intTypePromotion=1

Quyết định 0271/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định 0271/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0271/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0271/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T h ¬ n g   ¹i  B tr m sè 0271/2003/Q§­B T M   n g µ y 13 th¸ng 03 n¨ m   2003 b a n  h µ n h   a n h  m ô c  m Æ t  h µ n g   d ® îc h ën g  tÝn d ô n g  h ç    x u Êt k h È u  n¨ m  2003 trî B é   ëng B é   h ¬ng m ¹i tr T C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 95/N§­  ngµy 04 th¸ng 12 n¨m  1993 cña  CP ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  133/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 09  10    n¨m  2001  cña  ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh  Quy  chÕ  dông  trî tÝn  hç   xuÊtkhÈu;   C¨n  NghÞ   cø  quyÕt  02/2003/NQ­   sè  CP ngµy 17/01/2003 cña ChÝnh  phñ  mét  chñ  ¬ng,gi¶i vÒ  sè  tr     ph¸p chñ    yÕu  cÇn  trung chØ  tËp    ®¹o  thùc hiÖn    nhiÖm  ph¸p tr   vô    iÓnkinhtÕ         ­x∙héin¨m  2003; Thùc hiÖn  kiÕn  ý  chØ ®¹o cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹  C«ng    78/ v¨n sè  CP­KTTH  ngµy 20/01/2003 cña ChÝnh  phñ    vÒ thóc ®Èy  xuÊt khÈu  n¨m   2003; Sau    khitrao ® æi    Tµi chÝnh, Bé      víiBé      KÕ ho¹ch  §Çu , Quü  trî vµ  t  Hç    Ph¸ttr   iÓn. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc  Æt   m hµng  îc ®   hëng  dông  trî tÝn  hç   xuÊtkhÈu    n¨m 2003. §iÒu    2.QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
  2. 2 D a n h  m ô c M Æ t   µ n g  ® îc h ë n g  tÝn d ô n g   ç  trîx u Êt kh È u  n¨ m  2003 h h   (ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  0271/2003/Q§­ sè  BTM   ngµy  13/3/2003 cña  tr   Bé  ëng  th Bé  ¬ng  m¹i) 1.G¹o   2.L¹c nh©n     3.Cµ      phª 4.ChÌ    5.H¹ttiªu     6.H¹t®iÒu        (®∙qua  chÕ  biÕn) 7.Rau    qu¶  (hép,t    ¬i,kh«,s¬    chÕ,    nícqu¶) 8.§êng   9.Thuû    s¶n 10.ThÞt giasóc,giacÇm           11.Gèm,    sø 12.§å  mü     gç  nghÖ 13.M©y       trel¸ 14.S¶n    phÈm     lôa t¬vµ  15.S¶n    phÈm   d©y  ®iÖn,c¸p ®iÖn     16.S¶n    phÈm   khÝ  c¬  träng®iÓm   17.Hµng    dÖt  kim 18.M¸y    tÝnh  nguyªn chiÕc  phô    vµ  kiÖn  m¸y  tÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2