intTypePromotion=1

Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
105
lượt xem
5
download

Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền cho các phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp phép hàng hoá của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. QuyÕt ®Þnh Cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i sè 0336/2005/Q§­BTM ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2005 vÒ viÖc uû quyÒn cho c¸c phßng qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu cÊp phÐp hµng ho¸ cña níc Céng hoµ Nh©n  d©n Trung Hoa qu¸ c¶nh l∙nh thæ níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m  2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Th¬ng m¹i; ­  §Ó   ®¬n  gi¶n   ho¸  thñ   tôc  hµnh   chÝnh   vµ  t¹o   ®iÒu   kiÖn   thuËn  lîi   cho  hµng   ho¸   cña  Céng   hoµ  Nh©n   d©n   Trung   Hoa  qu¸   c¶nh l∙nh thæ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Uû quyÒn cho Phßng Qu¶n lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc  Hµ néi, khu vùc §µ n½ng vµ khu vùc thµnh phè Hå ChÝ Minh cÊp  phÐp hµng ho¸ cña CHND Trung Hoa qu¸ c¶nh l∙nh thæ ViÖt nam. §iÒu   2.  ViÖc   cÊp   giÊy   phÐp   cho   hµng   qu¸   c¶nh   ®îc   thùc  hiÖn theo híng dÉn t¹i Quy chÕ vÒ hµng qu¸ c¶nh Céng hoµ Nh©n  d©n Trung Hoa qu¸ c¶nh l∙nh thæ ViÖt nam (ban hµnh kÌm theo  QuyÕt ®Þnh sè 0305/2001/Q§­BTM ngµy 26 th¸ng 03 n¨m 2001 cña  Bé trëng Bé Th¬ng m¹i. §iÒu 3.  ¤ng Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu, Vô trëng, Trëng  phßng Qu¶n lý XuÊt nhËp khÈu khu vùc Hµ néi, §µ n½ng, Thµnh  phè Hå ChÝ Minh, thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thuéc Bé  Th¬ng   m¹i   c¸c   doanh   nghiÖp   vËn   chuyÓn   qu¸   c¶nh   chÞu   tr¸ch  nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 4.  QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy,   kÓ   tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2