Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P5)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
136
lượt xem
62
download

Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyển 1_nội dung quản lý hành chính (p5)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P5)

 1. 3.2. Cam kÕt phôc vô nh©n d©n ­ HiÕn ch¬ng kh¸ch   hµng. Trªn diÔn ®µn c¶i c¸ch cña c¸c níc, thuËt ng÷  “HiÕn ch¬ng kh¸ch hµng” ®îc sö dông kh¸ phæ biÕn vµ  nhiÒu nhµ c¶i c¸ch ®∙ coi ®©y lµ mét trong nh÷ng m«  h×nh   cña   c¶i   c¸ch.  “HiÕn   ch¬ng   kh¸ch   hµng”  thùc  chÊt lµ cam kÕt c«ng khai cña c¸c tæ chøc cung cÊp  dÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng cña m×nh.  “HiÕn   ch¬ng   kh¸ch   hµng”  cña   c¸c   níc   ®Òu   nh»m  c«ng bè cam kÕt c«ng khai cña c¸c tæ chøc nhµ níc  ®èi víi c¸c dÞch vô chÊt lîng mµ hä cung cÊp; còng  nh nh÷ng b¶o ®¶m cho viÖc cung cÊp. HiÕn ch¬ng còng  quy ®Þnh nh÷ng   lo¹i dÞch vô mµ kh¸ch hµng cã thÓ  yªu cÇu ®îc cung cÊp vµ chÊt lîng cña dÞch vô. X©y   dùng  “HiÕn   ch¬ng   kh¸ch   hµng”  lµ   mét   c«ng  viÖc kh«ng dÔ dµng vµ kh«ng dÔ chÞu ®èi víi c¸c c¬  quan c«ng quyÒn, nhng l¹i lµ mét c«ng cô rÊt quan  träng. §ã lµ mét sù th«ng b¸o c«ng khai, biÕt tríc  vµ lµ sù cam kÕt cña nhµ níc vÒ nh÷ng lo¹i dÞch vô  (c¶ vÒ chÊt lîng) cã thÓ chê ®îi, hy väng, yªu cÇu,  ®ßi   hái   tõ   c¸c   c¬   quan   nhµ   níc.   §©y   còng   lµ   mét  trong nh÷ng ®ßi hái tiªn quyÕt ®Ó cã chøng chØ ISO  9001­2000. Mét  hiÕn   ch¬ng  tèt  còng   cã nghÜa  lµ  c«ng  d©n  tin tëng h¬n vµo nhµ níc. Do ®ã, khi x©y dùng hiÕn  ch¬ng,   cÇn   tËp   trung   vµo   kh¸ch   hµng   h¬n   lµ   tËp  trung  ®Ó  gi¶i quyÕt  c«ng  viÖc  néi bé  c¬ quan  hay  mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan.
 2. Quy chÕ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ níc th­ êng ®îc x©y dùng c¨n cø vµo néi t¹i cña m×nh h¬n lµ  c¨n cø vµo ®ßi hái cña c«ng d©n víi tæ chøc. X©y  dùng  “HiÕn ch¬ng kh¸ch hµng”  cÇn ®æi míi c¸ch lµm  nh»m phôc vô tèt h¬n kh¸ch hµng. X©y dùng hiÕn ch¬ng kh¸ch hµng chÝnh lµ sù tù  hoµn thiÖn chÊt lîng dÞch vô cung cÊp cho c«ng d©n  cña c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc. §ã còng  chÝnh lµ t¹o c¬ héi ®Ó c«ng d©n gi¸m s¸t nhµ níc.  §©y  lµ c«ng  viÖc  “kh«ng  dÔ  chÞu”  víi  c¸c c¬ quan  c«ng quyÒn.   HiÕn ch¬ng kh¸ch hµng còng chÝnh lµ giai ®o¹n  ®Çu  cña chÊt  lîng:  tuyªn  bè chÊt  lîng ®Ó  cam kÕt  thùc hiÖn chÊt lîng ®ã. Vµ còng lµ c«ng cô ®Ó gi¸m  s¸t chÊt lîng (nguyªn t¾c cña ISO 9001­2000). 3.3. Hîp ®ång tr¸ch nhiÖm­ cam kÕt cña c¸c bªn   cã liªn quan vÒ kÕt qu¶ ®Çu ra.    Hîp   ®ång   tr¸ch   nhiÖm   ®ang   næi   lªn   nh  lµ   mét  c«ng cô quan träng trong tiÕn tr×nh c¶i c¸ch hµnh  chÝnh trong c¸c níc nh»m môc ®Ých hoµn thiÖn hiÖu  lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý, nh»m  gi¶m møc chi tiªu theo xu híng: lµm tèt h¬n, nhiÒu   h¬n, nhng Ýt nguån lùc h¬n. Trong bèi c¶nh chung cña sù thay ®æi, nhiÒu nhµ  c¶i c¸ch ¸p dông nhiÒu c¸ch thøc kh¸c nhau ®Ó hoµn  thiÖn  qu¶n  lý,  ®Æc biÖt  c¸c tiÕp  cËn  míi vÒ ph©n  quyÒn qu¶n lý; nh»m n©ng cao chÊt lîng phôc vô theo  c¸c tiªu chÝ ®∙ tho¶ thuËn trong hîp ®ång.
 3. “Hîp ®ång thùc thi c«ng vô”  sÏ lµ mét c«ng cô  nh»m cung cÊp khu«n khæ ®Ó t¹o ra   nh÷ng hµnh vi  qu¶n   lý   míi   trong   bèi   c¶nh   ®ang   thay   ®æi.    “Hîp  ®ång thùc thi c«ng vô”  ®îc xem nh  ®éng lùc ®Ó x¸c  ®Þnh cô  thÓ môc tiªu, c¸ch thøc trî gióp, gi¸m s¸t,  trong khi ®ã c«ng viÖc qu¶n lý hµng ngµy do c¸c nhµ  qu¶n lý c¸c cÊp thùc hiÖn.   “Hîp   ®ång   thùc   thi   c«ng   vô”  còng   ®Ò   ra   c¸c  c«ng cô qu¶n lý nh»m x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ mong  muèn cña c¸c bªn cã liªn quan ®Õn hîp ®ång ®Ó ®¹t  ®îc kÕt qu¶ ®∙ tho¶ thuËn. “Hîp ®ång thùc thi c«ng  vô”  trong khu vùc nhµ níc nh»m môc ®Ých thiÕt lËp  mét c¸ch ch¾c ch¾n, ph¸p lý, chÞu tr¸ch nhiÖm còng  nh c¸ch thøc xö lý. §iÒu nµy kh¸c víi c¸c lo¹i hîp  ®ång   cña   khu   vùc   t  nh©n.   Môc   ®Ých   cña  “Hîp   ®ång  thùc   thi   c«ng   vô”  kh«ng   ph¶i   lµ   mét   c«ng   cô   ®Ó  “trõng   ph¹t”  nh  trong   hîp   ®ång   kinh   doanh;   còng  kh«ng ph¶i lµ lo¹i v¨n b¶n mang tÝnh ph¸p lý ®Ó ®a  ra tranh chÊp ë toµ ¸n. “Hîp ®ång thùc thi c«ng vô”  nh»m chia sÎ, trao ®æi nh÷ng ®ßi hái cña c¸c bªn cã  liªn quan ®Õn c«ng vô cïng thùc hiÖn mét c¸ch phèi  hîp tèt nhÊt.  “Hîp ®ång thùc thi c«ng vô” tËp trung chñ yÕu  vµo mèi quan hÖ gi÷a c¸c bªn cã liªn quan ®Õn cung  cÊp dÞch vô cho c«ng d©n trong c¸c c¬ quan nhµ níc.  NÐt  ®Æc trng cña  c¸c lo¹i  hîp ®ång  quan  hÖ trong  thùc thi c«ng vô lµ: ­ Sù trung thùc, tin cËy gi÷a c¸c bªn cã liªn  quan   ®Õn   hîp   ®ång   (thñ   trëng,   nh©n   viªn,   c¸c   bªn  kh¸c).
 4. ­ §ßi hái sù linh ho¹t khi cô thÓ ho¸. ­ Khã kh¨n khi cô thÓ môc tiªu vµ ®o lêng kÕt  qu¶. §Ó mét “Hîp ®ång thùc thi c«ng vô” cã kÕt qu¶,  ®ßi hái : ­ Qu¶n lý tèt c¸c mèi quan hÖ;  ­ Trao ®æi, ®µm ph¸n; ­ §o lêng ®îc ho¹t ®éng; ­ Dù tr÷ ; ­ Hoµn thiÖn liªn tôc; ­ N¨ng lùc häc vµ hoµn thiÖn. Trong tiÕn tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh, nhiÒu níc  ¸p  dông  c¸c  m«  h×nh  kh¸c   nhau  trong  viÖc   cung  cÊp  dÞch vô c«ng (xem s¬ ®å 12).  Trong nhiÒu n¨m, cung  cÊp  dÞch   vô c«ng   mang  tÝnh  ®éc  quyÒn   nhµ  níc,  ®éc  quyÒn   c¶   vÒ   nguån   thu,   c¶   chi.   Mét   sè   níc   mét   sè  lo¹i  §éc quyÒn nhµ n­íc  trong cung cÊp dÞch vô  dÞch   vô  c«ng c«ng  mang  DÞch vô c«ng do  DÞch vô c«ng cã  DÞch vô c«ng  nhµ n­íc bao  cÊp, chi tr¶ thu phÝ do nhµ n­ íc cung cÊp hay t­  chuyÓn sang khu  vùc t­ nh©n­ t­  tÝnh  nh©n cung cÊp  nh©n ho¸ c«ng  §¬n vÞ  Hçn hîp  T­ nh©n cung  NhiÒu m« h×nh  sù  nghiÖp  nhµ n­íc  ­ t­  cÊp dÞch vô  c«ng do nhµ  cung cÊp trong  Ých   ®∙  nhµ n­íc  nh©n  n­íc bao cÊp  ®ã cã h×nh thøc  cung cÊp  cung cÊp  hîp ®ång chuyÓn  sang  H×nh 12: C¸c m«  Hîp ®ång cung  cÊp c¸c lo¹i  h×nh cung cÊp dÞch  vô c«ng cho   khu  dÞch vô  vùc   t nh©n   díi   lµn   sãng   ®îc   gäi   lµ   "   t  nh©n   ho¸ 
 5. (privatization).   Tuy   nhiªn,   thuËt   ng÷   t  nh©n   ho¸  còng cha thèng nhÊt vÒ c¸ch tiÕp cËn, nhng c¸ch hiÓu  chung lµ: chuyÓn toµn bé tr¸ch nhiÖm cung cÊp dÞch  vô c«ng cho khu vùc t nh©n. Lµn sãng t nh©n ho¸ còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n  nhÊt   ®Þnh.   Anh   quèc   trong   kû   nguyªn   Thatcher   ®Èy  m¹nh   t  nh©n   ho¸   nhiÒu   ho¹t   ®éng   cung   cÊp   dÞch   vô  c«ng, nhng giai ®o¹n hiÖn nay ®ang ph¶i xem xÐt l¹i  hiÖu qu¶ cña t nh©n ho¸. Níc Nga ®∙ ph¶i tr¶ gi¸ cho  sù t nh©n ho¸ trµn lan cña m×nh. D¹ng   thø   hai  cña   c¶i   c¸ch   ho¹t   ®éng   cung   cÊp  dÞch vô c«ng lµ ¸p dông m« h×nh hîp ®ång. M« h×nh  hîp   ®ång   trªn   nguyªn   t¾c   lµ   cïng   chia   sÏ   rñi   ro,  nguån lùc còng nh lîi Ých nhËn ®îc.  Sù tham gia cña c¸c chñ thÓ thuéc khu vùc t nh©n  trong  ho¹t  ®éng  cung   cÊp  dÞch  vô  c«ng  ®ßi  hái  c¸c  chñ thÓ ®ã ph¶i ®Çu t vµ ®iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ hä  ph¶i cã kh¶ n¨ng thu håi c¸c lo¹i chi phÝ ®Çu t ®ã.  §©y   còng   lµ   nÐt   c¬   b¶n   kh¸c   nhau   gi÷a   nhiÒu   ho¹t  ®éng cung cÊp dÞch vô c«ng ®îc thùc hiÖn bëi nhµ n­ íc, kh«ng thu håi l¹i vèn, mang tÝnh bao cÊp, "cho  kh«ng"  cña  nhµ  níc  th«ng  qua  ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp  cña  nhµ níc. Hîp ®ång cung cÊp dÞch vô c«ng bao gåm c¶  c¸c lo¹i dÞch vô c«ng do nhµ níc bao cÊp còng nh c¸c  lo¹i dÞch vô c«ng do ngêi sö dông chi tr¶ ®ßi hái  c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ph¶i lùa chän h×nh thøc thu  håi vèn. §ã còng lµ c¸ch thøc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶  sö   dông   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   dµnh   cho   c¸c   ho¹t   ®éng  cung cÊp dÞch vô c«ng.
 6. Ho¹t ®éng cung cÊp dÞch  vô   c«ng   phô   thuéc   vµo  M«i tr­ Lo¹i  êng dÞch vô  rÊt nhiÒu yÕu tè, ®ã lµ:  c¸c yÕu tè thuéc vÒ m«i  M« h×nh  cung cÊp  trêng   trong   ®ã   dÞch   vô  dÞch vô  c«ng c«ng   ®îc   cung   cÊp;   c¸c  ThÓ chÕ,  ph¸p  C¸c bªn  yÕu tè thuéc vÒ thÓ chÕ  cã liªn  luËt  quan ph¸p   luËt   cña   nhµ   níc;  H×nh 13: C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn lùa  c¸c yÕu tè thuéc vÒ c¸c  chän m« h×nh cung cÊp dÞch vô c«ng bªn   cã   liªn   quan   ®Õn  lo¹i dÞch vô ®îc cung cÊp ­ ngêi cung cÊp vµ ngêi  nhËn dÞch vô; yÕu tè thuéc vÒ b¶n chÊt cña lo¹i dÞch  vô ®îc cung cÊp.  Nghiªn cøu ®Ó lùa chän mét m« h×nh hay mét gi¶i  ph¸p nµo ®ã ®Ó cung cÊp dÞch vô c«ng còng chÝnh lµ  nghiªn cøu m« h×nh/ gi¶i ph¸p nh»m co thÓ khai th¸c  tèi ®a nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc vµ h¹n chÕ ®Õn møc  thÊp nhÊt t¸c ®éng tiªu cùc cña c¸c yÕu tè ®ã (xem  s¬ ®å h×nh 13),  §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ lùa chän gi¶i ph¸p cung cÊp  dÞch   vô c«ng   ph¶i  dùa  trªn  tËp  hîp  hÖ  thèng  th«ng  tin cã liªn quan ®Õn c¸c yÕu tè kÓ trªn. §ång thêi  ph¶i cã kh¶ n¨ng xö lý c¸c mèi quan hÖ phøc t¹p gi÷a  c¸c yÕu tè ®ã. Hîp ®ång cung cÊp dÞch vô c«ng lµ mét gi¶i ph¸p  gi¶i   quyÕt  tèt,  hµi  ho¸  c¸c  mèi  quan   nªu  trªn.  VÒ  nguyªn t¾c, c¸c bªn liªn quan ®Õn hîp ®ång ph¶i cè  g¾ng   ®Ó   thu   thËp   c¸c   lo¹i   th«ng   tin   cÇn   thiÕt   cã  liªn quan ®Õn m« h×nh cung cÊp dÞch vô nh»m t×m kiÕm 
 7. hiÖu qu¶ cao nhÊt cho chÝnh tæ chøc mµ hä lµ ngêi  ®¹i   diÖn.   §©y   lµ   mét   th¸ch   thøc   lín   ®èi   víi   c«ng  chøc nhµ níc khi ®ãng vai trß bªn A ®Ó ký hîp ®ång  cung cÊp dÞch vô c«ng (dÞch vô sö dông ng©n s¸ch nhµ  níc) víi c¸c bªn ®èi t¸c (bªn B) dï ®ã lµ bªn B nhng  vÉn thuéc khu vùc nhµ níc.Trªn nguyªn t¾c nh ®∙ nªu  trªn,   bªn   A   ph¶i   t×m   kiÕm   nhiÒu   th«ng   tin,   nhiÒu  c¸ch tiÕp cËn, nhiÒu ®iÒu quy ®Þnh ®em l¹i lîi Ých  lín nhÊt cho nhµ níc mµ hä lµ ngêi ®¹i diÖn. §ång  thêi kh«ng ®îc ®Ó c¸c mèi quan hÖ víi bªn B lµm tæn  thÊt lîi Ých nhµ níc. Thµnh ng÷ "bªn B lµ chïm khÕ  ngät ®Ó A trÌo h¸i c¶ ngµy" thÓ hiÖn sù xuènng cÊp  nghiªm träng cña mét bé phËn c«ng chøc thay mÆt nhµ  níc ký c¸c h¬p ®ång cung cÊp dÞch vô c«ng. NÕu nh÷ng  nguyªn t¾c cña hîp ®ång ®îc thùc hiÖn, cã ®ñ c¬ së  ph¸p lý ®Ó xö lý c¸c mèi quan hÖ " ngoµi hîp ®ång"  ch¾c nh÷ng thÊt tho¸t cña ng©n s¸ch nhµ níc dµnh cho  c¸c   lo¹i   dÞch   vô   c«ng   (h¹   tÇng,   bÖnh   viÖn,   trêng  häc,..) sÏ gi¶m vµ chÊm døt.        Nghiªn   cøu   vÒ   hîp   ®ång   vµ   môc   ®Ých   cña   viÖc  thiÕt lËp quan hÖ hîp ®ång gi÷a c¸c bªn cã liªn quan  ®îc thÓ hiÖn díi mét sè h×nh thøc: ­ Chia sÏ rñi ro, thÊt b¹i ­ Chia sΠlîi Ých ­ T¨ng tÝnh tr¸ch nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm cña  c¸c bªn cã liªn quan; ­  T¨ng kh¶ n¨ng nh×n nhËn c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh  chÊt   nhãm,   v×   lîi   Ých   chung   tríc   khi   ký   kÕt   viÖc  thùc hiÖn c«ng viÖc. ­  C¬ së ph¸p lý quan trong ®Ó xö lý tranh chÊp  trong hîp t¸c. §iÒu nµy thêng ®ßi hái hîp ®ång ph¶i 
 8. díi d¹ng v¨n b¶n vµ c¸c bªn cã t  c¸ch ph¸p nh©n ký  (®ãng dÊu). Trong tiÕn tr×nh c¶i c¸ch ho¹t ®éng c«ng vô h×nh  thøc hîp ®ång thùc thi c«ng vô ®∙ vµ ®ang ®îc quan  t©m 1/. Mét vÊn ®Ò ®îc nhiÒu nhµ nghiªn cøu c«ng vô,  dÞch vô c«ng vµ h×nh thøc thùc thi c¸c ho¹t ®éng nµy  lµ kh¸i niÖm vÒ tõ "c«ng". Do nhiÒu c¸ch tiÕp cËn,  kh¸i niÖm c«ng thêng g¾n liÒn víi viÖc lµm trong khu  vùc   c«ng   (khu   vùc   nhµ   níc).   §ã   lµ   viÖc   lµm   trong  chÝnh phñ trung  ¬ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ; trong  c¸c thùc thÓ do nhµ níc cung cÊp tµi chÝnh hoÆc nhµ  níc   qu¶n   lý;   ®ã   còng   lµ   viÖc   lµm   trong   c¸c   doanh  nghiÖp  nhµ níc. H×nh thøc hîp ®ång trong trong c¸c  doanh nghiÖp nhµ níc ®∙ ®îc ¸p dông vµ ®em l¹i kÕt  qu¶ 2/.   Hîp ®ång cung cÊp dÞch vô c«ng­ mét lo¹i dÞch vô  vèn tríc ®©y thuéc c¸c chñ thÓ kinh tÕ (hiÖn nay gäi  chung c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp) cung cÊp ®îc x¸c ®Þnh d­ íi hai d¹ng: (1)   D¹ng   thø   nhÊt:   hîp   ®ång   cung   cÊp   dÞch   vô   c«ng gi÷a c¬ quan nhµ níc víi c¸c c¬ quan nhµ níc  (c«ng –c«ng).  1 Tõ biªn chÕ ®Õn hîp ®ång ®¨ng trªn T¹p chÝ Tæ chøc nhµ níc sè 6/2003 2  HÖ thèng hîp ®ång tr¸ch nhiÖm­ mét vÊn ®Ò quan t©m trong tiÕn tr×nh c¶i c¸ch qu¶n lý doanh  nghiÖp nhµ níc. T¹p chÝ kiÓm to¸n­ 2000..      
 9. §©y lµ mét d¹ng ®Æc biÖt cña hîp ®ång cung cÊp  dÞch vô c«ng. §ã lµ nh÷ng lo¹i dÞch vô mét c¬ quan  nhµ níc nµy cã thÓ hoÆc ph¶i cung cÊp cho mét c¬  quan   nhµ   níc   kh¸c.   Nguyªn   t¾c   cung   cÊp   dÞch   vô  trong trêng hîp nµy ®îc thiÕt kÕ dùa trªn m« h×nh  hîp ®ång. Mçi c¬  quan nhµ níc trong hîp  ®ång ®Òu  ph¶i cam kÕt thùc thi tr¸ch nhiÖm nhÊt ®Þnh vµ còng  nh  c¸c   chÕ   tµi   ®Ó   xö   lý   nh÷ng   vÊn   ®Ò   ®Æt   ra.   M«  h×nh bé trëng ­ ngêi mua dÞch vô c«ng vµ tæng th ký  lµ nhµ cung cÊp dÞch vô c«ng mµ mét d¹ng cña hîp  ®ång c«ng ­ c«ng 3/. H×nh thøc hîp ®ång c«ng ­ c«ng cha ®îc ®Ò cËp ®Õn  mét c¸ch ®Çy ®ñ trong ph¸p luËt ViÖt Nam. Theo NghÞ  ®Þnh   86/2002/N§­CP,   Bé   cã   ba   nhãm   tæ   chøc:   c¸c   c¬  quan tham mu vµ qu¶n lý (côc, vô) vµ c¸c ®¬n vÞ sù  nghiÖp   ­   cung   cÊp   dÞch   vô   c«ng   thuéc   lÜnh   vùc   bé  qu¶n lý. Tuy nhiªn víi sù tån t¹i c¸c lo¹i c¬ quan  ®ã vµ víi chøc n¨ng, nhiÖm vô kh¸c nhau vµ trong xu  híng c¶i c¸ch hµnh chÝnh nh»m ph©n biÖt cô  thÓ gi÷a  ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc vµ ho¹t ®éng cung cÊp dÞch  vô c«ng, mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan (qu¶n lý nhµ  níc) vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thÓ thiÕt lËp th«ng  qua   c¬   chÕ   hîp   ®ång   (gièng   nh  m«   h×nh   DSS­  Centrelink cña Australia).  Trong nhiÒu trêng hîp, c¸c v¨n b¶n nhµ níc kh«ng  sö dông thuËt ng÷ hîp ®ång ®Ó chØ c¸c mèi quan hÖ  nªu trªn. Theo NghÞ ®Þnh 116/2003/N§­CP mèi quan hÖ  hîp  ®ång   lµm  viÖc  gi÷a  viªn  chøc   vµ ngêi  qu¶n  lý,  cha quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm mang tÝnh hîp ®ång gi÷a thñ  trëng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp nhµ níc víi thñ trëng cÊp  3  Xem : odel  M  of New zealand ­ New Publ c  m anagem ent. O xf i ord  1992
 10. trªn (bé trëng). NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c ®¬n vÞ  cung cÊp dÞch vô c«ng (c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp) ®îc nªu  trong quyÕt ®Þnh quy ®Þnh nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña  ®¬n vÞ. Trong quyÕt ®Þnh chØ nªu: "chÞu tr¸ch nhiÖm   thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy", nhng kh«ng cã ®iÒu kho¶n  quy ®Þnh" cô thÓ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm" ®èi víi c«ng  viÖc   ®ã   nh  thÕ   nµo   khi   kh«ng   thùc   thi   tèt   nh  quy  ®Þnh. NÕu gi÷a bé trëng hay ngêi ®¹i diÖn cña bé tr­ ëng ký hîp ®ång víi thñ trëng ®¬n vÞ cung cÊp dÞch  vô c«ng thuéc lÜnh vùc cña bé qu¶n lý, cung cÊp th×  viÖc x¸c ®Þnh c¬ chÕ chÞu tr¸ch nhiÖm dÔ dµng h¬n.  HiÖn nay c¸c ®¬n vÞ sù nghÞªp cña nhµ níc chØ cã  thÓ tiÕn hµnh ký hîp ®ång lµm vÞªc víi c¸c viªn chøc  theo quy ®Þnh: lÇn ®Çu, 3 n¨m vµ sau hai lÇn ba n¨m  cã thÓ ký theo h×nh thøc hîp ®ång kh«ng cã thêi h¹n  4 /.   Ph¸p   luËt   cha   quy   ®Þnh   h×nh   thøc   hîp   ®ång   hay  mét d¹ng t¬ng tù gi÷a bé trëng, chñ tÞch Uû Ban Nh©n  d©n tØnh víi c¸c c¬ quan chuyªn m«n, c¸c ®¬n vÞ sù  nghÞªp thuéc bé hay Uû Ban Nh©n d©n.  Trong tiÕn tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh, mét trong  nh÷ng vÊn ®Ò träng t©m cña c¶i c¸ch lµ ph¶i lµm râ  chÞu tr¸ch nhiÖm cña tõng cÊp, tõng vÞ trÝ thùc thi  c«ng   vô ­thùc  chÊt  lµ  thùc  thi  ho¹t  ®éng   cung  cÊp  dÞch vô c«ng chñ yÕu (®ã lµ viÖc lµm trong c¸c c¬  quan   hµnh   chÝnh   hoÆc   c¸c   lo¹i   dÞch   vô   do   nhµ   níc  qu¶n lý vµ cung cÊp tµi chÝnh). Tríc ®©y, kh«ng cã  c¬ chÕ chÞu tr¸ch nhiÖm cho tõng vÞ trÝ trong bé m¸y  nhµ níc (bao gåm c¶ c¸c ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô  4   Xem Th«ng t cña Bé Néi vu (08 , . ­2004) 09 10
 11. c«ng) nªn khi cã vÊn ®Ò xÈy ra, thêng khã t×m, ®îc  ngêi ®Ó xö lý " ®óng ngêi, ®óng téi". M« h×nh hîp ®ång gi÷a thñ trëng cÊp trªn (bé tr­ ëng, chñ tÞch Uû Ban Nh©n d©n) víi c¸c ®¬n vÞ chuyªn  m«n, c¬ quan cung cÊp dÞch vô c«ng thuéc bé, thuéc  Uû Ban Nh©n d©n lµ mét gi¶i ph¸p nh»m x¸c ®Þnh cô  thÓ chÞu tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n. Trong khi ®ã,  th«ng lÖ cña c¸c mèi quan hÖ l¹i mang tÝnh ph¸p lý  theo mét c¸ch tiÕp cËn cña ph©n chia, ph©n c«ng thùc  thi   mang   tÝnh   ¸p   ®Æt,   thiÕu   sù   trao   ®æi   vµ   ®ång  thuËn gi÷a mét bªn lµ nhµ níc (®¹i diÖn lµ ngêi ký  quyÕt ®Þnh giao chøc n¨ng, nhiÖm vô) vµ mét bªn lµ  tæ chøc vµ c¸ nh©n nhËn nhiÖm vô ®ã. TÝnh kh«ng mÆc  c¶, kh«ng trao ®æi vµ kh«ng ®îc biÕt cã ®ång thuËn  hay kh«ng gi÷a c¸c bªn cã liªn quan trong quyÕt ®Þnh  vÒ nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n thêng lµm cho viÖc xö lý  gÆp khã kh¨n, ®Æc biÖt nhiÒu vÊn ®Ò kh«ng x¸c ®Þnh  cô thÓ ®ã lµ nhiÖm vô cña ai (vÞ trÝ nµo). Th«ng th­ êng,   khi   mét   nhiÖm   vô   nµo   ®ã   kh«ng   thùc   hiÖn   ®îc  hoÆc thùc hiÖn yÕu kÐm, c¸c quyÕt ®Þnh xö lý thêng  nghiªng vÒ nguyªn nh©n thiÕu n¨ng lùc. Trong khi ®ã,  khi trao nhiÖm vô, c¸c bªn liªn quan l¹i kh«ng ®¸nh  gi¸   liÖu   cã   ®ñ   n¨ng   lùc   ®Ó   giao   nhiÖm   vô   ®ã   hay  kh«ng vµ bªn nhËn cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó nhËn nhiÖm vô  ®ã.  C¬ chÕ hîp ®ång cã thÓ gi¶i quyÕt khã kh¨n ®ã,  khi c¶ hai bªn ®Òu ph¶i ®Æt bót ký lªn mét b¶n cam  kÕt (hîp ®ång) vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan vµ tríc  khi   ®Æt   bót   ký,   sù   th©n   träng   vµ   tÝnh   chÞu   tr¸ch  nhiÖm sÏ cao h¬n. NÕu bé trëng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm 
 12. (c¶ ph¸p lý lÉn kinh tÕ) víi quyÕt ®Þnh mµ bé trëng  ký;   nÕu   thñ   trëng   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   nhËn   cung   cÊp  dÞch   vô ph¶i   chÞu  tr¸ch  nhiÖm  t¬ng  tù  khi  hä  nhËn  quyÕt ®Þnh, cã thÓ sÏ t¹o ra c¬ héi ®Ó nh÷ng ngêi cã  liªn quan ph¶i suy nghÜ. Sù cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm  (ph¸p luËt vµ kinh tÕ) cña nh÷ng ngêi cã liªn quan,  cã thÓ lµm cho nh÷ng ai ®¶m nhËn c¸c vÞ trÝ mµ kh«ng  cã ®ñ n¨ng lùc cÇn thiÕt sÏ ph¶i suy nghÜ vµ ®iÒu ®ã  sÏ chÊm døt xö lý " sai lÇm do thiÕu n¨ng lùc". (2) D¹ng thø hai­ hîp ®ång gi÷a c¬ quan nhµ níc  cã thÈm quyÒn vÒ qu¶n lý nhµ níc dÞch vô c«ng víi   c¸c chñ thÓ cung cÊp dÞch vô kh«ng thuéc bé m¸y nhµ   níc: t  nh©n hoÆc c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ; c¸c tæ   chøc phi lîi nhuËn hoÆc lîi nhuËn (c«ng – t).  §©y lµ mét d¹ng phæ biÕn. §ã còng chÝnh lµ viÖc  thiÕt lËp quan hÖ ®èi t¸c, hîp t¸c gi÷a nhµ níc vµ  khu vùc t  nh©n. D¹ng hîp ®ång nµy, c¬ quan nhµ níc  lµ mét bªn ký hîp ®ång, võa lµ chñ thÓ qu¶n lý nhµ  níc ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô c«ng; võa lµ nhµ cung  cÊp  tµi  chÝnh  (toµn  bé  hay  c¸c  d¹ng  ®Æc  ©n  kh¸c);  ®ång thêi nhµ níc lµ ngêi ®Ò ra c¸c yªu cÇu c¶ vÒ sè  lîng, chÊt lîng, thêi gian, ®Þa ®iÓm dÞch vô ph¶i ®­ îc cung cÊp còng nh nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn ®îc  nh÷ng  yªu  cÇu  trªn.  Trong  khi  ®ã  c¸c  nhµ  cung  cÊp  dÞch vô c«ng c¨n cø vµo n¨ng lùc cña m×nh ®Ó ®¸nh  gi¸ kh¶ n¨ng cã thÓ ®¸p øng yªu cÇu vÒ chÊt lîng, sè  lîng,..   trong   khu«n   khæ   kh¶   n¨ng   ®¸p   øng   yªu   cÇu  hoÆc ph¶i trao ®æi víi c¸c nhµ ®¹t yªu cÇu nh÷ng ®ßi  hái bæ sung cÇn cã.  Sù tho¶ thuËn ®¹t ®îc cña c¶ hai bªn lµ c¬ së ®Ó  b¶o ®¶m dÞch vô c«ng ®îc cung cÊp víi nh÷ng yªu cÇu 
 13. ®∙ ®îc ®Æt ra. C¸c bªn tham gia ký tho¶ thuËn, hîp  ®ång cã tr¸ch nhiÖm ph¶i thùc hiÖn ®óng cam kÕt. Tho¶ thuËn hay hîp ®ång ®îc ký kÕt khi c¶ hai  bªn   ®Òu   nhËn   thøc   ®óng   b¶n   chÊt   cña   lo¹i   dÞch   vô  ph¶i cung cÊp; ®ång thêi x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng khã kh¨n  gÆp  ph¶i   trong  qu¸  tr×nh   thùc  hiÖn  ®Ó  ®¹t  ®îc  lîi  Ých cña tõng bªn. §ã còng lµ c¸ch lµm cho ho¹t ®éng  cung cÊp dÞch vô ®¹t hiÖu qu¶ cao. Thùc hiÖn cung cÊp dÞch vô c«ng theo c¬ chÕ hîp  ®ång gi÷a c¸c bªn cã liªn quan vµ cã kh¶ n¨ng cung  cÊp dÞch vô c«ng ph¶i ®îc coi lµ mét gi¶i ph¸p tÊt  yÕu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ  níc  dµnh  cho  c¸c  ho¹t  ®éng  cung   cÊp  dÞch  vô  c«ng.  NÕu mäi tæ chøc nhµ níc liªn quan ®Õn qu¶n lý hay  cung   cÊp  dÞch  vô  c«ng  vËn  dông  nguyªn  t¾c  cña  mèi  quan   hÖ   hîp   ®ång,   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   dµnh   cho   môc  ®Ých nµy (trong gi¸o dôc, y tÕ, h¹ tÇng,..) sÏ hiÖu  qu¶   h¬n;   thÊt   tho¸t   do   thiÕu   tr¸ch   nhiÖm,   do   mãc  ngoÆc, sÏ gi¶m.  §Ó ¸p dông quan hÖ hîp ®ång/ hay mét d¹ng t¬ng  tù (tho¶ thuËn, cam kÕt,...) ®ßi hái ph¶i t¹o ra vµ  chÊp nhËn mét sè ®Þnh híng sau: 1. Tríc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh vai trß vµ tr¸ch nhiÖm  cña c¸c bªn cã liªn quan ®Õn dÞch vô c«ng vµ c¸ch  thøc cung cÊp dÞch vô c«ng. Mèi quan hÖ gi÷a mét bªn  mua vµ mét bªn b¸n, mét bªn cung cÊp tµi chÝnh vµ  bªn cung cÊp dÞch vô cÇn vËn dông theo nguyªn t¾c "  chñ­   ®¹i   lý,   Principial­   agents"   trong   lý   thuyÕt  qu¶n   lý.   §Þnh   híng   nµy   ®∙   ®îc   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh  trong   néi   dung   cña   ch¬ng   tr×nh   tæng   thÓ   c¶i   c¸ch 
 14. hµnh chÝnh: ph©n biÖt râ gi÷a c¬ quan qu¶n lý nhµ n­ íc vµ c¸c lo¹i ®¬n vÞ cung cÊp dÞch vô c«ng; 2. M« h×nh hîp ®ång cÇn tr¸nh sù m©u thuÉn vÒ  vai trß cña mét vÞ trÝ c«ng vô, cña mét c¬ quan. M©u  thuÉn nµy sÏ ®îc gi¶i quyÕt khi néi dung thø nhÊt ®­ îc  qu¸n  triÖt  ®Çy  ®ñ.  HiÖn  tîng"   võa  ®¸ bãng,  võa  thæi cßi" kh«ng thÓ tån t¹i trong c¬ chÕ hîp ®ång. 3.  Tr¸nh hiÖn tîng mét ngêi ph¶i nghe lÖnh cña  nhiÒu ngêi. M« h×nh thø bËc, trùc tuyÕn cÇn vËn dông  trong m« h×nh hîp ®ång. §©y lµ mét trong nh÷ng vÊn  ®Ò   cÇn   quan   t©m.   Khi   c¸c   chñ   thÓ   ®îc   trao   tr¸ch  nhiÖm cung cÊp dÞch vô c«ng, xÐt trªn nguyªn t¾c cña  hîp ®ång, ®ã lµ mèi quan hÖ gi÷a c¬ quan qu¶n lý nhµ  níc   víi   chñ   thÓ   cung   cÊp   dÞch   vô.   MÖnh   lÖnh   hay  nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái cña nhµ níc ®èi víi nhµ cung  cÊp dÞch vô ph¶i ®îc x¸c lËp, vµ ®ã lµ c¬ së ®Ó c¸c  nhµ   cung   cÊp   dÞch   vô   thùc   thi.   Tuy   nhiªn,   do   b¶n  chÊt c«ng cña c¸c lo¹i dÞch vô, kh¸ch hµng cña dÞch  vô c«ng cña nhµ níc cã ¶nh hëng lín ®èi víi c¸c nhµ  cung   cÊp  dÞch  vô  do nhµ  níc  hîp  ®ång/  chuyÓn  giao  tr¸ch   nhiÖm   cung   cÊp   dÞch   vô   c«ng,   nhng   nÕu   kh«ng  x¸c ®Þnh râ vai trß cña nhµ níc trong viÖc kiÓm so¸t  ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ chuyÓn giao, c«ng d©n khã  cã   ¶nh   hëng.   Xem   xÐt   dÞch   vô   y   tÕ   t¹i   c¸c   ®¬n   vÞ  cung cÊp dÞch vô y tÕ b»ng ng©n s¸ch cña nhµ níc (sù  chuyÓn  giao),  bÖnh  nh©n  sÏ  cã  ¶nh  hëng  nh  thÕ  nµo  nÕu dÞch vô ®îc cung cÊp kh«ng nh  hîp ®ång víi nhµ  níc.  4. CÇn lµm râ c¸c tiªu chÝ cô thÓ cña nh÷ng lo¹i  dÞch   vô   c«ng   ph¶i   ®îc   cung   cÊp.   Do   tÝnh   chÊt   ®Æc  biÖt   cña   dÞch   vô   nãi   chung   vµ   dÞch   vô   c«ng   nãi 
 15. riªng, tiªu chÝ x¸c ®Þnh chÊt lîng cña c¸c lo¹i dÞch  vô c«ng thêng gÆp nhiÒu khã kh¨n. C¸c bªn tham gia  ký hîp ®ång cÇn x©y dùng nh÷ng c¸ch thøc ®Ó cã thÓ  lîng ho¸ ®îc. Cã thÓ thÓ hiÖn th«ng qua c¸c bíc cña  mét quy tr×nh; cã thÓ thÓ hiÖn th«ng qua sö dông. 5.  Ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ môc tiªu, môc ®Ých ph¶i  ®¹t ®îc cña hîp ®ång.   6. M« h×nh hîp ®ång ®ßi hái c¬ chÕ cô thÓ vÒ uû  quyÒn hay trao quyÒn sö dông nguån lùc (®Çu vµo) g¾n  liÒn   víi   tr¸ch   nhiÖm   ®èi   víi   s¶n   phÈm   (®Çu   ra).  Nh÷ng g× cã thÓ lîng ho¸ ®îc cña ®Çu ra ph¶i ®îc cam  kÕt thùc hiÖn vµ viÖc sö dông nguån ®Çu vµo theo c¬  chÕ linh ho¹t. 7.  Tr¸ch   nhiÖm   ph¸p   lý  cña  c¸c   bªn  trong  cung  cÊp dÞch vô c«ng theo m« h×nh hîp ®ång ph¶i g¾n liÒn  víi tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, kinh tÕ. NÕu chØ dõng l¹i  tr¸ch   nhiÖm   trªn   giÊy,   c¸ch   chøc,...   th×   cam   kÕt  chÞu tr¸ch nhiÖm sÏ kh«ng hiÖu lùc, kh«ng c¶i thiÖn  ®îc tr¸ch nhiÖm vµ chÊt lîng dÞch vô ®îc cung cÊp.  8. Nh÷ng néi dung quy ®Þnh trong hîp ®ång cÇn cã  sù kÕt hîp gi÷a nh÷ng nguyªn t¾c chung cña m« h×nh  hîp ®ång ®∙ nªu trªn (®ång thuËn, chÊp nhËn,..) víi  b¶n chÊt cña nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh cña ph¸p luËt nhµ  níc.   VÝ   dô,   hîp   ®ång   lµm   viÖc   ®∙   nªu   trong   NghÞ  ®Þnh116/2003/N§­CP mang tÝnh ph¸p lý h¬n lµ sù ®ång  thuËn,   trao   ®æi.   Theo   tÝnh   thÇn   cña   v¨n   b¶n   ph¸p  luËt nµy, c«ng chøc dù bÞ, ngêi míi tuyÓn chØ cã mét  kh¶   n¨ng   chÊp   nhËn   c¸c   néi   dung   ®∙   cã   (mÉu).   CÇn  nghiªn cøu ®Ó cã mét sù trao ®æi, bµn b¹c vÒ c¸c néi  dung cña hîp ®ång. 
 16. 9. Thùc thi theo c¬ chÕ hîp ®ång ph¶i g¾n liÒn  víi   thùc   thi   nhiÖm   vô   cña   ®¬n   vÞ   trong   khu«n   khæ  ph¸p   luËt  quy  ®Þnh.  §Æc  biÖt   nhng  ®¬n  vÞ  cung  cÊp  dÞch vô c«ng thuéc khu vùc nhµ níc, c¬ chÕ hîp ®ång  cã thÓ bæ sung cho c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt  nh»m   t¹o   c¬   héi   cho   ®¬n   vÞ   thùc   thi   nhiÖm   vô   tèt  h¬n. 10. Ph¶i g¾n liÒn cam kÕt thùc thi cung cÊp dÞch  vô víi khuyÕn khÝch, khen thëng. 11. Cô thÓ ho¸ c¸ch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, kÕt hîp  víi néi thø 5 ®∙ nªu trªn. 12. Ph¶i cô thÓ ho¸ mèi quan hÖ vµ c¸c ®iÒu kiÖn  gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra. 13.  C¬ chÕ hîp ®ång cung cÊp dÞch vô c«ng ph¶i  g¾n liÒn víi c¬ chÕ kiÓm so¸t. Ph¶i x©y dùng c¬ chÕ  kiÓm   so¸t  nh»m  b¶o  ®¶m  cung  cÊp  dÞch   vô c«ng   ®óng  chÊt lîng, sè lîng vµ thêi gian nh cam kÕt. 14. Ph¶i x©y dùng m«i trêng ph¸p lý ®Ó thùc thi  qu¶n lý vµ cung cÊp dÞch vô c«ng theo m« h×nh hîp  ®ång. Bao gåm c¶ nh÷ng h×nh thøc thëng, ph¹t,... 15. X©y dùng m«i trêng v¨n ho¸ thùc thi c«ng vô  theo c¬ chÕ hîp ®ång. §©y lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p khi  c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp nhµ níc vÉn cha tho¸t khái c¬  chÕ "xin ­ cho". 16. Kh«ng h¹n chÕ hîp ®ång cung cÊp dÞch vô c«ng  trong khu«n khæ mét nhãm tæ chøc. Lîi Ých c«ng nhËn  ®îc lín nhÊt thuéc chñ thÓ cung cÊp dÞch vô c«ng nµo  th× ph¶i trao cho ®¬n vÞ ®ã. DÞch vô gi¸o dôc, y tÕ  sö dông ng©n s¸ch nhµ níc, kh«ng nhÊt thiÕt do ®¬n  vÞ sù nghiÖp cña   nhµ níc (thuéc Bé Y tÕ, Bé Gi¸o  dôc) ®¶m nhËn.
 17. 17.  Thõa   nhËn  chi   phÝ  ph¸t   sinh   khi  thiÕt  lËp  quan   hÖ   qu¶n   lý   vµ   cung   cÊp   dÞch   vô   c«ng   theo   m«  h×nh   thÞ   trêng.   Chi   phÝ   nµy   ph¶i   ®îc   bï   ®¾p   b»ng  chÝnh hiÖu qu¶ cña m« h×nh hîp ®ång. 18.  Tranh   chÊp   hîp  ®ång   cung   cÊp  dÞch   vô  c«ng  gi÷a c¸c bªn tham gia hîp ®ång ph¶i ®îc gi¶i quyÕt  th«ng qua c¸c c¬ chÕ linh ho¹t. Trong trêng hîp cÇn  thiÕt míi cÇn cã sù can thiÖp cña toµ ¸n. 19. Mèi quan hÖ trong hîp ®ång cung cÊp dÞch vô  c«ng còng ph¶i tu©n thñ theo m« h×nh quan hÖ thø bËc  trong hÖ thèng hµnh chÝnh . 20. Quy ®Þnh cã tÝnh chiÕn lîc c¸c néi dung, h×nh  thøc cña mét d¹ng hîp ®ång cung cÊp dÞch vô c«ng  (kÓ c¶ nh÷ng c«ng vô) ®ßi hái sù kÕt hîp hµi hoµ  nhiÒu nhãm yÕu tè, bao gåm c¶ thÓ chÕ vµ v¨n ho¸ tæ  chøc hµnh chÝnh.    
Đồng bộ tài khoản