QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỪ CƠ SỞ

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
510
lượt xem
150
download

QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỪ CƠ SỞ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từ cơ sở là quá trình người dân tham gia bằng cách nông dân tự xây dựng kế hoạch cho nông thôn, khối phố, góp phần xây dựng kinh tế xã hội của xã, huyện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỪ CƠ SỞ

 1. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Y BAN NHÂN DÂN T NH DAKLAK K Ho ch và u T ------------------------------------------ QUY TRÌNH P K HO CH PHÁT TRI N ng D n Th c Hi n KINH T - XÃ H I T C S nh k L k H Buôn Ma Thu t Tháng 8, n m 2007 1
 2. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Y BAN NHÂN DÂN T NH DAKLAK K Ho ch và u T ------------------------------------------ QUY TRÌNH P K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T C S nh k L k Buôn Ma Thu t Tháng 8, n m 2007 DPI2 Dak Lak
 3. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM T NH DAKLAK c l p - T do - H nh phúc S : 2134/Q - UBND Buôn Ma Thu t, ngày 22 tháng 8 n m 2007 QUY T NH Ban hành Quy trình l p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i t c s Y BAN NHÂN DÂN T NH KL K n c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 n m 2003; n c Lu t Ngân sách Nhà n c ngày 16 tháng 12 n m 2002; n c V n b n s 1973/TTg - QHQT, ngày 01 tháng 12 n m 2006 c a Th t ng Chính ph V/v phê duy t d án “ Phát tri n nông thôn k L k - giai n II”do c vi n tr không hoàn l i; C n c Th a thu n th c hi n giai n II - D án H tr k thu t “ Phát tri n nông thôn k L k” ã c ký k t gi a T ch c H p tác k thu t c (GTZ) và y ban nhân dân t nh k L k, ngày 08 tháng 02 n m 2007; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u t t i T trình s 422/TTr- KH T ngày 14/8/2007, ngh ban hành Quy trình l p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i t c s QUY T NH u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy trình l p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i t c s ”. u 2. Chánh V n phòng UBND t nh, Th tr ng các S , ngành: K ho ch và u t , Tài chính, Ban dân t c, Lao ng - Th ng binh và Xã h i, Nông nghi p và PTNT, Giáo d c- ào t o, Yt ; Ch t ch UBND các huy n, thành ph Buôn Ma Thu t và Th tr ng các n v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này k t ngày ký. i nh n: CH T CH - B K ho ch và u t (b/c) ã ký) - Nh u 2; - TT T nh y, TT H ND t nh (b/c); - Ch t ch, các PCT UBND t nh; - Chánh VP, PVP UBND t nh; Ng c C - Các phòng: NLN, TM, NV; - L u VT, TH. 1
 4. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM T NH KL K c l p - T do - H nh phúc QUY TRÌNH P K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T C S (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2134/Q -UBND, ngày 22 tháng 8 n m 2007 c a y ban nhân dân t nh) I. M T S KHÁI NI M 1. L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s : - L p k ho ch phát tri n kinh t , xã h i t c s (sau ây g i t t là l p k ho ch t c s ) là quá trình ng i dân tham gia b ng vi c t xây d ng k ho ch ho t ng cho thôn, buôn, kh i ph (sau ây g i chung là thôn, buôn), góp ph n vào quá trình xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a xã và huy n. - L p k ho ch thôn, buôn: Là quá trình ng i dân tham gia xây d ng và xu t các ho t ng cho thôn, buôn mình; - L p k ho ch c p xã là quá trình xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã i c p xã có s t ng h p, u ch nh k ho ch t thôn, buôn; - L p k ho ch c p huy n là quá trình xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c p huy n có s t ng h p và u ch nh t k ho ch c p xã; (Các bi u m u l p k ho ch c p xã và thôn buôn c ính kèm trong ph c c a tài li u h ng d n này). 2. K ho ch trung h n: Bao g m các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, các ch ng trình, d án, các ho t ng và nh ng gi i pháp l n th c hi n các m c tiêu ã ra trong th i h n nhi u n m (th ng là 5 n m) nh m t o s ra thay i b n trong cu c s ng c a ng i dân a ph ng . 3. K ho ch hàng n m: Là k ho ch c xây d ng cho th i gian 1 n m bao m các m c tiêu c n t c, nh ng công vi c c n th c hi n và các gi i pháp ng b c t c m c tiêu c a k ho ch trung h n. 4. K ho ch m c tiêu: Là nh ng ch tiêu mà c ng ng mong mu n t c trong k k ho ch. 5. K ho ch ho t ng: Là nh ng ho t ng c th c n th c hi n t c m c tiêu ra. Các ho t ng ph i có kh i l ng, th i gian, a m và trách nhi m c th c a các bên tham gia. ho ch ho t ng c a thôn, buôn bao g m: a. Danh m c các ho t ng: 2
 5. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k + Các ho t ng h tr k thu t, d ch v công nh : Khuy n nông, khuy n lâm, khuy n công; h ng d n thành l p t tín d ng; t p hu n v s d ng n c ch, v sinh nông thôn; phòng ch ng d ch b nh; qu n lý kinh t h ... + Các ho t ng mang tính xây d ng, nh : Xây d ng, s a ch a giao thông trong thôn, buôn; xây d ng s a ch a th y l i nh ph c v tr c ti p cho thôn, buôn p b i, kênh m ng nh ); mua gi ng v t nuôi, cây tr ng...; b. Ph i có t l óng góp c a ng i dân trong thôn, buôn (có th b ng t, ti n, công lao ng, v t t ) th c hi n các ho t ng; c. Thôn, buôn c tham gia qu n lý, giám sát quá trình th c hi n các ho t ng. 6. Giao K ho ch: Trên c s k ho ch ã c xác l p c ng nh kh n ng cân i, huy ng các ngu n l c các c p ra quy t nh giao k ho ch cho c p i tri n khai th c hi n; 7. Th c hi n k ho ch và giám sát th c hi n k ho ch: là quá trình các p t ch c tri n khai th c hi n và giám sát quá trình th c hi n các k ho ch ã c giao; 8. ánh giá tình hình th c hi n k ho ch: Là quá trình các c p t ch c ánh giá tình hình th c hi n các ch tiêu k ho ch c a c p mình v ti n và ch t ng các ho t ng ã tri n khai. M t n m ti n hành ánh giá 2 l n: ánh giá tình hình th c hi n k ho ch 6 tháng u n m (tr c khi ti n hành l p k ho ch) và ánh giá tình hình th c hi n c n m (vào tháng 12 hàng n m). 9. B công c ánh giá nông thôn có s tham gia c a ng i dân: - B công c ánh giá nông thôn có s tham gia c a ng i dân (PRA) là ph ng pháp giúp cho ng i dân nông thôn chia s , th o lu n và phân tích nh ng hi u bi t c a h v cu c s ng, u ki n s ng; c ng nh cùng nhau l p k ho ch; th c hi n, giám sát và ánh giá k ho ch. - B công c PRA (g m 12 công c c ính kèm theo tài li u này) cs ng phân tích hi n tr ng, ti m n ng, thu n l i, khó kh n c a a ph ng, qua ó tìm ra nguyên nhân và gi i pháp c ng nh xác nh các m c tiêu, ho t ng cho các l nh v c c th c a n m k ho ch. II. QUY TRÌNH L P K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T S Quy trình l p k ho ch t c s bao g m 5 giai n: + Giai n 1: Công tác chu n b ; + Giai n 2: L p k ho ch; + Giai n 3: Giao k ho ch; 3
 6. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k + Giai n 4: Th c hi n và giám sát quá trình th c hi n k ho ch; + Giai n 5: ánh giá tình hình th c hi n k ho ch. Giai n 1: CÔNG TÁC CHU N B 1. Chu n b tài li u, v n phòng ph m: - Chu n b các tài li u làm c n c xây d ng k ho ch, g m: Ngh quy t phát tri n kinh t - xã h i c a ng b và H i ng Nhân dân cùng c p; các quy ho ch v phát tri n ngành, phát tri n vùng lãnh th trên a bàn huy n, xã; k ho ch nh h ng v phát tri n kinh t - xã h i hàng n m c a t nh. - C n c các tài li u trên, ng th i c n c vào các ngu n l c có kh n ng huy ng c a c p huy n và c p xã, UBND huy n ch o xây d ng k ho ch nh h ng chung c a huy n, làm c s các xã xây d ng k ho ch cho a ph ng mình. - Thu th p thông tin c b n c a thôn, buôn, xã: U ban Nhân dân xã ch u trách nhi m th c hi n công vi c này theo bi u m u h ng d n (Bi u 1,2).Vi c phân tích các thông tin c b n s là c s Ban T Qu n thôn buôn v i s h tr a cán b xã xây d ng các m c tiêu phát tri n và ra các gi i pháp th c hi n phù h p v i tình hình th c t c a a ph ng. - Chu n b kinh phí, v n phòng ph m nh gi y, bút, c bi t quan tâm h tr cho c p thôn, buôn. 2. Công tác truy n thông: - UBND huy n ch o các c p, các ngành, các t ch c xã h i, các ph ng ti n thông tin i chúng và UBND các xã tri n khai tuyên truy n, thông tin r ng rãi m c ích, ý ngh a c a vi c l p k ho ch t c s n t n các thôn buôn. 3. Thành l p t thúc y các c p: - T thúc y c p huy n v i thành ph n ch ch t là Phòng Tài chính - K ho ch, các phòng ban, t ch c liên quan nh Phòng Kinh t , phòng Tài nguyên và Môi tr ng, H i Ph n , H i Nông dân, Tr m Khuy n nông... - T thúc y c p xã g m: cán b V n phòng, cán b a chính, K toán, Th ng kê, i di n các t ch c xã h i nh H i Ph n , H i Nông dân, oàn Thanh niên, M t tr n T qu c... - T thúc y có vai trò tr c ti p h tr , h ng d n quy trình, ph ng pháp p k ho ch; ng th i cung c p các thông tin v m c tiêu, nh h ng c a c p trên cho T công tác và ng i dân thôn, buôn trong quá trình l p k ho ch. 4. Công tác t p hu n: - UBND huy n giao cho phòng Tài chính - K ho ch ch trì, ph i h p v i T thúc y c p huy n t ch c t p hu n v quy trình, ph ng pháp l p k ho ch; t p hu n k n ng thúc y, h tr cho nhóm công tác các c p; t p hu n s d ng b công c ánh giá nhanh nông thôn (PRA). 4
 7. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k + Thành ph n t p hu n: T thúc y c p xã và c p các thôn, buôn (m i thôn, buôn c t 3 - 4 ng i i di n tham gia g m Ban t qu n, Chi h i Ph n , oàn thanh niên, H i Nông dân ho c nh ng ng i có n ng l c, uy tín trong qu n chúng. + U ban Nhân dân xã ch u trách nhi m b trí a m, thành l p T thúc y xã và huy ng các thành ph n liên quan tham gia t p hu n. - Th i gian: Vào gi a tháng 4 hàng n m. Giai n 2: L P K HO CH 1. p ho ch thôn, buôn a. L p k ho ch trung h n (trong kho ng t ngày10 - 20 tháng 5): - K ho ch trung h n c a thôn, buôn c xây d ng trong kho ng th i gian 3 n 5 n m; dùng b công c ánh giá nông thôn (PRA) ánh giá th c tr ng thôn buôn ph c v cho b c xây d ng k ho ch. Cán b thúc y xã, huy n ( ã c ào t o) tr c ti p h ng d n T công tác s d ng b công c PRA và h ng n xây d ng k ho ch. p k ho ch trung h n bao g m 4 b c: c 1: H p thôn, buôn l n 1 - Thành ph n cu c h p: Toàn b công dân trong thôn, buôn và cán b h ng n c a c p trên (T thúc y - do UBND xã u ng n); t l ph n tham gia ph i t t i thi u 30% s ng i dân tham gia h p; - Ch trì cu c h p: Tr ng Ban t qu n thôn, buôn (tr ng h p c p tr ng không th d h p thì c p phó ch trì); - N i dung cu c h p: (1) Ch trì cu c h p thông báo m c ích, n i dung, yêu u và th i gian c a vi c l p k ho ch; (2) B u ch n t công tác (kho ng 20 thành viên) và t tr ng t công tác (nên là tr ng ho c phó ban t qu n thôn, buôn). Thành ph n t công tác là i di n các oàn th ; i di n các nhóm h giàu, nghèo, trung bình; i di n cho các thành ph n dân t c và các nông dân nòng c t; T công tác ph i có ít nh t 30% thành viên là ph n và có ít nh t 03 ng i ã c ào t o l p k ho ch (T công tác có nhi m v thu th p các thông tin c b n v kinh t - xã h i và t ng h p nhu c u các ho t ng c a thôn, buôn). - Th i gian cu c h p: t i a là 01 bu i. c 2: ánh giá tình hình thôn, buôn (th i gian t i a là 02 ngày). - T công tác th ng nh t l a ch n các công c (trong B công c PRA), phù p v i th c t th c hi n ánh giá tình hình thôn, buôn. - Chia T công tác thành 3 - 4 nhóm, m i nhóm c phân công th c hi n t s công c PRA theo t ng ch ; C ra m t tr ng nhóm ch u trách nhi m ghi chép, t ng h p ý ki n c a các thành viên trong nhóm. 5
 8. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k - Các nhóm ti n hành ánh giá các l nh v c nhóm mình ph trách, s d ng các công c PRA t ng ng; ng th i xu t k ho ch các ho t ng thu c l nh c ph trách c a nhóm; - Vi c phân công các nhóm th c hi n ánh giá các l nh v c ph i phù h p v i trình , kh n ng t ng ng v l nh v c ó c a các thành viên trong nhóm; các n v ph n ph i do nhóm ph n th c hi n. c 3: H p T công tác - Sau khi các nhóm th c hi n xong vi c ánh giá tình hình thôn, buôn; T tr ng T công tác ch trì cu c h p chung tòan t , : + i di n t ng nhóm trình bày k t qu ánh giá và các ho t ng xu t c a nhóm mình; + Các thành viên c a nhóm khác tham gia óng góp ý ki n; + Ch m m, bình ch n, s p x p các ho t ng theo nguyên t c th t u tiên: m c c p thi t, d làm, các xu t c a ph n , ít l thu c vào bên ngoài, phù h p v i cách làm c a thôn, buôn; - Dùng k t qu ã bình ch n xây d ng b ng t ng h p các ho t ng (s p p theo th t u tiên). K t qu này c xem nh là D th o k ho ch trung h n a thôn, buôn trình ra cu c h p thôn, buôn l n th hai (bi u 3). - L u ý: T tr ng (ho c c 1 th ký) ghi chép, t ng h p k t qu c a các nhóm thành m t k ho ch chung. c 4: H p thôn, buôn l n 2. - Thành ph n: Nh cu c h p l n th nh t; - Ch trì cu c h p: Tr ng Ban t qu n thôn, buôn (tr ng h p c p tr ng không th d h p thì c p phó ch trì); - N i dung: Trên c s b ng k ho ch d th o theo xu t c a T công tác, ti n hành bình ch n l i th t u tiên theo gi i cho các ho t ng xây d ng k ho ch trung h n chính th c c a thôn, buôn; - Cách làm: Tr ng thôn, buôn ph bi n m c ích và n i dung cu c h p. + Chia các thành viên tham gia cu c h p thành 2 nhóm: nhóm nam và nhóm n ; + T ng nhóm c ra nhóm tr ng ghi chép và t ng h p ý ki n, sau ó ti n hành ch m m bình ch n l i th t u tiên cho các ho t ng trong b ng ho ch xu t c a T công tác; + Nhóm tr ng t ng h p và trình bày k t qu c a nhóm mình tr c toàn cu c h p. - T tr ng T công tác t ng h p k t qu c a hai nhóm và trình bày tr c toàn th cu c h p. ây là b n k ho ch trung h n chính th c c a thôn, buôn s c g i lên UBND xã. 6
 9. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k - Th i gian cu c h p: 01 bu i. b. L p k ho ch hàng n m (20-30 tháng 5) Tr c khi xây d ng k ho ch, Tr ng Ban t qu n thôn, buôn huy ng l i công tác l p k ho ch trung h n ho c ã tham gia l p k ho ch c a n m tr c; u thi u thì l a ch n b sung thành viên m i; thành ph n T công tác ph i m b o theo quy nh nêu trong B c 1 - L p k ho ch trung h n. T công tác có nhi m v l p k ho ch thôn buôn theo trình t các b c sau: c 1: ánh giá chung tình hình thôn, buôn và tình hình th c hi n k ho ch c a n m tr c. - N i dung ánh giá: + Thu n l i, khó kh n trong s n xu t, trong c i thi n i s ng, sinh ho t a nhân dân trong thôn, buôn; + Nh ng k t qu ch y u trong ho t ng s n xu t c a n m; + Tình hình th c hi n các ho t ng c giao k ho ch trong n m v : Ti n th c hi n, ch t l ng ho t ng (t t hay x u); k t qu th c hi n v n u t (c a nhà n c c p, c a nhà tài tr , c a nhân dân óng góp); công tác qu n lý, giám sát; tác ng c a công trình, ho t ng n i s ng c a ng i dân ... - Th i gian th c hi n: trong kho ng 2 gi . c 2: L p k ho ch - C n c k ho ch trung h n ã c xây d ng c a thôn, buôn; trên c s k t qu ã ánh gía c a b c m t, h i ngh ti n hành th o lu n và l a ch n các ho t ng (trên c s theo th t u tiên trong k ho ch trung h n); có th b sung ho t ng m i n u th y th c s c n thi t; - L a ch n ho t ng c n thi t và có tính kh thi cao a vào k ho ch. Phân lo i các ho t ng theo 2 ph n: + Ph n m t: Nh ng ho t ng do thôn, buôn t huy ng v n, công lao ng th c hi n; + Ph n hai: xu t t i a 2 (hai) ho t ng có ngân sách xã, ngân sách huy n h tr . - Ti n hành cho m và s p x p th t u tiên cho các ho t ng (nh bi u 4); - Th i gian th c hi n: Trong kho ng 2 n 3 gi . c 3: Thông qua k ho ch - ch c cu c h p thôn, buôn l y ý ki n c a toàn dân, cu c h p do Tr ng Ban t qu n thôn, buôn ch trì (ho c có th k t h p thông qua toàn dân trong m t cu c h p thôn, buôn có n i dung khác, nh ng ph i m b o hoàn thành n p lên UBND xã theo úng quy nh v m t th i gian). 7
 10. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k - L u ý: N u th i m l p k ho ch hàng n m trùng v i th i ml pk ho ch trung h n, thì s ti n hành nh sau: + Ngay sau khi l p xong k ho ch trung h n, T công tác ti n hành ch n t s ho t ng (trong b ng k ho ch trung h n ã c l p) a vào k ho ch m t i và thông qua ngay t i cu c h p thôn, buôn (trình t th c hi n nh b c 2 và b c 3 trên. - Th i gian th c hi n: trong kh ang t 2 n 3 gi ng h . 2. L p k ho ch c p xã (Th i gian: 01 ngày; Th i m: u tháng 6) c 1: Chu n b c n c , tài li u: - Ngh quy t v phát tri n kinh t , xã h i 5 n m, hàng n m c a ng b , a H i ng Nhân dân huy n; K ho ch nh h ng c a U ban Nhân dân huy n; - Ngh quy t v phát tri n kinh t , xã h i c a ng b , c a H i ng Nhân dân xã; H th ng s li u c b n c a xã; - K ho ch c a các thôn, buôn trình lên. c 2: Thành l p T xây d ng k ho ch: -U ban Nhân dân xã thành l p T xây d ng k ho ch, v i thành ph n: i di n lãnh o UBND xã (Ch t ch ho c Phó ch t ch - làm t tr ng); cán b V n phòng UBND xã, a chính, th ng kê, k toán... c 3. Xây d ng k ho ch - Phân tích, ánh giá tình hình th c hi n k ho ch n m báo cáo - S d ng các bi u m u (xem ph l c ính kèm): + S d ng Bi u s 1,2 t ng h p các ch tiêu và s li u c b n t ho ch thôn buôn; - T ng h p danh m c nhu c u u t và d ch v công t k ho ch c a các thôn buôn (s p x p theo th t u tiên c a k ho ch thôn, buônBi u 4), có xem xét u tiên c a nam và n ; u tiên các h at ng d ch v , h tr k thu t. xu t t i a 2 (hai) h at ng cho m i thôn, buôn có ngân sách xã, ngân sách huy n h tr . - xu t b sung nhu c u chung c a xã; -(T ng h p d th o k ho ch phát tri n kinh t , xã h i c a xã bao g m các ph l c Bi u B1 & B2), và nhu c u d ch v công (Bi u s 5); danh m c nhu c u u t (Bi u s 6) c 4: Thông qua k ho ch. - U ban Nhân dân xã tri u t p h i ngh thông qua k ho ch ã c d th o. Thành ph n: + i di n Th ng tr c ng u , Th ng tr c H i ng Nhân dân xã; + Lãnh o UBND xã; i di n các b ph n thu c UBND xã nh : v n phòng, k toán, a chính, khuy n nông, v n hóa –xã h i v.v... 8
 11. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k + i di n các t ch c oàn th bao g m: M t tr n xã, H i Ph n , H i Nông dân, oàn Thanh niên v.v... + i di n Ban t qu n các thôn, buôn (tr ng ho c phó). - Cách ti n hành h i ngh : + i di n U ban Nhân dân xã trình bày d th o k ho ch, bao g m: phân tích ánh giá tình hình chung c a xã, tình hình th c hi n, c th c hi n k ho ch n m báo cáo c a toàn xã; d th o các ch tiêu, m c tiêu ph n u; danh m c nhu c u u t và nhu c u d ch v công. + N u có s thay i n i dung k ho ch c a thôn, buôn trong k ho ch xã thì Ch t ch U ban Nhân dân xã có trách nhi m phân tích, gi i thích và làm rõ lý do có s thay i ó i n th ng nh t. + i di n các thôn, buôn có th gi i trình, b o v n i dung k ho ch c a thôn, buôn mình trong h i ngh n u th y c n thi t. - K ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a xã sau khi hoàn thành ph i cg i lên U ban Nhân dân huy n và Phòng Tài chính - K ho ch t ng h p chung. 3. L p k ho ch c p huy n a. Các c n c l p k ho ch - Ngh quy t v phát tri n kinh t , xã h i 5 n m c a ng b , c a H i ng nhân dân huy n; Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i và K ho ch 5 n m phát tri n kinh t , xã h i c a huy n; - Khung h ng d n xây d ng k ho ch c a t nh; - K ho ch c a các xã trình lên; - Các ngu n l c v tài chính d ki n t ngân sách t nh h tr , các ch ng trình m c tiêu, các kh an thu c l i cho ngân sách huy n và các kh an óng góp, h tr c a các t ch c, c a nhân dân trên a bàn huy n. b. Th i m ti n hành l p k ho ch: trong kh ang t ngày 20 tháng 6 n ngày 15 tháng 7 hàng n m. c. T ch c l p k ho ch c 1: ng h p k h ach -UBND huy n ch o Phòng Tài chính - K ho ch ch trì t ch c ánh giá tình hình th c hi n k ho ch 6 tháng u n m, d báo kh n ng th c hi n k ho ch n m, xem xét nhu c u u tiên trong k ho ch c p xã xây d ng d th o k ho ch. -Vi c l ng ghép các nhu c u u tiên c a c p xã vào k ho ch huy n c th c hi n nh sau: + T ng h p và u ch nh các ch tiêu t k ho ch xã; 9
 12. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k + T ng h p các ho t ng u tiên c a các xã trong b ng nhu c u d ch v công và nhu c u u t ; s p x p các ho t ng này theo t ng l nh v c; + C n c vào kh n ng ngu n v n (v n u t , v n s nghi p, v n ch ng trình m c tiêu và các ngu n v n khác), ti n hành l ng ghép các ho t ng u tiên c a xã vào ngu n v n t ng ng, chú tr ng vào các ho t ng xoá ói gi m nghèo và u tiên cho nhóm ng bào dân t c thi u s . Sau ó, g i k ho ch d th o cho các phòng ban liên quan tham kh o, xin ý ki n s a i, b sung. -Trên c s góp ý c a các n v , ti n hành t ng h p, b sung và t ch c trình bày, xin ý ki n c a th ng tr c UBND huy n. c 2: UBND huy n t ch c h i ngh thông qua k ho ch: - Thành ph n: Th ng tr c Huy n u , Th ng tr c H i ng Nhân dân và Th ng tr c UBND huy n; i di n các c quan: V n phòng H ND, V n phòng UBND huy n; i di n các phòng, ban, các t ch c xã h i. i di n lãnh o UBND các xã, th tr n. - N i dung: + i di n lãnh o UBND huy n (ho c Phòng Tài chính - K ho ch) trình bày d th o k ho ch; phân tích, gi i thích ph ng pháp, cách làm và n i dung k ho ch. + Các phòng, ban liên quan trình bày các nhu c u u tiên c a xã c a vào k ho ch; + Thành viên h i ngh tham gia óng góp ý ki n, ngh u ch nh, b sung (n u có); c 3: Hoàn ch nh và trình k ho ch huy n - Phòng Tài chính - K ho ch ch u trách nhi m hoàn thi n k ho ch d th o và trình UBND huy n thông qua trình lên S K ho ch và u t . Giai n 3: GIAO K HO CH 1. i v i c p huy n: - Th i m giao k ho ch: u tháng 1 hàng n m; - Sau khi nh n c các ch tiêu k ho ch t c p t nh, H ND huy n tri u t p cu c h p thông qua ra ngh quy t. Trên c s Ngh quy t c a H ND, Phòng TC-KH tham m u cho UBND huy n phân b và giao ch tiêu cho các xã và các phòng ban liên quan. 10
 13. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k 2. i v i c p xã: - Th i m: cu i tháng 1 hàng n m - Sau khi nh n c k ho ch UBND huy n giao, UBND xã ch u trách nhi m phân b l i ch tiêu cho các thôn, buôn th c hi n. - Các ch tiêu k ho ch giao cho xã và thôn buôn c tr ng bày t i u ban xã m i ng i dân c bi t Giai n 4: T CH C TH C HI N K HO CH 1. T i thôn, buôn: - Sau khi c U ban Nhân dân xã giao k ho ch, Ban t qu n thôn, buôn ph bi n và h ng d n các thành viên trong thôn, buôn th c hi n k ho ch. ng th i t p h p nh ng khó kh n v ng m c trong quá trình th c hi n k ho ch báo cáo lãnh o xã cho ý ki n ch o và t o u ki n h tr . - i v i ho t ng, công trình xây d ng do thôn, buôn t huy ng và th c hi n. Thôn, buôn thành l p 2 nhóm: Nhóm qu n lý và Nhóm giám sát. Các nhóm này có trách nhi m t ch c th c hi n, qu n lý và giám sát quá trình th c hi n các ho t ng. - U ban Nhân dân xã có trách nhi m h tr thôn, buôn trong quá trình th c hi n các các ho t ng; - Tr ng h p có h tr ngu n v n t bên ngoài, xã s ti p nh n các ngu n n h tr c a các t ch c bên ngoài thông qua tài kho n c a xã và cung c p ngu n v n này cho các thôn, buôn; cùng tham gia v i thôn, buôn ký k t các h p ng th c hi n ho t ng; làm u m i trình c quan c p huy n phê duy t các b n toán do thôn, buôn xây d ng i v i các ho t ng do thôn, buôn t t ch c th c hi n; tham gia nghi m thu và bàn giao công trình sau khi hoàn thành; t ng p các ch ng t k toán quy t toán v i các n v tài tr ; thông báo công khai các ngu n tài chính cho thôn, buôn bi t. 2. C p xã: - Sau khi U ban Nhân dân huy n giao k ho ch, U ban Nhân dân xã có trách nhi m ph bi n, ch o, h ng d n các t ch c, n v , các thôn, buôn th c hi n th ng l i k ho ch. - i v i các công trình xây d ng do U ban Nhân dân xã làm ch ut , ph i thành l p Ban qu n lý công trình và Ban giám sát th c hi n công trình ti n hành th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà n c v qu n lý u t - xây ng. - nh k hàng tháng, quý, U ban Nhân dân xã ph i có báo cáo ti n th c hi n k ho ch lên U ban Nhân dân huy n ng th i có báo cáo k t thúc n m k t ho ch ( ánh giá tình hình th c hi n k ho ch) lên U ban Nhân dân huy n vào cu i n m. 11
 14. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Giai n 5: ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH 1. i v i thôn, buôn: - Tr c khi xây d ng k ho ch, Tr ng thôn, buôn cùng v i T công tác có trách nhi m ánh giá tình hình th c hi n t t c các ho t ng c a k ho ch k tr c, t p trung vào các n i dung sau: + ánh giá nh ng thu n l i, khó kh n trong quá trình th c hi n k ho ch; + ánh giá ch t l ng, ti n c a công vi c; + Tác ng c a các ho t ng i v i i s ng c a nhân dân trong thôn, buôn; + Công khai tài chính c a các ho t ng ã th c hi n. - K t qu ánh giá s c Tr ng Ban t qu n thôn, buôn trình bày t i h i ngh xây d ng k ho ch; ng th i báo cáo lên U ban Nhân dân xã bi t và t ng p chung cho toàn xã. 2. i v i U ban Nhân dân xã: - Hàng n m y ban nhân dân xã t ch c ánh giá tình hình th c hi n các các ch tiêu k ho ch c a c p mình 2 l n, l n th nh t ti n hành ánh giá tình hình th c hi n k ho ch 6 tháng u n m (tr c khi ti n hành l p k ho ch) và l n th hai ánh giá tình hình th c hi n c n m (vào tháng 12 hàng n m). - V n i dung, ánh giá v ti n và ch t l ng các ho t ng ã tri n khai; ánh giá nh ng thu n l i, khó kh n trong quá trình th c hi n k ho ch c ng nh các v n khó kh n v ng m c c n c tháo g ; ánh giá m c hoàn thành các ch tiêu k ho ch ã c c p trên giao; so sánh gi a k t qu hoàn thành so v i ho ch và so sánh v i n m tr c. - Báo cáo ánh giá tình hình th c hi n k ho ch c a UBND xã ph i cg i lên U ban Nhân dân huy n. 3. i v i c p huy n Trên c s báo cáo c a các xã và tình hình chung c a toàn huy n, Phòng Tài chính - K ho ch huy n ch u trách nhi m t ng h p, phân tích và ph i h p v i các phòng, ban trong huy n giúp U ban Nhân dân huy n xây d ng báo cáo ánh giá v tình hình th c hi n k ho ch c a toàn huy n. Hàng n m ti n hành ánh giá 2 n: L n th nh t ánh giá tình hình th c hi n k ho ch 6 tháng u n m (tr c khi xây d ng k ho ch n m sau); l n th hai ánh giá tình hình th c hi n k ho ch c m (th c hi n vào cu i n m). III. T CH C TH C HI N 1. Ti n tri n khai l p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i t c s - L p k ho ch n m 2008: Th c hi n 04 huy n: Huy n L k, Huy n Ea Hleo, Huy n Ea Kar, Huy n Krông N ng. 12
 15. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k - L p k ho ch n m 2009: Th c hi n 08 huy n, bao g m: Huy n L k, Huy n Ea Hleo, Huy n Ea Kar, Huy n Krông N ng (ti p t c); Nhân r ng thêm 04 huy n: Huy n Ea Súp, Huy n Buôn ôn, Huy n Ma Drak, Huy n Krông Bông. - L p k ho ch n m 2010: Th c hi n t t c 13 huy n, thành ph , bao m: Huy n L k, Huy n Ea Hleo, Huy n Ea Kar, Huy n Krông N ng, Huy n Ea Súp, Huy n Buôn ôn, Huy n Ma Drak, Huy n Krông Bông (ti p t c); Nhân r ng 05 huy n, thành ph : Huy n Krông Buk, Huy n Krông Pách, Huy n C Mgar, Huy n Krông Ana và các xã c a Thành ph Buôn Ma Thu t. 2. Trách nhi m c a các s , ngành, nv a. Giám c S K ho ch và u t : Tri n khai n y ban nhân dân các huy n, thành ph th c hi n Quy trình này vào công tác Xây d ng k ho ch hàng m; Ph i h p v i Ban qu n lý D án Phát tri n nông thôn t ch c h ng d n cho các huy n, thành ph thành l p nhóm công tác, nhóm ti u gi ng viên c p huy n và ch c t p hu n, h ng d n Quy trình cho các t ch c này; b. Giám c S Tài chính: Tham m u cho y ban nhân dân t nh cân i ngu n v n s nghi p kinh t cho UBND các huy n, thành ph th c hi n ch ng trình này; h ng d n vi c phân b , qu n lý, s d ng, thanh quy t toán i v i ngu n v n này khi tri n khai th c hi n các c p. c. Các n v có qu n lý Ch ng trình m c tiêu Qu c gia: Ban Dân t c; S ho ch và u t , S Lao ng - Th ng binh và Xã h i, S Tài chính, S Nông nghi p và PTNT, S Giáo d c - ào t o, S Yt ph i h p l ng ghép ngu n n Ch ng trình m c tiêu Qu c gia tri n khai các huy n t hi u qu cao nh t. d. y ban nhân dân các huy n, thành ph : T ch c t p hu n, h ng d n cho UBND các xã, th tr n và Ban t qu n thôn, buôn, kh i ph v ph ng pháp p k ho ch theo Quy trình; L p k ho ch nh h ng c a c p huy n làm c s cho các xã l p k ho ch c p xã; Th c hi n l ng ghép k ho ch c a các xã, th tr n ã t ng h p t k ho ch c a thôn, buôn, kh i ph ) vào k ho ch chung c a huy n; Th c hi n l ng ghép các ngu n v n: V n s nghi p kinh t , v n Ch ng trình m c tiêu Qu c gia, v n c a các nhà tài tr , các ho t ng d ch v công nh khuy n nông, khuy n lâm, khuy n công và huy ng óng góp t nhân dân trong thôn, buôn th c hi n nh ng h at ng ã c l a ch n; Hàng n m ph i m b o có t 1 (m t) n 2 (hai) h at ng cho m i thôn, buôn có ngân sách xã, ngân sách huy n h tr ; u tiên các h at ng d ch v , h tr k thu t. Th ng xuyên h ng d n, ki m tra, ôn c, UBND các xã và thôn, buôn, kh i ph th c hi n l p k ho ch theo úng Quy trình. e. Ban qu n lý D án Phát tri n nông thôn k L k cân i v n ODA và ph i h p v i S K ho ch và u t , y ban nhân dân các huy n h tr công tác t p hu n và h ng d n th c hi n quy trình cho các huy n, các xã, các thôn, buôn; 13
 16. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu Quy trình L p k ho ch phát tri n kinh t xã h i t c s , T nh kL k to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k 3. Ch báo cáo - Hàng n m, các S , ngành và y ban nhân dân các huy n, thành ph t ng p, báo cáo v y ban nhân dân t nh (và S K ho ch và u t ) k t qu b trí, ng ghép các ngu n v n, các ch ng trình thu c ph m vi n v qu n lý th c hi n Quy trình và k t qu th c hi n L p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i t c a ph ng. - S K ho ch và u t th ng xuyên giám sát, ki m tra, ôn c vi c th c hi n l p k ho ch theo Quy trình các huy n; Ti p nh n và t ng h p báo cáo a các s , ngành, a ph ng; k p th i phát hi n nh ng khó kh n, v ng m c tham m u, xu t y ban nhân dân t nh u ch nh, b sung Quy trình./. CH T CH Ng c C ( ã ký) 14
 17. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Ph L c 1: Các B ng bi u l p k ho ch
 18. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k DPI Dak Lak án Phát tri n nông thôn k L k (DPI / GTZ) K ho ch và u t 17 Lê Du n, TP Buôn Ma Thuôt nh k L k / Vi t Nam tel. +84-(0)50-858.431/.476/.504 fax +84-(0)50-850.236 E-mail info@gtz-rddl.org website www.rddl-daklak.org www.gtz.de/vietnam 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản