Quảng cáo ngày nay - Ngựa thồ hay Ngựa nòi?

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
8
download

Quảng cáo ngày nay - Ngựa thồ hay Ngựa nòi?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời buổi kinh doanh khó khăn đòi hỏi những quảng cáo sáng tạo. Đặc biệt khi các doanh nghiệp đứng sát cạnh bờ vực suy thoái, hoạt động quảng cáo phải là những con ngựa thồ khoẻ mạnh, chứ không phải những chú ngựa nòi trình diễn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quảng cáo ngày nay - Ngựa thồ hay Ngựa nòi?

  1. Qu ng cáo ngày nay - Ng a th hay Ng a nòi? Th i bu i kinh doanh khó khăn òi h i nh ng qu ng cáo sáng t o. c bi t khi các doanh nghi p ng sát c nh b v c suy thoái, ho t ng qu ng cáo ph i là nh ng con ng a th kho m nh, ch không ph i nh ng chú ng a nòi trình di n. R t nhi u qu ng cáo không em l i k t qu tương ng v i nh ng công s c mà doanh nghi p ã b ra. i v i a ph n các doanh nghi p có ngu n tài chính h n h p, qu ng cáo ph i th c s phát huy h t s c m nh. M t trong nh ng nhi m v u tiên ó là tr giúp tăng t c bán hàng. Ngay c m t vài hãng qu ng cáo l n - trư c ây v n th c hi n các qu ng cáo cho m c ích khuy ch trương nhãn hi n - nay b t u ph i t p trung các n l c vào nh ng qu ng cáo nh m em l i k t qu bán hàng rõ nét. Các chi n d ch qu ng cáo thành công thư ng mang s n trong mình m t vài nhân t quan tr ng. Gi ây, nuôi dư ng ư c nh ng chú ng a th qu ng cáo v i y s c m nh lôi kéo thêm nhi u khách hàng, các doanh nghi p ph i m b o 4 nhân t thi t y u sau: Khu y ng các ph n h i M i qu ng cáo ph i nh hư ng tr c ti p khách hàng làm i u gì ó, ch ng h n như vào trang web c a doanh nghi p hay liên h v i doanh nghi p qua i n tho i. Song vi c ơn thu n nói v i khách hàng nh ng gì c n làm là chưa , các doanh nghi p ph i em l i cho h nh ng lý do xác áng th c hi n úng như th . Ví d , m t qu ng cáo in hi u qu s b t u v i m t tiêu nh n m nh l i ích, minh ho rõ l i ích trong câu m u và gi i thích nó v i các c i m c th - ch ra chi ti t cách th c nào có ư c l i ích ó.
  2. Theo th i gian, nguyên t c qu ng cáo này s khác bi t hoá doanh nghi p c a b n v i các doanh nghi p khác cũng cung c p các s n ph m hay d ch v tương t . Và nó còn phát huy nh i m s c m nh trong vi c kêu g i hành ng mãnh m khi nói v i các khách hàng v cách th c t n d ng t t nh t các l i ích hay chào m i c a doanh nghi p. M r ng cánh c a tâm h n Các nhà khoa h c khám phá ra r ng b não c a chúng ta r t nh y bén v i các thông tin m i. ôi m t và ôi tai chúng ta thư ng ư c kích thích m nh m khi g p ph i i u gì ó m im . Qua ây gi i thích t i sao khi là ngư i tiêu dùng, chúng ta không ng ng tìm ki m nh ng phiên b n m i nh t và t t nh t c a các s n ph m hay d ch v . Chi n d ch qu ng cáo c a doanh nghi p b n gi i thi u ư c nh ng "m t" hàng hoá nào m i nh t? Các qu ng cáo t t em n cho m i ngư i nh ng kho nh kh c "a-ha" thú v khi h nh n ra i u gì ó khác bi t trong qu ng cáo - ch ng h n như m t bó s n ph m c nh t, m t d ch v hoàn toàn m i hay m t khái ni m m i mang tính cách m ng - mà ch có doanh nghi p b n ch không ph i doanh nghi p nào khác ưa ra. Cho dù ư c khu y ng b i i m khác bi t c a doanh nghi p b n hay ơn gi n là m t l i ngh c bi t, kho ng kh c a-ha này s m r ng cánh c a tâm h n c a khách hàng t i nh ng l i ích duy nh t khi mua s n ph m hay d ch v t doanh nghi p b n K t giao úng ngư i Trong k nguyên c a nh ng chi n d ch qu ng cáo s l n s oanh kích liên t c các thông i p ti p th trong m i môi trư ng, qu ng cáo c a doanh nghi p b n ph i cu n hút t c thì nh ng i tư ng m c tiêu thích h p. Trên th c t , m t khách hàng là i tư ng m c tiêu c a qu ng cáo nên ư c d n d t t i suy nghĩ r ng: " ât là nh ng gì mình c n". Như m t tên l a t ng truy u i s c nóng, m i chi n d ch qu ng cáo c a doanh nghi p c n l a ch n các i tư ng m c tiêu thích
  3. h p nh t, và nói v i h b ng ti ng b n x c a h - bao g m b t c thu t ng thông d ng nào. Và v m t hình nh, cho dù qu ng cáo in, qu ng cáo truy n hình hay qu ng cáo tr c tuy n, nó s phát huy hi u qu t i a n u các khách hàng c a doanh nghi p có th th y hình nh c a mình trong ó. Hãy nhìn vào tu i tác, gi i tính, a v , thu nh p và các thông tin xã h i h c cơ b n khác, và t mình vào v trí khách hàng suy nghĩ t ng quát trư c khi xây d ng các qu ng cáo. Sau ó, doanh nghi p s xây d ng m t chi n d ch qu ng cáo mà các khách hàng có th d dàng th y m i liên quan v i mình. ng th i, m i qu ng cáo c n ư c t vào úng ho n c nh thông qua phương ti n truy n t i thích h p mà các khách hàng s tìm ki m thông tin v nh ng gì doanh nghi p b n qu ng bá. Rung ti ng chuông s th t Ngư i tiêu dùng có th phát hi n ra s gi t o t cách xa hàng d m ư ng. Hơn th n a, h thư ng có khuynh hư ng không tin tư ng n i dung qu ng cáo, ngay c khi ây là s th c. i u này gi i thích t i sao vi c t o d ng tin c y cho các thông i p qu ng cáo và có th ch ng minh ư c chúng khi c n thi t là h t s c thi t y u. Các doanh nghi p c n tránh có quá nhi u s cư ng i u trong qu ng cáo b i vì nó thư ng không rung ư c h i chuông s th t. Bên c nh ó, hãy xây d ng m t chi n d ch qu ng cáo có s ph i k t h p các phương ti n truy n thông hư ng nh ng khách hàng quan tâm t i câu truy n sâu r ng và chi ti t hơn. Qu ng cáo báo chí là m t trong nh ng công c t t nh t khêu g i m i quan tâm và ưa m i ngư i t i trang web c a doanh nghi p - nơi mà h có th th y ư c nhi u thông tin chi ti t hơn, t l ch s hình th c, uy tín trong ngành, nh n xét c a khách hàng t i b n sao c a các thông cáo báo chí.
  4. Th t thi t y u v i nh ng qu ng cáo th hi n chân th c ư c tr giúp b i các thông tin chi ti t, và doanh nghi p b n s thành công lôi kéo các khách hàng n mua s n ph m hay d ch v .
Đồng bộ tài khoản