho v i m t làm b ng á dư i ao. - nh v chúng tôi. - Kiku b o. Daikon eo dây chuy n vào c , o n nhìn m t dây chuy n r i nhìn ám b n. Bây gi n lư t chú xúc ng:
 10. - Tôi s không quên b t kỳ ai trong các c u. - Chú nói. - Tôi h a. Hodo kh g t u, c m th y khó th vì ngh n ngào. Trư c ây chưa t ng có m t bu i t i nào mà gi c mơ ư c r i kh i chi c ao này không gây nh ng cơn xao xuy n ng sau ôi m t chìm trong mơ màng c a cô, và bây gi ã n th i kh c ó. L rơi ch a chan. Lúc ó, sáu chú ch nh ng i yên l ng bên nhau. Chúng ã làm t t c nh ng gì có th , trao nh ng n cư i bu n và can m cho Daikon và Hodo. C hai cư i áp l i m t cách v ng tin. Chưa có êm nào p hơn êm nay, nh ng làn gió nh th t m áp và m i g i. Daikon và Hodo ngư c nhìn nh ng vì sao l p lánh, r i nhìn nh ng ngư i b n ch thân thương, trao cho h nh ng cái nháy m t y qu quy t, r i ôm t m bi t t ng ngư i. Và r i, chúng th c hi n m t cú nh y c a ni m tin vào êm t i ang v y g i, ni m tin c a chúng chưa bao gi tr nên m nh m hơn th . Hình trang 26: B n ph i làm nh ng gì mình tin tư ng.
 11. 3 HÀNH LANG NH NG HÀNG CÂY VÔ D NG Hành lang Nh ng hàng cây Vô d ng dĩ nhiên hoàn toàn b g i sai tên. Vì sao l i có tên g i như v y thì không ai bi t, m c dù có kh năng ph n l n nh ng thân cây có hình dáng xo n l i và cong queo ph bóng trên m t t có th ư c xem là nguyên nhân khi n khu r ng có tên g i như th . Nh ng ai i ngang qua hành lang này s cho r ng nh ng cây c th cong queo, xo n v n và nhi u u m t này s không có ích gì cho th m c ho c th iêu kh c, thân và cành quá xương x u, ngư i ta s nghĩ r ng nh ng cây này hi n h u không vì m c ích nào c . Vì v y, qua nhi u th h , nh ng cái cây vô d ng v n ng im lìm bình an, không bao gi b n h , như th nh ng cái cây kh ng l này bi t r ng chính s vô d ng c a chúng là i u giúp chúng tr thành nơi cư trú lý tư ng cho lũ chim chóc và muôn thú - m t nơi vui v muôn thú cư trú trong thanh bình. Chính nơi ây, b thu hút b i s tách bi t dư i nh ng bóng cây, Ping ng i suy ng m trong s tĩnh l ng, chìm trong v thơ m ng c a nh ng bóng cây in trên m t t. Th c hành thi n nh nhi u năm, Ping v n trung thành dành ra nhi u gi trong ngày rèn luy n tâm trí, h c cách tư duy, tìm ra cái c t lõi trong chân tính c a mình, t m trí ưa mình n v i nh ng hi u bi t, tri n v ng và kh năng m i. Hít vào lòng ng c nh ng làn gió tho ng hương anh ào th i n t nh ng ng n núi xa xa, Ping khoan khoái t n hư ng khung c nh n i tâm trong s im l ng c a tâm trí. Ping ng i ó, trong s t p trung u và sâu c a thi n nh, trong khi Daikon và Hodo thích thú quan sát m t h i lâu cái bóng m m có th nh n ra c a c u t kho ng cách xa xa. Hai chú ch lòng y hy v ng ang nheo m t nhìn ch c r ng ó chính là Ping. Và ôi m t ã không ánh l a h . Vui m ng xen l n kính s , c hai rón rén nh y l i g n Ping hơn m t chút: - Su t…! Anh y ang ng . - Hodo thì th m. Daikon c n tr ng di chuy n n g n thêm chút n a, g n quan sát khuôn m t tĩnh l ng c a Ping m t lúc. Nh ng gì mà chú quan sát ư c có v r t l . - Anh y trông như ang ng , nhưng t không cho là v y! C hai chú ch tr u nhìn Ping ch m ch m. Ping ang ng i dư i bóng cây, kh hé m t, r i nh m l i. Hodo và Daikon li c nhìn nhau t v khó hi u. - Ta ang thi n nh. – Cu i cùng thì Ping cũng lên ti ng, làm hai chú ch gi t mình suýt ngã vì m t thăng b ng.
 12. Hodo và Daikon l y l i tư th ng c a mình và nhìn Ping có v khác l . Hai ngư i cùng g t u, r i như m t dàn h p xư ng, h nhanh chóng ng thanh nói: - Tôi hi u r i. Tôi hi u r i. ó là t t c nh ng gì chúng nói. “Tôi hi u r i. Tôi hi u r i.” M t tr i l n, m t trăng lên. “Tôi hi u r i. Tôi hi u r i.” M t trăng tàn, m t tr i m c. “Tôi hi u r i. Tôi hi u r i.” Dĩ nhiên là chúng ch ng h hi u gì c , nhưng b t kỳ lúc nào lũ ch tr b m m c ngư i b i m t i u gì ó vư t quá t m suy nghĩ, và th t s là trong h u h t các trư ng h p như v y, câu tr l i b n năng c a chúng là: “Tôi hi u r i.” Nh ng câu mà chúng luôn nói thư ng xuyên m t cách rõ to. Thói quen này b t u t r t s m, khi chúng còn là nh ng chú nòng n c bơi ùa tung tăng trong nh ng ngày u tiên c a cu c i, r i m t sáng th c d y, chúng nh n ra mình ã r ng m t chi c uôi, tay chân b ng xu t hi n và âm ra th c m c chuy n gì ã x y ra. M t dù chúng nh n th y r ng l i gi i thích th t khó mà hi u h t, nhưng ngay l p t c chúng nói: “Tôi hi u r i.” Chúng l p i l p l i câu này thư ng xuyên nh m thuy t ph c b n thân r ng th t s chúng ã hi u. HÌNH TRANG 32 : T i sao chúng ta luôn s n sàng tin tư ng vào nh ng th bên ngoài hơn nh ng gì bên trong chúng ta? T th i xa xưa, ch ã nh m l n gi a vi c hi u nh n th c và nh n th c gi i phóng. Th m chí cho n ngày nay, nh ng vũng bùn, m l y, ao và h trên kh p th gi i, thói quen ó v n còn ti p t c. ó chính là tính d th a hi p trong tâm lý lũ ch tr . M t s thi u kiên nh mà Ping ã hi u rõ t khi còn nh . Ping hít m t hơi th t sâu và thư thái. L i m t hơi khác. C u quan sát hai chú ch nh ang ng trư c m t mình. Màn sương mù c a m l y ư c vén lên khi Ping b t u gi i thích: - Thi n nh là s tĩnh l ng bên trong tâm trí chúng ta, nơi mà chân lý c a con tim chi n th ng lý trí. Chính s tĩnh l ng ã giúp cơ th và tâm trí hòa h p (th và th n), giúp nh n ra kh năng vô h n t n t i trong m i chúng ta. Vi c làm tăng s c m nh cho cơ th ư c th c hi n b ng cách v n ng cơ th . Còn s c m nh tâm trí ư c tăng cư ng b ng cách cho tâm trí ngh ngơi. Nh thi n nh, ta khám phá ra r ng: “Trong khi b não i u khi n cơ th thì chính trí năng i u khi n th gi i”. Hodo và Daikon nhún vai, t v không có ý ki n gì áng k : - Tôi hi u r i. Tôi hi u r i. - H n r i! - Ping c nén cư i.
 13. Sau ó Ping m m t ra và bình th n nh y vài bư c ng n. C m th y ói, Ping lia m t kh p m t t mong tìm m t ít sâu b . Hodo r t b i r i khi hi n di n trư c m t Ping. Cô nhìn lên vòm nh ng cành cây an chéo r m r p và cu i cùng cũng h i ư c m t câu: - Anh s ng ch nh ng cái cây vô d ng này à? - Luôn có s mâu thu n v vi c nhìn nh n cái h u d ng và cái vô d ng. - Ping áp sau khi ch p l y m t chú b gai và nu t th ng vào b ng. - Nh ng ngư i th m c xem nh ng cái cây này là lo i vô d ng, nhưng nh ng cái cây gi ng nhau li u có t o ư c c m h ng cho ngư i h a sĩ phác nên nh ng nét v như th n? Luôn có m t m c ích duy nh t v i t t c v n v t. T ng ngư i chúng ta u có m t lý do lý gi i cho s hi n h u c a mình. Có l ó cũng là th c m c c a các c u v m c ích c a mình khi r i ao n ây? Hai chú ch nh ưa m t nhìn nhau. Su t quãng i v a qua, chúng ã ư c d y b o r ng: không bao gi trên i này t n t i m t s thông thái nào vư t quá s thông tu c a Lão Chúa Cóc, nhưng trí tu tuy t v i c a Ping bây gi hoàn toàn là m t ch ng c th t rõ ràng. Khéo thay lúc ó Daikon cũng k p th t lên: - Khá lâu r i, chúng tôi ph i v t l n v i s b t an c a mình. Khi l n lên, chúng tôi l i ph i trăn tr v i nh ng hy v ng và ư c mơ. Chúng tôi tin r ng th gi i bu n t c a mình có th không ph i là duy nh t. R ng còn có m t cái gì ó l n hơn n a chúng tôi tr i nghi m. Chúng tôi ã trăn tr h t ngày này qua tháng khác v i ni m tin r ng m t s m mai nào ó chúng tôi s khám phá ra nhi u i u m i m . - Tin r ng m t i u gì ó ph i úng như v y là m t vi c, nhưng th c hi n nh ng òi h i c a nó tr i nghi m là m t vi c khác. - Ping nói. - Chuy n thăm c a anh ã c vũ tinh th n chúng tôi r t nhi u. - Hodo nói. - V i Daikon và tôi, t nhiên m i th trong ao tr nên không còn ý nghĩa gì c - không còn lý do gì gi chúng tôi l i ó n a. ó là lý do t i sao chúng tôi ã cùng i tìm anh. - Không âu! - Ping c t l i. - Ai ch a trong lòng tính chân như như v y u s i tìm chính mình. chuy n ng, cành cây cũng ph i c m nh n ư c hư ng gió. Chính s trong lành c a cơn gió ã khi n cho nh ng nghi ng trong các c u rơi i như nh ng chi c lá thu vàng úa và thúc gi c các c u theo u i h nh phúc c a mình. Hodo b t u tr nên hào h ng. Nàng huých Daikon m t cái: - Anh nói i. (còn ti p)
Đồng bộ tài khoản