intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy trình hoạch định nguồn nhân lực

Chia sẻ: Magis Magis | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:7

1.365
lượt xem
138
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình xem xét một cách có hệ thống các nhu cầu về nguồn nhân lực để vạch ra kế hoạch làm thế nào để đảm bảo mục tiêu "đúng người, đúng việc, đúng nó, đúng lúc". Hoạch định nguồn nhân lực sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi về đề tài một cách hiệu quả nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình hoạch định nguồn nhân lực

  1. QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC(04/12/2009)    1 Hoạch định nguồn nhân lực là gì?        Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình xem xét một cách có hệ thống các nhu cầu về nguồn nhân lực  để vạch ra kế hoạch làm thế nào để đảm bảo mục tiêu "đúng người, đúng việc, đúng nó, đúng lúc ". Hoạch định nguồn nhân lực sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi sau:           ­ Doanh nghiệp cần những nhân viên như thế nào?           ­ Khi nào doanh nghiệp cần họ?           ­ Họ cần phải có những kỹ năng nào?           ­ Doanh nghiệp đã có săn những người thích hợp chưa? Và nếu họ có tất cả những kiến thức, thái độ   và  kỹ  năng cần thiết hay không? Doanh nghiệp sẽ  tuyển dụng họ  từ  bên ngoài hay lựa chọn từ  những   nhân viên hiện có?        Nhiều người cho rằng hoạch định nguồn nhân lực chỉ đưa ra những con số một cách cứng nhắc và áp  đặt   trong   khi   nhân   lực  ngày   càng   biến   động.   Nhưng   trên   thực  tế   các  kế   hoạch   nguồn   nhân   lực  dài  hạnthường được cụ thể hóa bằng các kế hoạch ngắn hạn. Các kế hoạch này có thể được điều chỉnh một   cách linh hoạt theo tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.        2. Làm thế nào để hoạch định nguồn nhân lực?        Hoạch định nguồn nhân lực được tiến thành theo qui trình 5 bước như sau:           1 Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực;           2 Phân tích thực trạng nguồn nhân lực;           3 Đưa ra quyết định tăng hoặc giảm nguồn nhân lực;           4 Lập kế hoạch thực hiện;           5 Đánh giá việc thực hiện kế hoạch.           Dưới đây, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng bước.      Bước 1: Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực  
  2.      Để  dự  báo nhu cầu nhân lực một cách chính xác, bạn cần phải nắm rõ  trong tương lai, doanh nghiệp  của bạn:         . mong muốn đạt được mục tiêu gì?         . cần phải thực hiện những hoạt động gì?         . sản xuất những sản phẩm hoặc dịch vụ nào?             . sản xuất ở qui mô như thế nào?    Dựa trên những thông tin này, bạn xác định nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, bao gồm:       . số lượng: bao nhiêu nhân viên cho từng vị trí công việc?       . chất lượng: những phẩm chất và kỹ năng cần thiết là gì?       . thời gian: khi nào thì cần?    Bước 2: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực      Bước này nhằm mục đích xác định những ưu và nhược điểm nguồn nhân lực hiện có tại doanh nghiệp. Khi phân tích, bạn cần căn cứ vào các yếu tố sau    Những yếu tố phân tích về mặt hệ thống:      Số lượng, cơ cấu, trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực làm việc thái độ làm việc và các phẩm chất cá nhân. Cơ cấu tổ chức: loại hình hoạt động, trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ công việc trong cơ cấu. Các chính sách quản lý nguồn nhân lực (tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật v.v .)    Những yếu tố phân tích về mặt quá trình:     Mức độ hấp dẫn của công việc đối với nhân viên. Sự thỏa mãn của nhân viên đối với công việc. Môi trường văn hóa của doanh nghiệp. Phong cách quản lý. Tính rõ ràng và cụ thể của các mục tiêu mà doanh nghiệp đã vạch ra. Những rào cản hoặc các tồn tại của doanh nghiệp. Việc cải tiến các hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.    Bước 3: Đưa ra quyết định tăng hoặc giảm nguồn nhân lực      Trong bước này, bạn so sánh nhu cầu nhân lực với thực trạng nguồn nhân lực của doanh nghiệp  để  xác định liệu nhân lực đang dư thừa hay thiếu hụt so với nhu cầu của doanh nghiệp. Sau đó, bạn cần lựa   chọn các giải pháp để khắc phục sự dư thừa hoặc thiếu hụt nhân lực.    Bước 4: Lập kế hoạch thực hiện      Kế hoạch thực hiện thường bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: kế hoạch tuyển dụng nhân viên;        . kế hoạch bố ta lại cơ cấu tổ chức;        . kế hoạch đề bạt và thuyên chuyển nhân viên;        . kế hoạch tinh giảm lao động dôi dư.
  3.    Bước 5: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch      Khi đánh giá, bạn cần phải:        . xác định những sai lệch giữa mục tiêu đã vạch ra với quá trình thực hiện kế hoạch;        . phân tích nguyên nhân dẫn đến các sai lệch đó;        . đề ra các giải pháp điều chỉnh sai lệch và các biện pháp hoàn thiện.     Sau khỉ đã hoạch định nguồn nhân lực cần thiết trong tương lai, doanh nghiệp cần phải tìm kiếm nguồn   nhân lực này để đảm bảo nguồn nhân lực sẵn có khi cần. VAI TRÒ KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC      1 Khái niệm và vai trò của kế hoạch hóa nguồn nhân lực         1 1 Khái niệm         Kế hoạch hóa nguồn nhân lực (viết tắt là KHHNNL) là quá trình đánh giá, xác định   nhu cầu về nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng các  kế  hoạch lao  động  để  đáp  ứng  được các nhu cầu  đó. KHHNNL gồm:  ước tính xem cần  bao nhiêu người có  trình  độ  lành nghề  thích  ứng  để  thực hiện các nhiệm vụ   đã   đặt ra   (Cầu nhân lực);  ước tính có  bao nhiêu người sẽ  làm việc cho tổ  chức (Cung nhân lực);   Lựa chọn các giải pháp để cân đối cung và cầu nhân lực của tổ chức tại thời điểm thích  ứng trong tương lai.         1 2. Vai trò của kế hoạch hóa nguồn nhân lực       Kế  hoạch hóa nguồn nhân lực giữ  vai trò  trung tâm trong quản lý  chiến lược   nguồn nhân lực.      Lực lượng lao động có kỹ năng của một tổ chức ngày càng được nhận biết, đã và đang  trở thành lợi thế cạnh tranh của tổ chức. KHHNNL của tổ chức có vai trò quan trọng như  kế  hoạch hóa về  vốn và  các nguồn tài chính của tổ  chức. Tuy vậy,  đã  từ  lâu các nhà   quản lý rất quan tâm đến kế hoạch hóa vốn và các nhu cầu nguồn tài chính của tổ chức  nhưng chỉ   đến thời gian gần  đây mới nhận thấy rõ  những lợi thế cạnh tranh của một tổ   chức có lực lượng lao động với kỹ năng, trình độ lành nghề cao.       Bất kỳ  tổ  chức nào muốn tồn tại và   đứng vững trong cạnh tranh cần thiết phải tiến  hành kế  hoạch hóa chiến lược nguồn nhân lực. Kế  hoạch hóa chiến lược nguồn nhân  lực là  quá  trình xây dựng các chiến lược nguồn nhân lực và  thiết lập các chương trình 
  4. hoặc các chiến thuật để thực hiện các chiến lược nguồn nhân lực đó. Do đó, vai trò của  kế hoạch hóa nguồn nhân lực là giúp cho tổ chức đạt được mục tiêu công việc.       Kế  hoạch chiến lược nguồn nhân lực của tổ  chức một khi  được xây dựng  đúng sẽ   mang lại nhiều lợi  ích trực tiếp hoặc gián tiếp cho tổ chức. cụ thể, KHHNNL giúp cho tổ chức  chủ   động thấy trước  được các khó  khăn và  tìm biện pháp khắc phục; xác  định rõ  khoảng cách giữa tình   trạng hiện tại và định hướng tương lai của tổ chức; tăng cường sự tham gia của những người quản lý trực   tuyến vào quá trình kế hoạch hóa chiến lược; nhận rõ các hạn chế và cơ hội của nguồn nhân lực trong tổ   chức.       Sự  thành công của chiến lược nguồn nhân lực tuỳ  thuộc vào tình hình và  khung cảnh cụ  thể  mà  các   chiến lược đó được sử dụng. Nói cách khác, chiến lược nguồn nhân lực có ảnh hưởng rất quan trọng đến   sự hoàn thiện tổ chức và  hiệu quả của nó tuỳ thuộc vào mức độ  phù hợp của chiến lược nguồn nhân lực  với chiến lược tổng thể của tổ chức; đặc trưng của tổ chức; năng lực của tổ chức; và sự thay đổi của môi   trường. Do đó, khi ra các quyết định nguồn nhân lực phải quan tâm đến các chiến lược khác của tổ chức   như: ..chiến lược tài chính, thị trường, sản phẩm cũng như các thay đổi của môi . trường kinh doanh.      Kế hoạch hóa nguồn nhân lực có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của tổ chức.      Kế hoạch hóa nguồn nhân lực có quan hệ chặt chẽ với kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh của tổ chức. Để đạt được các mục tiêu trong thời gian dài, mỗi tổ chức phải có một tập hợp hợp lý những người lao động với kiến thức, kỹ năng à khả năng cần thiết.      Kế hoạch hóa nguồn nhân lực là cơ sở cho các hoạt  động biên chế nguồn nhân lực, đào tạo và   phát triển nguồn nhân lực.      Ví dụ, để tuyển mộ những người lao động mới, tổ chức cần làm rõ: loại lao động nào cần tuyển? Bao nhiêu người? Khi nào?... trả lời câu hỏi này có liên quan chặt chẽ với các kế hoạch chiến lược kinh doanh của tổ chức.      Kế hoạch hóa nguồn nhân lực nhằm điều hoà các hoạt động nguồn nhân lực.     Hoạch định nguồn nhân lực       Nguồn nhân lực có thể quyết định sự thành công hoặc thất bại của doanh nghiệp. Vì vậy, xây dựng  đội ngũ nhân sự phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp là điều hết sức quan trọng. Hơn nữa, các  doanh nghiệp lại thường xuyên có sự thay đổi, như mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thêm các sản  phẩm mới hay thay đổi công nghệ...Khi những thay đổi này diễn ra thì nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp  cũng thay đổi theo.
  5.       Vậy các doanh nghiệp phải làm thế nào để xây dựng được đội ngũ nhân sự phù hợp với doanh nghiệp  cũng như   để   đáp  ứng nhu cầu thay  đổi nhân sự?  Để  giải quyết các vấn  đề   đó, các doanh nghiệp cần   nhận thức rõ vai trò và vạch ra quá trình hoạch định nguồn nhân lực một cách hiệu quả.     Hiểu thế nào về hoạch định nguồn nhân lực?       Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình xem xét các nhu cầu về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp,  để từ đó vạch ra kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hợp lý, hiệu quả cho doanh  nghiệp.       Hoạch định nguồn nhân lực thường được cụ thể hóa bằng các kế hoạch ngắn hạn về nhân lực Các kế  hoạch ngắn hạn này có thể điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với sự thay đổi của doanh nghiệp. Hiệu quả của   quá  trình hoạch  định nguồn nhân lực phụ  thuộc vào mức  độ phù  hợp của chiến lược nguồn nhân lực với  các chiến lược tổng thể  khác của doanh nghiệp, với  đặc trưng, năng lực của doanh nghiệp. Vì  vậy, khi  thực hiện hoạch định nguồn nhân lực phải quan tâm tới các chiến lược khác của doanh nghiệp như chiến  lược thị trường, chiến lược sản phẩm mới...     Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực       Hoạch định nguồn nhân lực giữ vai trò trung tâm trong quản trị nguồn nhân lực, có ảnh hưởng lớn tới  hiệu quả công việc của doanh nghiệp. Vì vậy, hoạch định nguồn nhân lực hiệu quả góp phần tạo nên sự  thành công của doanh nghiệp       Hoạch  định nguồn nhân lực giữ  vai trò  trung tâm trong quản trị  nguồn nhân lực:  hoạch  định  nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp chủ   động thấy trước những biến  động nhân sự, thực trạng về  nguồn  nhân sự, từ   đó  có  những  điều chỉnh phù  hợp.Bạn sẽ  biết  được: doanh nghiệp cần những nhân viên như  thế nào? khi nào doanh nghiệp cần họ? họ cần phải có những kỹ năng như thế nào? Doanh nghiệp đã có   sẵn những người thích hợp chưa? Hoạch  định nguồn nhân lực chính là  cơ  sở  cho các hoạt  động tuyển   dụng, đào tạo, phát triển và duy trì nguồn nhân lực.       Hoạch  định nguồn nhân lực  ảnh hưởng lớn tới hiệu quả  công việc của doanh nghiệp: Để  thực  hiện các chiến lược kinh doanh, sản xuất, doanh nghiệp phải có  nguồn nhân lực với kiến thức, kỹ  năng   cần thiết. Hoạch  định nguồn nhân lực tốt sẽ  giúp doanh nghiệp có   được  đội ngũ  nhân sự  phù  hợp. Khi  không có  hoạch  định nguồn nhân lực hay hoạch  định nguồn nhân lực không hiệu quả, doanh nghiệp sẽ   không thể đánh giá được đội ngũ nhân sự của mình. Điều này ảnh hưởng lớn tới kết quả công việc chung  của cả doanh nghiệp.     Quy trình hoạch định nguồn nhân lực       Để thực hiện hoạch định nguồn nhân lực, doanh nghiệp cần tiến hành theo 5 bước sau: dự báo nguồn  nhân lực, phân tích thực trạng nguồn nhân lực, quyết định tăng hoặc giảm nhân lực, lập kế hoạch thực  hiện, đánh giá kế hoạch thực hiện. Đây là quá trình chung và được áp dụng linh hoạt trong các doanh  nghiệp khác nhau. Các bước phải được thực hiện rõ ràng, cụ thể, phải có sự liên kết giữa các phòng ban  trong doanh nghiệp.   STT Các bước Nội dung
  6. 1 Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Bạn phải biết được mục tiêu  doanh nghiệp cần đạt được  là gì, kế hoạch hoạt động và  phạm vi sản xuất, kinh doanh  của doanh nghiệp. Trên cơ  sở đó, xác định nhu cầu nhân  lực cho doanh nghiệp: cần  bao nhiêu người, trình độ  chuyên môn, kỹ năng, phẩm  chất gì... 2 Phân tích thực trạng nguồn nhân lực Phân tích những ưu điểm,  nhược điểm của nguồn nhân  lực hiện có trong doanh  nghiệp. Xét về phía nhân  viên, bạn phải đánh giá được  cơ cấu, trình độ, kỹ năng,  kinh nghiệm, thái độ làm  việc, trách nhiệm và quyền  hạn của mỗi nhân viên. Xét  về phía doanh nghiệp, bạn  phải xem xét các chính sách  quản lý nguồn nhân lực, mục  tiêu, kế hoạch hoạt động,  môi trường làm việc..của  doanh nghiệp. 3 Quyết định tăng hay giảm nhân lực So sánh dự báo nhu cầu  nhân lực trong tương lai với  thực trạng nguồn nhân lực  hiện có trong doanh nghiệp.  Từ đây, bạn xác định nhân  lực của doanh nghiệp thừa  hay thiếu, từ đó đưa ra các  giải pháp tăng hoặc giảm  nhân lực. 4 Lập kế hoạch thực hiện Bạn phải lập được một bản  kế hoạch thực hiện rõ ràng,  phù hợp với doanh nghiệp.  Bản kế hoạch cần xác định  các vấn đề: tuyển dụng nhân  viên, sắp xếp lại nhân sự các  phòng ban như thế nào hay  đào tạo nhân viên ra sao...? 5 Đánh giá thực hiện kế hoạch Xem xét quá trình thực hiện 
  7. có gì sai lệch với mục tiêu đề  ra không và có nảy sinh vấn  đề gì mới không. Từ đó, tìm  nguyên nhân và đưa ra cách  giải quyết Quý Ngô
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2