Quyết định số 245/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch bổ sung các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
7
download

Quyết định số 245/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch bổ sung các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 245/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch bổ sung các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 245/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch bổ sung các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 245/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2004 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T QUY HO CH B SUNG CÁC V TRÍ C Đ NG CHÍNH TR VÀ QU NG CÁO NGOÀI TR I TRÊN Đ A BÀN QU N 10, GIAI ĐO N 2004 - 2005. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Pháp l nh Qu ng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001 ; Căn c Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo ; Căn c Quy t nh s 108/2002/Q -UB ngày 25 tháng 9 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v ho t ng qu ng cáo trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 10 t i T trình s 5958/TT-UB ngày 09 tháng 9 năm 2004 ; ý ki n c a S Văn hóa và Thông tin t i Công văn s 2254/CV-SVHTT ngày 23 tháng 9 năm 2004 v quy ho ch b sung qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn qu n 10, giai o n 2004 - 2005 ; QUY T NNH i u 1. Phê duy t quy ho ch b sung các v trí c ng chính tr và qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn qu n 10, giai o n 2004 - 2005 (n i dung chi ti t kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông Công chánh, Ch t ch y ban nhân dân qu n 10 và các t ch c, cá nhân ho t ng qu ng cáo ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - Thư ng tr c H ND.TP KT. CH TNCH - Thư ng tr c UBND.TP - Ban Tư tư ng Văn hóa Thành y PHÓ CH TNCH - Ban Văn hóa Xã h i H ND.TP - UBND các qu n-huy n - H i Qu ng cáo thành ph - Báo, ài thành ph
  2. - VPH -UB : PVP/VX, T, T VX, T - Lưu (VX/T) Nguy n Thành Tài Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH QUY HO CH B SUNG CÁC VN TRÍ C NG CHÍNH TRN VÀ QU NG CÁO NGOÀI TR I TRÊN NA BÀN QU N10 GIAI O N 2004 – 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 245 /2004/Q -UB ngày 27 tháng 10 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) A.- VN TRÍ DÀNH CHO C NG CHÍNH TRN I. Tr treo c phư n : - Tuy n ư ng 3/2 (t ngã 6 Dân ch n tr s y ban nhân dân qu n). S lư ng : 50 tr treo c phư n. - Tuy n ư ng Cao Th ng n i dài : S lư ng : 30 tr treo c phư n. II. V trí treo Banderole : - Tuy n ư ng 3/2. - Ngã 7. - Ngã 6 (Ngô Gia T – Nguy n Tri Phương). - Ngã 6 (Cách M ng Tháng 8 – 3/2). B.- VN TRÍ DÀNH CHO QU NG CÁO NGOÀI TR I I. H p èn có chân tr : - o n ư ng Tô Hi n Thành (bên hông Trư ng i h c Bách Khoa) : 04 h p èn có chân tr . II. Hình th c in trên b t áp sát tư ng : (Hiflex) S S b ng T Tuy n ư ng Ghi chú qu ng cáo T 01 ư ng 3/2 - o n t Lý Thư ng Ki t-Nguy n 2 Ti u La. - o n t Cao Th ng (n i dài) n 2 Ngã 6 Công trư ng Dân ch ( ư ng 3/2). 02 Lý Thư ng Ki t o n t Nguy n Chí Thanh n Tô 2 Hi n Thành.
  3. 03 Tô Hi n Thành o n t Lý Thư ng Ki t n Cách 2 M ng Tháng 8. 04 Cách M ng Tháng 8 o n t 3/2 n B c H i. 2 05 Ngô Gia T o n t Lý Thái T n Nguy n Tri 2 Phương. 06 Sư V n H nh o n t Tô Hi n Thành n 3/2. 2 07 Nguy n Chí Thanh o n t Nguy n Tri Phương n Ngô 2 Quy n. 08 i n Biên Ph o n t Nguy n Thư ng Hi n n 2 Ngã 7 (Lý Thái T ). 09 Nguy n Lâm o n t 3/2 n Nh t T o. 2 T ng c ng 20 III. Qu ng cáo t i Ch : Hình th c căng b t ho c h p èn dư i mái hiên ch , di n tích 1,2m x 30m : 1. Ch Nguy n Tri Phương 2. Ch Chí Hòa 3. Ch H Th K . IV. V trí treo Banderole thương m i : - Tô Hi n Thành – Lý Thư ng Ki t - Tô Hi n Thành – Sư V n H nh - Tô Hi n Thành – Nguy n Tri Phương - Nguy n Chí Thanh – Lý Thư ng Ki t - Cách M ng Tháng 8 – Hòa Hưng - Lý Thư ng Ki t – 3/2 - Nguy n Chí Thanh – Ngô Gia T - Góc Công viên Lê Th Riêng - Nguy n Kim – Tân Phư c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản