Quản lí chất lượng nước nuôi tôm trên cát

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
127
lượt xem
56
download

Quản lí chất lượng nước nuôi tôm trên cát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôm sú Penaeus monodon còn có tên gọi thông thường là tôm sú sắt, tôm cỏ, tôm giang, tôm he... Tên thương mại là Tiger prawn, Black tiger shrimp… vòng đời của tôm sú có thể chia làm 6 thời kì:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lí chất lượng nước nuôi tôm trên cát

 1. QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC NUOÂI TOÂM SUÙ TREÂN CAÙT I/ GIÔÙI THIEÄU VEÀ TOÂM SUÙ. Toâm suù Penaeus monodon coøn coù teân thöôøng goïi laø toâm suù saét, toâm coû, toâm giang, toâm he… Teân thöông maïi laø Tiger prawn, Black tiger shrimp… Voøng ñôøi cuûa toâm suù coù theå chia laøm 6 thôøi kì: Tröùng, phoâi, aáu truøng, aáu nieân, thieáu nieân, tröôûng thaønh. Voøng ñôøi cuûa toâm suù Penaeus monodon Tröùng ñöôïc thuï tinh vaø baét ñaàu phaân caét thaønh caùc giai ñoaïn 4, 8, 16, 32, 64 teá baøo, tieán tôùi giai ñoaïn phoâi daâu, phoâi Nauplius roài trôû thaønh Nauplii, thôøi kyø phoâi naøy chieám khoaûng 14 giôø. Thôøi kì aáu truøng bao goàm: -Saùu giai ñoaïn Nauplii : khoaûng 48 giôø
 2. -Ba giai ñoaïn Zoea : khoaûng 4 – 5 ngaøy -Ba giai ñoaïn Mysis : khoaûng 4 – 5 ngaøy
 3. Thôøi kyø naøy aáu truøng soáng ôû ngoaøi khôi. Tieáp theo laø giai ñoaïn haäu aáu truøng laø quaù trình di cö töø bieån khôi vaøo caùc vuøng ven bôø coù ñoä maën thaáp hôn, thöôøng laø cöûa soâng. Vaøo thôøi kyø aáu nieân, toâm suù baét ñaàu chuyeån sang soáng ñaùy, bôi baèng chaân bôi vaø boø baèng chaân boø. Caùc cô quan phaùt trieån töông ñoái hoaøn thieän. Toâm thieáu nieân laø thôøi kyø coù theå phaân bieät ñöôïc toâm ñöïc vaø toâm caùi. Toâm caùi lôùn nhanh hôn toâm ñöïc nhöng möùc ñoä khoâng nhieàu. Chuùng coù khaû naêng giao vó laàn ñaàu vaø tìm ñöôøng di chuyeån ra baõi ñeû ôû vuøng bieån khôi. Toâm suù tröôûng thaønh seõ böôùc sang giai ñoaïn thaønh thuïc sinh duïc. Toâm caùi mang tröùng thöôøng chæ baét gaëp ôû khôi xa, ôû ñoä saâu töø 20 – 70 m nöôùc. Toâm suù laø loaøi giaùp xaùc neân chuùng phaùt trieån vaø taêng troïng thoâng qua caùc chu kyø loät xaùc. Trong quaù trình loät xaùc toâm haàu nhö giaûm aên vaø raát nhaïy caûm vôùi moâi tröôøng nöôùc. Chuùng chæ sinh tröôûng toát khi ñieàu kieän moâi tröôøng phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm sinh hoïc vaø phaûi luoân oån ñònh. Vì vaäy vieäc tìm hieåu, theo doõi caùc yeáu toá moâi tröôøng, bieát ñöôïc dieãn bieán ñeå töø ñoù coù nhöõng taùc ñoäng kó thuaät ñieàu khieån vaø taïo ra moâi tröôøng thuaän lôïi phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm sinh hoïc cuûa toâm nuoâi laø moät vieäc laøm heát söùc caàn thieát. Ñaëc bieät laø ñoái vôùi nuoâi toâm suù treân caùt thì quaù trình naøy caàn phaûi thöïc hieän moät caùch thöôøng xuyeân vaø nghieâm ngaët. II/ QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC. 1/ CAÙC THOÂNG SOÁ VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC.
 4. Thoâng Soá Moâi Giôùi Haïn Toái Giôùi Haïn Chòu Thôøi Gian Kieåm Tröôøng Ao Nuoâi Öu Ñöïng Tra 2 laàn/ ngaøy 0 0 0 0 Nhieät Ñoä 27 C-33 C 22 C-35 C Saùng 6-7h Chieàu 15-16h Ño haøng ngaøy Ñoä saâu Lôùn hôn 1m 0,8m - 1,6m vaøo moãi buoåi saùng 2 laàn/ ngaøy PH Nöôùc 7,5-8,5 7-9 Saùng 6-7h Chieàu 15-16h PH Ñaùy 6,5-7,5 4-9 3 ngaøy/ laàn 2 laàn/ ngaøy Khoâng döôùi Oxy Hoaø Tan 5-6 ppm Saùng 6-7h 4ppm Chieàu 15-16h 1 laàn tröôùc vaø Ñoä Maën 10%0-25%0 0%0-45%0 sau khi thay nöôùc 2 laàn/ ngaøy Ñoä Ñuïc Trong 30-40cm 20-50cm Saùng 8-9h Chieàu 15h Ñoä Kieàm >80ppm Môùi Thaû 80-100ppm 2 ngaøy/ laàn vaøo 70-170ppm Toâm 45 Ngaøy Tuoåi 100-130ppm buoåi saùng Toâm>45 Ngaøy Tuoåi 130-150ppm Ñoäc khi pH vaø Ammonia NH3
 5. Thuyû Ngaân
 6. NPK: 3kg/6.000m3 caùm heo t o baèng caùm Urea: 3kg/6.000m3 t ng h p gaø rang v i Dolomite: 60Kg/6.000m3 8kg/6.000m3 n c trong 24 gi ) 2 Robi: 2chai/6000m3 Caùm gaø hay 12 vieân NPK: 1,5kg/6.000m3 caùm heo UREA: 1,5kg/6.000m3 t ng h p 4kg/6.000m3 3 NPK: 1kg/6.000m3 Caùm gaø hay 4 vieân UREA: 1kg/6.000m3 caùm heo t ng h p 2kg/6.000m3 7 - 10 Dolomite: 50-70Kg/6.000m3 Caùm gaø hay Men BRF2 theo NPK: 2kg/6.000m3 caùm heo h ng d n cuûa UREA: 2kg/6.000m3 t ng h p nhaø s n xu t 8kg/6.000m3 10 - 15 NPK: 1,5kg/6.000m3 Caùm gaø hay Men BRF2 theo UREA: 1,5kg/6.000m3 caùm heo h ng d n cuûa Dolomite: 50 - 70kg/6.000m3 t ng h p nhaø s n xu t 4kg/6.000m3 20-30 NPK: 1,5kg/6.000m3 Caùm gaø hay Men BRF2 theo UREA: 1,5kg/6.000m3 caùm heo h ng d n cuûa Dolomite: 50 - 70kg/6.000m3 t ng h p nhaø s n xu t 4kg/6.000m3 3/ LUYEÄN VAØ THAÛ TOÂM GIOÁNG. -Coù 2 caùch luyeän toâm Post thích nghi vôùi moâi tröôøng nöôùc ao. +Caùch 1: Cho caû nöôùc vaø toâm trong bao chöùa vaøo beå roäng coù chöùa nöôùc ao nuoâi ñaõ suïc khí (nöôùc trong beå coù cuøng theå tích nöôùc ôû trong caùc bao). Giöõ toâm trong beå töø 0,5-1 giôø tröôùc khi duøng oáng daây coù mieäng roäng huùt toâm vaøo ao.
 7. Luyeän toâm Post +Caùch 2: Ñaët bao chöùa toâm vaøo nöôùc ao ít nhaát laø 30 phuùt ñeå caân baèng nhieät ñoä giöõa bao chöùa toâm vaø ao nuoâi. Sau ñoù môû bao chöùa toâm ra vaø cho vaøo bao moät löôïng nöôùc ao baèng vôùi löôïng nöôùc coù trong bao, ñeå yeân 30 phuùt ñeå cho toâm thích nghi vôùi caùc yeáu toá moâi tröôøng nöôùc trong ao nuoâi, sau ñoù thaû toâm vaøo ao nuoâi. Tuùi toâm Post ñaët trong ao nuoâi
 8. -Chuù yù: Toâm ñöôïc thaû ôû ñaàu chieàu gioù ñeå giuùp toâm deã daøng phaân taùn khaép nôi trong ao vaø tröôùc khi thaû thì cho maùy suïc khí hoaït ñoäng ñeå caân baèng caùc yeáu toá lí hoùa trong moâi tröôøng nöôùc ao nuoâi. 4/ QUAÛN LYÙ NHIEÄT ÑOÄ NÖÔÙC AO NUOÂI. -Ñoäng vaät thuûy saûn noùi chung, vaø toâm noùi rieâng thuoäc loaïi ñoäng vaät nhaän nhieät töø beân ngoaøi (ñoäng vaät bieán nhieät ) do ñoù chuùng phaûi söû duïng naêng löôïng ñeå duy trì nhieät ñoä cô theå ñeå choáng laïi caùc aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä moâi tröôøng nöôùc. ÔÛ nhieät ñoä nhoû hôn 220C thöôøng laøm cho toâm giaûm aên vaø xuoáng ñeán 180C coù theå laøm cho toâm ngöng söû duïng thöùc aên, lôùn hôn 350C vaø nhoû hôn 150C coù theå laøm cho toâm bò cheát. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây coù moät soá nghieân cöùu ñaõ chöùng toû vai troø cuûa yeáu toá trung gian nhieät ñoä ñeán tyû leä soáng cuûa toâm thoâng qua söï caûm nhieãm vôùi beänh ñoám traéng do virus. Caùc nghieân cöùu trong phoøng thí nghieäm vaø ngoaøi thöïc teá ñaõ cung caáp caùc baèng chöùng xaùc thöïc cho thaáy raèng döôùi nhöõng söï thay ñoåi nhoû veà nhieät ñoä coù theå raát quan troïng trong vieäc quyeát ñònh tyû leä soáng cuûa ñaøn toâm bò nhieãm beänh ñoám traéng. -Do ñaëc ñieåm thoå nhöôõng cuûa vuøng ñaát caùt neân khi xaây döïng coâng trình ao nuoâi phaûi keø baït bôø vaø loùt baït ñaùy ao cho neân khaû naêng haáp thuï nhieät vaøo ban ngaøy laø raát lôùn, do ñoù nhieät ñoä nöôùc trong ao coù khaû naêng taêng leân raát cao > 360C neáu möïc nöôùc trong ao < 1m. -Bieän phaùp quaûn lyù söï dao ñoäng cuûa yeáu toá nhieät ñoä nöôùc. Duy trì ñoä saâu möùc nöôùc taêng daàn theo thôøi gian nuoâi, toái thieåu laø 1,2m cho toâm nuoâi thaùng thöù 3, 4. Traùnh söï maát maøu cuûa taûo, taïo maøu xanh oån ñònh cho ao nuoâi. Taêng cöôøng quaït nöôùc khi trôøi möa, naéng traùnh hieän töôïng phaân taàng nhieät ñoä. Traùnh thay hoaëc chaâm moät löôïng nöôùc quaù lôùn vaøo ban ngaøy. 5/ DUY TRÌ SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA PHIEÂU SINH VAÄT. -Söï phaùt trieån cuûa phieâu sinh vaät seõ taïo cho ao nuoâi moät maøu nöôùc nhaát ñònh, trong ñoù nhoùm phieâu sinh thöïc vaät giöõ vai troø chuû ñaïo trong söï hình thaønh maøu nöôùc hay maøu taûo. -Neáu phieâu sinh vaät phaùt trieån taïo maøu nöôùc xanh, vaø söï phaùt trieån caøng taêng veà sau thì maøu nöôùc coù khuynh höôùng ñaäm hôn.
 9. -Trong nhöõng ngaøy ñaàu cuûa chu kì nuoâi thì maøu nöôùc hay maøu taûo khoâng oån ñònh vaø ñænh cao cuûa söï phaùt trieån thöôøng luïi taøn moät caùch nhanh choùng laøm suy giaûm chaát löôïng nöôùc ao nuoâi, gaây soác cho toâm. -Vì vaäy trong quaù trình nuoâi toâm laø phaûi giöõ cho maøu nöôùc oån ñònh, maøu nöôùc coù taùc ñoäng tích cöïc tôùi ñaøn toâm, coù lieân quan maät thieát ñeán naêng suaát toâm cuûa ao nuoâi. -Giöõ maøu nöôùc toát chöùng toû ngöôøi nuoâi coù moät söï hieåu bieát toaøn dieän veà heä sinh thaùi ao nuoâi cuõng nhö theå hieän trình ñoä tay ngheà kæ thuaät cuûa ngöôøi nuoâi . 6/ BOÙN VOÂI VAØ BOÙN PHAÂN ÑEÅ ÑIEÀU CHÆNH pH VAØ MAØU NÖÔÙC CHO AO NUOÂI . -Trong quaù trình nuoâi phaûi boùn voâi vaø boùn phaân theo ñònh kì ñeå giöõ söï oån ñònh cuûa pH vaø duy trì söï phaùt trieån cuûa phieâu sinh vaät. 6.1/ ÑIEÀU CHÆNH pH. -Bieän phaùp kyõ thuaät quaûn lí pH trong ao nuoâi. Dao ñoäng pH pH > 8,5 pH < 7,5 haøng ngaøy quaù 0,5 Duøng ñöôøng caùt boùn lieân tuïc trong 30 ngaøy keát hôïp söû duïng vi sinh BRF2 , Super Duøng voâi Duy trì söï oån Biotic ñeán khi Ca(OH)2 50-75 ñònh cuûa heä Bieän phaùp kyõ giaûm pH ñeán möùc kg/ 5000m2 neáu ñeäm thuaät mong muoán. pH < 7. bicarbonate Duøng Decrease Duøng voâi baèng caùch söû pH. CaCO3 50-75 duïng Dolomite 2 Duøng vitamin C kg/ 5000m neáu 50-70kg/ coù haøm löôïng acid 7 < pH < 7,5. 5000m2. citric cao 1-2 kg/1000m3 nöôùc. Thay bôùt nöôùc. Dieät bôùt taûo.
 10. 6.2/ ÑIEÀU CHÆNH MAØU NÖÔÙC. * Laøm gì khi maøu nöôùc phaùt trieån quaù ñaäm ? - Daáu hieäu : Ñoä trong nhoû hôn 30 cm. pH buoåi chieàu lôùn hôn 8,5. Haøm löôïng oxy hoøa tan trong ngaøy lôùn hôn 10mg/lít. Xuaát hieän boït treân bôø maët ao. -Bieän phaùp kyû thuaät ñeå khoáng cheá söï phaùt trieån cuûa taûo : +Thay nöôùc : Ban ngaøy thay nöôùc taàng maët. Ban ñeâm thay nöôùc taàng ñaùy. Moãi laàn thay nöôùc chæ 5-10% löôïng nöôùc coù trong ao. Nguoàn nöôùc thay phaûi saïch. Thay nöôùc xong phaûi boùn Dolomite vôùi lieàu löôïng 50-70kg/5000m2 ñeå oån ñònh moâi tröôøng vaø söï phaùt trieån cuûa taûo, neân boùn voâi vaøo luùc ñeâm hay luùc bình minh. +Söû duïng hoùa chaát ñeå dieät bôùt taûo trong ao nuoâi (bieän phaùp naøy chæ aùp duïng khi toâm lôùn hôn 5 gram vaø phaûi raát caån thaän khi söû duïng ). Duøng caùc hôïp chaát coù chöùa ñoàng sulphaùt nhö AV70 lieàu söû duïng töø 0,5-2kg/1000m2 duøng vaøo luùc trôøi naéng. Duøng thuoác tím noàng ñoä 1-2ppm, duøng nhieàu laàn cho ñeán khi maät ñoä taûo coù theå giaûm ñeán möùc mong muoán. Ngoaøi ra coù theå söû duïng nhieàu hoùa chaát khaùc nhö formol 2-4 ppm, BKC 0,1-0,5 ppm, chlorine 1-2 ppm ñeå dieät bôùt maät ñoä taûo coù trong ao nuoâi . Löu yù khi söû duïng xong hoùa chaát phaûi duøng Zeolite 50-70kg/ 2 5000m . * Laøm gì khi nöôùc bò maát maøu ? -Daáu hieäu : Ñoä trong cuûa nöôùc ao lôùn hôn 50 cm (thöôøng laø deã thaáy ñaùy ). Haøm löôïng oxy buoåi chieàu thaáp hôn bình thöôøng. Coù theå laøm cho pH vaø ñoä kieàm giaûm xuoáng. -Bieän phaùp kyõ thuaät giaûi quyeát tröôøng hôïp maát maøu cuûa nöôùc. Ngay laäp töùc kieåm tra pH.
 11. -Neáu pH < 7,5 thì duøng voâi nung CaMgO2 25-50kg/5000m2 vaø sau ñoù duøng tieáp Dolomite Ca(MgCO3)2 50-70kg/5000m2 vaø phaân boùn NPK hoaëc UREA 2-3kg/5000m2. -Neáu pH > 7,5 chæ duøng Dolomite Ca(MgCO3)2 50-70kg/5000m2 vaø phaân boùn NPK hoaëc UREA 2-3kg/5000m2. -Sau ñoù khi nöôùc ñaõ leân maøu thì boå sung theâm caùm gaïo hay caùm ñaäu naønh 8-10kg/5000m2. Tröôøng hôïp nöôùc vaãn chöa leân ñöôïc maøu sau 3 ngaøy söû duïng phaân thì thay nöôùc cuõ boå sung theâm nöôùc môùi trong ao chöùa ñaõ gaây maøu, moãi laàn thay töø 5-10% löôïng nöôùc coù trong ao vaø ñònh kì boå sung theâm men vi sinh theo höôùng daãn cuûa nhaø saûn xuaát. Tröôøng hôïp nöôùc khoâng leân ñöôïc maøu trong vaøi ngaøy lieân tieáp thì söû duïng chaát gaây maøu höõu cô nhö Bio colorant hay Sun splant ñeå taïo maøu giaû giuùp toâm traùnh bò soác. Boùn voâi cho ao nuoâi 7/ CHEÁ ÑOÄ THAY NÖÔÙC CHO AO NUOÂI. -Thay nöôùc laø bieän phaùp toát nhaát nhaèm duy trì chaát löôïng nöôùc trong ao nuoâi bôûi vì: +Laøm giaûm caùc hôïp chaát gaây ñoäc trong nöôùc ao. +Traùnh söï nôû hoa vaø taøn luïi cuûa taûo. +Ñaây laø bieän phaùp höõu hieäu nhaát ñeå cung caáp oxy hoaø tan nhanh nhaát trong tröôøng hôïp khaån caáp.
 12. Thay nöôùc cho ao nuoâi -Nhöõng caên cöù khi xem xeùt coù neân thay nöôùc cho ao nuoâi hay khoâng. +Maøu cuûa nöôùc quaù ñaäm (80cm). +Söï coù maët cuûa nhöõng boït khí khoâng tan treân beà maët ao.
 13. Ao nuoâi coù nhieàu boït khí khoâng tan +Haøm löôïng oxy hoaø tan xuoáng thaáp (
 14. +Choáng söï phaân taàng nöôùc ngoït, maën khi möa to. +Taïo doøng chaûy cuoán chaát baån vaøo khu vöïc laéng taäp trung,hình thaønh nhöõng khu vöïc ñaùy ao saïch cho toâm aên vaø cö truù. +Laøm xaùo troän caùc lôùp taûo trong nöôùc, goùp phaàn duy trì söï phaùt trieån oån ñònh cuûa taûo. +Laøm phaân boá ñeàu caùc hoaù chaát khi xöû lyù. +Taêng cöôøng quaù trình bay hôi cuûa caùc khí ñoäc nhö NH3, H2S. +Kích thích toâm hoaït ñoäng vaø baét moài. 8.2/ SOÁ LÖÔÏNG VAØ VÒ TRÍ ÑAËT CUÛA MAÙY QUAÏT NÖÔÙC TRUÏC DAØI. Daøn caùnh quaït cuûa maùy quaït nöôùc truïc daøi 8.2.1/ SOÁ LÖÔÏNG. -Soá löôïng maùy phuï thuoäc vaøo dieän tích ao nuoâi, hình daïng ao, soá löôïng caùnh quaït treân moãi maùy, vaø maät ñoä thaû nuoâi. Thöôøng thì 1ha duøng töø 100- 120 caùnh quaït. 8.2.2/ VÒ TRÍ ÑAËT. -Vò trí vaø höôùng phaûi choïn sao cho taïo ñöôïc doøng chaûy toái ña chaïy ñeàu xung quanh ao, ñeå gom heát chaát thaûi vaøo giöõa ao taïo ra nhieàu khoaûng troáng saïch cho toâm aên vaø cö truù. -Khoaûng caùch giöõa vò trí ñaët caùc maùy quaït nöôùc tuyø thuoäc vaøo tình traïng ao vaø soá löôïng caùnh quaït cho moãi maùy.
 15. -Heä thoáng daøn caùnh quaït ñöôïc thieát keá caùch bôø ao töø 3-5m hay caùch chaân bôø 2m. 8.3/ QUAÛN LYÙ THÔØI GIAN VAÄN HAØNH MAÙY SUÏC KHÍ. -Thôøi gian vaän haønh maùy suïc khí döïa treân caùc nguyeân taéc sau ñaây: +Vaän haønh maùy lieân tuïc khi möa keùo daøi ñeå traùnh söï phaân taàng cuûa nöôùc. +Vaän haønh maùy lieân tuïc khi oxy < 4ppm ñeå boå sung oxy. +Vaän haønh maùy lieân tuïc khi xöû lyù hoaù chaát ñeå hoaù chaát hoaø tan vaø phaân boá khaép ao. +Vaän haønh maùy töø 1-2 giôø tröôùc khi cho aên ñeå kích thích toâm hoaït ñoäng vaø tieâu thuï heát thöùc aên khi cho aên, vaø ngöøng hoaït ñoäng khi cho aên ñeå giaûm chuyeån ñoäng cuûa moài. +Bình thöôøng thì thôøi gian vaän haønh maùy ban ñeâm nhieàu hôn ban ngaøy vì ban ñeâm do taûo haáp thuï oxy vaø thaûi cacbonic neân laøm cho ao thieáu oxy. -Thôøi gian quaït nöôùc yeâu caàu: Ngaøy Nuoâi Thôøi Ñieåm Vaän Haønh Maùy Cheá Vaän Haønh Maùy 2-4 tieáng vaøo ban ñeâm (2h-5h30) Nhöõng ngaøy trôøi aâm u, möa lieân 1-20 Cöù 2-3 ngaøy vaän haønh maùy 1 laàn, tuïc, hoaëc sau khi chaâm nöôùc vaän haønh nheï Nhöõng ngaøy trôøi aâm u, möa lieân Vaän haønh haèng ñeâm töø 2-6 tieáng 20-50 tuïc, hoaëc sau khi chaâm nöôùc (1h-6h) Saùng 8h-9h 50-90 Vaän haønh haèng ngaøy Chieàu 16h-17h Ñeâm 1h-5h Saùng 8h-10h 90 ñeán hôn Vaän haønh haèng ngaøy Chieàu 16h-17h 150 ngaøy Ñeâm 12h-5h 9/ XÖÛ LYÙ NEÀN ÑAÙY AO NUOÂI. -Vieäc xöû lyù neàn ñaùy ao laø vieäc laøm heát söùc caàn thieát vaø raát ñöôïc ngöôøi nuoâi toâm quan taâm. -Trong quaù trình nuoâi thì söï tích tuï caùc chaát caën baõ do thöùc aên thöøa, phaân toâm, xaùc taûo, xaùc cuûa vi sinh vaät khaùc.
 16. -Caùc chaát caên baõ naøy seõ laøm oâ nhieãm nöôùc, laøm giaûm haøm löôïng oxy saün coù vaø sinh ra caùc chaát ñoäc trong ao nhö H2S vaø NH3. Ñoàng thôøi töø caùc chaát caën baõ naøy seõ laø nôi truù aån cuûa nhieàu maàn beänh cho toâm. -Toùm laïi söï tích tuï caùc chaát caën baõ seõ aûnh höôûng raát nhieàu ñeán möùc taêng tröôûng vaø tyû leä soáng cuûa toâm nuoâi. Vì vaäy laøm saïch buøn ñaùy ao bao nhieâu thì toát cho toâm baáy nhieâu. -Thöôøng thì coù 3 phöông phaùp chính ñeå xöû lyù ñaùy ao: Phöông phaùp cô hoïc, phöông phaùp hoaù hoïc, phöông phaùp sinh hoïc. 9.1/ PHÖÔNG PHAÙP CÔ HOÏC. -Ñoái vôùi vieäc nuoâi toâm suù treân caùt thì khi xaây döïng ao phaûi coù roán ñaùy nhö ñöôïc ñeà caäp ôû phaàn xaây döïng ao. -Roán ñaùy coù daïng hình pheãu ñeå tieáp nhaän buøn ñaùy ao vì vôùi ñoä doác cuûa ñaùy ao laø 5% nghieân veà roán, vaø caùch boá trí cuûa maùy quaït nöôùc laøm cho buøn taäp trung nhieàu ôû roán ñaùy. -Roán ñaùy ñöôïc noái vôùi heä thoáng oáng daãn vaø van xaû thoâng ra ngoaøi ñeå ñöa buøn ñaùy ao ñi ra ngoaøi. -Neáu buøn ñaùy ao khoâng nhöõng taäp trung ôû roán ñaùy maø coøn taäp trung ôû nhieàu nôi khaùc trong ao thì duøng maùy ñeå huùt buøn ñaùy chuyeån ra ngoaøi ao. Duøng maùy ñeå huùt buøn ñaùy ao nuoâi (xiphong ñaùy)
 17. -Vieäc söû duïng phöông phaùp naøy ñöôïc baét ñaàu tieán haønh töø thaùng thöù 2 cuûa vuï nuoâi vaø cöù 15 ngaøy thì tieán haønh 1 laàn. -Söû duïng phöông phaùp naøy phaûi keát hôïp vôùi vieäc chaâm theâm nöôùc cho ao nuoâi töø ao xöû lyù vì khi huùt buøn ra seõ laøm cho ao nuoâi bò huït nöôùc. 9.2/ PHÖÔNG PHAÙP HOAÙ HOÏC. -Phöông phaùp naøy ñôn giaûn vaø thöôøng duøng . -Caùc chaát hoaù hoïc hay söû duïng laø : +Thuoác tím (KMnO4), oxid saét (Fe2O2) ñeå khöû khí ñoäc hydrosulfua (H2S) phaùt sinh töø ñaùy ao. +Voâi toâi (CaO) vaø nöôùc oxy giaø (H2O2) ñeå taïo nhanh oxy cho ao nuoâi, haáp thu nhanh ammoniac (NH3). -Caùc chaát hoaù hoïc ñöôïc toång hôïp trong caùc saûn phaåm nhö: Zeolite, Daimetin… giuùp ngöôøi nuoâi deã daøng söû duïng vaø naâng cao hieäu quaû. +Duøng Zeolite: Vaøo thaùng ñaàu vuï thì 7-10 ngaøy söû duïng 1 laàn vôùi lieàu löôïng 50-70 kg/ 5.000m2, thaùng cuoái vuï thì 3-5 ngaøy söû duïng moät laàn vôùi lieàu löôïng 50-70 kg/ 5.000m2. +Duøng Daimetin: Thôøi gian söû duïng gioáng nhö Zeolite nhöng vôùi lieàu löôïng 80-100 kg/ laàn. -Duøng phöông phaùp hoaù hoïc naøy chæ cho keát quaû taïm thôøi, chæ coù taùc duïng trong khoaûng thôøi gian ngaén, do ñoù ngöôøi nuoâi phaûi söû duïng nhieàu laàn, daãn ñeán chi phí saûn xuaát taêng cao. 9.3/ PHÖÔNG PHAÙP SINH HOÏC.
 18. -Laø phöông phaùp söû duïng söï hoaït ñoäng cuûa vi sinh vaät taïi vì vi sinh vaät coù khaû naêng phaân huyû caùc chaát höõu cô töø thöùc aên thöøa, phaân toâm, vaø xaùc phieâu sinh vaät ôû ao nuoâi cho neân löôïng buøn giaûm moät caùch töï nhieân. -Caàn duøng caùc men vi sinh theo ñònh kì vaø xuyeân suoát vuï nuoâi, baét ñaàu duøng töø ngaøy thöù 7 cuûa vuï nuoâi trôû ñi, vaø cöù 15 ngaøy söû duïng 1 laàn. -Caùc loaïi men vi sinh thöôøng ñöôïc söû duïng laø: Ecomarine, Enviroment AC, Super VS, EM. -Duøng phöông phaùp sinh hoïc naøy raát coù hieäu quaû, ñoàng thôøi cuõng laø moät bieän phaùp phoøng beänh, coù nhieàu taùc ñoäng toát trong vieäc ñieàu chænh vaø giöõ oån ñònh maøu nöôùc, ñoä pH. -Nhöng nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø khoâng kieåm tra ñöôïc soá löôïng vi sinh vaät thöïc teá trong ao, neáu maät ñoä vi sinh vaät phaùt trieån quaù lôùn thì chuùng laïi trôû thaønh ñoái töôïng caïnh tranh vôùi toâm.
 19. GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản