Quyết đi số 19/2007/QĐ-BCA(C11)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
85
lượt xem
6
download

Quyết đi số 19/2007/QĐ-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết đi số 19/2007/QĐ-BCA(C11) về việc Ban hành Quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường sắt do Bộ Công An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết đi số 19/2007/QĐ-BCA(C11)

 1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ************* S : 19/2007/Q -BCA(C11) Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY TRÌNH I U TRA GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG Ư NG S T B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c Lu t giao thông ư ng s t ngày 14/6/2005; Căn c Pháp l nh t ch c i u tra hình s năm 2004; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an. Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c C nh sát, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy trình i u tra gi i quy t tai n n giao thông ư ng s t. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 30/2003/Q -BCA(C11) ngày 16/01/2003 c a B trư ng B Công an ban hành Quy trình i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng b , Quy trình i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng s t. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. T ng c c trư ng các T ng c c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B trư ng, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG I TƯ NG Lê H ng Anh QUY TRÌNH
 2. I U TRA, GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2007/Q -BCA(C11) ngày 05 tháng 01 năm 2007 c a B trư ng B Công an) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy trình này quy nh trình t i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng b c a l c lư ng C nh sát giao thông ư ng s t. i u 2. T ch c công tác i u tra, gi i quy t tai n n giao thông 1. Cán b , chi n s làm nhi m v i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng s t ph i n m v ng và tuân th y các quy nh c a pháp lu t và c a B Công an v i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng s t; ti n hành i u tra, gi i quy t v tai n n giao thông m t cách tích c c, nhanh chóng, công minh và khách quan. Nghiêm c m cán b , chi n s l i d ng nhi m v ư c giao sách nhi u, gây phi n hà ho c có hành vi tiêu c c khác xâm ph m l i ích nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân. 2. C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m b trí biên ch và l a ch n nh ng cán b , chi n s có phNm ch t o c, chuyên môn nghi p v làm nhi m v i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng s t; trang b y phương ti n c n thi t ph c v công tác i u tra, gi i quy t tai n n giao thông; b trí a i m ti p dân ti p nh n tin báo, gi i quy t tai n n giao thông ho c các khi u n i, t cáo c a công dân v công tác gi i quy t tai n n giao thông ư ng s t. Chương 2: TRÌNH T I U TRA, GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG Ư NG S T i u 3. Nh n tin và x lý tin 1. Nh n tin: Khi nh n ư c tin báo có v tai n n giao thông ư ng s t x y ra, cán b , chi n s nh n tin ph i h i rõ và ghi vào s nh n tin các thông tin sau: a) H , tên, a ch , s i n tho i (n u có) c a ngư i báo tin; b) Th i gian, a i m x y ra tai n n (ghi rõ gi , ngày, tháng, năm, t i km, khu gian (ho c ga), tuy n ư ng s t, thu c thôn (ph ), xã (phư ng, th tr n), huy n (qu n, thành ph thu c t nh), t nh (thành ph tr c thu c Trung ương); c) Các thông tin liên quan n tai n n giao thông ư ng s t: hình th c v tai n n ( tàu, tàu tr t bánh, tàu âm va phương ti n giao thông ư ng b , tàu va cán ngư i,…),
 3. mác tàu, trư ng tàu, tài x … N u có liên quan n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b thì ghi: bi n s , lo i xe, ngư i i u khi n phương ti n cơ gi i ư ng b ; d) Thi t h i ban u v ngư i, phương ti n, thi t b ư ng s t và tài s n khác; N u ngư i báo tin là cán b , nhân viên ngành ư ng s t thì ph i h i thêm: Nh ng vi c ã x lý t i hi n trư ng (t ch c phòng v , c p c u ngư i b n n, b o v hi n trư ng,…); nh n nh c a h v hi n trư ng; v nguyên nhân tai n n; ) H tên, a ch nh ng ngư i liên quan ho c ngư i bi t s vi c x y ra; e) Nh ng thông tin khác v v tai n n giao thông. Chú ý: ghi rõ gi , ngày, tháng, năm nh n tin; h , tên ngư i nh n tin. 2. X lý tin: Cán b , chi n s nh n tin ph i báo cáo ngay v tai n n giao thông ư ng s t cho lãnh o tr c ch huy ơn v bi t. Lãnh o tr c ch huy ơn v khi nh n ư c báo cáo ph i x lý như sau: a) T ch c l c lư ng c p c u ngư i b n n, b o v hi n trư ng, gi i t a ùn t c giao thông: - Trư ng h p C c C26 nh n ư c tin báo v tai n n giao thông thì i n cho Phòng C nh sát giao thông nơi x y ra tai n n gi i quy t; - Trư ng h p PC26 ho c i, Tr m thu c PC26 nh n ư c tin báo v tai n n giao thông x y ra trên tuy n giao thông ư c phân công tu n tra ki m soát ho c g n tr s cơ quan thì c cán b n hi n trư ng gi i quy t; - Trư ng h p Công an qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh nh n ư c tin báo v tai n n giao thông thu c a bàn c a mình thì c cán b , chi n s n hi n trư ng gi i quy t; b) Khi nh n ư c báo cáo ho c khi C nh sát giao thông xác nh: - V tai n n giao thông có ngư i ch t t i hi n trư ng (k c ch t trên ư ng i c p c u) thì ph i báo cáo ngay cho ơn v C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i th lý i u tra theo quy nh t i kho n 4 i u 4 Quy nh phân công trách nhi m và quan h ph i h p trong công tác i u tra gi i quy t tai n n giao thông c a l c lư ng C nh sát nhân dân ban hành kèm theo Quy t nh s 768/2006/Q -BCA(C11) ngày 20/6/2006 c a B trư ng B Công an (dư i ây g i t t là Quy nh 768/2006/Q - BCA(C11); - V tai n n giao thông không có ngư i ch t t i hi n trư ng thì ph i c ngay cán b , chi n s ho c báo ngay cho ơn v C nh sát giao thông th lý i u tra theo i u 7 Quy nh 768/2006/Q -BCA(C11);
 4. c) Thông báo cho doanh nghi p b o hi m có liên quan n hi n trư ng ph i h p gi i quy t h u qu v tai n n giao thông. i u 4. Nh ng vi c làm ngay khi n hi n trư ng C nh sát giao thông ho c các l c lư ng C nh sát khác khi n nơi x y ra tai n n, sau khi sơ b n m tình hình hi n trư ng ph i ti n hành nh ng vi c sau: 1. T ch c c p c u ngư i b n n: a) ánh d u v trí ngư i b n n trư c khi ưa i c p c u; b) Trư ng h p ngư i b n n ch t nh hư ng n ho t ng c a phương ti n ư ng s t ho c ư ng b thì ánh d u v trí, tư th c a n n nhân, ch p nh (n u có), r i ưa thi th n n nhân ra kh i ph m vi gi i h n an toàn ư ng s t, che y l i và c ngư i trông coi. 2. Xác nh hi n trư ng chính, khoanh vùng và t ch c b o v hi n trư ng, phát hi n và ghi nh n các d u v t, v t ch ng l i trên hi n trư ng, trên phương ti n ư ng s t, phương ti n ư ng b có liên quan n tai n n, trên qu n áo ngư i b n n,… có bi n pháp b o v , b o qu n, m b o tính khách quan (chú ý không làm xáo tr n hi n trư ng). Có bi n pháp b o qu n tài s n, tư trang c a ngư i b n n, hàng hóa v n chuy n trên các phương ti n liên quan n tai n n. M t s hi n trư ng c n ư c t ch c b o v như sau: a) i v i v tr t bánh u máy ho c toa xe, hi n trư ng là v trí u máy ho c toa xe sau khi tai n n x y ra và o n ư ng s t t v trí d ng c a u máy ho c toa xe n kh i i m tr t bánh và t kh i i m tr t bánh ngư c v phía sau hư ng tàu ch y t 100m n 300m; b) i v i v tàu, ph m vi b o v như quy nh t i i m a kho n 2 i u này. Niêm phong u máy ho c h p băng ghi t c c a u máy; c) i v i v âm nhau ( âm u, âm uôi ho c âm sư n) trong ga, trong khu gian, hi n trư ng là ph m vi khu v c hai phương ti n ư ng s t âm nhau và v trí d ng sau khi x y ra tai n n; d) i v i v tàu âm va phương ti n giao thông ư ng b trong ph m vi kh gi i h n an toàn giao thông ư ng s t thì t ch c b o v khu v c x y ra tai n n; ) i v i v ch ghi, hi n trư ng là ph m vi khu v c ghi x y ra tai n n; e) Trư ng h p trên tàu có ch các ch t c h i, ch t n , ch t d cháy thì ph i nhanh chóng xác nh v trí toa xe ó hi n trư ng và yêu c u ngành ư ng s t ưa toa xe ó ra v trí an toàn cho hi n trư ng. 3. Yêu c u Trư ng ga ho c Trư ng tàu t ch c phòng v theo quy nh c a ngành ư ng s t.
 5. 4. Xác nh nh ng ngư i bi t s vi c x y ra và ngh h vi t b n tư ng trình, n u h không vi t ho c không có i u ki n vi t thì ph i ghi h tên, s ch ng minh nhân dân, a ch thư ng trú, s i n tho i (n u có) c a h ph c v cho công tác i u tra, gi i quy t. 5. Khi t khám nghi m n hi n trư ng, l c lư ng b o v hi n trư ng báo cáo k t qu nh ng vi c ã làm, v trí các d u v t trên hi n trư ng, trên phương ti n, h tên, a ch ngư i bi t vi c, tình hình khác có liên quan n v tai n n, bàn giao toàn b tài li u, v t ch ng, cho b ph n khám nghi m hi n trư ng. Sau ó ti p t c làm nhi m v gi gìn tr t t cho n khi khám nghi m xong. 6. i v i các v tàu, tàu âm nhau ( ga, khu gian, trên ư ng ngang) l p biên b n thu gi nh t ký ch y tàu ga, nh t ký oàn tàu, nh t ký ư ng ngang… i u 5. Khám nghi m hi n trư ng 1. Nh ng vi c làm trư c khi khám nghi m hi n trư ng: a) Ti p nh n các công vi c và nghe báo cáo tình hình v tai n n giao thông c a l c lư ng b o v hi n trư ng; b) M i nh ng ngư i ch ng ki n tham gia khám nghi m; c) Quan sát toàn b a i m x y ra tai n n có khái quát t ng th v khu v c và v trí x y ra tai n n, xác nh ph m vi hi n trư ng, nh n nh hi n trư ng còn nguyên v n hay ã b xáo tr n…; d) Xác nh ph m vi khám nghi m, xác nh phương hư ng khi v sơ hi n trư ng, xác nh i m chuNn nh v v trí v tai n n; ) Ki m tra l i các thi t b , phương ti n ph c v cho công tác khám nghi m hi n trư ng. 2. Ti n hành khám nghi m: a) Ghi nh n i u ki n môi trư ng, th i ti t nơi x y ra tai n n lúc khám nghi m hi n trư ng; b) Ghi nh n, mô t a hình, các quy nh hư ng d n i u khi n giao thông nơi x y ra tai n n; c) Phát hi n, xác nh v trí các d u v t phương ti n, n n nhân, v t ch ng l i trên hi n trư ng; d) ánh d u v trí các d u v t, v t ch ng, n n nhân, phương ti n, sơ b ghi nh n các d u v t liên quan n tai n n trên phương ti n; ) Ch p nh (ho c quay camera) hi n trư ng chung, hi n trư ng t ng ph n; ch p nh d u v t, v t ch ng có liên quan;
 6. Chú ý khi ch p nh d u v t, v t ch ng nh t thi t ph i t thư c t l ; e) o c và v sơ hi n trư ng; g) Thu lư m d u v t, v t ch ng và b o qu n theo úng quy nh. 3. L p biên b n khám nghi m hi n trư ng theo quy nh. Nh ng ngư i tham gia khám nghi m u ph i ký và ghi rõ h , tên vào biên b n. i u 6. Khám nghi m u máy 1. Ghi s hi u u máy và thu gi s theo dõi u máy, gi y t c a ngư i i u khi n phương ti n. 2. Khám bu ng i u khi n: a) Ki m tra v trí, tr ng thái c a tay i u khi n, tay o chi u, tay hãm (hãm l n, hãm con, hãm tay), ch s (tem ki m nh còn th i h n s d ng) c a các ng h (t c , áp l c thùng gió chính, áp l c ng hãm, áp l c d u bôi trơn, nhi t nư c làm mát…); b) Ki m tra còi, h th ng chi u sáng, h th ng x cát. 3. Thu gi , niêm phong băng ĩa ghi t c ; trư ng h p u máy b , không ho t ng ư c thì niêm phong bu ng lái. 4. Khám b ph n ch y: a) Xác nh ư c tr c bánh u tiên tr t kh i ư ng ray thì t p trung khám nghi m giá chuy n có tr c bánh ó. Trư ng h p không xác nh ư c thì ph i khám nghi m toàn b các tr c bánh; b) Khám ôi bánh xe, o giang cách, o chi u cao và dày g l i bánh xe, xem xét d u sơn gi a tr c và mâm bánh xe, băng a, m t lăn nh m tìm ra các s c k thu t; phát hi n d u v t l g l i, tr c và m t lăn bánh xe. Trư ng h p giá chuy n hư ng c a u máy lo i 3 tr c bánh/1 giá chuy n ph i ki m tra kho ng cách các tr c bánh xe và l ch c a mâm c i chuy n; xác nh dơ d c c a Cút-xi-nê u tr c bánh xe; c) o chi u cao h lò so, xem xét ai nhíp, thanh treo nhíp, các lá nhíp. 5. Ki m tra chi u dài, góc nghiêng c a gi m ch n th y l c; v trí, tr ng thái c a ng cơ i n kéo, c a h p bánh răng truy n ng gi a ng cơ i n kéo và tr c bánh xe. Chú ý các mùi cháy, khét ng cơ i n kéo và các tr c phát hi n s c cháy các b ph n này. 6. Khám nghi m h th ng hãm: a) Ki m tra ho t ng c a máy bơm gió, van an toàn thùng gió chính, h th ng ng d n gió, các van khóa gió, tr ng thái c a pít-tông n i hãm;
 7. b) Ki m tra trang trí hãm, xà mang gu c hãm, biên treo, quang treo, thanh gi ng hãm, ĩa hãm; c) Ki m tra s lư ng, o dày gu c hãm, ma hãm; xem xét d u v t, màu s c và b m t gu c hãm; d) Ki m tra các ho t ng c a h th ng x cát; ki m tra d u v t trên ba- -s c. 7. Ki m tra các b ph n gá l p, b móc n i, c n gi t móc n i, o góc quét, khe h trên và kho ng cách t m t ray n trung tâm u m; Trong quá trình khám u máy chú ý ghi nh n t t c các d u v t l , các s c có trên u máy. 8. L p biên b n khám nghi m u máy theo quy nh. Nh ng ngư i tham gia khám nghi m u ph i ký và ghi rõ h , tên vào biên b n. i u 7. Khám nghi m toa xe 1. Trư c h t c n xác nh s hi u toa xe, tr ng lư ng, t i tr ng, chi u cao, dài, r ng, ngày và nơi s a ch a nh kỳ (có ghi trên thành xe), hàng hóa v n chuy n trên toa xe (n u có). 2. Khám nghi m thùng toa xe: c n xác nh tình tr ng hàng hóa trên toa xe (s lư ng, kh i lư ng và tr ng thái x p hàng); xác nh nghiêng thùng xe; tình tr ng liên k t, làm vi c gi a các supler; n u là toa xe hàng t l t thì ph i xác nh v trí c a tay i u khi n thùng xe và tr ng thái ch t nh v tay i u khi n. 3. Khám nghi m b ph n ch y, h th ng hãm, các b ph n gá l p, b móc n i… như kho n 4, i u 6 Quy trình này. 4. Ngoài ra c n khám nghi m thêm: a) V trí tay g t R-T c a h th ng hãm; b) Lan can, c u giao thông i l i, b c lên xu ng, tay v n…; c) Hàng hóa trên toa xe: lo i hàng hóa, s lư ng, tr ng lư ng, cách x p hàng và gia c hàng hóa; d) Trư ng h p v tàu trôi d c do m t kh năng hãm thì ph i ki m tra tr ng thái các khóa hãm, h th ng hãm tay các toa xe và có th th hãm theo quy nh c a ngành ư ng s t. 5. L p biên b n khám nghi m toa xe theo quy nh. Nh ng ngư i tham gia khám nghi m u ph i ký và ghi rõ h , tên vào biên b n. i u 8. Khám nghi m ư ng 1. Xác nh i m tr t bánh ho c x y ra tai n n u tiên.
 8. 2. Ki m tra k thu t ư ng trong ph m vi 100m n 300m b t u t i m x y ra tai n n ngư c v i hư ng tàu ch y, c 3m o m t i m ghi s li u v c ly, th y bình; trư ng h p i m x y ra tai n n ư ng cong thì ph i ki m tra ư ng tên xác nh cong tròn c a ư ng cong. 3. Ki m tra các thi t b ph ki n c a ư ng v s lư ng, ch t lư ng: ray, khe h m i n i ray, tà v t, l p lách, các ph ki n n i gi , á, n n ư ng và xác nh liên k t gi a chúng. N u gi a các liên k t có khe h thì ph i o c th khe h ó, nh t là khe h gi a ray và tà v t, khe h gi a inh Crămphông, bu-lông cóc v.v. v i ray. Chú ý các d u v t trên ray, tà v t và các ph ki n. 4. Thu lư m d u v t: trư ng h p tr t bánh u máy ho c toa xe do cán ph i chư ng ng i v t trên ư ng s t ( inh crâmpông, á…) ho c thi t b c a u máy, toa xe rơi xu ng ư ng thì ph i khám nghi m d u v t trên v t chư ng ng i và l p biên b n thu gi , b o qu n theo quy nh; trư ng h p tai n n do trang thi t b c a u máy, toa xe rơi trên ư ng, nh t thi t ph i truy ư c v trí, tr ng thái c a chúng trư c khi x y ra tai n n; xác nh tr ng thái liên k t khi b r i ra kh i u máy, toa xe (gãy, tu t bu- lông; b bi n d ng v.v.). 5. L p biên b n khám nghi m theo quy nh. Nh ng ngư i tham gia khám nghi m u ph i ký và ghi rõ h , tên vào biên b n. i u 9. Khám nghi m ư ng ngang, c u chung 1. Xác nh i m x y ra tai n n trên ư ng ngang. 2. Xác nh t m nhìn, tình tr ng ư ng xá trên ư ng s t (ch t lư ng k thu t ư ng ngang, ư ng cong trên ư ng ngang, c p c a ư ng ngang) và ư ng b (bi n báo hi u, g gi m t c…). 3. Khám các d u v t trên ư ng s t: v t phanh, l t c a bánh xe trên m t ray, v t d u m , máu (n u có). 4. Khám các d u v t trên ư ng b . 5. Ki m tra s h p l c a xe và ngư i lái, gi y lưu hành xe, gi y phép lái xe; tình tr ng s c kh e c a lái xe. 6. Tai n n x y ra nơi ư ng ngang có phòng v (có ngư i và h th ng i u khi n giao thông) ph i làm thêm: a) Xác nh tr ng thái c a ch n và tín hi u trên ư ng b lúc x y ra tai n n; d u v t l i trên c n ch n; b) V trí c a bi n ng ng di ng màu , tín hi u trên ư ng s t; c) S ho t ng c a thi t b thông tin tín hi u;
 9. d) Xác nh v trí c a nhân viên gác ch n trong th i i m x y ra tai n n, các ch ng ch ào t o, s d ng giao vi c, nh t ký ư ng ngang. 7. L p biên b n khám nghi m theo quy nh. Nh ng ngư i tham gia khám nghi m u ph i ký và ghi rõ h , tên vào biên b n. i u 10. Khám nghi m c u 1. Tai n n x y ra trên c u do ki n trúc t ng trên c a ư ng s t thì khám các thi t b như i u 8 Quy trình này. 2. Xác nh tr ng thái tín hi u hai u c u (n u có). 3. Trư ng h p tai n n do k t c u c a c u, c n xác nh v trí x y ra tai n n trên c u. - Lo i c u (bê tông, thép), tính ch t và các c i m c a c u; - Chi u cao toàn c u, chi u dài 1 nh p, s tr ; - Các khuy t t t có th nh n th y b ng m t thư ng; 4. ngh thành l p H i ng giám nh k thu t c a c u. 5. L p biên b n khám nghi m theo quy nh. Nh ng ngư i tham gia khám nghi m u ph i ký và ghi rõ h , tên vào biên b n. i u 11. Khám nghi m h m 1. Khám nghi m ư ng trong h m như i u 8 (khám nghi m ư ng) c a Quy trình này. 2. Trư ng h p h m b dò, r nư c gây tai n n thì i sâu xác nh các hư h ng c a v h m d n n tai n n. 3. L p biên b n khám nghi m theo quy nh. Nh ng ngư i tham gia khám nghi m ph i ký và ghi rõ h , tên vào biên b n. i u 12. Khám nghi m ghi 1. Xác nh chi u hư ng, bi u chí ghi, áp sát c a lư i ghi vào ray cơ b n, tr ng thái ho t ng c a các thi t b ph ki n ghi. 2. Ki m tra ch t lư ng k thu t c a lư i ghi, ch b o qu n, ray h bánh, tâm ghi và ray cơ b n; ki m tra ch t lư ng v trí c a ch t an toàn, khóa i n kh ng ch ghi. 3. Xem xét các v t l có trong ph m vi ho t ng c a ghi, n u có ph i mô t v trí, kích thư c các d u v t và thu gi b o qu n. 4. Xác nh k ho ch ón ti n, d n tàu c a ga ho t ng c a tr c ban và gác ghi: thu gi phi u d n, th ư ng, nh t ký ch y tàu ga.
 10. 5. L p bên b n khám nghi m theo quy nh. Nh ng ngư i tham gia khám nghi m ph i ký và ghi rõ h , tên vào biên b n. i u 13. Ghi nh n d u v t trên thân th ngư i b n n Ti n hành ghi nh n các d u v t trên thân th ngư i b n n ph c v cho công tác i u tra, gi i quy t tai n n giao thông. i u 14. Báo cho gia ình ho c cơ quan, ơn v ngư i b n n Trư ng h p gia ình ho c cơ quan, ơn v ngư i b n n chưa bi t tin thì ơn v th lý căn c gi y t tùy thân ho c bi n s xe, gi y phép lái xe… b ng bi n pháp nhanh nh t báo tin ngay cho gia ình ho c cơ quan, ơn v c a ngư i b n n bi t n chăm sóc ho c gi i quy t h u qu ; i u 15. T m gi phương ti n giao thông ư ng b và ngư i i u khi n phương ti n giao thông có liên quan tai n n giao thông ư ng s t 1. T m gi phương ti n giao thông ư ng b có liên quan: a) Khi x y ra v tai n n giao thông, các phương ti n giao thông ư ng b có liên quan u ph i ư c t m gi ph c v công tác khám nghi m, i u tra gi i quy t (tr các phương ti n giao thông ưu tiên theo quy nh). Vi c t m gi phương ti n giao thông ph i ư c l p biên b n, ghi rõ tình tr ng phương ti n b t m gi ; b) Trư ng h p v tai n n giao thông ư ng s t có d u hi u t i ph m thì ơn v C nh sát giao thông t m gi phương ti n giao thông ư ng b có trách nhi m bàn giao phương ti n b t m gi cùng v i h sơ v án cho ơn v i u tra t i ph m v tr t t xã h i có thNm quy n; c) Trư ng h p tai n n giao thông không có d u hi u t i ph m thì phương ti n giao thông ư ng b b t m gi ư c x lý như sau: - i v i v tai n n sau khi khám nghi m phương ti n xong, xác nh ngư i i u khi n phương ti n không có l i thì phương ti n giao thông ư ng b ph i ư c tr ngay cho ch s h u ho c ngư i i u khi n phương ti n; - Các trư ng h p khác vi c t m gi phương ti n ph i th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính hi n hành và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Chú ý: Khi tr phương ti n ph i l p biên b n ghi rõ tình tr ng phương ti n so v i tình tr ng phương ti n khi b t m gi . 2. T m gi ngư i i u khi n phương ti n giao thông: - Vi c t m gi ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư c th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính hi n hành.
 11. - Khi t m gi ngư i, c n th c hi n các bi n pháp m b o an toàn cho ngư i b t m gi . i u 16. Ghi l i khai Trư c khi ghi l i khai ph i l p k ho ch nêu rõ m c ích, yêu c u, i tư ng ghi l i khai là ngư i th nào t ó t câu h i và cách ti p xúc cho thích h p. Biên b n ph i l p y , ng n g n, rõ ràng. 1. Ghi l i khai c a nhân viên ư ng s t có liên quan: a) Trư ng h p ngư i b thương n ng thì ch ghi l i khai khi ư c cán b y t i u tr và ngư i ó ng ý; c n t câu h i ng n g n; N u ngư i ó có kh năng t vong thì ph i l y sinh cung ngay. Trư ng h p h không th nói ư c thì l p biên b n v vi c ó và có xác nh n c a cán b y t i u tr ; b) N i dung l i khai c a ngư i có liên quan ph i m b o khách quan, t m ph n ánh tình hình trư c và trong khi tai n n giao thông x y ra. Sau cùng ph i h i h nh n th c v v tai n n giao thông ã x y ra như th nào. 3. Ghi l i khai c a nh ng ngư i làm ch ng: a) C n ph i tìm ư c nh ng ngư i bi t di n bi n v tai n n. Trư ng h p có nhi u ngư i thì ghi l i khai c a t ng ngư i. N i dung l i khai ph i th hi n ư c: - Ví trí c a ngư i làm ch ng (hư ng nhìn, t m nhìn xa, kho ng cách gi a ngư i làm ch ng n nơi x y ra tai n n), h có chú ý n s vi c hay không? Do âu mà h bi t v v tai n n; - Hư ng chuy n ng c a các bên liên quan n tai n n (ngư i và phương ti n); - Ph n ư ng và t c , thao tác x lý c a ngư i i u khi n phương ti n trư c, trong và sau khi x y ra tai n n, nh ng ti ng ng do va ch m gi a các phương ti n; - Ph n ng c a nh ng ngư i có liên quan trư c khi x y ra tai n n; - V trí c a các phương ti n, ngư i, v t sau khi x y ra tai n n, v trí ó có b thay i không, n u có thay i, xê d ch thì ai làm i u ó, vì sao. - Còn ai bi t v tai n n x y ra? - Tr ng thái tâm lý c a ngư i gây tai n n bi u hi n ra bên ngoài ( nh hư ng c a ch t kích thích rư u, bia…). b) C nh sát giao thông có th n t i nhà, nơi làm vi c c a ngư i làm ch ng ghi l i khai. i v i tr em dư i mư i sáu tu i khi ghi l i khai ph i m i cha, m , ngư i i di n h p pháp ho c th y giáo, cô giáo c a ngư i ó tham d và ký tên vào biên b n. i u 17. D ng l i hi n trư ng
 12. 1. Trong quá trình i u tra v tai n n giao thông n u có căn c xác nh hi n trư ng b xáo tr n, hi n trư ng gi ho c xét th y c n thi t thì t ch c d ng l i hi n trư ng. Khi d ng l i hi n trư ng nh t thi t ph i có ngư i ch ng ki n, có th m i ngư i liên quan cùng tham gia. 2. N i dung d ng l i hi n trư ng là ph i xác nh l i v trí d u v t l i hi n trư ng, xem xét l i nh ng tình hu ng, hành vi và nh ng tình ti t khi x y ra v tai n n giao thông; o c, v l i sơ hi n trư ng và ch p nh làm cơ s so sánh i chi u. 3. K t thúc vi c d ng l i hi n trư ng ph i l p biên b n, nh ng ngư i tham gia d ng l i hi n trư ng ký, ghi rõ h , tên vào biên b n. i u 18. Giám nh chuyên môn - Vi c trưng c u giám nh thương t t ngư i b n n và giám nh chuyên môn k thu t phương ti n, ư ng, c u, phà, ơn v C nh sát giao thông th lý có công văn ngh Cơ quan C nh sát i u tra cùng c p ra quy t nh. - Trư ng h p ngư i b n n t ch i vi c giám nh thương t t thì ph i l p biên b n ghi rõ lý do t ch i, có xác nh n c a h ho c ngư i làm ch ng. i u 19. Sơ b ánh giá t l ph n trăm thương t t c a ngư i b n n Sau khi thu th p y gi y ch ng thương c a b nh vi n, ơn v th lý v tai n n giao thông i chi u v i Thông tư liên b s 12/TTLB ngày 26/7/1995 c a B Y t , B Lao ng – Thương binh và Xã h i sơ b ánh giá t l ph n trăm thương t t c a ngư i b n n. K t qu sơ b ánh giá t l ph n trăm thương t t là cơ s ban u xác nh thNm quy n i u tra gi i quy t v tai n n và là m t trong nh ng căn c ra quy t nh kh i t hay không kh i t v án ho c quy t nh x lý hành chính. i u 20. Xem xét k t qu i u tra và quy t nh vi c gi i quy t v tai n n giao thông 1. Cán b th lý i u tra v tai n n giao thông ư ng s t nghiên c u h sơ tài li u ho t ng i u tra vi t báo cáo k t qu i u tra và xu t vi c gi i quy t v tai n n v i ch huy tr c ti p c a mình. 2. Ch huy ơn v sau khi nghe báo cáo và xu t c a cán b th lý i u tra, nghiên c u h sơ, ánh giá ch ng c … v tai n n, n u th y có d u hi u t i ph m thì x lý theo các quy nh t i i u 21 Quy trình này, n u th y không có d u hi u t i ph m thì ti p t c i u tra c ng c tài li u, hoàn ch nh h sơ x lý theo các quy nh t i i u 22 Quy trình này. i u 21. Kh i t v án và chuy n cho cơ quan i u tra có thNm quy n 1. C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Phòng C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, qua i u tra gi i quy t v tai n n giao thông, xác nh có d u hi u t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a Cơ quan C nh sát i u tra, thì C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Trư ng Phòng C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ra quy t nh kh i t v án hình s ; khNn trương c ng c tài li u, h sơ
 13. và chuy n cho ơn v i u tra t i ph m v tr t t xã h i có thNm quy n trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t . Khi chuy n h sơ và v t ch ng (n u có) c a v án, ph i l p biên b n bàn giao theo quy nh; C nh sát giao thông ph i sao toàn b h sơ lưu theo dõi, th ng kê ph c v ch thông tin báo cáo theo quy nh c a B Công an. 2. C nh sát giao thông c p huy n, qua i u tra gi i quy t v tai n n giao thông, xác nh có d u hi u t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a Cơ quan C nh sát i u tra c p huy n, thì chuy n Cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n nơi x y ra tai n n ra quy t nh kh i t v án và ti n hành i u tra theo thNm quy n. 3. Qua i u tra gi i quy t v tai n n giao thông gây h u qu nghiêm tr ng ho c gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c gây h u qu c bi t nghiêm tr ng không có ngư i ch t, xác nh không có d u hi u t i ph m thì C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Trư ng Phòng C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ra quy t nh không kh i t v án ho c C nh sát giao thông c p huy n ngh Th trư ng Cơ quan C nh sát i u tra c p huy n ra quy t nh không kh i t v án x lý hành chính theo i u 22 Quy trình này. i u 22. X lý hành chính v tai n n giao thông và va ch m giao thông 1. M i các bên liên quan ho c i di n h p pháp c a h n tr s ơn v thông báo k t qu i u tra, k t lu n nguyên nhân c a v tai n n và xác nh l i c a nh ng ngư i có liên quan trong v tai n n, hình th c gi i quy t. Cho các bên liên quan phát bi u ý ki n c a h . M i ý ki n u ư c ghi vào biên b n gi i quy t v tai n n giao thông và có ch ký c a các bên liên quan n tai n n giao thông. 2. L p biên b n vi ph m hành chính và ra quy t nh ho c xu t lãnh o có thNm quy n ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính i v i ngư i có hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 3. Sau khi cá nhân b x ph t th c hi n xong quy t nh x ph t vi ph m hành chính, cán b th lý l p biên b n tr l i phương ti n giao thông (n u phương ti n còn ang b t m gi ), v t và các gi y t ã t m gi cho ngư i b x ph t; thu biên lai ti n ph t ghim vào góc bên trái quy t nh x ph t, lưu trong h sơ v tai n n giao thông. 4. Gi i quy t vi c kh c ph c h u qu và b i thư ng thi t h i gi a các bên liên quan trong v tai n n giao thông khi các bên có yêu c u òi b i thư ng: - Trư ng h p các bên liên quan t thương lư ng th a thu n kh c ph c h u qu , b i thư ng thi t h i thì ph i có b n cam k t th ng nh t th a thu n v m c và hình th c b i thư ng thi t h i gi a các bên; ký và ghi rõ h , tên nh ng ngư i liên quan. Th a thu n b i thư ng thi t h i là tình ti t gi m nh khi xem xét ra quy t nh x lý hành chính; - Trư ng h p các bên liên quan trong v tai n n giao thông không t th a thu n thương lư ng ư c v i nhau thì C nh sát giao thông có trách nhi m hư ng d n các bên liên h v i Tòa án gi i quy t theo th t c dân s . i u 23. H sơ và s p x p h sơ v tai n n, v va ch m giao thông ư ng s t
 14. 1. H sơ x lý vi ph m hành chính (ký hi u XL) S p x p theo nhóm tài li u và trong t ng nhóm s p x p theo th i gian, trình t như sau: - Quy t nh không kh i t v án hành s , quy t nh kh i t v án hình s , quy t nh h y b quy t nh kh i t v án hình s , quy t nh ình ch i u tra v án hình s và các quy t nh khác (n u có); - Biên b n khám nghi m hi n trư ng, sơ hi n trư ng, b n nh, báo cáo k t qu khám nghi m hi n trư ng; - Biên b n khám nghi m phương ti n, biên b n t m gi phương ti n, biên b n ghi nh n tình tr ng phương ti n b t m gi , biên b n giao tr phương ti n; các gi y t c a phương ti n, gi y t c a ngư i i u khi n phương ti n và hàng hóa trên phương ti n (n u có); - Biên b n xem xét d u v t trên thân th ngư i b n n (n u có); - Biên b n ghi l i khai nh ng ngư i có liên quan trong v tai n n g m: biên b n ghi l i khai ngư i i u khi n phương ti n, biên b n ghi l i khai ngư i b n n, biên b n ghi l i khai ngư i có liên quan khác n v tai n n giao thông, biên b n ghi l i khai ngư i ch ng ki n, ngư i bi t vi c; (N u có nhi u ngư i và m i ngư i l i có nhi u biên b n thì s p x p theo t ng ngư i và theo th i gian) - Tài li u ch ng minh thi t h i v ngư i và tài s n và các tài li u khác có liên quan (n u có); - Các tài li u v th a thu n b i thư ng thi t h i; - Biên b n gi i quy t v tai n n giao thông (n u có); - B n k t lu n nguyên nhân v tai n n; - Biên b n vi ph m hành chính, quy t nh x ph t vi ph m hành chính, biên lai thu ti n ph t; Chú ý: m i v tai n n có th óng m t h sơ ho c nhi u v vào m t h sơ lo i ba trăm trang. 2. H sơ v án hình s ơn v C nh sát giao thông ư c i u tra ban u các v tai n n giao thông có d u hi u t i ph m theo i u 23 Pháp l nh T ch c i u tra hình s và Quy t nh 768/2006/Q -BCA(C11) c a B trư ng B Công an. Vì v y, h sơ ban u trong i u tra các v tai n n giao thông c a C nh sát giao thông là h sơ kh i t v án hình s .
 15. H sơ ban u kh i t v án hình s bao g m: - Quy t nh kh i t v án hình s và các quy t nh khác (n u có); - Biên b n khám nghi m hi n trư ng, sơ hi n trư ng, b n nh, báo cáo k t qu khám nghi m hi n trư ng; - Biên b n khám nghi m phương ti n, biên b n t m gi phương ti n, biên b n ghi nh n tình tr ng phương ti n b t m gi ; các gi y t c a ngư i i u khi n phương ti n và hàng hóa trên phương ti n (n u có); - Biên b n xem xét d u v t trên thân th ngư i b n n (n u có); - Biên b n ghi l i khai nh ng ngư i có liên quan trong v tai n n g m: biên b n ghi l i khai ngư i i u khi n phương ti n, biên b n ghi l i khai ngư i b n n, biên b n ghi l i khai ngư i có liên quan khác n v tai n n giao thông, biên b n ghi l i khai ngư i làm ch ng, ngư i bi t vi c; (N u có nhi u ngư i và m i ngư i l i có nhi u biên b n thì s p x p theo t ng ngư i và theo t ng th i gian) - Tài li u ch ng minh thi t h i v ngư i và tài s n, các tài li u khác có liên quan (n u có); - Biên b n bàn giao h sơ. i u 24. K t thúc i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng s t 1. Sau khi hoàn thành công tác i u tra và gi i quy t tai n n giao thông, ơn v th lý i u tra ph i hoàn ch nh h sơ, k t thúc vi c i u tra; th c hi n th ng kê, báo cáo tai n n giao thông theo i u 27 c a Quy trình này; t ch c ánh giá rút kinh nghi m vi c i u tra gi i quy t v tai n n giao thông. 2. i v i v tai n n giao thông do l i thu c v nhân viên ư ng s t, sau khi k t thúc i u tra, ơn v th lý gi i quy t v tai n n giao thông ph i vi t ki n ngh ngành ư ng s t x lý n i b ngư i vi ph m và có bi n pháp kh c ph c, phòng ng a. i u 25. H sơ sao cung c p cho doanh nghi p b o hi m Trư ng h p các bên liên quan n tai n n giao thông tham gia b o hi m, nh ng tài li u c n thi t cung c p cho doanh nghi p b o hi m g m: - Biên b n khám nghi m hi n trư ng, sơ hi n trư ng, b n nh; - Biên b n khám nghi m phương ti n liên quan n tai n n; - Thông báo sơ b k t qu i u tra ban u v tai n n giao thông. i u 26. M s theo dõi tai n n giao thông và ăng ký lưu h sơ v tai n n giao thông ư ng s t
 16. 1. Các ơn v C nh sát giao thông làm nhi m v i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ph i m 3 s : s nh n tin báo v tai n n ho c va ch m giao thông; s th lý các v tai n n giao thông; s th lý các v va ch m giao thông theo dõi công tác i u tra gi i quy t tai n n giao thông, va ch m giao thông ư ng s t c a ơn v mình. 2. Ba lo i s trên và h sơ các v tai n n giao thông ph i ư c ăng ký lưu gi , b o qu n, khai thác theo úng quy nh c a ch h sơ. i u 27. Th ng kê, báo cáo tai n n giao thông ư ng s t 1. Khi x y ra tai n n giao thông gây h u qu c bi t nghiêm tr ng, Phòng C nh sát giao thông ph i báo cáo b ng fax ho c i n tho i v tr c ban C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t báo cáo lãnh o T ng c c C nh sát. 2. nh kỳ tu n, tháng, quý, 6 tháng, năm, Công an c p huy n; Phòng C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t; C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ph i báo cáo tình hình, nguyên nhân, k t qu i u tra, gi i quy t và th ng kê các v tai n n giao thông ư ng s t lên c p trên m t c p theo úng quy nh. Chương 3: M TS TÌNH HU NG C TH C N CHÚ Ý TRONG I U TRA, GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG Ư NG S T i u 28. i u tra v tai n n giao thông liên quan n cán b cao c p c a ng, Nhà nư c Ti n hành như v i các v tai n n giao thông ư ng s t khác, c n chú ý: 1. Khi x y ra v tai n n giao thông ư ng s t liên quan n cán b cao c p c a ng, Nhà nư c ph i báo cáo v B Công an (C26) và Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o k p th i. 2. Tai n n x y ra do phương ti n ư ng s t âm va v i xe ôtô c a cán b cao c p thì l p biên b n, ghi gi y t ăng ký xe, gi y phép lái xe, ánh d u v trí, ch p nh hi n trư ng, yêu c u lái xe ký xác nh n r i cho xe i. Sau ó khám nghi m hi n trư ng và gi i quy t ti p. i u 29. i u tra gi i quy t tai n n giao thông ư ng s t liên quan n ngư i nư c ngoài Ti n hành như các v tai n n giao thông ư ng s t khác, c n chú ý: 1. Th trư ng Công an c p huy n ho c ch huy Phòng c nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t c p t nh ph i k p th i n hi n trư ng t ch c b o v hi n trư ng, c p c u ngư i b n n và báo ngay v lãnh o Công an c p t nh bi t ch o và Cơ quan ngo i v c p t nh bi t ph i h p; 2. Trư ng h p ngư i nư c ngoài b thương ưa i c p c u ho c b ch t ph i báo ngay Cơ quan ngo i v c p t nh bi t ph i h p gi i quy t và báo cáo lãnh o Công an c p t nh ch o gi i quy t.
 17. i u 30. i v i các v tai n n do cháy n trên các phương ti n giao thông ư ng s t và công trình liên quan làm gián o n giao thông ư ng s t 1. Huy ng các l c lư ng và qu n chúng t ch c di chuy n ngư i, tài s n ra kh i ám cháy, vùng cháy. 2. Dùng phương ti n hi n có ch a cháy. 3. Ph i báo cáo ngay cho C nh sát Phòng cháy, ch a cháy ph i h p khám nghi m hi n trư ng, ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan có liên quan gi i quy t h u qu , gi i t a giao thông, tham gia khám nghi m khi có yêu c u. 4. T ch c i u tra theo quy nh t i Chương II Quy trình này. i u 31. Tai n n giao thông ư ng s t d n n hành vi gây r i tr t t công c ng 1. C nh sát giao thông ph i h p v i trư ng tàu, b o v ư ng s t, nhân viên ư ng s t tuyên truy n, gi i thích, tranh th s ng h c a qu n chúng cô l p i tư ng c m u, kích ng. Trong quá trình gi i quy t c n t o th ch ng, c nh giác v i i tư ng c m u quá khích. 2. Trư ng h p v gây r i di n bi n ph c t p, C nh sát giao thông có bi n pháp b o v hi n trư ng gây ra tai n n, b o v phương ti n, hàng hóa kh i b p phá. ng th i tìm m i cách báo cáo chính quy n a phương nơi x y ra tai n n có bi n pháp gi i quy t (n u v gây r i do quân nhân gây ra thì ph i ng th i báo cáo cho ch huy quân s qu n, huy n ho c B ch huy quân s c p t nh ph i h p gi i quy t). 3. T ch c i u tra theo quy nh t i Chương II Quy trình này. i u 32. Trư ng h p ngư i b n n t ch i, không i c p c u 1. Trư ng h p phương ti n và cơ quan Y t (115) n t ch c ưa ngư i b n n i c p c u thì ngư i ch trì khám nghi m ph i l p biên b n ghi nh n vi c ngư i b n n t ch i i c p c u, có s xác nh n c a nhân viên y t , nhân ch ng (n u có). 2. Trư ng h p ch có cán b ch trì khám nghi m thì ph i l p biên b n ghi nh n vi c ngư i b n n t ch i i c p c u, có s xác nh n c a nhân ch ng. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 33. Quy trình này thay th Quy trình ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2003/Q -BCA(C11) ngày 16/01/2003 c a B Công an. i u 34. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát có trách nhi m ch o C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t và Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n Quy trình này./. B TRƯ NG I TƯ NG
 18. Lê H ng Anh
Đồng bộ tài khoản