Quyết định số 60 /2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
5
download

Quyết định số 60 /2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60 /2004/QĐ-UB về việc quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để điều chỉnh bổ sung "Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60 /2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 60/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U CH NH B SUNG “QUY NNH V ÀO Ư NG VÀ TÁI L P M T Ư NG KHI XÂY L P CÁC CÔNG TRÌNH H T NG K THU T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH” BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 145/2002/Q -UB NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2002 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 tháng 2001 ; Căn c Pháp l nh b o v công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994 ; Căn c các Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 ; Ngh nh s 167/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và s 172/1999/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 2525/2003/Q -BGTVT ngày 23 tháng 3 năm 2003 c a B Giao thông v n t i ; Căn c Quy t nh s 145/2002/Q -UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph Xét ngh c a S Giao thông công chánh (Công văn s 318/GT-GT ngày 11 tháng 03 năm 2004) ; QUY T Đ NH i u 1.- Nay i u ch nh b sung n i dung m t s i u c a b n “Quy nh v ào ư ng và tái l p m t ư ng khi xây l p các công trình h t ng k thu t trên a bàn thành ph H Chí Minh” ã ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 145/2002/Q - UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph như sau: 1.- B sung Kho n 5 t i i u 2 - i tư ng và ph m vi i u ch nh: ào ư ng l p t ng h nư c cho các h dân. 2.- i u ch nh b sung Kho n 2 i u 4: T t c các t ch c, cá nhân có nhu c u ào ư ng l p t công trình nêu t i i u 2 u ph i l p th t c xin c p phép ào ư ng. Riêng các vi c quy nh t i Kh an 2, 3, 4, 5 i u 2 c a Quy nh này không ph i xin phép ào ư ng (ng ai tr các trư ng h p ào trên ư ng do Trung ương qu n lý), nhưng ph i th c hi n y nh ng
  2. quy nh c a pháp lu t có liên quan và nh ng n i dung khác ư c quy nh trong b n Quy nh này. Vi c ào ư ng x lý s c t xu t v k thu t c a các ơn v qu n lý công trình i n l c, bưu i n, c p thoát nư c, chi u sáng công c ng, cây xanh .v.v. (Kho n 2 i u 2) c n ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan c p phép nêu Kho n 1 i u này trư c khi ào và ph i tái l p m t ư ng úng theo Quy nh này. Vi c ào ư ng l p t ng h nư c cho các h dân (Kho n 5 i u 2), Công ty C p nư c thành ph ph i l p k ho ch hàng tu n, li t kê danh m c các v trí ào ư ng các cơ quan c p phép (Khu Qu n lý giao thông ô th ho c y ban nhân dân các qu n-huy n) thông qua và ư c xem như ã c p gi y phép ào ư ng. Trư c khi ào ư ng, Công ty C p nư c thành ph ph i thông báo cho S Giao thông công chánh (Khu Qu n lý giao thông ô th ), y ban nhân dân qu n-huy n (Phòng Qu n lý ô th ) và y ban nhân dân phư ng-xã t i ch bi t ki m tra theo dõi vi c ào ư ng và tái l p m t ư ng. i u 2.- Các n i dung khác không thay i và v n th c hi n theo Quy t nh s 145/2002/Q -UB ngày 09 tháng12 năm 2002 y ban nhân dân thành ph . i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng-xã, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT.CH TNCH - Thư ng tr c UBNDTP PHÓ CH TNCH - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH - Lưu ( T/Thg) Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản