Quyết định 016/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
4
download

Quyết định 016/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 016/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN” ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 016/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 016/2007/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN” ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung tên và mã số tại nhóm 4 Điều 1 Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN ” ban hành kèm theo Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 4 tháng 10 năm 2004 của Bộ Thương mại như sau: Tên: “Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang” Mã số: “66” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thương mại, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Bộ Tài chính; THỨ TRƯỞNG - Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế; - Công ty giám định hàng hoá XNK; - Các Phòng QLXNK thuộc Bộ Thương mại; - Các Ban quản lý KCX-KCN; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); (đã ký) - Công báo; - Kiểm toán Nhà nước;
  2. - Website Chính phủ; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Thương mại; - Vụ Pháp chế, Vụ CSTM Đa biên; Vụ Thương mại điện tử (đưa lên website) Nguyễn Thành Biên - Văn phòng Bộ; - Lưu: VT, XNK.
Đồng bộ tài khoản