intTypePromotion=1
ADSENSE

PR - public relations

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

115
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của tài liệu trình bày về quá trình hình thành của PR, cách lập kế hoạch cho một chương trình PR, các nhóm công chúng cơ bản, mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên, phòng PR nội bộ, dự thảo ngân sách cho hoạt động PR, đánh giá kết quả PR, hợp tác với giới truyền thông, vận động hành lang và tài trợ cho hoạt động PR, tổ chức sự kiện và xử lý khủng hoảng trong hoạt động PR.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PR - public relations

PR - PUBLIC RELATIONS<br /> PR lieân quan ñeán moïi toå chöùc duø laø kinh teá, chính trò hay xaõ hoäi. Noù luoân toàn taïi duø toå chöùc ñoù<br /> coù muoán hay khoâng (tröø phi toå chöùc naøy bò caùch ly khoûi xaõ hoäi!). PR lieân quan ñeán danh tieáng cuûa<br /> toå chöùc, nhöng khoâng ñôn giaûn chæ laø nhöõng hoaït ñoäng nhaèm taïo ra moät hình aûnh toát ñeïp veà toå<br /> chöùc. PR thöïc chaát laø söï giao tieáp giöõa toå chöùc vôùi taát caû moïi ngöôøi coù lieân quan nhaèm cung caáp caùi<br /> nhìn ñuùng ñaén veà toå chöùc, trong ñoù bao haøm muïc ñích thay ñoåi nhaän thöùc cuûa hoï. Ñaây laø moät ñieàu<br /> kieän cô baûn ñoái vôùi söï toàn taïi beàn vöõng cuûa baát kyø toå chöùc naøo.<br /> - Ñònh nghóa cuûa Institute of Public Relations: “PR laø noã löïc ñöôïc leân keá hoaïch vaø keùo daøi lieân<br /> tuïc nhaèm thieát laäp vaø duy trì söï tín nhieäm, söï hieåu bieát laãn nhau giöõa moät toå chöùc vaø coâng chuùng”.<br /> Ñònh nghóa naøy nhaán maïnh ñeán tính keá hoaïch vaø söï lieân tuïc.<br /> - Ñònh nghóa cuûa taùc giaû saùch Public Relations – Framework: “PR laø taát caû caùc hình thöùc giao<br /> tieáp ñöôïc leân keá hoaïch caû beân trong laãn beân ngoaøi toå chöùc, nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu cuï theå<br /> veà söï hieåu bieát laãn nhau”. Ñònh nghóa naøy nhaán maïnh ñeán söï giao tieáp vaø muïc tieâu cuï theå veà söï<br /> hieåu bieát laãn nhau, nhö vaäy coù theå ñaùnh giaù ñöôïc möùc ñoä thaønh coâng cuûa keá hoaïch PR.<br /> - Ñònh nghóa taïi hoäi nghò PR hoïp taïi Mexico naêm 1978: “PR laø ngheä thuaät vaø KHXH, phaân tích<br /> nhöõng xu höôùng, döï ñoaùn nhöõng keát quaû, tö vaán cho caùc nhaø laõnh ñaïo toå chöùc, vaø thöïc hieän nhöõng<br /> chöông trình ñaõ ñöôïc laäp keá hoaïch ñeå phuïc vuï quyeàn lôïi cuûa toå chöùc vaø coâng chuùng”. Ñònh nghóa<br /> naøy nhaán maïnh vieäc aùp duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu khi xaây döïng keá hoaïch PR vaø noùi leân<br /> ñöôïc quyeàn lôïi cuûa coâng chuùng (PR khoâng ñôn thuaàn chæ laø quyeàn lôïi cuûa toå chöùc).<br /> Toùm laïi, PR laø söï giao tieáp giöõa moät toå chöùc vôùi coâng chuùng nhaèm cung caáp caùi nhìn ñuùng ñaén<br /> veà toå chöùc ñoù.<br /> Noù bao goàm caùc thuoäc tính sau:<br /> - Toàn taïi lieân tuïc baát chaáp toå chöùc ñoù coù muoán hay khoâng.<br /> - Tính keá hoaïch ñöôïc laäp treân cô sôû KHXH vaø ngheä thuaät.<br /> - Phuïc vuï lôïi ích cuûa toå chöùc laãn coâng chuùng.<br /> <br /> Quaù trình hình thaønh<br /> Töø xa xöa, caùc trieát gia vaø hoïc giaû toân giaùo ñaõ vieát saùch ñeå tuyeân truyeàn veà hoïc thuyeát vaø ñöùc<br /> tin cuûa mình, ñoù chính laø moät hình thöùc cuûa PR. Nhöõng ñaïo quaân thieän chieán cuûa Thaønh Caùt Tö<br /> Haõn khi ñi chinh phuïc nhöõng vuøng ñaát môùi; nhöõng ngöôøi Vikings doïc ngang vuøng bieån Baéc AÂu...<br /> cuõng ñaõ trang phuïc cho mình nhöõng ñoàng phuïc rieâng, nhöõng hoa vaên ñaëc bieät treân taøu beø, vuõ khí<br /> cuûa mình nhö laø moät hình thöùc ñeå nhaän bieát, ñoù cuõng laø moät phaàn cuûa PR. Nhö vaäy coù theå noùi PR<br /> ñaõ coù moät lòch söû raát laâu ñôøi (duø raèng coøn raát sô khai vaø töï phaùt).<br /> Vaøo ñaàu theá kyû XX, Chính phuû Anh ñaõ toå chöùc haún moät ñoäi dieãn thuyeát ñeå ñi tuyeân truyeàn cho<br /> caùc chöông trình phuùc lôïi xaõ hoäi cuûa mình, ñoù cuõng laø moät hình thöùc PR hieän ñaïi. Ñeán sau theá<br /> chieán thöù 2, Institute of Public Relations (Vieän Quan heä coâng chuùng, Anh) vaø Public Relations<br /> Society (Hoäi Quan heä coâng chuùng, Myõ) ñöôïc thaønh laäp. Töø ñoù, caùc lyù luaän PR ñöôïc hoaøn thieän.<br /> Caùc toå chöùc kinh doanh ngaøy nay cuõng ñaõ hình thaønh bieåu töôïng, trang bò ñoàng phuïc, huaán<br /> luyeän phong caùch giao tieáp cho nhaân vieân cuûa mình... noù cuõng taïo neân vaên hoùa/nhaân daïng toå chöùc<br /> (corporate identity) hay thöông hieäu (brand), nhöõng khaùi nieäm coù moái lieân heä chaët cheõ vôùi PR.<br /> www.tinhvi.com - 1<br /> <br /> Beân caïnh söï phaùt trieån cuûa PR hieän ñaïi laø söï phaùt trieån cuûa phöông tieän truyeàn thoâng, noù ñoàng<br /> thôøi ñem laïi söï thuaän lôïi/baát lôïi to lôùn vì tính phoå quaùt vaø nhanh choùng cuûa mình. Khi toå chöùc coù<br /> söï coá nghieâm troïng vaø bò caùc phöông tieän truyeàn thoâng tung ra, ta haàu nhö khoâng coù thôøi gian ñeå<br /> trình baøy nhöõng maët tích cöïc. PR phaûi giaûi thích söï vieäc vôùi ñuùng baûn chaát toát/xaáu cuûa noù.<br /> <br /> Phaân bieät söï khaùc nhau:<br /> * Quaûng caùo (Advertising): “Quaûng caùo trình baøy nhöõng thoâng ñieäp thuyeát phuïc vaø hôïp lyù nhaát<br /> cho nhöõng khaùch haøng töông lai, ñeå coù theå baùn saûn phaåm/dòch vuï ôû giaù thaáp nhaát coù theå”.<br /> Nhö vaäy, quaûng caùo chuù troïng ñeán vieäc trình baøy nhöõng thoâng ñieäp thuyeát phuïc ñeå ñaït muïc<br /> tieâu baùn saûn phaåm/dòch vuï. Noù khaùc vôùi PR chuù troïng vaøo vieäc cung caáp thoâng tin ñeå giaùo duïc vaø<br /> taïo söï hieåu bieát laãn nhau.<br /> Moät chöông trình quaûng caùo seõ coù nhieàu cô may thaønh coâng khi tröôùc vaø sau noù coù hoaït ñoäng<br /> PR nhaèm hoã trôï khaùch haøng veà maët thoâng tin lieân quan ñeán saûn phaåm/dòch vuï ñöôïc quaûng caùo.<br /> Hoaït ñoäng PR coù taàm bao quaùt hôn quaûng caùo khi noù lieân quan ñeán toaøn boä giao tieáp cuûa toå chöùc.<br /> Quaûng caùo thöôøng toán chi phí nhieàu hôn nhöng haàu heát chæ giôùi haïn trong saûn phaåm/dòch vuï.<br /> * Tieáp thò (Marketing): “Tieáp thò laø quaù trình quaûn lyù, coù nhieäm vuï xaùc ñònh, döï ñoaùn vaø ñaùp<br /> öùng nhu caàu khaùch haøng ñeå thu lôïi nhuaän”.<br /> Ñònh nghóa naøy nhaán maïnh khía caïnh quaûn lyù, cuõng coù nghóa laø vieäc baùn saûn phaåm/dòch vuï<br /> phaûi ñöôïc döïa theo moät keá hoaïch xaùc ñònh vaø phaûi ñaït muïc tieâu cuoái cuøng laø thu ñöôïc lôïi nhuaän.<br /> Tuy nhieân, thò tröôøng ngaøy nay ñoøi hoûi toå chöùc phaûi coù traùch nhieäm vôùi quyeàn lôïi ngöôøi tieâu duøng<br /> (moät muïc tieâu cuûa PR). Moät toå chöùc chæ chaêm baúm ñeán lôïi nhuaän rieâng mình vaø laøm gia taêng phí<br /> toån baát hôïp lyù cho khaùch haøng thì sôùm muoän cuõng bò maát loøng tin nôi coâng chuùng.<br /> * Tuyeân truyeàn (propaganda): “Tuyeân truyeàn laø caùch vaän ñoäng ñeå ñaït ñöôïc söï uûng hoä cho moät<br /> yù kieán, haønh vi, nieàm tin hay chính saùch”.<br /> Baûn chaát cuûa tuyeân truyeàn laø taäp trung taùc ñoäng vaøo tình caûm vaø lyù trí, neân tuyeân truyeàn vaø<br /> quaûng caùo thöôøng gioáng nhau ôû khuynh höôùng töï taùn döông. Trong khi ñoù, PR khoâng theå coù söï<br /> thieân leäch, taùn döông. Neáu nhö moät chieán dòch PR bò ñaùnh giaù raèng mang tính chaát “quaûng caùo,<br /> tuyeân truyeàn” thì xem nhö noù ñaõ thaát baïi hoaøn toaøn.<br /> Tuyeân truyeàn gioáng vôùi PR ôû choã ñeàu laø hình thöùc giao tieáp, nhöng ñeå thaønh coâng thì PR phaûi<br /> ñaùng tin caäy, coøn tuyeân truyeàn thì chæ caàn ñaït ñöôïc moät soá % naøo ñoù (soá coøn laïi coù theå coøn phaân<br /> vaân hay khoâng ñoàng tình) thì cuõng coi nhö ñaõ thaønh coâng.<br /> Trong caùc cô quan coâng quyeàn, tuyeân truyeàn vaø PR ñan xen nhau moät caùch chaët cheõ. Tuyeân<br /> truyeàn nhaèm muïc ñích giöõ vöõng quyeàn löïc, nhöng khi noù giuùp moïi ngöôøi hieåu vaø söû duïng caùc dòch<br /> vuï coâng moät caùch ñuùng ñaén thì laïi mang tính chaát PR.<br /> * Khuyeán maïi (Sales promotion): “Khuyeán maïi bao goàm caùc chieán löôïc ngaén haïn ñeå giôùi thieäu,<br /> hay laøm môùi (refresh) laïi saûn phaåm, hay ñeå taêng löôïng haøng baùn ra”.<br /> PR vaø khuyeán maõi coù cuøng ñieåm chung laø giuùp toå chöùc vaø ngöôøi tieâu duøng xích laïi gaàn nhau<br /> hôn, nhöng khaùc nhau hoaøn toaøn ôû muïc ñích hoaït ñoäng.<br /> * Nghieân cöùu thò tröôøng (Research): “Nghieân cöùu thò tröôøng laø moät phaàn cuûa KHXH, duøng caùc<br /> phöông phaùp khoa hoïc ñeå thu thaäp thoâng tin veà thò tröôøng saûn phaåm/dòch vuï”.<br /> Nghieân cöùu thò tröôøng laø moät coâng vieäc ñaëc thuø cuûa laõnh vöïc tieáp thò, vôùi ngöôøi laøm PR nghieân<br /> cöùu thò tröôøng seõ phuïc vuï cho coâng taùc leân keá hoaïch PR vaø ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän.<br /> <br /> www.tinhvi.com - 2<br /> <br /> LAÄP KEÁ HOAÏCH CHO MOÄT CHÖÔNG TRÌNH PR<br /> Taïi sao phaûi laäp keá hoaïch cho moät chöông trình PR:<br /> PR laø moät coâng vieäc phöùc taïp vaø tình hình luoân dieãn bieán töøng ngaøy, khoâng coù keá hoaïch PR toát<br /> thì seõ luoân thuï ñoäng tröôùc coâng vieäc môùi vaø khoù loøng hoaøn thaønh caùc coâng vieäc cuõ. Noù gioáng nhö<br /> chaïy moät caùi xe maø khoâng bieát ñöôïc löôïng xaêng coøn trong bình vaø ñieåm ñeán ôû ñaâu, cuoái cuøng laø<br /> heát xaêng maø chaúng ñeán ñöôïc ñích. Moät hoaït ñoäng PR khoâng keá hoaïch seõ khoâng ñaït ñöôïc muïc ñích<br /> vaø chi phí ñoå ra khoâng mang laïi keát quaû naøo.<br /> Phaûi xaây döïng keá hoaïch PR nhaèm:<br /> - Xaây döïng muïc tieâu vaø taïo cô sôû ñeå ñaùnh giaù keát quaû sau naøy.<br /> - Döï toaùn ñöôïc chi phí taøi chính vaø nhaân löïc.<br /> - Hình dung ñöôïc tieán ñoä thöïc hieän vaø nhöõng nhieäm vuï troïng taâm caàn taäp trung ñaàu tö.<br /> <br /> Caùc böôùc xaây döïng keá hoaïch PR:<br /> a) Phaân tích, ñaùnh giaù tình hình:<br /> Caàn phaûi hieåu roõ quan ñieåm cuûa coâng chuùng, hoï ñang hieåu ñuùng/sai nhöõng vaán ñeà gì. Ñieàu naøy<br /> caàn phaûi coù thoâng tin chuaån xaùc, coù theå baèng caùc thoáng keâ saün coù hay baèng cuoäc ñieàu tra môùi.<br /> Khoâng theå chuû quan giaû ñònh hoaëc ñaùnh giaù theo caûm tính. Phaân tích, ñaùnh giaù tình hình sai seõ daãn<br /> ñeán söï laïc höôùng cuûa toaøn boä keá hoaïch.<br /> Hoaït ñoäng PR phaûi ñaït ñöôïc keát quaû chuyeån bieán thaùi ñoä coâng chuùng ñoái vôùi toå chöùc: töø tieâu<br /> cöïc, thôø ô vaø thieáu hieåu bieát trôû thaønh tích cöïc, quan taâm vaø coù kieán thöùc. Neân nhôù PR khoâng phaûi<br /> khieán coâng chuùng ñaùnh giaù toát veà toå chöùc, maø quan troïng laø giuùp coâng chuùng hieåu ñuùng veà toå chöùc.<br /> Khi ñaõ hieåu ñuùng vaø ñöôïc chaáp nhaän thì seõ deã daøng thu ñöôïc caûm tình vaø söï tin caäy.<br /> Nhö vaäy baûn thaân toå chöùc cuõng phaûi yù thöùc ñöôïc taïi sao mình toàn taïi vaø mình toàn taïi vì caùi gì.<br /> b) Xaùc ñònh muïc tieâu:<br /> Danh saùch caùc muïc tieâu coù theå daøi, phöùc taïp vaø thöôøng ñoøi hoûi nguoàn tieàm löïc PR maïnh (maø<br /> thöôøng ñieàu naøy thì khoâng theå). Do ñoù phaûi xaùc ñònh thöù töï öu tieân vaø tieán ñoä cho vieäc thöïc hieän<br /> caùc muïc tieâu ñoù. Coâng vieäc PR neáu khoâng ñöôïc ñònh höôùng toát vaø giöõ vöõng tieán ñoä thì seõ deã daøng<br /> ñi cheänh muïc tieâu vaø cuoái cuøng laø khoâng ñeán ñích ñöôïc. Caùc muïc tieâu ñeà ra phaûi bao haøm caû giôùi<br /> haïn thôøi gian: sau bao laâu thì seõ phaán ñaáu ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù.<br /> Moät soá muïc tieâu thöôøng gaëp cuûa moät chieán dòch PR:<br /> - Ñeå thay ñoåi hình aûnh toå chöùc vì baûn thaân toå chöùc ñaõ coù nhöõng söï ñoåi môùi veà toå chöùc hoaït<br /> ñoäng, veà laõnh vöïc kinh doanh, veà ñaëc ñieåm vaên hoùa toå chöùc.<br /> - Ñeå giôùi thieäu caùc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc, theå hieän nhöõng thaønh töïu cuûa toå chöùc maø nhieàu<br /> ngöôøi chöa ñöôïc bieát ñeán.<br /> - Ñeå höôùng daãn, giaùo duïc kieán thöùc cho ngöôøi tieâu duøng, nhaø phaân phoái...<br /> - Ñeå ñöôïc coâng chuùng, chính trò gia bieát vaø uûng hoä moät hoaït ñoäng naøo ñoù cuûa toå chöùc (duø laø<br /> hoaït ñoäng xaõ hoäi hay hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh).<br /> - Ñeå khoâi phuïc loøng tin coâng chuùng sau moät bieán coá.<br /> c) Xaây döïng keá hoaïch:<br /> Xaùc ñònh nhoùm coâng chuùng caàn taùc ñoäng goàm nhöõng thaønh phaàn naøo. Tham voïng gaây ñöôïc<br /> aûnh höôûng ñeán taát caû moïi ngöôøi cuøng luùc thöôøng khoâng ñaït ñöôïc hieäu quaû mong muoán. Caøng taäp<br /> www.tinhvi.com - 3<br /> <br /> trung vaøo nhoùm coâng chuùng cuï theå thì chieán dòch PR seõ caøng coù hieäu quaû hôn. Sau ñoù, phaûi löïa<br /> choïn phöông tieän ñeå dieãn ñaït, truyeàn thoâng: baùo ñaøi, taøi lieäu in aán, baêng ñóa, trieån laõm, taøi trôï cho<br /> caùc saùch chuyeân ngaønh, göûi thö, ñoái thoaïi tröïc tieáp, taøi trôï cho caùc hoaït ñoäng theå thao vaên ngheä.<br /> Xaùc ñònh thoâng ñieäp muoán chuyeån taûi laø gì, caøng ngaén goïn deã nhôù caøng toát. Cuõng khoâng nhaát thieát<br /> phaûi noùi thaúng ra, maø noù coù theå bieåu hieän treân caùc vaên baûn vaø hình thöùc trình baøy khaùc. Hình thöùc<br /> vaø vaên hoùa toå chöùc cuõng laø moät keânh ñeå gaây taùc ñoäng toát.<br /> Caùc giôùi haïn ñeå thöïc hieän moät chöông trình PR: ñoù laø caùc giôùi haïn veà nhaân löïc, thôøi gian vaø<br /> ngaân saùch. Coá gaéng thöïc hieän keá hoaïch PR maø khoâng tính ñeán 3 giôùi haïn naøy thöôøng khoâng thu<br /> ñöôïc keát quaû mong muoán, keát cuïc laø ñaàu tö bò laõng phí.<br /> • Giôùi haïn veà nhaân löïc: moãi toå chöùc ñeàu coù moät nguoàn löïc rieâng vaø khoâng theå thöïc hieän caùc<br /> keá hoaïch quaù taàm cuûa mình ñöôïc.<br /> • Giôùi haïn veà thôøi gian: thôøi gian luoân laø coù giôùi haïn cho baát kyø keá hoaïch naøo. Nhöng löu yù<br /> raèng vôùi nguoàn nhaân löïc ñöôïc ñaøo taïo toát hôn seõ ruùt ngaén ñöôïc thôøi gian thöïc hieän.<br /> • Giôùi haïn veà nguoàn ngaân saùch: keá hoaïch phaûi khaû thi vôùi ñieàu kieän ngaân saùch thöïc teá. Lyù<br /> töôûng nhaát laø coù nguoàn ngaân saùch töông öùng vôùi chi phí caàn thieát cuûa chieán dòch PR, baèng<br /> khoâng thì ta phaûi caét boû nhöõng hoaït ñoäng hay thu heïp muïc tieâu. Löu yù nhöõng haïn cheá vì<br /> ngaân saùch haïn heïp coù theå caûi thieän moät phaàn nhôø vieäc laäp keá hoaïch khoa hoïc vaø tieát kieäm.<br /> Luoân phaûi coù keá hoaïch döï phoøng. Moïi chöông trình ñeàu coù khaû naêng bò aûnh höôûng bôûi nhöõng<br /> bieán coá ñoät xuaát vaø luùc ñoù phaûi thay theá baèng keá hoaïch döï phoøng.<br /> d) Ñaùnh giaù, hoaøn thieän:<br /> PR goàm nhöõng hoaït ñoäng cuï theå neân hoaøn toaøn coù theå ño löôøng, ñaùnh giaù döïa theo nhöõng tieâu<br /> chí ñaõ xaùc ñònh tröôùc. Thöïc teá dieãn bieán cuõng luoân ñoøi hoûi söï naêng ñoäng vaø nhaïy beùn ñeå lieân tuïc<br /> hoaøn thieän phöông aùn. Haõy daønh thôøi gian ñeå ghi nhaän caùc thoâng tin phaûn hoài, caùc baøi baùo, taøi lieäu<br /> lieân quan... töø ñoù coù nhöõng ñaùnh giaù chính xaùc nhaát.<br /> * Ñeà taøi thaûo luaän: “Chieán löôïc toát nhaát laø phaûi linh hoaït vaø thay ñoåi theo thôøi gian”.<br /> <br /> CAÙC NHOÙM COÂNG CHUÙNG<br /> Moät hoaït ñoäng PR thöôøng khoâng nhaém ñeán nhoùm coâng chuùng chung chung maø phaûi nhaém ñeán<br /> caùc nhoùm cuï theå. Caøng saøng loïc coâng chuùng thì caøng giaûm laõng phí vaø taêng hieäu quaû thaønh coâng.<br /> Vieäc xaùc laäp nhoùm coâng chuùng lieân quan ñeán moät chöông trình PR nhaèm:<br /> - Thieát laäp möùc ñoä öu tieân trong giôùi haïn (nhaân löïc, thôøi gian, ngaân saùch).<br /> - Löïa choïn phöông phaùp phuø hôïp (hình thöùc, noäi dung vaø phöông tieän truyeàn thoâng).<br /> <br /> Caùc nhoùm coâng chuùng cô baûn:<br /> 1) Nhaân vieân (hoaëc nhaân vieân tieàm naêng): ñaây laø 1 trong 2 nhoùm coâng chuùng cô baûn nhaát, hoï coù<br /> theå khaùc bieät veà ñòa vò, toân giaùo, thu nhaäp... nhöng phaûi ñònh höôùng ñeå cuøng phaán ñaáu vì lôïi ích<br /> chung cuûa toå chöùc. Ñoù chính laø vaán ñeà cô baûn nhaát cuûa moät toå chöùc quaûn lyù coù thaønh coâng hay<br /> khoâng. Noù ñoøi hoûi nhieàu chính saùch toát cuûa laõnh ñaïo veà toå chöùc, ñaõi ngoä, vaên hoùa tinh thaàn...<br /> 2) Khaùch haøng: ñaây cuõng laø 1 trong 2 nhoùm coâng chuùng cô baûn nhaát. Hoï bao goàm caùc nhaø<br /> phaân phoái (ngöôøi baùn sæ leû, ñaïi lyù, moâi giôùi) vaø ngöôøi tieâu duøng. Hoï cuõng bao goàm moät tröôøng hôïp<br /> rieâng laø nhöõng ngöôøi mua saûn phaåm naøy ñeå saûn xuaát ra saûn phaåm khaùc.<br /> www.tinhvi.com - 4<br /> <br /> 3) Nhaø cung caáp ñaàu vaøo: laø caùc nhaø cung öùng dòch vuï hoaëc nguyeân lieäu cho toå chöùc.<br /> 4) Nhaø ñaàu tö, ngaân haøng: ñoái vôùi caùc coâng ty coå phaàn, coâng chuùng coøn bao goàm caû ngöôøi mua<br /> chöùng khoaùn, caùc nhaø phaân tích ñaàu tö, coâng ty baûo hieåm...<br /> 5) Caùc giôùi coù aûnh höôûng ñeán dö luaän: laø taát caû nhöõng ngöôøi maø yù kieán cuûa hoï coù theå aûnh<br /> höôûng toát/xaáu ñeán toå chöùc. Ñoù laø caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc, nhaø khoa hoïc, nhaø hoaït ñoäng xaõ<br /> hoäi... Trong ñoù, giôùi baùo chí coù moät vò trí ñaëc bieät quan troïng, bôûi vì ñoù laø keânh truyeàn thoâng tröïc<br /> tieáp ñeán vôùi coâng chuùng vaø hoï coù quyeàn theå hieän quan ñieåm chuû quan cuûa mình leân maët baùo vaø coù<br /> xu höôùng tìm kieám nhöõng caâu chuyeän noùng cung caáp cho ñoäc giaû cuûa mình.<br /> 6) Caùc toå chöùc, ñoaøn theå, hieäp hoäi: hoï coù aûnh höôûng maïnh meõ ñeán ñôøi soáng chính trò, kinh teá vaø<br /> khoâng coù toå chöùc naøo coù theå xem nheï vai troø vaø aûnh höôûng cuûa hoï.<br /> 7) Coäng ñoàng laân caän: moãi toå chöùc khaùc nhau seõ coù moái quan taâm khaùc nhau ñoái vôùi coäng<br /> ñoàng laân caän cuûa mình (quan heä, an ninh, tieáng oàn, baõi ñaäu xe). Duy trì chính saùch “baø con xa<br /> khoâng baèng laùng gieàng gaàn” laø moät ñieàu khoân ngoan vaø neân laøm.<br /> <br /> Thu huùt söï uûng hoä cuûa caùc nhaân vaät noåi tieáng:<br /> - Nhöõng nhaân vaät noåi tieáng coù theå laøm taêng neùt ñoäc ñaùo cho toå chöùc. Ghi nhôù raèng caùc nhaân vaät<br /> noåi tieáng seõ bao haøm nhöõng thuaän lôïi vaø baát lôïi cho toå chöùc, do ñoù phaûi caân nhaéc, tìm hieåu ñoäng<br /> cô cuûa hoï vaø qua ñoù döï kieán ñöôïc nhöõng gì maø hoï seõ ñoùng goùp cho toå chöùc.<br /> - Nhöõng nhaân vaät noåi tieáng luoân coù saün nhieàu lôøi môøi hôïp taùc, do ñoù phaûi chuaån bò kyõ löôõng<br /> cho keá hoaïch tieáp caän moät caùch khoân kheùo, kieân trì.<br /> - Caùc hoaït ñoäng cuï theå cuûa nhaân vaät noåi tieáng ñoùng goùp cho toå chöùc: phaùt bieåu veà toå chöùc trong<br /> caùc söï kieäng, tham gia caùc söï kieän vôùi tö caùch ñaïi dieän cho toå chöùc veà moät laõnh vöïc cuï theå, chuïp<br /> hình aûnh vaø quay phim...<br /> <br /> Thu huùt giôùi treû:<br /> Giôùi treû laø moät nhoùm coâng chuùng ñaëc bieät, ñoùng vai troø quan troïng trong söï phaùt trieån cuûa<br /> nhieàu toå chöùc nhöng laïi khoù naém baét vaø cuõng deã thay ñoåi. Giôùi treû khoâng phaûi laø moät nhoùm coâng<br /> chuùng ñoàng nhaát, hoï coù nhieàu “gu” khaùc nhau, haõy toân troïng nhöõng phong caùch naøy vaø caùc chieán<br /> dòch PR phaûi thieát keá phuø hôïp vôùi moãi nhoùm treû (nhöng buø laïi hoï raát deã bò chi phoái bôûi baïn beø neân<br /> aûnh höôõng cuõng deã lan roäng). Tuoåi taùc cuõng laø moät vaán ñeà ñaùng quan taâm: cheânh leäch 3-5 tuoåi<br /> cuõng daãn ñeán nhöõng ñaëc ñieåm khaùc bieät raát roõ raøng.<br /> Giôùi treû luoân phaûn öùng tích cöïc vôùi nhöõng chieán dòch PR haáp daãn vaø soâi ñoäng. Haõy söû duïng<br /> ngoân ngöõ gaàn guõi vôùi caùc nhoùm treû, moät ngoân ngöõ khoâng phuø hôïp (cao hôn hay thaáp hôn) coù theå bò<br /> coi laø thuyeát giaùo hay taàm thöôøng. Haõy xem xeùt vieäc keát hôïp vôùi moät nhaân vaät noåi tieáng ñöôïc giôùi<br /> treû ngöôõng moä ñeå taïo aán töôïng cho thoâng ñieäp cuûa toå chöùc. Haõy xem xeùt vieäc keát hôïp vôùi ñòa<br /> ñieåm toå chöùc caùc leã hoäi daønh cho giôùi treû (aâm nhaïc, theå thao...).<br /> Sinh vieân laø moät phaân khuùc quan troïng cuûa giôùi treû, moät thoâng ñieäp saùng taïo seõ deã thaâm nhaäp<br /> ñöôïc vaøo ñoái töôïng naøy. Chieán dòch PR daønh cho sinh vieân caàn phaûi ñoäc ñaùo vaø coù trí tueä, noù caàn<br /> nhieàu ñieåm nhaán gaây ngaïc nhieân nhieàu hôn laø daønh cho giôùi treû noùi chung. Sinh vieân coøn coù ñaëc<br /> ñieåm deã chaáp nhaän hình thöùc phaùt tôø rôi hoaëc phaùt quaø taëng.<br /> <br /> www.tinhvi.com - 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2