Quỹ lương của tổ trưởng 1

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
7
download

Quỹ lương của tổ trưởng 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lương của tổ trưởng gồm một phần tương ứng do công ty quy định và duyệt từng thời kỳ, một phần là % theo quỹ lương sản phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quỹ lương của tổ trưởng 1

  1. THUYEÁT TRÌNH VEÀ QUI ÑÒNH TÍNH TOAÙN TRAÛ LÖÔNG LÖÔNG CUÛA CAÁP TRÖÔÛNG Löông cuûa Toå tröôûng goàm moät phaàn löông cöùng do Coâng ty quy ñònh vaø TGÑ duyeät töøng thôøi kyø, moät phaàn laø % theo quyõ löông saûn phaåm. Coù hai caùch tính toaùn löông % cuûa toå tröôûng: 1. Tính trung bình löông cuûa boä phaän 2. Tính theo % coá ñònh quyõ löông cuûa boä phaän. Quan ñieåm cuûa ngöôøi döï thaûo theo phöông aùn 2, cuï theå nhö sau: Stt Boä phaän Soá c.nhaân + 1 t tröôûng Tính % (chaün) Ghi chuù 1 Chuyeàn 35 2.90 % 2 Khuy nuùt 28 3.60 % 3 Ñoùng thuøng 12 8.30 % 4 Uûi 25 4.00 % 5 Gaáp xeáp 25 4.00 % 6 KCS 95 0.21 % Coù 5 toå tröôûng Rieâng boä phaän KCS, hieän nay tính quyõ löông goäp cuûa KCS 3 xöôûng, KCS hoaøn thaønh, theo quan - ñieåm cuûa ngöôøi döï thaûo laø khoâng hôïp lyù. Coâng ty neân taùch quyõ löông cuûa KCS 3 xöôûng may, nhöng nhö vaäy thì KCS hoaøn thaønh seõ tính toaùn nhö theá naøo? Vaán ñeà naøy chöa nghieân cöùu xong, vaäy ñeà xuaát vaãn aùp duïng theo caùch cuõ. Rieâng toå tröôûng toå taåy höôûng löông saûn phaåm tröïc tieáp vaø moät phaàn löông traùch nhieäm - Toå tröôûng toå caét höôûng löông saûn phaåm tröïc tieáp. - Löông khoaùn daønh cho Quaûn ñoác, Phoù quaûn ñoác caùc phaân xöôûng, Giaùm ñoác XN, trôï lyù GÑ XN, - Tröôûng phoøng, Phoù phoøng, Thuû kho. Ñoái vôùi quaûn ñoác, phoù quaûn ñoác cuõng coù theå aùp duïng moät phaàn löông saûn phaåm, tuy nhieân neáu ñaõ aùp duïng thì aùp duïng thoáng nhaát cho taát caû caùc phaân xöôûng söû duïng löông saûn phaåm. Rieâng heä soá cuûa Phoù quaûn ñoác caét do ñeà xuaát tính löông khoaùn neân khoâng theå hieän trong baûng treân, nhöng vaãn tính tyû leä % ñeå tính toaùn heä soá k , cuï theå soá ngöôøi xöôûng caét tính löông saûn phaåm : 55 ngöôøi, vaäy tyû leä laø: 1/55 = 1.82 %. Caùc boä phaän, caù nhaân coøn laïi ñöôïc höôûng löông thôøi gian laø: deät, theâu, khoái vaên phoøng, baûo veä, taïp - vuï, kho, y teá, KCS baùm chuyeàn, KCS caét, KCS kieåm vaûi. KCS final., giao nhaän caét, Thoáng keâ phaân xöôûng… quy_luong_cua_to_truong.doc - Page 1 of 1 - 13/10/09 - 12:48 PM
Đồng bộ tài khoản