intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 1 Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống, trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản - Chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
201
lượt xem
65
download

Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 1 Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống, trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG MỚI CAO SU Mục I: CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHỦ YẾU Điều 60: Thời gian kiến thiết cơ bản Đất trồng cao su được phân thành hạng Ia, Ib, IIa, IIb và III. Tiêu chuẩn phân hạng đất trồng cao su theo vùng sinh thái được nêu trong phụ lục 1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 1 Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống, trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản - Chương 2

 1. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu Cao su Vieät Nam Chöông II QUY TRÌNH KYÕ THUAÄT TROÀNG MÔÙI CAO SU Muïc I: CAÙC TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT CHUÛ YEÁU Ñieàu 60: Thôøi gian kieán thieát cô baûn Ñaát troàng cao su ñöôïc phaân thaønh haïng Ia, Ib, IIa, IIb vaø III. Tieâu chuaån phaân haïng ñaát troàng cao su theo vuøng sinh thaùi ñöôïc neâu trong phuï luïc 1. Thôøi gian kieán thieát cô baûn cuûa loâ cao su tính töø naêm troàng ñöôïc quy ñònh tuøy theo möùc ñoä thích hôïp cuûa vuøng ñaát canh taùc, cuï theå nhö sau: Vuøng ñaát thích hôïp haïng I (Ia vaø Ib) : 6 naêm Vuøng ñaát thích hôïp haïng II (IIa vaø IIb) : 7 naêm Vuøng ñaát thích hôïp haïng III : 8 naêm Ñieàu 61: Tieâu chuaån vöôøn caây naêm thöù nhaát Vaøo thôøi ñieåm kieåm keâ vöôøn caây cuoái thaùng 12 cuûa naêm troàng, tyû leä caây gheùp phaûi ñaït: Ñoâng Nam boä vaø Taây Nguyeân: Caây soáng treân 95% vôùi 80% caây coù 3 taàng laù trôû leân. Mieàn Trung töø Haø Tónh trôû vaøo: Caây soáng treân 95%, caây ñaït 2 taàng laù trôû leân. Baéc Trung boä (Ngheä An, Thanh Hoùa): Caây soáng treân 95% vôùi 80% caây ñaït 5 taàng laù trôû leân. Ñieàu 62: Tieâu chuaån taêng tröôûng haøng naêm beà voøng thaân caây Naêm Haïng ñaát 2 3 4 5 6 7 8 9 Haïng Ia vaø Ib 10 20 30 39 48 Khai thaùc Khai thaùc Khai thaùc Haïng IIa vaø IIb 8 17 26 35 42 48 Khai thaùc Khai thaùc Haïng III 7 12 18 26 34 42 46 Khai thaùc Baûng 6: Tieâu chuaån taêng tröôûng haøng naêm beà voøng thaân caây ño ôû ñoä cao 1 m (cm) 20 Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004
 2. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu Cao su Vieät Nam Tieâu chuaån beà voøng thaân caây gheùp ño taïi vò trí caùch maët ñaát 1 m vaøo thôøi ñieåm kieåm keâ cuoái naêm phaûi ñaït möùc quy ñònh ghi ôû baûng 6. Ghi chuù: Cao su vuøng Baéc Trung boä troàng vuï xuaân, vanh caùc naêm ñaàu ñaït cao hôn nhöng taêng vanh trong caùc naêm thaáp hôn neân thôøi gian kieán thieát cô baûn cuõng trong khoaûng treân. Ñieàu 63: Tieâu chuaån vöôøn caây khi heát thôøi gian kieán thieát cô baûn Moät loâ caây khi heát thôøi gian kieán thieát cô baûn phaûi coù tyû leä caây höõu hieäu ñaït treân 90% maät ñoä thieát keá, trong ñoù coù ít nhaát 70 % soá caây ñaït tieâu chuaån khai thaùc. Ñieàu 64: Naêng suaát thieát keá Naêng suaát bình quaân cho 20 naêm khai thaùc laø 2 taán/ha/naêm ñoái vôùi ñaát haïng I; 1,7 taán/ha/naêm ñoái vôùi ñaát haïng II vaø 1,4 taán/ha/naêm ñoái vôùi ñaát haïng III. Muïc II: CHUAÅN BÒ ÑAÁT, THIEÁT KEÁ LOÂ VAØ XAÂY DÖÏNG VÖÔØN CAÂY Ñieàu 65: Tieâu chuaån ñaát troàng cao su Ñeå ñaûm baûo möùc taêng tröôûng nhö ñieàu 62 vaø naêng suaát nhö ñieàu 64, ñaát troàng caây cao su phaûi coù ñoä doác döôùi 30%, cao ñoä döôùi 700 m, khoâng bò ngaäp uùng, khoâng coù lôùp laterit hoaëc taàng soûi, ñaù trong phaïm vi ñoä saâu 80 cm caùch maët ñaát. Ñieàu 66: Khai hoang vaø laøm ñaát troàng cao su Khai hoang laøm ñaát troàng cao su ñöôïc thöïc hieän theo Quy trình kyõ thuaät khai hoang vaø xaây döïng vöôøn caây do Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam ban haønh. Khi baøn giao ñeå taùi canh, troàng môùi cao su, ñaát phaûi ñöôïc khai hoang hôïp lyù baûo ñaûm caùc yeâu caàu baûo veä ñaát maøu, choáng xoùi moøn, choáng uùng vaø hoaøn chænh caùc coâng trình xaây döïng vöôøn caây bao goàm ñöôøng loâ, ñöôøng lieân loâ, möông ñeâ choáng xoùi moøn ôû vuøng ñaát doác, möông thoaùt nöôùc ôû vuøng ñaát thaáp. Chuaån bò ñaát troàng phaûi hoaøn taát tröôùc thôøi vuï troàng môùi ba thaùng. Ñaát coù coû tranh phaûi söû duïng hoùa chaát dieät heát coû tröôùc khi laøm ñaát. Ñieàu 67: Thieát keá loâ cao su Laäp sô ñoà maët baèng vaø thieát keá loâ troàng treân baûn ñoà coù tyû leä 1/10.000 ñeå laøm cô sôû cho vieäc thieát keá ngoaøi thöïc ñòa. Kích thöôùc loâ troàng Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004 21
 3. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu Cao su Vieät Nam Caùc khu vöïc coù ñòa hình doác döôùi 8% thì thieát keá loâ 25 ha (500 x 500 m). Caùc khu vöïc coù ñòa hình doác treân 8% thì thieát keá loâ nhoû hôn, hình daùng loâ tuøy ñòa hình cuï theå. Thieát keá haøng troàng Ñaát doác döôùi 8%: Troàng thaúng haøng theo höôùng Baéc Nam. Ñaát doác töø treân 8%: Thieát keá haøng theo ñöôøng ñoàng möïc chuû ñaïo. Maät ñoä vaø khoaûng caùch troàng Maät ñoä 476 caây/ha (7 m x 3 m) aùp duïng cho vuøng ñaát thuoäc haïng Ia hoaëc gioáng cao su khoâng thích hôïp troàng daøy nhö RRIM 600, … Maät ñoä 512 caây/ha (6,5 x 3 m), 555 caây/ha (6 x 3 m) vaø 571 caây/ha (7 x 2,5 m) aùp duïng cho vuøng ñaát thuoäc haïng I b, II vaø III. ÔÛ vuøng ñaát doác hôn 8%, khoaûng caùch haøng caây thay ñoåi theo ñöôøng ñoàng möïc, boá trí caây treân haøng thay ñoåi töø 2 - 3 m ñeå baûo ñaûm maät ñoä thieát keá 512 - 571 caây/ha. Ñieàu 68: Choáng xoùi moøn vaø choáng uùng Vuøng coù ñoä doác treân 8% phaûi coù heä thoáng bôø chaéc chaén ñeå choáng xoùi moøn. - Khoaûng caùch bôø: Ñoä doác 8 - 10%: Hai bôø caùch nhau khoaûng 15 haøng cao su. Ñoä doác 11 - 20%: Hai bôø caùch nhau khoaûng 7 haøng cao su. Ñoä doác 21 - 30%: Hai bôø caùch nhau khoaûng 6 haøng cao su. - Kích thöôùc bôø: Ñaùy roäng 2 m, maët roäng 0,5 m, cao 0,8 m. Vuøng ñaát doác ñaõ thieát keá haøng theo ñöôøng ñoàng möïc coù theå taïo maët baèng cho töøng hoá troàng vôùi kích thöôùc 1 x 1 m. Caùc naêm sau trong quaù trình laøm coû haøng taïo daàn ñöôøng ñi noái caùc ñieåm troàng treân cuøng haøng. Thieát laäp sôùm thaûm phuû hoï ñaäu giöõa haøng. Neáu khoâng phaûi giöõ thaûm thöïc vaät töï nhieân coù chieàu cao 15 - 20 cm ñeå choáng xoùi moøn vaø baûo veä ñaát. Muïc III: TROÀNG CAO SU Ñieàu 69: Ñaøo hoá, boùn loùt Hoá coù kích thöôùc daøi 70 cm, roäng 50 cm, saâu 60 cm, ñaùy hoá roäng 50 x 50 cm. Khi ñaøo phaûi ñeå rieâng lôùp ñaát maët vaø lôùp ñaát ñaùy. 22 Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004
 4. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu Cao su Vieät Nam Treân ñaát doác thì ñeå rieâng lôùp ñaát ñaùy veà phía döôùi doác. Ñaøo hoá ñeå aûi tröôùc khi boùn phaân vaø laáp hoá khoaûng 15 ngaøy. Coù theå söû duïng cô giôùi ñeå ñaøo hoá vôùi kích thöôùc hoá baèng hoaëc lôùn hôn. Boùn loùt: Moãi hoá 300 g phaân laân nung chaûy, 10 kg phaân chuoàng uû hoai. Neáu söû duïng caùc daïng phaân höõu cô khaùc ñeå boùn loùt phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam. Coâng vieäc laáp hoá ñöôïc thöïc hieän tröôùc khi troàng ít nhaát 5 ngaøy. Laáy lôùp ñaát maët laáp khoaûng nöûa hoá; Sau ñoù troän ñeàu phaân höõu cô, phaân laân vôùi lôùp ñaát maët xung quanh ñeå laáp ñaày hoá. Caém coïc ôû giöõa taâm hoá ñeå ñaùnh daáu ñieåm troàng. Ñieàu 70: Thôøi vuï troàng Chæ troàng khi thôøi tieát thuaän lôïi, ñaát coù ñuû ñoä aåm. Thôøi vuï troàng cuï theå cho töøng vuøng nhö sau: Ñoâng Nam boä vaø Taây Nguyeân: Troàng tum töø 1/6 ñeán 15/7; Troàng baàu töø 15/5 ñeán 31/8. Mieàn Trung töø Haø Tónh trôû vaøo: Troàng töø 15/9 ñeán 31/10. Baéc Trung boä (Ngheä An, Thanh Hoùa): Troàng baèng baàu caét ngoïn hoaëc baàu coù taàng laù vaøo vuï xuaân (thaùng 2 - 3). Troàng daëm cuõng ñöôïc thöïc hieän trong thôøi vuï neâu treân. Ñieàu 71: Gioáng cao su Phaûi thöïc hieän ñuùng theo cô caáu gioáng cuûa töøng giai ñoaïn do Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam ban haønh. Moãi loâ troàng moät gioáng, khoâng troàng lieàn vuøng quaù 200 ha cho moät gioáng. Ñieàu 72: Tieâu chuaån caây gioáng Tieâu chuaån tum traàn 10 thaùng tuoåi Ñöôøng kính cuûa tum ño caùch maët ñaát 10 cm töø 16 mm trôû leân. Maét gheùp toát, soáng oån ñònh. Tum khoâng bò troùc voû, khoâng bò daäp. Reã coïc tum phaûi thaúng, sau khi xöû lyù daøi ít nhaát 40 cm tính töø coå reã. Tieâu chuaån baàu caét ngoïn Ñöôøng kính goác gheùp ño caùch maët ñaát 10 cm ñaït ít nhaát 14 mm. Maét gheùp toát, soáng oån ñònh. Baàu ñaát khoâng bò beå, caây khoâng bò long goác. Tieâu chuaån baàu coù taàng laù Ñöôøng kính goác gheùp ño caùch maët ñaát 10 cm ñaït toái thieåu 12 mm. Choài gheùp coù ít nhaát moät taàng laù oån ñònh, khoûe. Baàu ñaát khoâng bò beå, caây khoâng bò long goác. Tieâu chuaån tum baàu coù taàng laù Choài gheùp coù ít nhaát hai taàng laù oån ñònh, khoûe. Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004 23
 5. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu Cao su Vieät Nam Baàu ñaát khoâng bò beå, caây khoâng bò long goác. Ñieàu 73: Troàng caây Troàng tum Tröôùc khi troàng caàn doïn saïch coû, reã caây,... xung quanh hoá, sau ñoù duøng cuoác moùc ñaát trong hoá leân tôùi ñoä saâu baèng chieàu daøi cuûa reã caây tum. Ñaët tum thaúng ñöùng, maét gheùp quay veà höôùng gioù chính, mí döôùi maét gheùp ngang vôùi maët ñaát. Laáp hoá laïi baèng phaàn ñaát vöøa laáy leân; laáp töøng lôùp ñaát moät vaø daëm kyõ ñeå ñaát baùm chaët vaøo tum. Sau cuøng, duøng ñaát tôi xoáp phuû kín coå reã, ngang mí döôùi maét gheùp. A Troàng baàu Tröôùc khi troàng caàn doïn saïch coû, reã caây,... xung quanh hoá, sau ñoù duøng cuoác moùc ñaát trong hoá leân tôùi ñoä saâu töông öùng vôùi chieàu cao baàu. Duøng dao beùn caét saùt ñaùy baàu vaø phaàn reã coïc nhuù ra khoûi baàu. Tröôøng hôïp reã coïc bò xoaén ôû trong baàu thì phaûi caét heát phaàn reã xoaén. Ñaët baàu vaøo hoá cho thaúng ñöùng, maét gheùp quay veà höôùng gioù chính, mí döôùi maét gheùp ngang vôùi maët ñaát. Raïch baàu PE theo ñöôøng thaúng ñöùng roài keùo nheï tuùi baàu leân. Keùo tuùi baàu tôùi ñaâu thì laáp ñaát ñeå B neùn chaët baàu tôùi ñoù. Chuù yù khoâng laøm beå baàu. Hình 10: Kyõ thuaät troàng baàu A. Caét ñaùy baàu B. Ñaët baàu xuoáng hoá, raïch 1/2 tuùi baàu ñaép ñaát. C. Keùo daàn tuùi baàu vöøa laáp ñaát ñeán mieäng hoá. D. Vun ñaát, hoaøn chænh C D 24 Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004
 6. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu Cao su Vieät Nam Ñieàu 74: Troàng daëm Phaûi troàng daëm vaø ñònh hình vöôøn caây ngay töø naêm thöù nhaát, chaäm nhaát laø naêm thöù hai. Troàng daëm baèng caây con ñuùng gioáng vaø coù möùc phaùt trieån töông ñöông vôùi caây treân vöôøn. Troàng daëm trong naêm thöù nhaát: Hai möôi ngaøy sau khi troàng, kieåm tra ñeå troàng daëm nhöõng caây cheát vaø caây coù maét gheùp cheát. Duøng baàu caét ngoïn, baàu 1 - 2 taàng laù oån ñònh hoaëc tum baàu treân 2 taàng laù oån ñònh ñeå troàng daëm. Soá löôïng caây gioáng caàn ñöôïc chuaån bò ñeå troàng daëm so vôùi soá löôïng caây troàng môùi trong naêm thöù nhaát laø 15% ñoái vôùi phöông phaùp troàng baàu vaø 25% ñoái vôùi phöông phaùp troàng tum. Troàng daëm trong naêm thöù hai: Daëm baèng baàu hoaëc tum baàu coù 2 - 3 taàng laù. Soá löôïng caây chuaån bò ñeå daëm döï kieán laø 5 % hoaëc theo keát quaû kieåm keâ cuoái naêm thöù nhaát ñeå chuaån bò ñuû daëm vaøo ñaàu vuï troàng môùi. Muïc IV: TROÀNG XEN TRONG VÖÔØN CAO SU Ñieàu 75: Quy ñònh chung Coù theå troàng xen caây hoï ñaäu, luùa, rau maøu giöõa haøng cao su trong 3 naêm ñaàu. Löu yù: Caây troàng xen khoâng aûnh höôûng cao su vaø khoâng laø kyù chuû cuûa nhöõng maàm beänh cuûa caây cao su. Phaûi boùn phaân cho caây troàng xen, luaân canh hôïp lyù vaø duøng caùc dö thöøa thöïc vaät sau khi thu hoaïch ñeå tuû goác cho caây cao su. Treân ñaát baïc maøu, ñaát doác, phaûi thieát laäp thaûm phuû caây hoï ñaäu ngay töø naêm ñaàu. Treân dieän tích coù xen canh caây ngaén ngaøy, phaûi thieát laäp thaûm phuû hoï ñaäu ngay sau khi ngöng troàng xen. Khoâng troàng xen caây ngaén ngaøy treân vöôøn cao su coù ñoä doác treân 8% vì vieäc laøm ñaát coù theå gaây xoùi moøn nghieâm troïng. Ñieàu 76: Khoaûng caùch troàng xen Troàng xen ñaäu, luùa: Naêm thöù nhaát : Troàng xen caùch haøng cao su moãi beân 1,5 m ñoái vôùi luùa vaø 1 m ñoái vôùi caây ñaäu. Naêm thöù hai, naêm thöù ba: Troàng xen caùch haøng cao su toái thieåu 1,5 m. Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004 25
 7. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu Cao su Vieät Nam Thieát laäp thaûm phuû hoï ñaäu: Coù theå troàng thuaàn hoaëc hoãn hôïp moät soá loaïi caây thích hôïp vôùi nhau, boå sung cho nhau ñeå phaùt huy toái ña taùc duïng cuûa thaûm phuû. Duy trì thaûm phuû caùch goác cao su 1,5 m. Choïn caùc loaïi caây hoï ñaäu nhö Kudzu (Pueraria phaseoloides), Mucuna (Mucuna cochichinensis), ñaäu loâng (Calopogonium mucunoides) ñeå troàng xen. Boùn phaân cho thaûm phuû giuùp thaûm phaùt trieån nhanh ngay ôû naêm ñaàu, boùn loùt laân luùc troàng caây thaûm phuû. Chöông III CHAÊM SOÙC CAO SU TROÀNG MÔÙI VAØ CAO SU KIEÁN THIEÁT CÔ BAÛN Muïc I: LAØM COÛ VÖÔØN CAO SU KIEÁN THIEÁT CÔ BAÛN Ñieàu 77: Laøm coû treân haøng cao su ÔÛ nhöõng nôi coù tranh, le, loà oâ phaûi dieät saïch ngay töø ñaàu baèng caùc bieän phaùp canh taùc, hoùa chaát, cô giôùi, thuû coâng,... Naêm thöù nhaát: Sau khi troàng xong phaûi doïn maët baèng quanh goác cao su roäng 2 m (caùch goác cao su moãi beân 1m) 3 laàn/naêm. Coû saùt goác cao su phaûi nhoå baèng tay, traùnh duøng cuoác vì deã laøm hö haïi cho caây. ÔÛ nôi ñaát doác nhieàu phaûi laøm coû boàn thay vì laøm coû haøng ñeå giaûm bôùt xoùi moøn. Khi laøm coû haøng khoâng ñöôïc keùo ñaát ra khoûi goác cao su. Töø naêm thöù hai trôû ñi, laøm coû caùch goác cao su moãi beân 1,5 m. Töø naêm thöù 2 ñeán naêm thöù 5 laøm coû 4 laàn/naêm; Naêm thöù 6 ñeán naêm thöù 8 laøm coû 2 laàn/naêm. Haïn cheá laøm coû thuû coâng treân haøng, öu tieân tröø coû baèng thuoác dieät coû. Söû duïng thuoác dieät coû theo Quy trình kyõ thuaät baûo veä thöïc vaät caây cao su. Ñieàu 78: Quaûn lyù giöõa haøng cao su Phaùt doïn coû, choài giöõa hai haøng cao su, chæ ñeå duy trì thaûm coû thaáp caùch maët ñaát khoaûng 15 - 20 cm. Naêm thöù nhaát phaùt coû 2 laàn/naêm, naêm thöù hai ñeán naêm thöù naêm phaùt 4 laàn/naêm, naêm thöù saùu, thöù baûy vaø naêm thöù taùm phaùt 2 laàn/naêm. Neáu coù söû duïng hoùa chaát ñeå dieät coû thì giaûm soá laàn phaùt coû. 26 Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản