intTypePromotion=1

Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 1 Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống, trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản - Chương 3

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
220
lượt xem
78
download

Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 1 Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống, trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHĂM SÓC CAO SU TRỒNG MỚI VÀ CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN Mục I: LÀM CỎ VƯỜN CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN Điều 77: Làm cỏ trên hàng cao su Ở những nơi có tranh, le, lồ ô phải diệt sạch ngay từ đầu bằng các biện pháp canh tác, hóa chất, cơ giới, thủ công,... Năm thứ nhất: Sau khi trồng xong phải dọn mặt bằng quanh gốc cao su rộng 2 m (cách gốc cao su mỗi bên 1m) 3 lần/năm. Cỏ sát gốc cao su phải nhổ bằng tay, tránh dùng cuốc vì dễ làm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 1 Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống, trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản - Chương 3

  1. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu Cao su Vieät Nam Thieát laäp thaûm phuû hoï ñaäu: Coù theå troàng thuaàn hoaëc hoãn hôïp moät soá loaïi caây thích hôïp vôùi nhau, boå sung cho nhau ñeå phaùt huy toái ña taùc duïng cuûa thaûm phuû. Duy trì thaûm phuû caùch goác cao su 1,5 m. Choïn caùc loaïi caây hoï ñaäu nhö Kudzu (Pueraria phaseoloides), Mucuna (Mucuna cochichinensis), ñaäu loâng (Calopogonium mucunoides) ñeå troàng xen. Boùn phaân cho thaûm phuû giuùp thaûm phaùt trieån nhanh ngay ôû naêm ñaàu, boùn loùt laân luùc troàng caây thaûm phuû. Chöông III CHAÊM SOÙC CAO SU TROÀNG MÔÙI VAØ CAO SU KIEÁN THIEÁT CÔ BAÛN Muïc I: LAØM COÛ VÖÔØN CAO SU KIEÁN THIEÁT CÔ BAÛN Ñieàu 77: Laøm coû treân haøng cao su ÔÛ nhöõng nôi coù tranh, le, loà oâ phaûi dieät saïch ngay töø ñaàu baèng caùc bieän phaùp canh taùc, hoùa chaát, cô giôùi, thuû coâng,... Naêm thöù nhaát: Sau khi troàng xong phaûi doïn maët baèng quanh goác cao su roäng 2 m (caùch goác cao su moãi beân 1m) 3 laàn/naêm. Coû saùt goác cao su phaûi nhoå baèng tay, traùnh duøng cuoác vì deã laøm hö haïi cho caây. ÔÛ nôi ñaát doác nhieàu phaûi laøm coû boàn thay vì laøm coû haøng ñeå giaûm bôùt xoùi moøn. Khi laøm coû haøng khoâng ñöôïc keùo ñaát ra khoûi goác cao su. Töø naêm thöù hai trôû ñi, laøm coû caùch goác cao su moãi beân 1,5 m. Töø naêm thöù 2 ñeán naêm thöù 5 laøm coû 4 laàn/naêm; Naêm thöù 6 ñeán naêm thöù 8 laøm coû 2 laàn/naêm. Haïn cheá laøm coû thuû coâng treân haøng, öu tieân tröø coû baèng thuoác dieät coû. Söû duïng thuoác dieät coû theo Quy trình kyõ thuaät baûo veä thöïc vaät caây cao su. Ñieàu 78: Quaûn lyù giöõa haøng cao su Phaùt doïn coû, choài giöõa hai haøng cao su, chæ ñeå duy trì thaûm coû thaáp caùch maët ñaát khoaûng 15 - 20 cm. Naêm thöù nhaát phaùt coû 2 laàn/naêm, naêm thöù hai ñeán naêm thöù naêm phaùt 4 laàn/naêm, naêm thöù saùu, thöù baûy vaø naêm thöù taùm phaùt 2 laàn/naêm. Neáu coù söû duïng hoùa chaát ñeå dieät coû thì giaûm soá laàn phaùt coû. 26 Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004
  2. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu Cao su Vieät Nam Haïn cheá caøy ñaát giöõa haøng töø naêm thöù hai trôû ñi, tuyeät ñoái khoâng caøy ôû vuøng ñaát coù ñoä doác hôn 8%. Treân ñaát baèng chæ caøy giöõa haøng khi caàn laøm ñaát troàng xen, khoaûng caùch ñöôøng caøy ñeán haøng cao su toái thieåu laø 1,5 m. Ñieàu 79: Tuû goác Tuû goác giöõ aåm: Phuùp boàn, vun ñaát hoaëc tuû goác vôùi dö thöøa thöïc vaät (coû daïi, caây thaûm phuû hoaëc phuï phaåm töø caây troàng xen) vaøo ñaàu muøa khoâ trong hai naêm ñaàu. Tröôùc khi tuû goác phaûi xôùi phaù vaùng lôùp ñaát maët. Löu yù tuû caùch goác 10 cm, baùn kính tuû goác 1 m, daøy toái thieåu 10 cm. Sau khi tuû goác phuû leân treân moät lôùp ñaát daøy 5 cm. ÔÛ naêm ñaàu vaø naêm thöù hai coù theå söû duïng cô giôùi ñeå caøy tuû goác vaøo ñaàu muøa khoâ vôùi moät ñöôøng caøy moãi beân caùch haøng caây 1 m vaø laät ñaát vaøo goác. Tuû goác thöôøng xuyeân: ÔÛ vuøng ngoaøi truyeàn thoáng vôùi cao su neân tuû goác thöôøng xuyeân trong caùc naêm ñaàu vôùi vaät lieäu laø dö thöøa thöïc vaät nhö treân. Muïc II: BOÙN PHAÂN CHO VÖÔØN CAO SU KIEÁN THIEÁT CÔ BAÛN Ñieàu 80: Boùn phaân voâ cô Löôïng phaân: Löôïng phaân boùn thay ñoåi tuøy theo haïng ñaát, maät ñoä troàng vaø tuoåi caây theo baûng 7. Caùc loaïi phaân voâ cô ngoaøi danh muïc quy ñònh, khoâng phaûi caùc daïng phaân boùn thoâng duïng nhö ureâ, phaân laân nung chaûy vaø kali clorua thì ñeàu phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam môùi ñöôïc boùn treân ñaïi traø. Soá laàn boùn phaân: Phaân voâ cô ñöôïc chia boùn laøm 2 - 3 ñôït trong naêm. Naêm ñaàu tieân thôøi gian giöõa caùc laàn boùn phaân caùch nhau ít nhaát 1 thaùng. Naêm thöù hai trôû ñi boùn vaøo ñaàu vaø cuoái muøa möa. Caùch boùn: Boùn phaân khi ñaát ñuû aåm, khoâng boùn phaân vaøo thôøi ñieåm coù möa lôùn, möa taäp trung. Töø naêm thöù nhaát ñeán naêm thöù tö: Cuoác raõnh hình vaønh khaên hoaëc xaêm nhieàu loã hoaëc baáu loã quanh goác cao su theo hình chieáu cuûa taùn laù ñeå boùn phaân, sau ñoù laáp ñaát vuøi phaân. Khi caây cao su ñaõ giao taùn ñoái vôùi ñaát baèng phaúng hoaëc doác, ít doác thì raûi ñeàu phaân thaønh baêng roäng 1m giöõa hai haøng cao su, xôùi nheï laáp phaân. Traùnh laøm ñöùt reã lôùn cuûa caây cao su; Ñoái vôùi ñaát coù ñoä doác treân 15 % thì boùn vaøo heä thoáng hoá giöõ maøu vaø laáp vuøi Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004 27
  3. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu Cao su Vieät Nam kín phaân baèng laù, coû muïc hoaëc ñaát (theo thieát keá loâ treân ñaát doác, ñieàu 68). Neáu vöôøn caây chöa coù heä thoáng hoá giöõ maøu töø ban ñaàu thì coù theå thieát laäp heä thoáng hoá töông töï ôû caùc naêm sau. Löu yù: Hoá giöõ maøu phaûi ñöôïc veùt bôùt ñaát tích tuï haøng naêm, khoâng ñeå ñaát vuøi laáp. Phaân boùn qua laù cuõng ñöôïc söû duïng trong hai naêm ñaàu vôùi soá laàn phun nhö ñöôïc giôùi thieäu ôû baûng 7; nôi troàng treã thì taêng soá laàn phun qua laù vaøo naêm thöù hai. Ñieàu 81: Boùn phaân höõu cô Phaân höõu cô ñöôïc söû duïng nhaèm caûi taïo lyù tính ñaát, taêng löôïng muøn vaø cung caáp moät phaàn dinh döôõng cho caây. Nhöõng vöôøn cao su KTCB sinh tröôûng keùm hôn bình thöôøng phaûi ñöôïc khaûo saùt vaø phaân tích veà lyù, hoùa tính cuûa ñaát ñeå coù cô sôû ñeà xuaát cuï theå veà vieäc boùn phaân höõu cô keát hôïp vôùi phaân voâ cô nhaèm laøm taêng hieäu quaû cuûa phaân boùn. Phaân höõu cô ñöôïc boùn vaøo hoá nhoû doïc hai beân haøng cao su theo hình chieáu cuûa taùn laù, sau ñoù vuøi ñaát laáp phaân. Taát caû caùc loaïi phaân höõu cô ñöôïc söû duïng ñeå boùn boå sung cho cao su ñeàu phaûi ñaït yeâu caàu chaát löôïng vaø phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam. Muïc III: COÂNG TAÙC BAÛO VEÄ VÖÔØN CAÂY CAO SU KIEÁN THIEÁT CÔ BAÛN Ñieàu 82: Caét choài thöïc sinh, choài ngang Sau khi troàng phaûi caét choài thöïc sinh vaø choài ngang kòp thôøi ñeå cho choài gheùp phaùt trieån toát. Tæa caønh, taïo taùn: Trong caùc naêm ñaàu KTCB caàn thöôøng xuyeân kieåm tra caét boû nhöõng caønh moïc leäch taùn, caønh moïc taäp trung. ÔÛ vuøng thuaän lôïi taïo taùn ôû ñoä cao 3 m trôû leân. ÔÛ vuøng coù gioù maïnh neân giöõ ñoä cao phaân caønh töø 2,2 m trôû leân. ÔÛ vuøng ít thuaän lôïi, vaøo muøa thay laù cuûa caùc naêm ñaàu phaûi tæa caønh coù kieåm soaùt: Khi caét tæa choài beân, duy trì 3 - 4 choài ngang gaàn ngoïn ñeå hoã trôï ngoïn chính. Löu laïi caønh töø ñoä cao 2,2 m ñeå ñònh hình taùn. Moãi vò trí phaân caønh treân thaân chính chæ giöõ laïi 1 caønh. Ñieàu 83: Phoøng trò beänh vaø coân truøng (Xem Quy trình kyõ thuaät baûo veä thöïc vaät caây cao su) 28 Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004
  4. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu Cao su Vieät Nam Ñieàu 84: Phoøng choáng chaùy Haøng naêm vaøo ñaàu muøa khoâ tieán haønh laøm caùc coâng taùc ñeå phoøng choáng chaùy cho loâ cao su cuï theå nhö sau: Phaùt doïn saïch coû quanh bìa loâ. Laøm saïch coû, queùt doïn caønh, laù khoâ treân haøng cao su roäng moãi beân 1,5 m. Phaùt doïn choài, coû giöõa haøng cao su ñeå traùnh moài löûa. Trong moãi loâ cao su doïn saïch coû, laù ñeå laøm caùc ñöôøng baêng caùch ly roäng 10 m caùch nhau 100 m. Tuyeät ñoái khoâng ñoát löûa trong loâ cao su. Ñieàu 85: Baûo veä loâ cao su ÔÛ nhöõng vuøng troàng cao su coù khaû naêng deã bò traâu boø hoaëc thuù röøng phaù haïi phaûi coù nhöõng coâng trình baûo veä. Ñaøo haøo hoaëc laøm haøng raøo choáng traâu boø vaø caùc loaøi thuù röøng tuøy theo ñieàu kieän cuï theå cuûa töøng nôi. Caùc ñôn vò phaûi toå chöùc löïc löôïng tröïc gaùc baûo veä vöôøn caây. Chöông IV QUAÛN LYÙ VÖÔØN CAO SU KIEÁN THIEÁT CÔ BAÛN Ñieàu 86: Quaûn lyù loâ cao su Moãi loâ cao su phaûi coù truï xi maêng treân ñoù ghi teân loâ, naêm troàng, dieän tích, maät ñoä, gioáng vaø phöông phaùp troàng. Moãi loâ coù hoà sô lyù lòch goàm sô ñoà maët baèng, phieáu kieåm keâ haøng naêm vaø lyù lòch vöôøn caây. Hoà sô lyù lòch töøng loâ phaûi ñöôïc löu tröõ ôû noâng tröôøng vaø ôû coâng ty. Ñieàu 87: Phaân caáp quaûn lyù vöôøn caây 1. Traùch nhieäm cuûa Toång coâng ty Cao su Ban haønh quy trình kyõ thuaät troàng môùi vaø chaêm soùc cao su KTCB. Kieåm tra vieäc thöïc hieän quy trình kyõ thuaät cuûa caùc coâng ty. Toå chöùc taäp huaán kyõ thuaät cho caùn boä cuûa caùc coâng ty. Kieåm tra soá löôïng vaø chaát löôïng vöôøn cao su KTCB vaøo cuoái naêm. Toå chöùc khen thöôûng cho caùc coâng ty tuøy theo keát quaû kieåm keâ, phaân loaïi chaát löôïng vöôøn cao su KTCB vaøo cuoái naêm. 2. Traùch nhieäm cuûa giaùm ñoác coâng ty Quaûn lyù vaø toå chöùc thöïc hieän toát coâng taùc xaây döïng cô baûn vöôøn caây theo keá hoaïch khoái löôïng ñöôïc giao, baûo ñaûm thöïc hieän toát Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004 29
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2