intTypePromotion=3

Quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam ( Chương 3)

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
310
lượt xem
165
download

Quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam ( Chương 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam ( Chương 3)" gồm các nội dung về cung ứng hiện tại về phát triển năng lực ở Việt Nam. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam ( Chương 3)

  1. Ch ng 3 ™ Hi u qu h n trong giai ÿo n ÿô th hóa hi n ÿ i, các nhà qu n lý ÿô th c n m r ng ki n th c và áp d ng các cách ti p c n m i ÿ i v i quy ho ch phát tri n. Do ÿó, ÿào t o c n t p trung vào các v n ÿ qu n lý ÿô th t ng h p. ™ Các t ch c ÿào t o nhà n c và t nhân c n, thông qua h p tác, thi t k các khóa ÿào t o ÿ ÿáp ng nhu c u th tr ng ™ Các khóa ÿào t o c n ÿ c thi t k c n th n, th c t và tr n gói v i các ho t ÿ ng ÿánh giá. ™ Các tr ng ÿ i h c Vi t nam ÿang b t ÿ u ÿào t o th h m i các nhà qu n lý ÿô th thông qua các ch ng trình m i v ÿô th ™ H c vi n ào t o Cán b Qu n lý Xây d ng và ô th (AMCC) và Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th và Nông thôn (VIAP) là hai co quan có ti m n ng cung ng và h tr th c hi n các khóa ÿào t o. ™ Hi p h i ô th Vi t Nam (ACVN) có ki n th c và h tr ÿ có th tr thành m t ÿ n v ÿào t o hi u qu , n u hi p h i mu n t ch c thêm các khóa ÿào t o Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
  2.  CUNG NG HI N T I V PHÁT TRI N N NG L C VI T NAM 3.1 M T CUNG VÀ QUY N S H U “ ào t o do Vi n nghiên c u c a Ngân hàng Th gi i (WBI) th c hi n ch a ÿáp ng ÿ c ÿ y ÿ các nhu c u c a ÿ i tác, và ch a hoàn toàn n m trong các chi n l c l n h n v nâng cao n ng l c ÿ có th tác ÿ ng ÿáng k ÿ n n ng l c phát tri n. N u nh WBI c n ph i ÿóng vai trò nâng cao n ng l c (theo nh ch c n ng c a c quan này), thì các quá trình ÿào t o c n ÿ c thi t k l i m t cách k càng”10. M t trong các nhân t nh h ng ÿ n s thành công c a các ch ng trình phát tri n n ng l c là quy n s h u c a ÿ a ph ng. Quy n s h u c a ÿ a ph ng ÿ c t ng c ng n u ch ng trình h ng t i nhu c u. Trong báo cáo v Khuy n khích Nâng cao n ng l c các qu c gia ÿang phát tri n, Nair (2003) ÿã cho r ng có m t s nh t trí cao r ng nâng cao n ng l c t i các qu c gia ÿang phát tri n c n chuy n t xu h ng tr ng cung, ÿ c ÿ nh h ng b i các nhà tài tr sang cách ti p c n h ng t i nhu c u. (xem hình 2). i u này th c s c ng ÿ c h tr b i báo cáo c a IEG v ào t o c a WB và WB I. N ng l c th ch Chi n l c th ng nh t gi a Chi n l c CAO nhà tài tr và c a chính ph chính ph Chi n l c c a Chi n l c th ng nhà tài tr nh t gi a nhà tài tr và chính ph Cam k t c a chính TH P ph /chính quy n CAO ÿô th TH P 11 Hình 2: Nâng cao n ng l c t i các qu c gia ÿang phát tri n. Qu n lý ÿô th b n v ng c n cân b ng gi a các khía c nh kinh t , xã h i và môi tr ng. Trong các thành ph c a Vi t Nam, có m t áp l c phát tri n l n do phát tri n kinh t r t nhanh và cân b ng gi a các khía c nh này là m t nhi m v ph c t p. Ba khía c nh này r t khác nhau nh ng l ng ghép các tr ng tâm c n có m t cách ti p c n ÿa ngành ÿ i v i nâng cao n ng l c. Nói chung, l nh v c chuyên môn c a các nhà qu n lý ÿô th ÿã thay ÿ i ÿáng k ; hi n nay, th t khó ÿ phân bi t rõ ràng gi a nh ng ng i làm trong l nh v c quy ho ch môi tr ng và quy ho ch phát tri n, m t nhà quy ho ch không th không bi t gì v các v n ÿ phát tri n b t ÿ ng s n. Các ch ng trình Nâng cao n ng l c c n ÿ i phó ÿ c v i nh ng thay ÿ i này và nh m t o ÿi u ki n cho nh ng ng i có chuyên môn khác nhau làm vi c cùng nhau h n là ÿ h làm vi c t i các s ban ngành riêng bi t. 10 S d ng ào t o nh m Nâng cao n ng l c cho Phát tri n, m t ÿánh giá v ào t o theo d án c a WB và WBI, IEG, Washington 2008. 11 Govindan G. Nair, Nâng cao n ng l c các n c ÿang phát tri n, T ng thu n ÿ n Th c ti n, Vi n Nghiên c u c a World Bank, tháng 11 n m 2003 Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
  3. V n ÿ chính trong qu n lý ÿô th Vi t Nam không ch là v n ÿ thi u ki n th c k thu t mà còn là quan ÿi m truy n th ng và không còn h p th i v quy ho ch. Cách ti p c n chung ÿ i v i qu n lý ÿô th v n theo chu trình t trên xu ng và mang tính ÿ n ngành. i u này không ch th hi n các c p th p nh t c a chính ph (t nh, huy n ho c xã) mà còn c p qu c gia. Do ÿó, ÿi u quan tr ng là t p trung nâng cao n ng l c trong t ng lai m i c p. Vi t Nam, hi n t i có nhi u n l c trong l nh v c qu n lý ÿô th . M t s n l c ch thu n tuý trong l nh v c ÿào t o, nh ng n l c khác liên quan ÿ n h tr k thu t nhi u h n và m t s n l c là k t h p c a c hai. D a trên nh ng cu c th o lu n và rà soát các báo cáo tr c ÿây, b n lo i hình nâng cao n ng l c liên quan ÿ n phát tri n ÿô th ÿã ÿ c xác ÿ nh. M t danh sách chi ti t h n v d án, các ch ÿ , các nhóm ÿ i t ng và các nhà tài tr ÿ c li t kê Ph l c 3. B ng 6. Các sáng ki n có liên quan nhi u nh t hi n ÿang ÿ c th c hi n C p N i dung Nhóm ÿ i t ng Nhà tài tr 1. Nâng cao n ng Quy ho ch ÿô th , giao thông, n c Nhân viên c a các s WB, GTZ, ADB, l c v các v n ÿ th i, ch t th i, không khí… ban ngành t i ÿ a JICA k thu t ph ng, các ban qu n lý d án, các xã, các nhà cung ng d ch v và doanh nghi p 2. Nâng cao n ng ánh giá môi tr ng, ô nhi m, s Các nhân viên c a B EC, CIDA, l c v quy ho ch d ng ÿ t TNMT, các b liên quan SIDA, SDC, và qu n lý môi và các S TNMT DANIDA , WBI tr ng 3. Nâng cao n ng Quy ho ch chi n l c, qu n lý ÿô th Các nhân viên BXD, DANIDA, EC, l c v qu n lý ÿô l ng ghép, chi n l c phát tri n ÿô BKH T, BTNMT, các b UNDP, WB th th , h p tác gi a nhà n c và t nhân liên quan, các UBND và và s tham gia c a c ng ÿ ng các t ch c c ng ÿ ng 4. Các d án trong Qu n lý d án, giám sát và ÿánh giá, Nhân viên các S ban WB, ADB, KfW, n c liên quan ÿánh giá nâng cao n ng l c, các th ngành t i ÿ a ph ng, AFD ÿ n Nâng cao t c mua bán,… các Ban qu n lý d án, n ng l c các qu ÿ u t , các nhà cung ng d ch v và các doanh nghi p M c dù m t s các nhà tài tr h p tác ch t ch v i nhau, v n có s ch ng chéo nh t ÿ nh (v n i dung) và s trùng l p (v ÿ i t ng ÿào t o). Th ng thì các n i dung và ÿ i t ng ÿào t o ph thu c r t nhi u vào c quan cung ng ÿào t o. i u này không ch b i vì các nhà tài tr và các c quan cung ng ÿào t o thúc ÿ y ch ng trình riêng c a h mà còn vì chính quy n ch a xác ÿ nh rõ nhu c u. Trong nhi u tr ng h p, các khóa ÿào t o có tài tr ÿ c thi t k (hình th c, n i dung và nhóm ÿ i t ng) t c p trên. Các nhóm ÿ i t ng ÿào t o c m th y không th t ch i các khóa ÿào t o mi n phí và bên c nh ÿó, c ng có r t ít nh ng l a ch n. T i nhi u n c khác, các cán b ÿ a ph ng có ngân sách ÿào t o riêng và có m t danh sách các khóa ÿào t o (t nhi u c quan ÿào t o khác nhau) ÿ l a ch n. M t s các khóa ÿào t o này do chính ph cung ng nh ng các khóa khác ÿ c th c hi n do nhu c u th tr ng. ÿào t o Vi t Nam h ng t i nhu c u nhi u h n, c n có quan ÿi m h ng t i th tr ng nhi u (xem ph n 2.6). Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
  4. 3.2 CÁC C QUAN CUNG NG ÀO T O Các ÿ n v ÿào t o sau, ho c là cung ng ÿào t o trong l nh v c qu n lý ÿô th và quy ho ch ÿô th , ho c là d ÿ nh tham gia vào l nh v c này. 1. Các tr ng ÿ i h c a. Tr ng i h c Ki n trúc Hà N i b. Tr ng i h c Ki n trúc TP. H Chí Minh c. Tr ng i h c Xây d ng d. Tr ng i h c Khoa h c Xã h i và Nhân v n TP H Chí Minh 2. Các c quan tr c thu c B Xây d ng và B K ho ch ut a. Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th và Nông thôn (VIAP) (BXD) b. H c vi n Cán b Qu n lý Xây d ng và ô th (AMCC) (BXD) c. Vi n Chi n l c Phát tri n (DSI) (BKH T) d. Vi n Qu n lý Kinh t Trung ng (CIEM) (BKH T) e. Trung tâm ào t o Cán b Kinh t và K ho ch (BKH T) 3. Các c quan Nhà n c khác a. H c vi n Chính tr và Hành chính Qu c gia H Chí Minh (c quan sát nh p H c vi n Chính tr H Chí Minh và H c vi n Hành chính qu c gia – NAPA) 4. Các t ch c t nhân và các hi p h i a. Hi p h i ô th Vi t Nam (ACVN) b. Các t ch c ào t o qu c t liên k t v i các tr ng ÿ i h c, không có tr s Vi t Nam c. Các công ty t v n và các t ch c ÿào t o có tr s Vi t Nam d. Các công ty t v n n c ngoài 1. Các tru ng ÿ i h c ch y u t p trung vào các sinh viên và có ít kinh nghi m trong vi c ÿào t o nâng cao n ng l c cho các cán b . Không có nhi u ch ng trình chuyên v qu n lý ÿô th , và n u có, thì ch ng trình không có tính c p nh t và ÿ n gi n ch là các tài li u v hành chính. Tr ng i h c Ki n trúc Hà N i có nhi u kinh nghi m trong c hai l nh v c ÿào t o ÿ i h c và ÿào t o cho cán b ÿ ng nhi m. i h c Ki n trúc Thành ph H Chí Minh v a m i b t ÿ u xây d ng các khóa ÿào t o ÿ i h c và th c s v Qu n lý ô th 12 và Tr ng i h c Xây d ng c ng m i thành l p Vi n Ki n trúc và ô th . Vi t Nam, Tr ng i h c Ki n trúc Hà N i là tr ng ÿ i h c ÿ u tiên thành l p Khoa Qu n lý ô th vào n m 2005 và hàng n m s l ng sinh viên vào h c khoa này gi i h n trong s 50 sinh viên. Vào n m 2008, s l ng sinh viên h c khoa này ÿã g p ÿôi và lên t i 100 sinh và d ki n sang n m, con s này s là 150. i h c Khoa h c xã h i và Nhân v n TP. H Chí Minh s b t ÿ u ÿào t o sinh viên Khoa ô th hóa v i con s sinh viên là 70 vào n m 2008. Khóa h c này c ng ÿ c th c hi n cho các công ch c. 2. Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th và Nông thôn (tr c ÿây là Vi n Quy ho ch ô th Nông thôn) là vi n nghiên c u có nhi u ki n th c trong l nh v c quy ho ch ÿô th trong c n c. Kinh nghi m t D án h p tác gi a UEPP và VIAP là r t h u ích. Trong khuôn kh D án này, nhi u khóa ÿào t o ÿã ÿ c xây d ng và th nghi m và các khóa này hi n t i ÿang ÿ c VIAP th c hi n. Tuy nhiên, theo th tr ng ph trách l nh v c phát tri n ÿô th , VIAP c n t p trung vào nghiên c u và h tr k thu t cho các s ban ngành t i các t nh và huy n. Rõ ràng, VIAP không ph i là m t c quan ÿào t o. Nguyên Vi n tr ng c a VIAP (TS. L u c H i), nay là C c tr ng C c Phát tri n ô th . Các nhân viên c a VIAP (650 ng i) có th là ngu n nhân l c cho các khóa ÿào t o do các c quan khác t ch c ho c ÿóng vai trò là các t v n cung ng d ch v h tr k thu t. JICA d ki n xây d ng m t d án h tr k thu t cùng v i VIAP. D án này có th là m t h p ph n b sung cho các ho t ÿ ng ÿào t o ÿã ÿ c xây d ng. Trong tr ng h p này, c n có s ph i h p và h p tác t t. 12 V i s h tr c a ch ng trình UEPP, i h c Ki n trúc TP. HCM s b t ÿ u các khóa Th c s và C nhân vào tháng 9 n m 2008 Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 
  5. 3. H c vi n ÿào t o Cán b Qu n lý Xây d ng và ô th (AMCC) g n ÿây ÿã ÿ c nâng c p và d ki n s tr thành trung tâm ÿào t o chính cho các nhà qu n lý ÿô th . H có kinh nghi m trong vi c t ch c các ho t ÿ ng ÿào t o nh ng có ít kinh nghi m v qu n lý ÿô th . Vi n Nghiên c u c a Ngân hàng Th gi i ÿã h p tác v i H c vi n và s ÿóng m t vai trò tích c c trong vi c t ng c ng n ng l c cho H c vi n. VIAP c n h tr nhi u h n n a cho H c vi n và c n h tr cho s phát tri n m nh h n c a h c vi n và các nhân viên c a VIAP có th tham gia m t cách tích c c v i vai trò là gi ng viên c a các khóa ÿào t o. 4. H c vi n Chính tr và Hành chính Qu c gia H Chí Minh d ng nh là c quan ÿào t o t t nh t cho ch t ch các t nh và huy n. Tuy nhiên, h c n k t h p v i m t ÿ i tác t ng ÿ i m nh v chuyên môn.(VIAP ho c các tr ng ÿ i h c) 5. Hi p h i các ô th Vi t Nam. Hi p h i các ô th Vi t Nam (ACVN) là hi p h i các chính quy n thành ph trong c n c. Các thành viên c a hi p h i bao g m các thành ph l n và các ÿô th trên toàn qu c. Nhi m v c a ACVN là t o ra m t m ng l i h tr l n nhau và trao ÿ i kinh nghi m v qu n lý và phát tri n ÿô th , ÿóng góp vào s phát tri n v v n hóa xã h i và kinh t t i các ÿô th c a Vi t Nam. Hi p h i h tr h p tác gi a các thành viên và ÿóng vai trò h tr cho Chính ph Vi t Nam thông qua các ch ng trình liên ÿô th , thúc ÿ y s trao ÿ i ki n th c và kinh nghi m v các v n ÿ liên quan ÿ n phát tri n ÿô th , và t ch c các khóa ÿào t o v nh ng v n ÿ k thu t và di n ÿàn chính tr v các v n ÿ mang tính qu c gia. M c dù ACVN không ph i là m t c quan ÿào t o nh ng h t ch c các s ki n ÿào t o. M t l i th l n c a ACVN là hi p h i mang tính trung l p và bao g m các thành viên là các ÿô th c a Vi t Nam. M t s ki n quan tr ng là h i ngh th ng niên Ch t ch các U ban Nhân dân. Thông qua h i ngh này, bên c nh các n i dung mà báo cáo này ÿã ÿ xu t, còn có th gi i thi u các ch ÿ m i và các cách ti p c n m i. C n xem xét các cách th c h tr ÿ i v i cu c h p th ng niên này. Bên c nh ÿó, ACVN có th ÿóng m t vai trò quan tr ng nh n i ch a ÿ ng ki n th c v các v n ÿ ÿô th và ti p t c t ch c các cu c th o lu n, di n ÿàn, các bu i thuy t trình và h i ngh . 6. Các c quan (ÿào t o) t nhân s v n ti p t c ÿóng m t vai trò trong vi c cung ng ÿào t o. AITCV ÿã th t ch c m t s khóa ÿào t o v ÿô th vào n m nay nh ng th t b i. M t t ch c khác d ki n t ch c m t khóa ÿào t o v b t ÿ ng s n và m t khóa ÿào t o v Qu n lý ô th vào cu i n m 2008, ÿ u n m 2009. Bên c nh ÿó, các tr ng ÿ i h c qu c t và các công ty t v n s ti p t c th c hi n các khóa ÿào t o, ho c là Vi t Nam (thông qua các khóa ÿào t o ng n h n), ho c là trong khu v c ho c t i n c mà h ÿ t tr s chính. Các công ch c có th ch tham gia nh ng khóa ÿào t o này n u có ch ng trình h c b ng qu c t . M c dù nh ng khóa ÿào t o này ÿ c ÿánh giá là có ch t l ng cao và r t h p d n ÿ i v i các h c viên nh ng h c phí cho các khóa ÿào t o này c ng r t ÿ t. Xem xét các n i dung trên (xem thêm ph l c 3 và 5), có th th y r ng có nhi u tác nhân và c quan cung ng ÿào t o nh ng quy mô c a m i ho t ÿ ng là có gi i h n và s ph i h p là r t h n ch . H u h t các sáng ki n ÿang ÿ c th c hi n và b gi i h n trong nh ng khu v c ÿ a lý c th và các l nh v c k thu t nh t ÿ nh. Th ng có m t l nh v c không ph i là ÿô th nh ng có liên quan ÿ n ÿô th . Nói tóm l i, hi n t i không có m t ch ng trình nâng cao n ng l c t ng h p v quy ho ch và qu n lý ÿô th . Các sáng ki n hi n t i, m c dù r i r c, và ÿ c ÿánh giá cao, nh ng không bao hàm t t c các c p hành chính và c ng không bao g m các n i dung c n thi t. Các khóa ÿào t o do UEPP xây d ng có l là nh ng ví d ÿi n hình nh t cho các khóa ÿào t o v qu n lý ÿô th nh ng hi n ch gi i h n trong ph m vi 13 t nh. Nâng cao N ng l c Qu n lý ô th Vi t Nam 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản