Quyết Định Số: 905/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 905/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN THUỘC TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 905/QĐ-KTNN

  1. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 905/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN THUỘC TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 11 về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2010 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Phòng Dịch vụ đào tạo và tư vấn kế toán, kiểm toán trực thuộc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, hoạt động theo hình thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Điều 2. Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ thu - chi tài chính đối với Phòng Dịch vụ đào tạo và tư vấn kế toán, kiểm toán đúng với các quy định của pháp luật và quy định của Kiểm toán Nhà nước.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo KTNN; - Các đơn vị trực thuộc KTNN; Vương Đình Huệ - Đảng uỷ KTNN; - BCH Công đoàn KTNN; - BCH Đoàn thanh niên CS HCM KTNN; - Lưu VT, Vụ TCCB (02).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản