QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT-HỒ SƠ XNK

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
936
lượt xem
179
download

QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT-HỒ SƠ XNK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàng tháng các đơn vị phải kê khai và nộp đầy đủ các biểu mẫu, chứng từ, liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp, bao gồm các mẫu quy định như sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT-HỒ SƠ XNK

  1. QUY T R Ì N H LAÄP BAÙO CAÙO T H U EÁ GTGT-H OÀ SÔ XNK Haøng thaùng caùc ñôn vò phaûi keâ khai vaø noäp ñaày ñuû caùc bieåu maãu, chöùng töø, lieân quan ñeán vieäc xaùc ñònh soá thueá phaûi noäp, bao goàm caùc maãu quy ñònh nhö sau: A- LAÄP BAÙO CAÙO T H UEÁ GTGT 1/ Tôø khai thueá GTGT (Maãu soá : 01/GTGT) 2/ Baûng keâ hoaù ñôn chöùng töø haøng hoaù, dòch vuï baùn ra (Maãu soá : 02/GTGT) 3/ Baûng keâ hoaù ñôn chöùng töø haøng hoaù , dòch vuï mua vaøo ( Maãu soá : 03/GTGT) 4/ Baûng keâ haøng hoaù , dòch vuï mua vaøo coù hoaù ñôn baùn haøng ( Maãu soá : 05/GTGT) 5/ Baûng keâ baùn leû haøng hoaù, dòch vuï ( Maãu soá : 06/GTGT) 6/ Baùo caùo tình hình söû duïng hoaù ñôn ( Maãu soá : 26/GTGT) 7/ Baûng keâ doanh thu vaø thueá ñaàu ra (Maãu soá : PTV-QT 6.2.2-2/BM01) 8/ Baûng phaân boå thueá GTGT ñaàu vaøo theo doanh thu phaùt sinh(Maãu soá:PTV- QT 6.2.2.2-/BM02) 9/ Ñóa löu. B - LAÄP BOÄ HOÀ SÔ XUAÁT KHAÅU 1/ Baûng keâ boä hoà sô xuaát khaåu- Thaùng 2/ Ñóa löu. HÖÔÙNG DAÃN CH I T IEÁT CAÙC BIEÃU MAÃU A- LAÄP BAÙO CAÙO T H UEÁ GTGT 1/ Tôø khai thueá GTGT (Maãu soá : 01/GTGT) Cô sôû caên cöù vaøo baûng keâ hoaù ñôn mua, baùn haøng hoaù, dòch vuï ñeå keâ khai vaøo caùc chæ tieâu töông öùng. Caùch ghi : + Doøng (1) : Toång hôïp doanh thu, thueá, töø baûng keâ doanh thu thueá ñaàu ra( Maãu soá 02/GTGT) + Doøng (2) : baèng a+b+c+d. ( a,b,c,d: laáy soá lieäu töø baûng keâ DT thueá ñaàu ra phaân theo nhoùm thueá suaát) + Doøng (3) : baèng giaù trò HH mua vaøo maãu 03/GTGT+ (giaù trò HH mua vaøo coù HÑ BH – soá thueá GTGT ñöôïc KT) maãu 05/GTGT + Doøng (4) : baèng thueá GTGT (maãu 03/GTGT) + thueá GTGT ( maãu soá 05/GTGT) + Doøng (5) : baèng soá lieäu laáy töø (Muïc IV – thueá ñaàu vaøo ñöôïc KT) trong baûng phaân boå thueá GTGT ñaàu vaøo theo doanh thu phaùt sinh ( maãu PT-QT- 6.2.2-2/BM02). + Doøng (6) : baèng doøng 2-5.
  2. + Doøng (7) : baèng soá thueá GTGT kyø tröôùc chuyeån qua. + Doøng (8): baèng soá thueá ñaõ noäp trong thaùng. + Doøng (9) : baèng soá thueá ñaõ ñöôïc hoaøn traû trong thaùng. + Doøng (10) : baèng doøng soá 6+7. 2/ Baûng keâ hoùa ñôn chöùng töø haøng hoùa, dòch vuï baùn ra ( Maãu soá : 02/GTGT) Caùch ghi: + Baûng keâ baùn haøng môû töøng thaùng, ghi theo trình töï thôøi gian hoaëc keát hôïp theo töøng nhoùm, loaïi haøng hoùa, dòch vuï vaø theo töøng möùc thueá suaát thueá GTGT rieâng. + Caên cöù vaøo baûng keâ chi tieát, cô sôû laäp tôø khai haøng thaùng. + Coät (5) maõ soá thueá ngöôøi mua : tröôøng hôïp ngöôøi mua khoâng coù maõ soá thueá thì gaïch ngang (-) hoaëc chöøa troáng. + Coät (6) : Ghi teân 1 soá maët haøng ñaïi dieän coù doanh thu cao nhaát ghi treân tôø hoaù ñôn. + Coät (7) : Ñoái vôùi HÑ GTGT laø giaù tính thueá (chöa coù thueá GTGT). + Coät (8) : Ghi tyû leä thueá suaát ñöôïc höôûng % + Coät (9) : Ghi soá thueá GTGT treân hoaù ñôn. * Caùch keâ khai hoaù ñôn bò huûy, haøng baùn traû la ï i: a/ Hoaù ñôn bò huûy: • Phaùt sinh trong thaùng chöa keâ khai thueá: ghi soá HÑ , soá seâry, ngaøy,lyù do HÑ huûy, khoâng ghi giaù trò. • Ñaõ keâ khai doanh thu & thueá ñaàu ra nhöng giaûm vaøo caùc thaùng keá tieáp, khi keâ khai thueá phaûi ghi soá HÑ, soá seâry, ngaøy, soá bieân baûn huûy HÑ, ghi soá aâm doanh thu & thueá ñaàu ra ñeå giaûm tröø. b/ Hoaù ñôn haøng baùn bò traû laïi: • Tröôøng hôïp haøng hoùa bò traû laïi toaøn boä: ghi soá HÑ, soá seâry, ngaøy, soábieân baûn traû haøng, ghi soá aâm doanh thu & thueá ñaàu ra ñeå giaûm tröø. • Tröôøng hôïp haøng hoùa bò traû laïi 1 phaàn : ghi soá HÑ , soá seâry, ngaøy, soá bieân baûn traû haøng , ghi soá aâm doanh thu & thueá ñaàu ra caên cöù vaøo soá haøng traû laïi ghi treân bieân baûn & hoaù ñôn xuaát traû haøng ñeå giaûm tröø. c/ Xuaát traû haøng caàn löu yù 2 tröôøng hôïp : • Beân baùn haøng xuaát hoaù ñôn GTGT nhöng ñôn vò traû haøng xuaát baèng hoùa ñôn baùn haøng, thì treân HÑ xuaát traû haøng beân mua ghi roõ xuaát traû haøng cuûa HÑ soá , seâry, xuaát ngaøy, thaùng, naêm, soá löôïng, ñôn giaù chöa thueá, toång tieàn haøng, thueá GTGT, toång tieàn thanh toaùn. Caên cöù vaøo hoaù ñôn & bieân baûn traû haøng, beân baùn laøm cô sôû keâ khai ñeå giaûm tröø doanh thu & thueá ñaàu ra. • Beân baùn haøng xuaát baèng hoaù ñôn GTGT nhöng cô sôû traû haøng laø tö nhaân khoâng coù HÑ, thì yeâu caàu laäp bieân baûn traû haøng ghi roõ lyù do traû haøng keøm theo hoùa ñôn lieân ñoû cuûa beân baùn. Bieân baûn naøy ñöôïc giöõ cuøng vôùi hoaù ñôn baùn haøng ñeå laøm caên cöù ñeå ñieàu chænh giaûm doanh thu & thueá ñaàu ra khi keâ khai thueá GTGTcuûa beân baùn.
  3. 3/ Baûng keâ hoaù ñôn chöùng töø haøng hoaù, dòch vuï mua vaøo ( Maãu soá: 03/GTGT) Lieät keâ taát caû caùc chöùng töø haøng hoaù dòch vuï mua vaøo coù HÑ (GTGT) phaùt sinh trong thaùng keå caû bieân lai noäp thueá GTGT haøng nhaäp khaåu. + Coät (5) : Tröôøng hôïp ngöôøi baùn khoâng coù maõ soá thueá thì gaïch ngang (-) hoaëc chöøa troáng. + Coät (6) : Neáu hoaù ñôn goàm nhieàu maët haøng thì ghi maët haøng coù doanh thu cao nhaát treân hoaù ñôn ñoù. + Coät (7) : Ñoái vôùi HÑ GTGT laø giaù tính thueá (chöa coù thueá GTGT). + Coät (8) : Ghi tyû leä thueá suaát ñöôïc höôûng % + Coät (9) : Ghi soá thueá GTGT treân hoaù ñôn hoaëc soá thueá GTGT treân bieân lai noäp thueá haøng nhaäp khaåu. Neáu laø haøng nhaäp khaåu ghi ngaøy, soá bieân lai, thueá GTGT vaøo caùc coät 2,3,4 soá thueá GTGT ghi vaøo coät (9) rieâng doanh thu coät (8) ghi giaù treân hoaù ñôn nhaäp khaåu. Tröôøng hôïp mua vaøo haøng hoaù khoâng ñuùng hoaëc keùm chaát löôïng, phaûi traûõ laïi cho ngöôøi baùn, beân mua phaûi laäp bieân baûn & hoaù ñôn traû haøng ( söû duïng HÑ ñaàu ra cuûa ñôn vò ) laøm caên cöù ñeå keâ khai giaûm tröø ñaàu vaøo . 4/ Baûng keâ haøng hoaù, dòch vuï mua vaøo coù hoùa ñôn baùn haøng ( Maãu soá :05/GTGT) + Laäp baûng keâ töøng thaùng, ghi theo thöù töï chöùng töø mua haøng hoùa, dòch vuï . + Tröôøng hôïp sô sôû mua haøng hoaù laø noâng saûn , thuûy saûn chöa qua cheá bieán ( thuoäc ñoái töôïng khoâng chòu thueá GTGT ôû khaâu saûn xuaát ) mua cuûa cô sôû SX söû duïng HÑ GTGT ñaàu vaøo cuõng ñöôïc keâ khai vaøo baûng naøy . + Coät (6) : Ghi maõ soá thueá ngöôøi baùn, tröôøng hôïp ngöôøi baùn khoâng coù maõ soá thueá thì gaïch ngang (-) hoaëc chöøa troáng . + Coät (7) : Ghi giaù mua haøng hoaù, dòch vuï, ghi treân hoaù ñôn baùn haøng . + Coät (8) : Ghi soá tieàn thueá ñöôïc khaáu tröø, aùp duïng theo coâng thöùc tính sau : Tieàn thueá ñöôïc = Giaù mua haøng hoaù, dòch vuï X 1% Khaáu tröø ghi treân hoaù ñôn + Coät (9) : Ghi tyû leä ñöôïc khaáu tröø (%) + Coät ( 10) : Ghi ñòa chæ hoaëc soá ñieän thoaïi cuûa ngöôøi baùn Soá thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø cuûa bieåu naøy seõ ñöôïc toång hôïp vaøo doøng soá 5 tôø khai thueá GTGT soá 01/GTGT haøng thaùng . 5/ Baûng keâ baùn leû haøng hoùa, dòch vuï ( Maãu soá 06/GTGT) + Baûng keâ baùn leû haøng hoùa, dòch vuï duøng cho caùc cô sôû kinh doanh coù baùn leû haøng hoùa, dòch vuï khoâng thuoäc dieän phaûi laäp hoaù ñôn baùn haøng. Ngöôøi baùn haøng hoùa, dòch vuï phaûi laäp baûng keâ baùn leû, theo töøng laàn baùn, theo töøng loaïi haøng; cuoái ngaøy phaûi laäp baûng keâ göûi boä phaän keá toaùn laøm caên cöù tính doanh thu vaø thueá GTGT . + Boä phaän keá toaùn phaân loaïi doanh thu haøng hoùa, dòch vuï baùn leû theo töøng loaïi haøng hoùa, dòch vuï vaø theo nhoùm thueá suaát GTGT, tính doanh thu vaø thueá GTGT phaûi noäp cuûa haøng hoùa, dòch vuï baùn ra theo qui ñònh. Cuoái
  4. thaùng boä phaän keá toaùn seõ xuaát hoùa ñôn baùn leû haøng hoùa dòch vuï theo nhoùm thueá suaát, keøm baûng keâ baùn leû, nhöõng hoùa ñôn naøy lieân 2 khoâng xeù rôøi khoûi cuoáng . + Coät (2) : Ñôn giaù laø giaù baùn leû haøng hoaù ( ñaõ coù thueá VAT) . Caùch tính doanh thu chöa thueá aùp duïng coâng thöùc sau : Giaù chöa thueá = Giaù thanh toaùn 1+ (%) thueá suaát cuûa haøng hoaù , dòch vuï ñoù 6/ Baùo caùo tình hình söû duïng hoaù ñôn, VCNB ( Maãu soá :26BC/HÑ) + Coät (B) : Ghi teân cuûa töøng loaïi hoaù ñôn, VCNB ñang söû duïng . + Coät (C) : Ghi kyù hieäu HÑ, VCNB . + Coät (1) : Ghi soá HÑ, VCNB coøn laïi cuûa thaùng tröôùc chuyeån thaùng sau . + Coät (2) : Ghi soá HÑ, VCNB môùi lónh taêng trong thaùng . + Coät (3) : Ghi soá coäng cuûa coät 1 vaø coät 2. + Coät (4) : Ghi soá HÑ, VCNB ñaõ söû duïng trong thaùng. + Coät (5) : Ghi soá HÑ, VCNB bò huûy. + Coät (6) : Ghi soá HÑ, VCNB aåm öôùt muïc naùt, khoâng söû duïng ñöôïc, soá bò hoaû hoaïn . + Coät (7) : Ghi soá toång coäng cuûa coät 4,5,6. + Coät (8) : Soá HÑ, VCNB coøn laïi ñeán kyø baùo caùo, soá naøy baèng soá lieäu ôû coät 3 tröø ñi soá lieäu coät soá 7. 7/ Baûng keâ doanh thu vaø thueá ñaàu ra (PTV-QT-6.2.2-2/BM01) + Coät (2) : Ngaøy, thaùng, naêm, phaùt haønh hoaù ñôn . + Coät (3) : Soá hoaù ñôn ( ghi ñuû 6 chöõ soá ) . + Coät (4) : Toång doanh thu chöa thueá . + Coät (5,6,7,8) : Doanh thu chöa thueá phaân loaïi theo nhoùm thueá suaát töông öùng . + Coät (9) : Toång thueá GTGT . + Coät (10,11,12,13) : Thueá GTGT phaân loaïi theo nhoùm thueá suaát töông öùng . Toång doanh thu chöa thueá vaø thueá GTGT ñaàu ra phaûi töông öùng vôùi doøng soá 1 bieåu soá 01/GTGT. 8/ Baûng phaân boå thueá GTGT ñaàu vaøo theo doanh thu phaùt sinh (PTV-QT- 6.2.2-2/BM02) + Doøng (I) : * Coät 7,8,9,10,11 : Toång doanh thu thaùng , phaân loaïi theo nhoùm thueá suaát toång hôïp töø baûng keâ doanh thu thueá ñaàu ra (PTV-QT-6.2.2- 2/BM01) + Doøng (II) : * Coät 7,8,9,10,11 : Toång thueá GTGT ñaàu ra , phaân loaïi theo nhoùm thueá suaát toång hôïp töø baûng keâ doanh thu thueá ñaàu ra. + Doøng (III) : * Coät 7,8,9,10,11 : Toång thueá GTGT phaùt sinh, phaân boå theo tyû leä doanh thu ñaàu ra phaùt sinh cho töøng nhoùm thueá suaát . + Doøng (IV) : * Coät 7,9,10,11: Toång soá thueá ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø, phaân theo nhoùm thueá suaát * Coät 8 : Chöøa troáng ( khoâng ñöôïc khaáu tröø ñaàu vaøo vì ñaàu ra khoâng chòu thueá)
  5. + Doøng (V) : * Coät 7,9,10,11 : Thueá GTGT phaûi noäp = thueá GTGT ñaàu ra – thueá ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø.( loaïi boû phaàn thueá GTGT ñaàu vaøo khoâng chòu thueá ) B - LAÄP BOÄ HOÀ SÔ XUAÁT KHAÅU 1/ Baûng keâ boä hoà sô xuaát khaåu + Coät (2) : Soá hôïp ñoàng xuaát khaåu + Coät (3) : Ngaøy, thaùng, naêm, kyù hôïp ñoàng. + Coät (4) : Trò giaù hôïp ñoàng (tính baèng USD) + Coät (5) : Teân khaùch haøng kyù hôïp ñoàng + Coät (6) : T/ chaát hôïp ñoàng mua baùn, gia coâng, uûy thaùc. + Coät (7) : Soá TT + Coät (8) : soá hoaù ñôn GTGT + Coät (9) : Ngaøy, thaùng, naêm xuaát hoaù ñôn + Coät (10) : Teân khaùch haøng ghi treân hoaù ñôn + Coät (11) : Soá löôïng (caùi, taán, cuoän) + Coät (12) : Trò giaù haøng hoùa ghi treân hoaù ñôn + Coät (13) : Cöôùc thueâ taøu + Coät (14) : Soá tôø khai haûi quan + Coät (15) : Ngaøy thöïc xuaát, ghi treân tôø khai + Coät (16) : Soá löôïng haøng thöïc xuaát, ghi treân tôø khai, ñöôïc CQ haûi chöùng thöïc + Coät (17) : Trò giaù haøng thöïc xuaát (tính baèng USD) + Coät (18) : Soá kyù hieäu Invoice + Coät (19) : Ngaøy laäp Invoice + Coät (20) : Soá löôïng thöïc xuaát treân Invoice + Coät (21) : Trò giaù Invoice (tính baèng USD) Treân ñaây laø quy trình laäp baùo caùo thueá GTGT – Boä hoà sô xuaát khaåu haøng thaùng cuûa cô sôû, ñöôïc caùc keá toaùn gôûi veà keá toaùn Thueá GTGT cuûa Coâng Ty. Keá toaùnThueá GTGT Coâng Ty sau khi toång hôïp, trình Tröôûng boä phaän duyeät sau ñoù trình Giaùm ñoác duyeät, noäp cho Cuïc Thueá theo caùc bieåu maãu quy ñònh. Ñính keøm : 8 maãu baùo caùo thueá GTGT, 1 baûng keâ boä hoà sô xuaát khaåu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản