intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính (2tc)

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
4
download

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính (2tc)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được định nghĩa về kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị, biết được các đối tượng sử dụng thông tin kế toán và hiểu tại sao thông tin kế toán lại hữu ích với họ, biết về ảnh hưởng của môi trường pháp lý đến của kế toán tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính (2tc)

  1. TOÅNG QUAN VEÀ KTTC 1 MỤC TIÊU Đọc xong chương này, người đọc sẽ có thể:  Hiểu được định nghĩa về kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị  Biết được các đối tượng sử dụng thông tin kế toán và hiểu tại sao thông tin kế toán lại hữu ích với họ.  Biết về ảnh hưởng của môi trường pháp lý đến của kế toán tài chính  Hiểu một số khái niệm cơ bản của kế toán tài chính  Biết về các mô hình định giá hiện đang được sử dụng  Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc của kế toán  Hiểu được các yếu tố của báo cáo tài chính GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN Một tập hợp Đo lường Thông tin tài chính Về Một đơn các nguyên tắc vị kinh tế và phương pháp Báo cáo Cho Nhà quản Các bên Nhà phân lý tích liên quan Cơ quan nhà Nhân viên nước Chủ sở hữu Chủ nợ Kế toán quản trị Kế toán tài chính 1
  2. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ Luật kế toán Chuẩn mực KT (VAS) Chế độ kế toán (QĐ 48 / 15) 4 MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CỦA KẾ TOÁN Luật kế toán Đưa ra những quy định chung về đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh Luật;... Bên cạnh đó Luật kế toán còn quy định những vấn đề cụ thể về: nội dung công tác kế toán; tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; hoạt động nghề nghiệp kế toán; quản lý Nhà nước về kế toán. 5 MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CỦA KẾ TOÁN Chuẩn mực kế toán Chuẩn mực kế toán là những quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp và thủ tục kế toán cơ bản, chung nhất, làm cơ sở ghi chép kế toán và lập Báo cáo tài chính nhằm đạt được sự đánh giá trung thực, hợp lý khách quan về thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 6 2
  3. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CỦA KẾ TOÁN Chế độ kế toán Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ- BTC, bao gồm:  Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp  Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp  Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán  Hệ thống báo cáo tài chính 7 Các khái niệm cơ bản Chu kỳ kinh doanh Mua các yếu tố đầu vào Bán sản Sản xuất phẩm/DV sản và thu hồi phẩm/dịch tiền vụ Thời gian Các mô hình định giá  Giá gốc (historical cost)  Giá trị hợp lý (Fair value)  Giá trị thuần có thể thực hiện được (Net realizable value)  Hiện giá (Present value)  Giá trị thay thế/Giá hiện hành (replacement cost/current cost) 3
  4. Caùc nguyeân taéc keá toaùn cô baûn 1. Cô sôû doàn tích 2. Hoaït ñoäng lieân tuïc 3. Giaù goác 4. Phuø hôïp Trong ghi nhận 5. Nhaát quaùn (vào sổ kế toán) 6. Thaän troïng 7. Troïng yeáu Phân biệt với các nguyên tắc trình bày BCTC 10 Nguyeân taéc 1. Cô sôû doàn tích Noäi dung: Moïi nghieäp vuï kinh teá phaûi ñöôïc ghi soå keá toaùn vaøo thôøi ñieåm phaùt sinh, khoâng caên cöù vaøo thôøi ñieåm thöïc teá thu hoaëc thöïc teá chi tieàn. 11 Nguyeân taéc 2. Hoaït ñoäng lieân tuïc Noäi dung Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp treân cô sôû giaû ñònh doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng lieân tuïc vaø seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng bình thöôøng trong töông lai gaàn,… 12 4
  5. Nguyeân taéc 3. Giaù goác Noäi dung Taøi saûn phaûi ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác. Giaù goác cuûa taøi saûn ñöôïc tính theo soá tieàn hoaëc khoaûn töông ñöông tieàn ñaõ traû, hay phaûi traû vaøo thôøi ñieåm taøi saûn ñöôïc ghi nhaän. 13 Nguyeân taéc 4. Phuø hôïp Noäi dung Doanh thu vaø chi phí phaûi phuø hôïp vôùi nhau. Khi ghi nhaän 1 khoaûn doanh thu thì phaûi ghi nhaän 1 khoaûn chi phí töông öùng coù lieân quan ñeán vieäc taïo ra doanh thu. 14 Nguyeân taéc 5. Nhaát quaùn Noäi dung Caùc chính saùch vaø phöông phaùp keá toaùn doanh nghieäp ñaõ choïn phaûi ñöôïc aùp duïng thoáng nhaát ít nhaát trong kyø keá toaùn naêm. 15 5
  6. Nguyeân taéc 6. Thaän troïng Noäi dung Thaän troïng laø vieäc xem xeùt, caân nhaéc, phaùn ñoaùn caàn thieát ñeå laäp caùc öôùc tính keá toaùn trong caùc ñieàu kieän khoâng chaéc chaén. 16 Nguyeân taéc 7. Troïng yeáu Noäi dung Thoâng tin ñöôïc coi laø troïng yeáu trong tröôøng hôïp neáu thieáu thoâng tin hoaëc thieáu chính xaùc cuûa thoâng tin ñoù coù theå laøm aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh kinh teá cuûa ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính. 17 Các yếu tố của BCTC Làm rõ biến động Tiền BCTC Thuyết BCĐKT BCKQKD BCLCTT minh BCTC 1 Tài sản Nguồn vốn Thu nhập Chi phí 4 5 Nợ phải trả Vốn CSH kKhái niệm, điều kiện ghi nhận 18 của các yếu tố? 2 3 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2