Quyết định số 91/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 91/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 91/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô và Chỉ thị số 18/2003/CT-UB ngày 23 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 91/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 91/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V THÀNH L P BAN CH O TH C HI N CH THN S 01/2004/CT-TTG NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2004 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CH N CH NH HO T NG V N T I KHÁCH LIÊN T NH B NG ÔTÔ VÀ CH THN S 18/2003/CT-UB NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2003 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH . CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001 ; Căn c Ch th s 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v ch n ch nh ho t ng v n t i khách liên t nh b ng ôtô ; Căn c Ch th s 18/2003/CT-UB ngày 23 tháng 7 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v tăng cư ng các bi n pháp gi i t a các t i m xe khách trái phép và x lý xe khách ho t ng kinh doanh b t h p pháp ; Xét ngh c a S Giao thông Công chánh t i Công văn s 212/GT-VTCN ngày 02 tháng 4 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban Ch o th c hi n Ch th s 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v ch n ch nh ho t ng v n t i khách liên t nh b ng ôtô và Ch th s 18/2003/CT-UB ngày 23 tháng 7 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v tăng cư ng các bi n pháp gi i t a các t i m xe khách trái phép và x lý xe khách ho t ng kinh doanh b t h p pháp trên a bàn thành ph H Chí Minh (sau ây g i t t là Ban Ch o), g m các thành viên như sau : 1.1- Trư ng Ban : Ông Nguy n Văn ua, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 1.2- Phó Trư ng Ban Thư ng tr c : Ông Ti n L c, Phó Giám c S Giao thông Công chánh. 1.3- Phó Trư ng Ban : Ông Tr n Tri u Dương, Phó Giám c Công an thành ph . 1.4- Các y viên :
  2. - i di n Lãnh o S Tư pháp ; - i i n Lãnh o S Văn hóa và Thông tin ; - i di n Ban An toàn giao thông thành ph ; - i di n Lãnh o y ban nhân dân các qu n 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Tân Bình, Phú Nhu n, Gò V p, Bình Th nh, Tân Phú, Th c, huy n Hóc Môn, C Chi và Bình Chánh. i u 2. Ban Ch o có nhi m v : 2.1- Giúp Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o xây d ng k ho ch th c hi n b o m tr t t an toàn giao thông và ch n ch nh ho t ng v n t i khách trên a bàn thành ph theo Ch th s 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph và Ch th s 18/2003/CT-UB ngày 23 tháng 7 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . 2.2- T ch c l c lư ng th c hi n, thư ng xuyên ki m tra ôn c th c hi n k ho ch theo ti n ra. 2.3- Ch o các cơ quan thông tin báo chí tăng cư ng công tác thông tin tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n pháp lu t v giao thông v n t i và Ch th s 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph trên a bàn thành ph . 2.4- nh kỳ báo cáo tình hình, k t qu th c hi n và nh ng khó khăn vư ng m c v y ban nhân dân thành ph và Ban Ch o Trung ương. i u 3. Ban Ch o có T Công tác thư ng tr c giúp vi c do Lãnh o S Giao thông Công chánh làm T trư ng, i di n c a Công an thành ph và các ơn v thành viên Ban Ch o. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và các thành viên Ban Ch o có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n : THÀNH PH - Như i u 5 - Th tư ng Chính ph - B Giao thông V n t i - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH - Lưu ( T/Thg) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản