intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 0036/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

66
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0036/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0036/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T h ¬ n g   ¹i  B tr m sè 0036/2000/Q§/BT M   n g µy  10 th¸ng 01 n¨ m  2000  Ò  viÖc ®i Ò u   h Ø n h  Q u y   h Õ   v c c ® Ê u  thÇ u  h¹n  g¹ch h µ n g  d Öt m a y  xu Êt k h È u  vµo   n thÞ tr n g  cã q u y  ® Þ n h  h¹n  g¹ch ê n B é   ëng B é   h ¬ng m ¹i tr T C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  1349/BTM/Q§  sè  ngµy 7/11/1998  cña  tr Bé  ëng    Bé Th¬ng    viÖc  m¹ivÒ  thµnh      lËp Héi ®ång  ®Êu  thÇu  ng¹ch hµng  h¹n    dÖt  may; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  1405/1998/Q§/BTM  sè  ngµy 17/11/1998  cña  tr Bé  ­ ëng  Th¬ng    viÖc  Bé  m¹ivÒ  ban hµnh quy  chÕ  ®Êu  thÇu  ng¹ch  h¹n  hµng  dÖt  may xuÊtkhÈu    vµo  tr thÞ  êng  quy  cã  ®Þnh    h¹n ng¹ch; Theo    ®Ò nghÞ  cña    Héi ®ång  ®Êu  thÇu    h¹n ng¹ch hµng    dÖt  mµy; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1: §iÒu    chØnh Quy chÕ  ®Êu  thÇu h¹n ng¹ch hµng  dÖt may  xuÊt khÈu    vµo thÞ  êng  quy  tr cã  ®Þnh h¹n ng¹ch ban hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  1405/1998/Q§/BTM   sè  ngµy 17/11/1998 cña  Th¬ng      Bé  m¹i,c¸c ®iÒu  sau: ­§iÒu      4,kho¶n    ®iÓm   "kýquü  thÇu  4.3:bá  6    dù  theo quy    ®Þnh". ­ §iÒu      5, kho¶n    côm       cã  5.1:bá  tõ ".. vµ  kÌm  . theo chøng    nép  tõ ®∙  tiÒn  ký  quü  thÇu." dù  ­ §iÒu      7, kho¶n    côm     7.3:bá  tõ "C¸c doanh    nghiÖp tróng thÊu..    .tiÒn ký  quü  thÇu." dù  §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  ký. §iÒu    3: ¤ng Chñ tÞch    Héi ®ång ®Êu  thÇu,Ch¸nh      v¨n phßng, Vô  ­   tr ëng  Tæ   Vô  chøc    vµ  tr c¸n bé  Vô  ëng  xuÊt nhËp  Vô    khÈu  c¸cdoanh  vµ    nghiÖp  tham    gia®Êu  thÇu chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2