Quyết định 01/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định 01/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2003/QĐ-BTC về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng cảng cá Ngọc Hải, thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 06 tháng 1 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 01/2003/Q -BTC NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2003 V VI C QUY NNH M C THU VÀ QU N LÝ, S D NG PHÍ S D NG C NG CÁ NG C H I, THN XÃ SƠN, THÀNH PH H I PHÒNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Theo ngh c a U ban nhân dân thành ph H i Phòng (t i văn b n s 3896/CV- UB ngày 21 tháng 8 năm 2002) và V trư ng V Chính sách tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này bi u m c thu phí s d ng C ng cá Ng c H i, th xã Sơn, thành ph H i Phòng. i tư ng áp d ng m c thu phí quy nh t i Quy t nh này là các tàu ánh cá, tàu v n t i c p c ng và các phương ti n v n t i, hàng hoá qua c ng cá Ng c H i. i u 2. Ti n thu phí s d ng C ng cá Ng c H i quy nh t i Quy t nh này là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, ư c qu n lý, s d ng như sau: 1. ơn v thu phí s d ng C ng cá Ng c H i ư c l i 70% s ti n phí thu ư c trang tr i chi phí cho vi c thu phí theo n i dung chi quy nh t i i m 4-b, m c C, ph n III c a Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; 2. ơn v thu phí s d ng C ng cá Ng c H i có trách nhi m kê khai, n p và quy t toán 30% s ti n phí thu ư c vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành và quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính.
  2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các v n khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý và s d ng phí không c p t i Quy t nh này ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. M i quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 4. T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, ơn v ư c giao nhi m v t ch c thu phí s d ng C ng cá Ng c H i và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trương Chí Trung ( ã ký) BI U M C THU PHÍ S D NG C NG CÁ NG C H I, THN XÃ SƠN, THÀNH PH H I PHÒNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01 /2003/B -BTC ngày 06 tháng 01 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) STT i tư ng thu ơn v tính M c thu M c thu t ngày u ngày th 2 ( ng) ( ng) I t u, thuy n ánh cá c p c ng 1 Có công su t t 6 n 12 CV 1 l n vào, ra 5.000 2.000 c ng 2 Có công su t t 13 n 30 CV - như trên - 10.000 4.000 3 Có công su t t 31 n 90 CV - như trên - 20.000 8.000 4 Có công su t t 91 n 200 - như trên - 30.000 12.000 CV 5 Có công su t l n hơn 200 CV - như trên - 50.000 20.000 II T u, thuy n v n t i c p c ng 1 Có tr ng t i dư i 5 t n 1 l n vào, ra 10.000 4.000 c ng 2 Có tr ng t i t 5 n 10 t n - như trên - 20.000 8.000 3 Có tr ng t i trên 10 n 100 - như trên - 50.000 20.000 t n
  3. 4 Có tr ng t i trên 100 t n - như trên - 80.000 35.000 III Phương ti n v n t i, hàng hoá qua c ng 1 Xe máy ch hàng 1 l n vào, ra 1.000 c ng 2 Xe xích lô, ba gác ch hàng - như trên - 1.000 3 Phương ti n có tr ng t i dư i - như trên - 5.000 2.000 1t n 4 Phương ti n có tr ng t i t 1 - như trên - 10.000 4.000 n 2,5 t n 5 Phương ti n có tr ng t i trên - như trên - 15.000 6.000 2,5 n 5 t n 6 Phương ti n có tr ng t i trên 5 - như trên - 20.000 8.000 n 10 t n 7 Phương ti n có tr ng t i trên - như trên - 25.000 10.000 10 t n 8 Hàng thu , h i s n T n 2.000 1.000 9 Các lo i hàng hoá khác T n 3.000 1.500
Đồng bộ tài khoản