intTypePromotion=1

Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở THUỘC DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ AO SEN - CHỢ CHÙA, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG (NAY LÀ PHƯỜNG PHÚ TÂN), THỊ XÃ BẾN TRE (NAY LÀ THÀNH PHỐ BẾN TRE), TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3697/2005/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 33/2012/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 09 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở THUỘC DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ AO SEN - CHỢ CHÙA, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG (NAY LÀ PHƯỜNG PHÚ TÂN), THỊ XÃ BẾN TRE (NAY LÀ THÀNH PHỐ BẾN TRE), TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3697/2005/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 129/TTr-SXD ngày 28 tháng 9 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi Điều 2 Quy định về việc xây dựng kiến trúc công trình nhà ở thuộc dự án khu tái định cư Ao Sen - Chợ Chùa, phường Phú Khương (nay là phường Phú Tân), thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), ban hành kèm theo Quyết định số 3697/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre như sau: “Điều 2. 1. Quy định về loại hình nhà ở và tầng cao công trình: Số Ký hiệu lô đất Loại hình công trình xây dựng Tầng cao xây dựng TT 2 Ô phố số 9 Nhà ở liên kế 02-03 tầng (trệt + 02 lầu + mái)
  2. 2. Các bản vẽ kèm theo Quy định được điều chỉnh thống nhất với nội dung sửa đổi tại Khoản 1 Điều này”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Cao Văn Trọng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2