Quy định số 833/CAAV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
1
download

Quy định số 833/CAAV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định số 833/CAAV về quản lý việc thuê, mua tầu bay trong hoạt động vận chuyển hàng không do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định số 833/CAAV

  1. C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T D NG VI T NAM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 833/CAAV Hà N i, ngày 02 tháng 5 năm 1994 QUY NNH C A C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM S 833/CAAV NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 1994 V VI C QU N LÝ VI C THUÊ, MUA T U BAY TRONG HO T NG V N CHUY N HÀNG KHÔNG T I VI T NAM C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c Lu t Hàng không Dân d ng Vi t Nam ư c công b theo L nh s 63- LCT/H NN8 ngày 04 tháng 01 năm 1992 c a Ch t ch H i ng Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 242/H BT ngày 30/6/1992 c a H i ng B trư ng; Căn c Quy t nh s 36/TTg ngày 06/02/1993 c a Th tư ng Chính ph ; Nh m hoàn thi n vi c qu n lý Nhà nư c i v i ho t ng v n chuy n hàng không t i Vi t Nam; QUY NNH i u 1. Quy nh chung 1. Doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam có nghĩa v trình k ho ch khai thác, phát tri n i t u bay ng n h n và dài h n c a doanh nghi p lên C c Hàng không dân d ng Vi t Nam phê duy t. 2. Doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam ư c phép ti n hành vi c àm phán, ký k t h p ng thuê, mua t u bay trên cơ s k ho ch phát tri n i t u bay ã ư c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam phê duy t theo quy nh t i kho n 1 c a i u này. 3. Các h p ng thuê, mua t u bay ph i có i u kho n quy nh vi c phê duy t c a Nhà ch c trách hàng không và ch có hi u l c sau khi ư c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam phê duy t theo quy nh v qu n lý h p ng liên quan n v n chuy n hàng không t i Vi t Nam. i u 2. Yêu c u i v i vi c thuê, mua t u bay. 1. Doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam ch ư c phép thuê, mua t u bay n u tho mãn các yêu c u dư i ây:
  2. a. Th i gian t u bay ã ư c s d ng không quá 15 năm k t ngày xu t xư ng ho c không quá 2/3 th i gian t ng th m nh quy nh c a Nhà ch t o, và t ng gi bay ã ư c th c hi n c a t u bay không quá 30.000 gi ho c 2/3 t ng gi bay quy nh c a Nhà ch t o; b. T u bay thuê, mua áp ng ư c các yêu c u v an toàn bay i v i t ng tuy n ư ng khai thác, vùng bay qua; c. T u bay ph i có y các ch ng ch còn hi u l c liên quan n vi c khai thác t u bay; d. Vi c thuê, mua t u bay áp ng các nhu c u v phát tri n i bay, phù h p v i k ho ch và kh năng khai thác kinh doanh, kh năng tài chính c a doanh nghi p. 2. Doanh nghi p v n chuy n Vi t Nam có nghĩa v th c hi n y các quy nh c a nhà nư c v qu n lý kinh doanh xu t nh p khNu thương m i i v i vi c thuê, mua t u bay. Vi c ưa t u bay ư c thuê, mua vào Vi t Nam khai thác ph i ư c xin phép theo úng các quy nh v c p phép bay hàng không dân d ng c a Vi t Nam. i u 3. Báo cáo v th c hi n h p ng thuê, mua t u bay 1. Doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam có nghĩa v báo cáo lên C c Hàng không dân d ng Vi t Nam v các trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng c a các bên tham gia ký k t trong vi c th c hi n h p ng thuê, mua t u bay ã ư c phê duy t theo quy nh t i i u 1 c a Quy nh này và báo cáo v vi c ch m d t hi u l c trư c th i h n ho c gia h n hi u l c c a h p ng. 2. Vi c ch m d t hi u l c trư c th i h n ho c gia h n hi u l c c a h p ng thuê, mua t u bay ch có giá tr sau khi ư c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam phê duy t. i u 4. Yêu c u i v i vi c s d ng t u bay thuê. 1. Doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam ch ư c phép s d ng t u bay thuê vào ho t ng khai thác v n t i hàng không trên cơ s H p ng thuê t u bay ã ư c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam phê duy t. 2. Vi c s d ng t u bay thuê theo quy nh t i kho n 1 c a i u này không cho phép ngư i cho thuê t u bay ư c hư ng ho c s d ng các quy n khai thác thương m i c a doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam s d ng t u bay thuê. L i nhu n tài chính mà ngư i cho thuê t u bay thu ư c s không ph thu c vào k t qu khai thác kinh doanh c a doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam thuê t u bay. 3. Hãng hàng không nư c ngoài ư c phép s d ng t u bay không thu c quy n s h u c a hãng vào ho t ng khai thác v n chuy n hàng không theo Hi p nh Chính ph v Hàng không, theo tho thu n gi a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam và
  3. Nhà ch c trách hàng không nư c ngoài, ho c trên cơ s có i có l i và ph i tuân th các quy nh t i kho n 2 c a i u này. i u 5. i u kho n thi hành. Quy nh có hi u l c k t ngày ký. Nguy n H ng Nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản