intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1, 2 - ThS. Lê Thị Minh Châu

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
148
lượt xem
4
download

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1, 2 - ThS. Lê Thị Minh Châu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 và 2 của bài giảng Kế toán tài chính 3 giúp người học: Hiểu về các yếu tố trong một hệ thống kế toán thực: chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán; có kỹ năng thực hiện các bước công việc trong một quy trình kế toán cơ bản: lập chứng từ; mở sổ, ghi sổ kế toán; lập các BCTC, BC thuế; hình dung về hệ thống kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp để có thể sẵn sàng làm việc và tổ chức công việc trong trong môi trường đó;… Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1, 2 - ThS. Lê Thị Minh Châu

 1. KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH – HP 3 MUÏC TIEÂU Ngöôøi hoïc coù theå: CHÖÙNG TÖØ - SOÅ KEÁ TOAÙN Hieåu veà caùc yeáu toá trong moät heä thoáng keá toaùn BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH thöïc: chöùng töø, soå keá toaùn, baùo caùo keá toaùn; Coù kyõ naêng thöïc hieän caùc böôùc coâng vieäc trong TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN moät quy trình keá toaùn cô baûn: laäp chöùng töø; môû soå, ghi soå keá toaùn; laäp caùc BCTC, BC thueá; Hình dung veà heä thoáng keá toaùn vaø toå chöùc GV: Leâ Thò Minh Chaâu coâng taùc keá toaùn trong doanh nghieäp ñeå coù theå saün saøng laøm vieäc vaø toå chöùc coâng vieäc trong trong moâi tröôøng ñoù; Bieát khai thaùc caùc keânh thoâng tin ñeå caäp nhaät kieán thöùc ñaùp öùng yeâu caàu coâng vieäc. GV: Le Thi Minh Chau 2 NOÄI DUNG Taøi lieäu hoïc taäp Baøi giaûng cuûa GV, caùc baøi taäp Chöông 1: Chöùng töø keá toaùn  Caùc vaên baûn phaùp quy veà caùc noäi dung lieân quan Chöông 2: Soå keá toaùn vaø caùc hình thöùc keá Caùc maãu chöùng töø, soå, baùo caùo… ñeå thöïc haønh toaùn Caùc web site chuyeân ngaønh: Chöông 3: Baùo caùo thueá (Chuyeån sang Boä taøi chính (mof.gov.vn) moân Keá toaùn vaø laäp baùo caùo thueá) Toång cuïc thueá (gdt.gov.vn) Hoäi Keá toaùn Chöông 4: Heä thoáng baùo caùo taøi chính Web keá toaùn Chöông 5: Toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong doanh nghieäp GV: Le Thi Minh Chau 3 GV: Le Thi Minh Chau 4 1
 2. Chöông 1 CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN Heä thoáng thoâng tin keá toaùn Quy trình keá toaùn HOAÏT ÑOÄNG Caùc quyeát ñònh kinh teá Ngöôøi ra SXKD quyeát ñònh Chöùng töø keá toaùn: Yeâu TT YÙ nghóa, vai troø cuûa chöùng töø keá toaùn Döõ caàu ñaõ lieäu TT xöû lyù Phaân loaïi chöùng töø keá toaùn HEÄ THOÁNG KEÁ TOAÙN  Tìm hieåu quy ñònh phaùp lyù veà chöùng töø keá toaùn Thöïc haønh chöùng töø keá toaùn: Cung caáp Xöû lyù: Laäp moät soá chöùng töø KT thoâng duïng Ño löôøng: thoâng tin: Phaân loaïi, Thu thaäp Baùo caùo Kieåm tra chöùng töø Saép xeáp, döõ lieäu keá toaùn Phaân loaïi chöùng töø Löu tröõ… Löu tröõ chöùng töø GV: Le Thi Minh Chau 5 GV: Le Thi Minh Chau 6 Quy trình keá toaùn CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN YÙ nghóa cuûa chöùng töø keá toaùn Nghieäp vuï Soå Chöùng Phaân loaïi chöùng töø keá toaùn kinh teá Baù Baùoocaù caùoo phaùt sinh töø Saùch Tìm hieåu quy ñònh phaùp lyù veà chöùng töø KT Thöïc haønh chöùng töø KT: Laäp moät soá chöùng töø KT thoâng duïng °Quaù trình thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin Kieåm tra chöùng töø °Quaù trình taäp hôïp vaø löu tröõ döõ lieäu Phaân loaïi chöùng töø °Quaù trình kieåm soaùt nghieäp vuï Löu tröõ chöùng töø GV: Le Thi Minh Chau 7 GV: Le Thi Minh Chau 8 2
 3. YÙù nghóa cuûa chöùng töø keá toaùn Phaân loaïi chöùng töø keá toaùn Phieáu chi Chöùng töø Chöùng 1 meänh töø goác leänh 2 YÙ nghóa phaùp lyù Baét buoäc Chöùng töø CHÖÙNG YÙ nghóa veà maët quaûn lyù chaáp TÖØ haønh NN YÙ nghóa veà maët keá toaùn Höôùng daãn Chöùng töø toång hôïp GV: Le Thi Minh Chau 9 Chöùng töø goác Chöùng töø goác Phaân loaïi theo noäi dung nghieäp vuï: Chöùng töø veà lao ñoäng tieàn löông Tính phaùp ñònh: Chöùng töø veà haøng toàn kho Chöùng töø baét buoäc Chöùng töø veà baùn haøng Chöùng töø höôùng daãn Chöùng töø veà tieàn teä Hình thöùc vaät chaát cuûa chöùng töø: Chöùng töø veà TSCÑ Chöùng töø baèng giaáy … Chöùng töø ñieän töû 3
 4. Thí Caùc yeáu toá cô baûn cuûa chöùng töø goác duï 1 Teân goïi vaø soá hieäu cuûa chöùng töø keá toaùn Trong moãi loaïi nghieäp vuï döôùi ñaây, loaïi Ngaøy, thaùng, naêm laäp chöùng töø keá toaùn chöùng töø naøo ñöôïc söû duïng? Noäi dung Teân, ñòa chæ, maõ soá thueá (neáu coù) cuûa ñôn vò hoaëc caù nhaân laäp chöùng töø caàn theå hieän trong töøng chöùng töø? Teân, ñòa chæ, maõ soá thueá (neáu coù) cuûa ñôn vò hoaëc caù - Nhaân vieân thu mua taïm öùng tieàn maët nhaân nhaän chöùng töø - Nhaân vieân thu mua thanh toaùn taïm öùng Noäi dung cuûa nghieäp vuï kinh teá, taøi chính phaùt sinh Soá löôïng, ñôn giaù vaø soá tieàn cuûa nghieäp vuï kinh teá, taøi - Xuaát kho vaät lieäu duøng cho saûn xuaát chính ghi baèng soá; toång soá tieàn ghi baèng chöõ. - Baùn thaønh phaåm phaân xöôûng 1 chuyeån Chöõ kyù, hoï vaø teân cuûa ngöôøi laäp, ngöôøi duyeät chöùng sang cheá bieán ôû phaân xöôûng 2 töø vaø nhöõng ngöôøi coù lieân quan ñeán chöùng töø keá toaùn - Baùn saûn phaåm, haøng hoùa => Giaûi thích yù nghóa cuûa töøng yeáu toá!! - Ruùt tieàn töø taøi khoaûn tieàn gôûi NH Thí duï 3 Chöùng töø toång hôïp Quy trình löu chuyeån chöùng töø xuaát kho vaät lieäu taïi Coâng ty G nhö sau: Coâng duïng: Khi coù nhu caàu söû duïng vaät tö, Phaân xöôûng laäp Toång hôïp soá lieäu töø caùc chöùng töø goác moät lieân Phieáu xin lónh vaät tö göûi cho phoøng Laäp ra ñònh khoaûn keá toaùn ñeå ghi soå keá toaùn Keá hoaïch. Caên cöù vaøo keá hoaïch saûn xuaát vaø YÙ nghóa: laø caên cöù tröïc tieáp ñeå ghi soå keá ñònh möùc vaät tö, Phoøng keá hoaïch laäp Phieáu toaùn xuaát vaät tö laøm 2 lieân, Tröôûng phoøng pheâ duyeät vaø giao 1 lieân cho Phaân xöôûng ñi lónh Moät soá loaïi chöùng töø toång hôïp: haøng, 1 lieân cho Phoøng Keá toaùn ñeå ghi cheùp. Chöùng töø ghi soå Sau khi phaùt haøng, thuû kho ghi Theû kho vaø löu Baûng toång hôïp chöùng töø goác Phieáu xuaát theo ngaøy xuaát. Phoøng Keá toaùn sau khi ghi soå seõ löu Phieáu xuaát theo soá thöù töï. GV: Le Thi Minh Chau 15 4
 5. Caùc yeáu toá cô baûn cuûa chöùng töø CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ Soá ..01... Thí toång hôïp duï Ngaøy .31.. thaùng ..05.. naêm ..200x.. 2 - Soá vaø ngaøy laäp chöùng töø toång hôïp; Trích yeáu TK ñoái öùng Soá tieàn Ghi Nôï Coù chuù - Noäi dung toùm taét nghieäp vuï; - Ñònh khoaûn keá toaùn; - Soá tieàn phaûi ghi vaøo caùc taøi khoaûn ñoái öùng; - Soá löôïng (hoaëc lieät keâ) chöùng töø goác ñính keøm; - Hoï teân, chöõ kyù cuûa keá toaùn tröôûng vaø ngöôøi laäp chöùng töø toång hôïp. CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ Soá ..02... Thí duï Ngaøy .31.. thaùng ..05.. naêm ..200x.. 2 Toå chöùc heä thoáng chöùng töø keá toaùn Trích yeáu TK ñoái öùng Soá tieàn Ghi Xaây döïng danh muïc chöùng töø keá toaùn söû Nôï Coù chuù duïng Quaûn lyù, thieát keá, vaø söû duïng bieåu maãu chöùng töø Höôùng daãn caùc boä phaän lieân quan thöïc hieän ñuùng cheá ñoä chöùng töø keá toaùn Laäp vaø toå chöùc thöïc hieän quy trình löu chuyeån chöùng töø Toå chöùc xöû lyù chöùng töø ôû phoøng keá toaùn Toå chöùc baûo quaûn vaø löu tröõ chöùng töø GV: Le Thi Minh Chau 20 5
 6. Chöùng töø keá toaùn - yeâu caàu chung- Caên cöù phaùp lyù Bieåu maãu chöùng töø Luaät keá toaùn Tuaân thuû quy ñònh Nhaø nöôùc Ñaùnh soá tröôùc lieân tuïc Nghị định 129 Baûo quaûn bieåu maãu Cheá ñoä chöùng töø KT: QÑ15/2006/QÑ-BTC Laäp vaø löu chuyeån chöùng töø Luaät thueá GTGT vaø caùc thoâng tö höôùng Ghi cheùp ñaày ñuû noäi dung daãn Löu chuyeån hôïp lyù Luaät Thueá TNDN vaø caùc thoâng tö höôùng Ñính keøm chöùng töø goác Ñaùnh daáu chöùng töø ñeå traùnh söû duïng laïi daãn Kieåm tra tröôùc khi ghi cheùp chöùng töø Nghò ñònh 51/2010/CP-NÑ Löu tröõ vaø baûo quaûn chöùng töø GV: Le Thi Minh Chau 21 Thoâng tö 153/2010/TT-BTC GV: Le Thi Minh Chau 22 Cheá ñoä chöùng töø keá toaùn Quy ñònh veà hoùa ñôn GTGT Nội dung và mẫu chứng từ kế toán. Nghò ñònh 51/2010; Hệ thống biễu mẫu chứng từ kế toán. Thoâng tö 153/2010: Lập chứng từ kế toán. Chöông I: Höôùng daãn chung Ký chứng từ kế toán. Chöông II: Taïo vaø phaùt haønh hoùa ñôn Chöông III: Söû duïng hoùa ñôn Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế Chöông IV: Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc toå chöùc, caù toán. nhaân trong quaûn lyù, söû duïng hoùa ñôn Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt. Chöông V: Xöû phaït vi phaïm haønh chính veà hoùa ñôn Chöông VI: Kieåm tra, thanh tra veà hoùa ñôn, giaûi quyeát Sử dụng,quản lý,in và phát hành biễu mẫu khieáu naïi, voá caùo vi phaïm veà hoùa ñôn chứng từ kế toán. Chöông VII: Toå chöùc thöïc hieän Danh mục chứng từ kế toán. GV: Le Thi Minh Chau 23 GV: Le Thi Minh Chau 24 6
 7. Thöïc haønh laäp chöùng töø KT Baøi taäp Bieåu maãu Hôïp ñoàng mua baùn ñaõ ñöôïc thöïc hieän Caùch laäp: Caùc maãu chöùng töø Phieáu thu: caên cöù laäp, chöõ kyù caùc beân lieân quan Yeâu caàu: Phieáu chi: caên cöù laäp, söï pheâ duyeät, chöõ kyù caùc Laäp caùc chöùng töø ghi nhaän vieäc thöïc hieän HÑ: beân lieân quan ÔÛ beân baùn Sec: caùc quy ñònh veà vieäc söû duïng sec ÔÛ beân mua Phieáu nhaäp kho Phieáu xuaát kho Hoùa ñôn GTGT GV: Le Thi Minh Chau 25 GV: Le Thi Minh Chau 26 Kieåm tra chöùng töø Kieåm tra chöùng töø Kieåm tra tröôùc, trong vaø sau khi thöïc hieän NV Boä ctöø: Vôùi 1 nghieäp vuï hoaøn chænh, phaân bieät: Phaân bieät: Chöùng töø meänh leänh: laøm cô sôû cho caùc ctöø khaùc, chöa coù giaù trò ghi soå Hoùa ñôn chöùng töø hôïp phaùp / khoâng hôïp phaùp Ctöø thöïc hieän (chaáp haønh): ghi nhaän giao dòch ñaõ ñöôïc Hoùa ñôn chöùng töø hôïp leä / khoâng hôïp leä thöïc hieän, laø caên cöù ñeå ghi soå Hoùa ñôn thaät / hoùa ñôn giaû Moät boä chöùng töø coù theå phaûi ñöôïc ghi soå baèng nhieàu Chöùng töø coù giaù trò ghi soå / khoâng coù gtrò ghi soå buùt toaùn khaùc nhau, lieân quan ñeán nhieàu soå KT khaùc nhau Ví duï: Boä chöùng töø xuaát khaåu Boä chöùng töø XDCB ñeå hình thaønh TSCÑ GV: Le Thi Minh Chau 27 GV: Le Thi Minh Chau 28 7
 8. Moät soá tröôøng hôïp vaø caùch xöû lyù Phaân loaïi chöùng töø: ñaõ hoïc Coù theå xaûy ra nhöõng tröôøng hôïp sai soùt Theo tính phaùp lyù Theo coâng duïng vaø trình töï xöû lyù naøo? Chöùng töø Chöùng KT xöû lyù nhö theá naøo trong töøng tröôøng töø goác meänh leänh hôïp? Baét buoäc Chöùng töø CHÖÙNG chaáp TÖØ haønh Höôùng daãn Chöùng töø ghi soå GV: Le Thi Minh Chau 29 GV: Le Thi Minh Chau 30 Trong thöïc teá: Trong thöïc teá: KT Phaân loaïi CT nhö theá naøo? Phaân loaïi CT phuïc vuï ghi soå vaø löu tröõ Muïc ñích: Phaân loaïi CT phuïc vuï ghi soå: Phaân loaïi CT phuïc vuï ghi soå: Phaân loaïi theo noäi dung Ghi soå theo trình töï thôøi gian Saép xeáp theo trình töï thôøi gian Ghi soå theo heä thoáng:  Phaân loaïi, saép xeáp CT phuïc vuï löu tröõ vaø Phaân loaïi phuïc vuï vieäc ñoái chieáu kieåm tra kieåm tra, tra cöùu: Phaân loaïi phuïc vuï löu tröõ vaø kieåm tra, tra cöùu Coù nhöõng caùch phaân loaïi, saép xeáp naøo??? GV: Le Thi Minh Chau 31 GV: Le Thi Minh Chau 32 8
 9. Chöông 2 Baûo quaûn, löu tröõ chöùng töø SỔ KEÁ TOAÙN Baûo quaûn chöùng töø chöa söû duïng: Soå keá toaùn, caùc loaïi soå keá toaùn Mua, in chöùng từ? Thuû tuïc? Hình thöùc keá toaùn: Quaûn lyù ctöø chöa söû duïng theá naøo? Hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù chung  Giao vaø kieåm soaùt vieäc söû duïng chöùng töø cuûa caùc boä phaän, caù nhaân lieân quan? Hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù – Soå caùi Baûo quaûn chöùng töø ñaõ qua söû duïng: Hình thöùc keá toaùn Chöùng töø ghi soå Ñieàu 44, 41 Luaät Keá toaùn Hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù – Chöùng töø Moät soá löu yù: Baûn chính Hình thöùc keá toaùn treân maùy vi tính Thôøi gian löu tröõ Tröôøng hôïp ctöø, taøi lieäu KT bò maát, bò huûy hoaïi GV: Le Thi Minh Chau 33 GV: Le Thi Minh Chau 34 QUY TRÌNH XÖÛ LYÙ THOÂNG TIN KT Quy trình keá toaùn NVKT phaùt Taøi Nghieäp vuï Soå sinh ñöôïc Ñònh Baù Baùoocaù caùoo kinh teá Chöùng Baù Baùoocaù caùoo ghi nhaän khoaûn khoaûn phaùt sinh töø Saùch trong ctöø Soå keá toaùn: thöïc hieän quaù trình xöû lyù vaø löu tröõ döõ lieäu GV: Le Thi Minh Chau 35 GV: Le Thi Minh Chau 36 9
 10. Soå keá toaùn - Caên cöù phaùp lyù Caùc loaïi soå keá toaùn Theo phöông phaùp ghi cheùp vaøo soå: Luaät keá toaùn Soå ghi theo trình töï thôøi gian Soå ghi theo heä thoáng Nghị định 129  Soå lieân hôïp Cheá ñoä soå keá toaùn: QÑ15/2006/QÑ-BTC Theo möùc ñoä phaûn aûnh caùc ñoái töôïng keá toaùn: Soå toång hôïp Soå chi tieát Soå keát hôïp keá toaùn toång hôïp vaø chi tieát Theo caùch toå chöùc soå: Soå ñoùng thaønh quyeån Soå tôø rôøi Soå ñieän töû GV: Le Thi Minh Chau 37 Hình thöùc keá toaùn Caùc hình thöùc keá toaùn Hình thöùc keá toaùn laø vieäc toå chöùc heä Hình thöùc keá toaùn NHAÄT KYÙ – SOÅ CAÙI thoáng soå keá toaùn: Hình thöùc keá toaùn NHAÄT KYÙ CHUNG Soá löôïng soå Hình thöùc keá toaùn CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ Hình thöùc keá toaùn NHAÄT KYÙ CHÖÙNG TÖØ Keát caáu soå  Hình thöùc keá toaùn TREÂN MAÙY VI TÍNH Moái quan heä giöõa caùc loaïi soå trong vieäc ghi cheùp, toång hôïp caùc soá lieäu töø chöùng töø goác ñeå cung caáp caùc chæ tieâu laäp baùo caùo keá => Khaùc nhau: SOÅ KT SÖÛ DUÏNG toaùn. TRÌNH TÖÏ GHI CHEÙP GV: Le Thi Minh Chau 40 10
 11. Caên cöù ñeå löïa choïn hình thöùc keá toaùn Hình thöùc keá toaùn thích hôïp NHAÄT KYÙ - SOÅ CAÙI Quy moâ cuûa doanh nghieäp Soå keá toaùn söû duïng: Soå toång hôïp: Nhaät kyù – soå caùi Soá löôïng taøi khoaûn söû duïng Soå chi tieát: Caùc soå (theû) chi tieát Soá löôïng nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh Ñieàu kieän vaän duïng: Soá löôïng vaø trình ñoä cuûa nhaân vieân keá  Quy moâ nhoû toaùn Coù ít nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh Trang bò kyõ thuaät phuïc vuï coâng taùc keá toaùn Söû duïng ít taøi khoaûn Thí duï Hình thöùc KT NHAÄT KYÙ - SOÅ CAÙI: trình töï ghi cheùp CHÖÙNG TÖØ GOÁC SOÅ QUYÕ BAÛNG TOÅNG HÔÏP SOÅ CHI TIEÁT CHÖÙNG TÖØ GOÁC NHAÄT KYÙ – SOÅ CAÙI Baûng toång hôïp chi tieát BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN 11
 12. Hình thöùc KT CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ Hình thöùc KT Chöùng töø ghi soå Soå keá toaùn söû duïng: Ñaëc ñieåm: Soå toång hôïp: Moïi NVKT phaùt sinh ñöôïc ñònh khoaûn treân caùc Soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå chöùng töø ghi soå Soå caùi Ghi cheùp thuû coâng, coøn truøng laép, khoâng kòp thôøi Soå chi tieát: Caùc soå (theû) chi tieát Ñieàu kieän vaän duïng: DN coù nhieàu NVKT phaùt  sinh, söû duïng nhieàu taøi khoaûn Thí Thí duï duï Soá dö ngaøy 30/4/200x cuûa TK111 “Tieàn maët” laø 12.000.000ñ, TK112 “Tieàn Laäp Chöùng töø ghi soå soá 01 cho caùc nghieäp vuï thu  gôûi ngaân haøng” laø 28.000.000ñ. Trong thaùng 5/200x, coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh lieân quan ñeán thu chi tieàn maët nhö sau: tieàn maët; PT soá 51 ngaøy 5/5: khaùch haøng thanh toaùn nôï baèng tieàn maët: 13.000.000ñ Laäp Chöùng töø ghi soå soá 01 cho caùc nghieäp vuï thu PC soá 40 ngaøy 10/5: thanh toaùn cho ngöôøi baùn baèng tieàn maët: tieàn maët; 10.000.000ñ PT soá 52 ngaøy 12/5: ruùt TGNH veà nhaäp quyõ tieàn maët: 18.000.000ñ Ghi Soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå PC soá 41 ngaøy 15/5: chi tieàn maët traû löông cho CNV: 18.000.000ñ Ghi soå caùi TK111 “Tieàn maët” PC soá 42 ngaøy 20/5: taïm öùng cho CNV ñi coâng taùc: 1.900.000ñ PC soá 43 ngaøy 25/5: noäp tieàn maët vaøo NH: 6.000.000ñ (Ñaõ nhaän ñöôïc giaáy baùo NH) PT soá 53 ngaøy 27/5: khaùch haøng thanh toaùn nôï baèng tieàn maët: 15.000.000ñ PT soá 54 ngaøy 29/5: thu hoài taïm öùng thöøa: 300.000ñ PC soá 44 ngaøy 30/5: noäp tieàn maët vaøo NH: 14.000.000ñ (Ñaõ nhaän giaáy baùo NH) Giaû söû keá toaùn laäp chöùng töø ghi soå moät laàn vaøo cuoái thaùng 12
 13. CHÖÙNG TÖØ GOÁC Hình thöùc KT NHAÄT KYÙ CHUNG CHÖÙNG TÖØ Soå keá toaùn söû duïng: SOÅ QUYÕ SOÅ CHI TIEÁT GHI SOÅ Soå toång hôïp: Soå ñaêng kyù - Nhaät kyù chung CTGS - Caùc Nhaät kyù chuyeân duøng (Nhaät kyù ñaëc SOÅ CAÙI BAÛNG TOÅNG HÔÏP bieät) CHI TIEÁT - Soå caùi BAÛNG CAÂN ÑOÁI Soå chi tieát: Caùc soå (theû) chi tieát TAØI KHOAÛN BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN Hình thöùc KT NHAÄT KYÙ CHUNG Thí duï Baøi taäp Ñaëc ñieåm: Keát caáu soå vaø ghi cheùp ñôn giaûn, thuaän lôïi cho vieäc öùng duïng tin hoïc Ghi cheùp truøng laép Trình töï xöû lyù nghieäp vuï nhanh Ñieàu kieän vaän duïng: moïi loaïi hình DN, nhaát laø trong ñieàu kòeân öùng duïng tin hoïc 13
 14. Hình thöùc keá toaùn NHAÄT KYÙ CHUNG CHÖÙNG TÖØ GOÁC Soå trong caùc hình thöùc KT Hình SOÅ QUYÕ SOÅ CHI TIEÁT Ctöø Ñ.khoaûn T/khoaûn Ñoái chieáu Baùo caùo NK CHUYEÂN thöùc KT DUØNG NHAÄT KYÙ CHUNG NK -SC NK-SC NK - SC C.töø NK - SC Baùo caùo Soå c.tieát BaûngTHCT SOÅ CAÙI BAÛNG TOÅNG HÔÏP Chöùng Chöùng töø Soå caùi BaûngCÑTK CHI TIEÁT C.töø Baùo caùo töø ghi soå ghi soå Soå c.tieát BaûngTHCT BAÛNG CAÂN ÑOÁI Nhaät kyù NK chung Soå caùi BaûngCÑTK TAØI KHOAÛN C.töø Baùo caùo chung NK ÑB Soå c.tieát BaûngTHCT NK - CT Khoâng coøn thoâng duïng BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN 54 TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN Hình thöùc keá toaùn treân maùy vi tính THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH Làm kế toán bằng máy vi tính: lựa chọn CHỨNG TỪ KẾ TOÁN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SỔ KẾ TOÁN Mua, hoặc - Sổ tổng hợp - Sổ chi tiết Tự xây dựng hình thức kế toán trên máy vi tính cho phù hợp BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI - Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán quản trị MÁY VI TÍNH Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra 55 14
 15. Thöïc haønh soå keá toaùn - hình thöùc Nhaät Kyù Chung - Taøi lieäu ñöôïc cung caáp: - Soá lieäu KT cuoái kyø tröôùc: Baûng caân ñoái taøi khoaûn, Baûng tính khaáu hao, Baûng phaân boå chi phí traû tröôùc, Baûng toång hôïp nhaäp – xuaát – toàn, Baûng toång hôïp chi tieát TK 131, TK 331. - Chöùng töø KT cuûa kyø thöïc haønh: Hoùa ñôn mua vaøo, hoùa ñôn baùn ra, Baûng löông, soá lieäu Tieàn gôûi ngaân haøng… Yeâu caàu: - Môû caùc soå KT caàn thieát theo hình thöùc KT Nhaät Kyù Chung; - Thöïc hieän quaù trình ghi soå, khoùa soå vaø hoaøn thaønh kyø keá toaùn; - Keát xuaát ra caùc soá lieäu keá toaùn cuoái kyø (goàm caùc baûng nhö ñaõ ñöôïc cung caáp cuoái kyø tröôùc. GV: Le Thi Minh Chau 57 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2