intTypePromotion=1

Quá trình hình thành và phương pháp diễn thuyết quan niệm về kinh tế nhà nước trong Mac p4

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
6
download

Quá trình hình thành và phương pháp diễn thuyết quan niệm về kinh tế nhà nước trong Mac p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà nước giữ 100% vốn hoặc cổ phần chi phối đối với những doanh nghiệp công ích đang hoạt động trong các lĩnh vực: kiểm định kỷ thuật phương tiện giao thông cơ giới ; xuất bản sách giáo khoa , sách báo chính trị , phim thời sự và tài liệu quản lý , bảo trì hệ thống đường sắt quốc gia , sân bay, quản lý thuỷ nông đầu nguồn , trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn , thoát nước ở đô thị lớn, ánh sáng đường phố , quản lý,bảo trì hệ thống đường bộ ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành và phương pháp diễn thuyết quan niệm về kinh tế nhà nước trong Mac p4

  1. - Nhµ n­íc gi÷ 100% vèn hoÆc cæ phÇn chi phèi ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp c«ng Ých ®ang ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc: kiÓm ®Þnh kû thuËt ph­¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ; xuÊt b¶n s¸ch gi¸o khoa , s¸ch b¸o chÝnh trÞ , phim thêi sù vµ tµi liÖu qu¶n lý , b¶o tr× hÖ thèng ®­êng s¾t quèc gia , s©n bay, qu¶n lý thuû n«ng ®Çu nguån , trång vµ b¶o vÖ rõng ®Çu nguån , tho¸t n­íc ë ®« thÞ lín, ¸nh s¸ng ®­êng phè , qu¶n lý,b¶o tr× hÖ thèng ®­êng bé , bÕn xe , ®­êng thuû quan träng , s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ cung øng dÞch vô kh¸c theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ. Trong tõng thêi kú, chÝnh phñ xem xÐt , ®iÒu chØnh ®Þnh h­íng ph©n lo¹i doanh nghiÖp phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x¶ héi . §èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých hiÖn cã , chÝnh phñ c¨n cø vµo ®Þnh h­íng trªn ®©y chØ ®¹o rµ so¸t vµ phª duyÖt ph©n lo¹i cô thÓ ®Ó thùc hiÖn triÓn khai thùc hiÖn . Nh÷ng doanh nghiÖp c«ng Ých ®ang ho¹t ®éng kh«ng thuéc diÖn nªu trªn sÎ ®­îc s¾p xÕp l¹i . ViÖc thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých ph¶i xem xÐt chÆt chÎ, ®óng ®Þnh h­íng , cã yªu cÇu vµ cã ®ñ c¸c yªu c©ï cÇn thiÕt . KhuyÕn kÝch nh©n d©n vµ doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm , dÞch vô mµ x¶ héi cÇn vµ ph¸p luËt kh«ng cÊm. 1.2. §Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc . Môc tiªu cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ nh»m ; t¹o ra lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã nhiÒu chñ së höu , trong ®ã cã ®«ng ®¶o ng­êi lao ®éng , ®Ó sö dông hiÖu qu¶ vèn , tµi s¶n cña nhµ n­íc vµ huy ®éng thªm vèn x¶ héi vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt , kinh doanh, t¹o ®éng lùc m¹nh mÎ vµ c¬ chÕ qu¶n lý n¨ng ®éng , cã hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp cña nhµ n­íc , ph¸t huy vai trß lµm chñ thùc sù cña x· héi , cña cæ ®«ng vµ vµ t¨ng c­êng sù gi¸m s¸t cña x¶ héi ®èi víi doanh nghiÖp , ®¶m b¶o hµi hoµ lîi Ých cña nhµ n­íc , doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp cña nhµ n­íc kh«ng ®­îc biÕn thµnh t­ nh©n ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc .
  2. §èi t­îng cæ phÇn ho¸ lµ nh÷ng doanh nghiÖp nhµ n­íc hiÖn cã mµ nhµ n­íc kh«ng cÇn gi÷ 100% vèn, kh«ng phô thuéc vµo thùc t r¹ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . C¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn c¨n cø vµo thùc tr¹ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . C¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn c¨n cø vµo ®Þnh h­íng s¾p xÕp, ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tõng doanh nghiÖp mµ quyÕt ®Þnh chuyÓn doanh gnhiÖp nhµ n­íc hiÖn cã thµnh c«ng ty cæ phÇn, trong ®ã nhµ n­íc cã cæ phÇn chi phèi, cæ phÇn ®Æc biÖt, cæ phÇn ë møc thÊp hoÆc nhµ n­íc kh«ng gi÷ cæ phÇn. H×nh thøc cæ phÇn ho¸ bao gåm: gi÷ nguyªn gi¸ trÞ doanh nghiÖp, ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó thu hót thªm vèn; b¸n mét phÇn gi¸ trÞ hiÖn cã cña doanh nghiÖp cho c¸c cæ ®«ng, cæ phÇn ho¸ ®¬n vÞ phô thuéc cña doanh nghiÖp; chuyÓn toµn bé doanh nghiÖp thµnh c«ng ty cæ phÇn. Tr­êng hîp cæ phÇn ho¸ ®¬n vÞ phô thuéc cña doanh nghiÖp th× kh«ng ®­îc g©y khã kh¨n hoÆc lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c bé phËn cßn l¹i cña doanh nghiÖp. Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch ®Ó gi¶m bít t×nh tr¹ng chªnh lÖch vÒ cæ phÇn ­u ®·i cho ng­êi lao ®éng gi­· c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸. Cã quy ®Þnh ®Ó ng­êi lao ®éng gi÷ ®­îc cæ phÇn ­u ®·i trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Söa ®æi, bæ sung c¬ chÕ ­u tiªn b¸n cæ phÇn cho ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp ®Ó g¾n bã ng­êi lao ®éng víi doanh nghiÖp, dµnh mét tû lÖ cæ phÇn thÝch hîp b¸n ra ngoµi doanh nghiÖp. Nghiªn cøu sö dông mét phÇn vèn tù cã cña doanh nghiÖp ®Ó h×nh thµnh cæ phÇn cña ng­¬i lao ®éng, ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng l·i nh­ng kh«ng ®­îc rót cæ phÇn khái doanh nghiÖp. Më réng viÖc b¸n cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n cho ng­êi s¶n xuÊt vµ cung cÊp nguyªn liÖu. Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ sö dông nhiÒu lao ®éng vµ cã quy ®Þnh cho phÐp chuyÓn nî thµnh vèn gãp cæ phÇn.
  3. Söa ®æi ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo h­íng g¾n víi thÞ tr­êng, nghiªn cøu ®a gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµo gÝa trÞ doanh nghiÖp, thÝ ®iÓm ®Êu thÇu b¸n cæ phiÕu vµ b¸n cæ phiÕu qua c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian. Nhµ n­íc ®Çu t­ ®­îc mua cæ phÇn lÇn ®Çu ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ mµ nhµ n­íc kh«ng ®­îc gi÷ cæ phÇn chi phèi theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp vµ LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc khuyÕn khÝch nhµ ®Çu t­ cã tiÒm n¨ng vÒ c«ng nghÖ, thÞ tr­êng, kinh nghiÖm qu¶n lý, tiÒn vèn mua cæ phÇn. Sè tiÒn mua ®­îc tõ b¸n cæ phÇn dïng ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng vµ ®Ó nhµ n­íc t¸i ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng ®­îc ®­a vµo ng©n s¸ch ®Ó chi th­êng xuyªn. Nhµ n­íc ban hµnh c¬ chÕ, chÝnh s¸ch phï hîp ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· chuyÓn sµng c«ng ty cæ phÇn. Söa ®æi cc¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ theo h­íng ­u ®·i h¬n ®èi v¬Ý nh÷ng doanh nghiÖp khi cæ phÇn ho¸ cã khã kh¨n. ChØ ®¹o chÆt chÏ doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Çu t­ mét phÇn vèn ®Ó lËp míi c«ng ty cæ phÇn ë nh÷ng linhx vùc cÇn thiÕt. 1.3.Thùc hiÖn giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª, s¸t nhËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc quy m« nhhá, lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶. §èi víi doanh ghiÖp cã quy m« nhá cã vèn nhµ n­íc d­íi 5 tû ®ång, nhµ n­íc kh«ng cÇn n¾m gi÷ vµ kh«ng cæ phÇn ho¸ ®­îc, tuú thùc tÕ cña tõng doanh nghiÖp, c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh mét trong c¸c h×nh thøc: B¸n, giao, khon¸ kinh doanh, cho thuª. KhuyÕn khÝch doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· giao, b¸n ®­îc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn cña ng­êi lao ®éng. S¸t nhËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n nh÷ng doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶, nh­ng kh«ng thùc hiÖn ®­îc c¸c h×nh thøc nãi trªn. Söa ®æi, bæ sung luËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp theo h­íng ng­êi quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp cã quyÒn ®Ò nghÞ tuyªn bè ph¸ s¶n.
  4. §Èy m¹nh tuyÒn truyÒn, n©ng cao nhËn thøc, hiÓu biÕt cña ng­êi lao ®éng vµ toµn x· héi ®èi víi ng­êi chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸, giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª, s¸t nhËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n doanh nghiÖp nhµ n­íc. 1.4. §æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc, h×nh thµnh mét sè tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh. a. Tæng c«ng ty nhµ n­íc ph¶i cã vèn ®iÒu lÖ ®ñ lín, cã thÓ huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån, trong ®ã vèn nhµ n­íc lµ chñ yÕu, thùc hiÖn kinh doanh ®a ngµnh, cã ngµnh chÝnh chuyªn s©u, cã liªn kÕt gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kiªn kÕt vÒ s¶n xuÊt, tµi chÝnh, thÞ tr­êng..., cã tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ qu¶n lý tiªn tiÕn n¨ng suÊt lao ®éng cao, chÊt l­îng s¶n phÈm tèt, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ hoµn thµnh viÖc s¾p xÕp c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc hiÖn cã nh»m tËp trung h¬n n÷a nguån lùc ®Ó chi phèi ®­îc nh÷ng ngµnh, lÜnh vùc then chèt cña nÒn kinh tÕ, lµm lùc l­îng chñ lùc trong viÖc b¶o ®¶m c¸c c©n ®èi lín vµ æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«, cung øng nh÷ng s¶n phÈm träng yÕu cho nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ xuÊt khÈu, ®ãng gãp lín cho ng©n s¸ch, lµm nßng cèt thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã hiÖu qu¶. Trong tõng thêi kú, theo yªu vÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cÇn cã sù ®iÒ u chØnh phï hîp nh÷ng tæng c«ng ty ®ang ho¹t ®éng kh«ng cã ®ñ yªu cÇu trªn sÏ ®­îc s¾p xÕp l¹i ThÝ ®iÓm, rót kinh nghiÖm dÓ nh©n réng viÖc thùc hiÖn chuyÓn tæng c«ng ty nhµ n­íc sang nhµ n­íc sang ho¹t ®éng c«ng ty mÑ – c«ng ty con , trong ®ã tæng c«ng ty ®Çu t­ vèn vµo c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn lµ nh÷ng c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét chñ ( tæng c«ng ty) hoÆc lµ c«ng ty cæ phÇn mµ tæng c«ng ty gi÷ cæ phÇn chi phèi . Bªn c¹nh c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc. NghÞ quyÕt trung ­¬ng III chñ tr­¬ng h×nh thµnh mét sè tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh trªn c¬ së c¸c Tæng c«ng ty nhµ n­íc cã sù tham gia cña c¸c thµnh viªn kinh tÕ, kinh doanh ®a ngµnh, trong ®ã c¸c ngµnh
  5. kinh doanh chÝnh, chuyªn m«n ho¸ cao vµ gi÷ vai trß chi phèi trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 1.5. Gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d­ vµ nî kh«ng thanh to¸n ®­îc NghÞ quyÕt Trung ­¬ng III xac ®Þnh r»ng, lao ®éng d«i d­ ®­îc doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn ®µo t¹o l¹i hoÆc nghØ viÖc h­ëng nguyªn l­¬ng trong mét thêi gian ®Ó t×m viÖc; nÕu kh«ng t×m ®­îc viÖc th× ®­îc nghØ chÕ ®é mÊt viÖc theo quy ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng. §Ó cã ®ñ c¬ së ph¸p lý cho vÊn ®Ò nµy, bé LuËt lao déng ®­îc söa ®æi, bæ sung theo h­íng cho phÐp ¸p dông chÕ ®é mÊt viÖc ®èi víi sè lao déng d«i d­ t¹i thêi ®iÓm giao, b¸n, kho¸n kinh doanh vµ cho thuª doanh nghiÖp nhµ n­íc. §ång thêi, khÈn tr­¬ng bæ sung chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi; ban hµnh chÝnh s¸ch b¶o hiÓm thÊt nghiÖp theo h­íng nhµ n­íc, doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng cïng gãp. §èi víi nî kh«ng thanh to¸n ®­îc, thµnh lËp c«ng ty mua b¸n nî vµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Ó xö luý nî vµ tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, t¹o ®iÒu kiÖn lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh doanh nghiÖp. 1.6. §æi míi tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é qu¶n lý trong doanh nghiÖp nhµ n­íc Ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng c«ng nghÖ lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖ p nÕu muèn tån t¹i cã hiÖu qu¶.X©y dùng chiÕn l­îc ®æi míi c«ng nghÖ trong tõng ngµnh, tõng doanh nghiÖp,t¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu triÓn khai,ph¸t triÓn s¶n phÈm,c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, th«ng tin thÞ tr­êng,t¨ng c­êng xóc tiÕn b¸n hµng, t¨ng c­êng vai trß cña th­¬ng m¹i ®iÖn tö,n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm b»ng c¸ch h­íng c¸c doanh nghiÖp cè g¾ng v­¬nlªn ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng quèc tÕ .
  6. 2- Víi tµi s¶n thuéc nhµ n­íc. CÇn ®æi míi hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch mang tÝnh chÊt vÜ m« nh­ c hÝnh s¸ch tiÒn tÖ, tµi chÝnh, thuÕ, tÝn dông, ®µu t­ xu©t nhËp khÈu. X¸c ®Þnh vµ ph©n biÖt râ rµng c¸c quyÒn së h÷u sö dông,®Þnh do¹t vµ h­ëng lîi ®èi víi tµi s¶n quèc gia ®Ó cã sù ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng qu¶n lý vµ chøc na­ng khinh tÕ cña nhµ n­íc vµ cña DNNN ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng Nhµ n­¬c tham gia qu¸ s©u vµo c«ng viÖc cña c¸c DNNN. Lµnh m¹nh ho¸ hÖ thèmg tµi chÝnh, tÝn dông, ngan hµng Nhµ n­íc, hÖ thèng dù tr÷ quèc gia, c¸c quü b·o hiÓm, quü dù phßngcÇn ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n.
  7. kÕt luËn Nh­ vËy kinh tÕ nhµ n­íc lµ mét chñ thÓ quan träng nhÊt lµ thµnh phÇn kinh tÕ then chèt ®· gãp phÇn ®­a ®Êt n­íc ta ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ, chuyÓn sang mét giai ®o¹n míi, giai ®o¹n cña m« h×nh kinh tÕ thÞ t r­êng chuyÓn biÕn v÷ng ch¾c theo quü ®¹o chñ nghÜa x· héi. §èi víi t«i viÖc ®i s©u t×m hiÓu nghiªn cøu vÒ ®Ò tµi nµy ®· gióp Ých cho t«i rÊt nhiÒu trong viÖc n©ng nhËn thøc vµ t­ duy kinh tÕ; cã quan niÖm ®óng ®¾n vÒ thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc vµ vai trß chñ ®¹o cña nã ®ång thêi x¸c ®Þnh ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. MÆc dï ®· cè g¾ng nh­ng víi kinh nghiÖm ch­a nhiÒu ch¾c ch¾n sÏ cßn cã nhiÒu thiÕu sãt rÊt mong cã sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. Mét lÇn n÷a t«i xin c¶m ¬n PGS. TS . Mai H÷u Thùc, ®· tËn t×nh h­íng dÉn t«i hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản