Quá khứ phân từ của Động từ bất quy tắc

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
832
lượt xem
35
download

Quá khứ phân từ của Động từ bất quy tắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những động từ bất quy tắc được dùng ở dạng quá khứ phân từ - Past Participle. Trước hết chúng ta hãy xem ví dụ này: Present Simple: do - "Where do you live?" Past Simple: did - "Where did you go yesterday?" Past Participle: done - "Has he done all his homework?" Bạy hãy làm bài tập sau. Điền đúng dạng của động từ ở thể Quá khứ phân từ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá khứ phân từ của Động từ bất quy tắc

  1. Quá khứ phân từ của Động từ bất quy tắc Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những động từ bất quy tắc được dùng ở dạng quá khứ phân từ - Past Participle. Trước hết chúng ta hãy xem ví dụ này: Present Simple: do - "Where do you live?" Past Simple: did - "Where did you go yesterday?" Past Participle: done - "Has he done all his homework?" Bạy hãy làm bài tập sau. Điền đúng dạng của động từ ở thể Quá khứ phân từ. 1 - Make sure you lock the car-door or it could get (steal) . • 2 - All his paperwork was (take) away by her assistant. • 3 - They've (ride) on the subway many times. •
  2. 4 - Have you ever (drive) in a foreign country? • 5 - The thief was (catch) by the police. • 6 - She said she has (drink) all the milk. • 7 - She's (begin) taking swimming lessons. • 8 - Robert's (speak) to me about it. • 9 - Has the water in the lake (freeze) yet? • 10 - Who has (eat) all the cake? •
  3. Đáp án 1. stolen 2. taken 3. ridden 4. driven 5. caught 6. drunk 7. begun 8. spoken 9. frozen 10. eaten
Đồng bộ tài khoản