Quyết định số 87/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 87/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/2004/QĐ-UB về cấp vốn đầu tư ban đầu cho 03 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 87/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V C P V N U TƯ BAN U CHO 03 TRUNG TÂM ĂNG KI M XE CƠ GI I THU C S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ư c Qu c h i thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p Nhà nư c và Ngh nh s 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v s a i và b sung m t s i u c a Ngh nh s 50/CP; Theo Quy t nh s 84/2004/Q -UB ngày 09 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v s a i Quy t nh s 2201A/Q -UB-KT ngày 29 tháng 4 năm 1996; Quy t nh s 85/2004/Q -UB ngày 09 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v s a i Quy t nh s 1375/Q -UB ngày 23 tháng 3 năm 1996; Quy t nh s 86/2004/Q -UB ngày 09 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v s a i Quy t nh s 2451/Q -UB-KT ngày 16 tháng 5 năm 1997; Xét ngh c a S Giao thông Công chánh t i Công văn s 57/GT-TCCB ngày 01 tháng 3 năm 2004 v i tên và c p v n u tư t ngân sách cho 03 Tr m ăng ki m cơ gi i ư ng b ; báo cáo và xu t c a S Tài chính t i Văn b n s 532/TC ngày 06 tháng 02 năm 2004 và S K ho ch và u tư t i Văn b n s 52/KH T-KD ngày 08 tháng 3 năm 2004; QUY T NNH i u 1. Nay c p b sung v n u tư ban u cho 03 Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i (là doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích) thu c S Giao thông công chánh mb o v n i u l ban u, không th p hơn v n pháp nh cho m i ngành ngh ã quy nh t i Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph . C th như sau : 1.1. Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i : 50-01S : 2.658.000.000 ng 1.2. Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i : 50-02S : 2.715.000.000 ng 1.3. Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i : 50-03S : 2.782.000.000 ng. i u 2. Giao S Tài chính l p th t c c p v n cho 03 Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i nêu trên t ngu n ngân sách thành ph ; ng th i hư ng d n các Trung tâm x
  2. lý v n v n nh n liên doanh c a các i tác góp v n khi thành l p và h ch toán tăng v n ngân sách c p theo quy nh. i u 3. Giám c Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i 50-01S, Giám c Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i 50-02S, Giám c Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i 50-03S có trách nhi m qu n lý, s d ng v n do Nhà nư c giao nêu trên th c hi n nhi m v công ích theo quy nh hi n hành. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Giao thông công chánh, Chi c c Trư ng Chi c c Tài chính Doanh nghi p, Giám c Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i 50-01S, Giám c Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i 50-02S, Giám c Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i 50- 03S ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 - TTUB : CT, PCT/TT, T PH - VPH -UB : PVP/KT, T KT. CH TNCH - T TM, T - Lưu (TM-HL) PHÓ CH TNCH Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản