intTypePromotion=1

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 5

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

1
123
lượt xem
639
download

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo vệ công việc địa phương, khuyến khích sản xuất trong nước thay thế nhập khẩu,bảo vệ ngành công nghiệp non trẻ,giảm sự tin cậy vào những nhà cung cấp nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 5

 1. CHÖÔNG 5: MOÂI TRÖÔØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ NG 1. Nhöõng haøng raøo thöông maïi ng 2. Nhöõng haøng raøo phi thueá quan ng 3. Nhöõng söï phaùt trieån kinh teá khaùc 1
 2. 1. NHÖÕNG HAØNG RAØO THÖÔNG MAÏI NG 1.1. Nguyeân nhaân coù haøng raøo thöông maïi ng 1.2. Nhöõng haøng raøo ñöôïc söû duïng phoå bieán ng ng 1.3. Thueá quan 2
 3. 1.1. NGUYEÂN NHAÂN COÙ HAØNG RAØO THÖÔNG MAÏI NG Baûo veä coâng vieäc ñòa phöông Khuyeán khích saûn xuaát trong nöôùc thay theá nhaäp khaåu Baûo veä ngaønh coâng nghieäp non treû nh Giaûm söï tin caäy vaøo nhöõng nhaø cung caáp nöôùc ngoaøi Khuyeán khích ñaàu tö tröïc tieáp töø trong nöôùc ra nöôùc ngoaøi Giaûm bôùt nhöõng vaán ñeà veà caùn caân thanh toaùn Thuùc ñaåy xuaát khaåu Ngaên caûn coâng ty nöôùc ngoaøi baùn phaù giaù Thuùc ñaåy nhöõng muïc tieâu chính trò 3
 4. 1.2. NHÖÕNG HAØNG RAØO ÑÖÔÏC SÖÛ DUÏNG PHOÅ BIEÁN NG NG 1.2.1. Nhöõng haøng raøo döïa treân giaù (Price- ng based Barriers) 1.2.2. Giôùi haïn soá löôïng (Quantity Limits) ng 1.2.3. Coá ñònh giaù quoác teá (International Price Fixing) 1.2.4. Nhöõng haøng raøo phi thueá quan ng (Nontariff Barriers) 1.2.5. Giôùi haïn taøi chính (Financial Limits) 1.2.6. Kieåm soaùt ñaàu tö ôû nöôùc ngoaøi (Foreign Investment Controls) 4
 5. 1.2.1. NHÖÕNG HAØNG RAØO DÖÏA TREÂN GIAÙ (PRICE-BASED BARRIERS) NG Haøng nhaäp khaåu – thueá döïa treân ng giaù trò haøng hoùa ng Thueá Laøm taêng nguoàn thu cho Chính phuû Haïn cheá nhaäp khaåu Laøm haøng hoùa trong nöôùc haáp daãn hôn 5
 6. 1.2.2. GIÔÙI HAÏN SOÁ LÖÔÏNG (QUANTITY LIMITS) NG Coøn goïi laø haïn ngaïch (quota) ch Haïn cheá soá löôïng nhaäp khaåu Thò phaàn ñöôïc cho pheùp Quota baèng 0 – caám vaän (embargo) ng 6
 7. 1.2.3. COÁ ÑÒNH GIAÙ QUOÁC TEÁ (INTERNATIONAL PRICE FIXING) Nhieàu coâng ty quoác teá lieân hieäp laïi ñeå kieåm soaùt giaù, baèng caùch: ng ch: Coá ñònh giaù Coá ñònh soá löôïng baùn ng Ví duï: OPEC (Organization of Petroleum Exporting Country), goàm Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Irak, Venezuela, … Kieåm soaùt nguoàn cung caáp daàu Kieåm soaùt giaù vaø lôïi nhuaän 7
 8. 1.2.4. NHÖÕNG HAØNG RAØO PHI THUEÁ QUAN (NONTARIFF BARRIERS) NG Quy ñònh, luaät leä, söï quan lieâu ⇒ giôùi haïn nhaäp khaåu, baûo veä thò tröôøng noäi u, ng ñòa Ví duï Tieán trình chaäm chaïp cuûa vieäc cho pheùp nhaäp khaåu Xaây döïng nhöõng tieâu chuaån chaát löôïng Chính saùch “mua ôû ñòa phöông” (buy local) 8
 9. 1.2.5. GIÔÙI HAÏN TAØI CHÍNH (FINANCIAL LIMITS) Kieåm soaùt ngoaïi teä (exchange controls) – haïn cheá söï dòch chuyeån tieàn teä Giôùi haïn chuyeån ñoåi nhöõng khoaûn tieàn teä coù theå laøm kieät queä ñaát nöôùc Söû duïng tyû giaù trao ñoåi coá ñònh theo caùch ng ch coù lôïi cho quoác gia 9
 10. 1.2.6. KIEÅM SOAÙT ÑAÀU TÖ ÔÛ NÖÔÙC NGOAØI (FOREIGN INVESTMENT CONTROLS) Giôùi haïn veà ñaàu tö tröïc tieáp ôû nöôùc ngoaøi hoaëc chuyeån ñoåi hoaëc chuyeån tieàn Yeâu caàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi giöõ tyû leä thaáp trong voán sôû höõu (< 49%) Giôùi haïn söï chuyeån lôïi nhuaän Caám traû tieàn baûn quyeàn cho coâng ty meï 10
 11. 1.3. THUEÁ QUAN (TARIFFS) 1.3.1. Khaùi nieäm thueá quan 1.3.2. Vai troø cuûa thueá quan 1.3.3. Phaân loaïi thueá quan 1.3.4. Bieåu thueá quan 1.3.5. Xu höôùng phaùt trieån thueá quan ng 11
 12. 1.3.1. KHAÙI NIEÄM THUEÁ QUAN Thueá quan laø khoaûn tieàn teä maø ngöôøi chuû haøng ng hoùa xuaát khaåu, u, nhaäp khaåu hoaëc quaù caûnh phaûi noäp nh cho haûi quan laø cô quan ñaïi dieän cho nöôùc chuû nhaø 12
 13. 1.3.2. VAI TROØ CUÛA THUEÁ QUAN Ñieàu tieát xuaát nhaäp khaåu Baûo hoä thò tröôøng noäi ñòa ng Taêng thu ngaân saùch Nhaø nöôùc ch Coâng cuï maäu dòch mang tính minh baïch hôn ch caùc coâng cuï phi thueá Coâng cuï phaân bieät ñoái xöû trong quan heä thöông maïi vaø gaây aùp löïc ñoái vôùi caùc baïn haøng ng Giaûm thueá quan laø bieän phaùp quan troïng ñeå ng ñaåy nhanh tieán ñoä hoäi nhaäp khu vöïc vaø theá giôùi veà kinh teá 13
 14. 1.3.3. PHAÂN LOAÏI THUEÁ QUAN Phaân loaïi theo muïc ñích ñaùnh thueá nh Thueá nhaèm taêng thu ngaân saùch Thueá baûo hoä Phaân loaïi theo ñoái töôïng ñaùnh thueá ng nh Thueá xuaát khaåu Thueá nhaäp khaåu Thueá quaù caûnh Phaân loaïi theo phöông phaùp tính thueá Thueá tính theo giaù trò Thueá tính theo soá löôïng Thueá hoãn hôïp 14
 15. 1.3.3. PHAÂN LOAÏI THUEÁ QUAN (tt) Phaân loaïi theo möùc thueá Möùc thueá toái ña Möùc thueá toái thieåu Thueá haïn ngaïch Möùc thueá öu ñaõi Phaân loaïi theo muïc ñích söû duïng cuûa ng haøng hoùa ng Mieãn thueá Thueá phoå thoâng 15
 16. 1.3.4. BIEÅU THUEÁ QUAN Bieåu thueá ñôn – moãi loaïi haøng chæ quy ng ñònh 1 möùc thueá Bieåu thueá keùp – moãi loaïi haøng quy ng ñònh töø 2 möùc thueá trôû leân ⇒ Caùc nöôùc söû duïng phöông phaùp töï ng ñònh hay thöông löôïng ñeå xaây döïng ng ng bieåu thueá 16
 17. 1.3.5. XU HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN THUEÁ QUAN NG Möùc thueá quan bình quaân giaûm daàn Caùc nöôùc coù xu höôùng xaây döïng cô ng ng cheá hoaït ñoäng haûi ng quan treân cô sôû caùc hieäp ñònh ña phöông 17
 18. 2. NHÖÕNG HAØNG RAØO PHI THUEÁ QUAN NG Söï giôùi haïn rieâng bieät Nhöõng quy ñònh quaûn lyù haûi quan Haïn ngaïch; Giaáy pheùp nhaäp khaåu; Heä thoáng giaù trò; Nhöõng quy ñònh ch; u; ng Nhöõng nhöôïng boä khích leä boå ng choáng phaù giaù; Phaân loaïi thueá; Caùc ng sung; Nhöõng giôùi haïn nhaäp khaåu chöùng töø theo yeâu caàu; Phí; Nhöõng ng u; toái thieåu; Caám vaän; Nhöõng thoûa u; n; cheânh leäch giöõa chaát löôïng vaø tieâu ch ng thuaän song phöông khu vöïc; c; chuaån kieåm nghieäm; Ñoùng goùi, nhaõn m; ng i, Nhöõng thoûa thuaän marketing hieäu vaø caùc tieâu chuaån marketing Söï tham döï cuûa Chính phuû Chi phí nhaäp khaåu Nhöõng chính saùch ñònh höôùng; Trôï ch ng; Tieàn kyù quyõ nhaäp khaåu; Nhöõng quy u; caáp vaø nhöõng khích leä xuaát khaåu; u; ñònh hoã trôï; Tín duïng nhaäp khaåu; ng u; Nhöõng thueá ñoái tröø, choáng phaù ng Nhöõng khoaûn thueá khaùc; Nhöõng c; giaù; Nhöõng chöông trình trôï giuùp khoaûn thu bieân giôùi noäi ñòa; Laøm chuyeån höôùng thöông ng maïi (Trade-diverting) 18
 19. 2. NHÖÕNG HAØNG RAØO PHI THUEÁ QUAN (tt) NG 2.1. Caùc bieän phaùp haïn cheá veà soá löôïng ng 2.2. Caùc bieän phaùp taøi chính tieàn teä phi thueá quan 2.3. Nhoùm bieän phaùp mang tính kyõ thuaät 19
 20. 2.1. CAÙC BIEÄN PHAÙP HAÏN CHEÁ VEÀ SOÁ LÖÔÏNG NG Vai troø Coâng cuï baûo hoä khi thueá quan khoâng taùc duïng ng Coâng cuï phaân bieät ñoái xöû trong quan heä ñoái ngoaïi Ñieàu tieát cung caàu Ñieàu chænh giaù Baûo hoä thò tröôøng noäi ñòa trong tröôøng ng ng hôïp khaån caáp 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2