Quyết định 02/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 02/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 02/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ phát triển đối với các dự án sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và các dự án sản xuất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 02/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  S è  02/2001/Q§­T T g   n g µ y 02  th¸ng 01 n¨ m   2001 V Ò  c h Ý n h  s¸ch hç  trî Ç u    ® t  tõ Q u ü  hç  trî h¸t triÓn ® èi víi  p  c¸c  ù  ¸n s¶n  u Êt, d x   ch Õ   Õ n  h µ n g  xu Êt kh È u  vµ  bi c¸c d ù  ¸n s¶n x u Êt  n« n g  n g hi Ö p   Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ  cø  quyÕt  08/2000/NQ­CP   sè  ngµy  th¸ng 6  08    n¨m 2000 cña  ChÝnh  phñ  NghÞ   vµ  quyÕt  09/2000/NQ­CP   sè  ngµy  th¸ng  n¨m  15  6  2000  cña ChÝnh  phñ  mét  chñ  ¬ng  chÝnh  vÒ  sè  tr vµ  s¸ch vÒ    chuyÓn  dÞch  cÊu  c¬  kinhtÕ  tiªuthô s¶n    vµ      phÈm  n«ng    nghiÖp; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1. C¸c  ¸n  dù  sau  ®©y  (kh«ng ph©n biÖt ®Þa     bµn ®Çu   ) ® îc t    vay  vèn  dông  tÝn  ®Çu      ttõQuü  trî   iÓn: hç   ph¸ttr    ­Dù      ¸n s¶n  xuÊt,chÕ    biÕn  hµng  xuÊtkhÈu;   ­ C¸c  ¸n s¶n    dù    xuÊt n«ng    nghiÖp  c©y  n¨m, ch¨n nu«igia sóc    nh  l©u          lín, thñy s¶n,s¶n      xuÊtmuèi vµ    iÓnc«ng      ph¸ttr   nghiÖp chÕ  biÕn.   §iÒu      2. VÒ møc  vay  vèn  1. §èi  dù ¸n nhãm  A, thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh   víi i sè  43/1999/N§­   CP ngµy  th¸ng6  29    n¨m  1999 cña ChÝnh phñ. 2. §èivíi ¸n kh¸c,Quü  trî   iÓn xem           dù      hç   ph¸ttr   xÐt hiÖu  qu¶  kh¶  vµ  n¨ng  tr¶nîcña  ¸n ®Ó       dù    quyÕt ®Þnh    møc cho vay  nhng    kh«ng  îcqu¸ 90%   tèi®a  ®     tæng  vèn  sè  ®Çu    tcña  ¸n. dù  §iÒu 3.        ¸n  t¹i §èi víic¸c dù  nªu    §iÒu  QuyÕt  1  ®Þnh  nµy, Quü  trî   hç    ®Çu      iÓn thùc hiÖn  tph¸ttr     b¶o    l∙nh®Õn  100%   kho¶n  vay      chøc  tõ c¸c tæ  tÝn  dông    ho¹t®éng    hîp ph¸p t¹ ViÖtNam.    i     §iÒu   4. Chñ ®Çu    ® îcdïng    t    tµis¶n  h×nh thµnh    tõ vèn vay    ®Ó b¶o  ®¶m  tiÒn vay hoÆc  b¶o ®¶m   cho  b¶o l∙nh.Khi cha        tr¶ hÕt    nî,chñ ®Çu     t kh«ng  îcchuyÓn  ®   nhîng,b¸n,cho,tÆng, thÕ          chÊp, cÇm   hoÆc     cè  b¶o ®¶m   cho  b¶o      l∙nh®Ó vay    n¬ikh¸c. 
  2. 2 §iÒu    5. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy,kÓ    15    tõngµy  ký. Nh÷ng  ¸n nªu  i dù    t¹ §iÒu  cña    1  QuyÕt ®Þnh nµy  vay  ®∙  vèn cña Quü  hç  trî     iÓn hoÆc   îc Quü  ph¸ttr   ®   b¶o    íc ngµy  l∙nhtr   QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu    cã  lùc còng  îcthùc hiÖn  ®     viÖc  cho  vay  ®Çu    ttheo QuyÕt    ®Þnh nµy. C¸c    néi dung  kh¸c kh«ng    quy ®Þnh trong QuyÕt    ®Þnh  nµy, thùc    hiÖn  theo quy ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  43/1999/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 6  29    n¨m  1999  cña ChÝnh  phñ  c¸c quy  vµ    ®Þnh  hiÖn hµnh    vÒ tÝn dông  ®Çu     t ph¸ttr     iÓn cña Nhµ níc. C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang  Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng,Chñ    tÞch    Héi ®ång  qu¶n    lýQòy  trî   iÓnvµ  hç   ph¸ttr   Tæng  Gi¸m ®èc Qòy  hç      iÓnchÞu  trîph¸ttr   tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản