Quyết định 04/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:38

0
359
lượt xem
8
download

Quyết định 04/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

 1. QU Y Õ T   ÞNH § C ñ A   é   ¦ë N G   é   H O A   ä C   µ   N G   G H Ö   è   B TR BK H V C¤ N s 04/2005/Q§­B K H C N ng µ y   th¸ng  n¨m   04  5  2005   Ò   Öc   V vi ban   µ nh   h c¸c  É u   m biªn b¶n vµ  quy Õt   Þ n h   ö   ô ng   ® sd trong  ¹t  ng   ho ®é thanh   tra,x ö   ¹t   ph vi  ¹ m   µ nh   Ý nh   ph h ch trong  Ünh   ù c   l v qu¶n   ý  µ   íc l Nh n vÒ   khoa   ä c   µ   h v c«ng   ngh Ö B é   R¦ë N G   é   H O A   ä C   µ   N G   G H Ö T BK H V C¤ N ­ C¨n     Ët  cø Lu Thanh  tra  µ y   ng 24/6/2004; ­ C¨n     Ët  cø Lu Khi Õ u   ¹i,tè  n   c¸o  µ y   ng 11/12/1998   µ   Ët  ö a   æi,  æ   v Lu s ® b sung   m é t   è   i Ò u   ñ a   Ët  s® c Lu Khi Õ u   ¹i,tè  n   c¸o  µ y   ng 24/6/2004; ­ C¨n     cø Ph¸p   Ö nh   ö   ý vi ph¹ m   µ nh   Ý nh   µ y   l X l    h ch ng 02/7/2002; ­ C¨n  cø  Ngh Þ  ® Þ n h  sè  134/2003/N§­C P  ng µ y  14/11/2003  cñ a  Ch Ý n h  ph ñ   Q uy   Þ n h   ® chi  Õt    µ nh   é t   è   i Ò u   ñ a   ti thi h m s® c Ph¸p   Ö nh   ö   ý  ph¹ m   µ nh   Ý nh   l X l vi  h ch n¨m  2002; ­ C¨n     cø Ngh Þ   Þ n h   è   ® s 54/2003/N§­C P   µ y   ng 19/5/2003   ñ a   Ý n h   ñ   c Ch ph quy   ® Þ n h  chøc  n¨ng, nhi Ö m  vô, quy Ò n  h¹n  vµ  c ¬  c Ê u  tæ  chøc  cñ a  B é  Khoa  h ä c  vµ   C«ng   ngh Ö   µ   v Ngh Þ   Þ n h   è   ® s 28/2004/N§­C P   µ y   ng 16/01/2004   ñ a   Ý n h   ñ   Ò   c Ch ph v sö a   æi,  æ   ® b sung  Ngh Þ   Þ n h   ® 54/2003/N§­C P   µ y   ng 19/5/2003; ­ Theo   Ò   ® ngh Þ   ñ a   c Ch¸nh  Thanh  tra  é   µ   B v Ch¸nh  V¨n  phßng   é, B Q U Y Õ T   Þ N H: § §iÒ u  1. Ban  h µ nh  kÌ m  theo  Q uy Õ t  ® Þ n h  n µ y  31  m É u  biªn b¶n  vµ  quy Õ t   ® Þ n h   ö   ô ng   sd trong  ¹t  ng   ho ®é thanh   tra  µ   ö   ¹t  ph¹ m   µ nh   Ý nh   v x ph vi  h ch trong  Ünh   l vùc  qu¶n   ý Nh µ   íc  Ò   l  n v khoa   ä c   µ   h v c«ng   ngh Ö . ­  õ   É u   è     Õ n   É u   è     d ô ng   Tm s 1® m s 31 ¸p  cho   ¹t  ng   ho ®é thanh   tra  µ   ö   ¹t    v x ph vi ph¹ m  h µ nh  ch Ý nh  cñ a  B é  Khoa  h ä c  vµ  C«ng  ngh Ö  v µ  c¸c ® ¬ n  v Þ  trùc thuéc  B é   Khoa   ä c   µ   h v C«ng   ngh Ö . ­  õ   É u   è     Õ n   É u   è     õ  É u   è   Tm s 2® m s 31 (tr m s 27)  d ô ng   ¸p  cho   ¹t  ng   ho ®é thanh   tra chuyªn  µ nh   ng khoa   ä c   µ   h v c«ng   ngh Ö . §iÒ u   T æ  chøc  Thanh  tra c¸c c Ê p  cã  chøc  n¨ng  thanh  tra h µ nh  ch Ý nh  v µ   2.  thanh  tra chuyªn  ng µ nh  trong  c¸c lÜnh  vùc  thuéc  ph¹ m  vi qu¶n  lý Nh µ  n íc cñ a  B é   Khoa   ä c  vµ   h C«ng  ngh Ö   ã   c tr¸ch  nhi Ö m  ¸p d ô ng   èng  nh Êt  th c¸c  É u   m v¨n b¶n  n µ y   trong  ¹t ®é ng   ho   thanh  tra, ki Ó m     tra. §iÒ u   Q uy Õ t   Þ n h   µ y   ã   Ö u   ùc  3.  ® n c hi l sau     µ y   Ó   õ  µ y   ¨ng   15 ng k t ng ® C«ng  b¸o   vµ  thay  Õ   uy Õ t   Þ n h   è   th Q ® s 1410/2000/Q§­B K H C N M T   µ y   ng 7/8/2000   ñ a   é   ë ng   c B tr Bé  Khoa   ä c,  h C«ng  ngh Ö   µ   «i  ê ng   Ò   Ö c   vM tr v vi ban   µ nh   h c¸c  É u   m v¨n b¶n   Ò   v thanh  
 2. tra, xö   ¹t  ph¹ m   µ nh   Ý nh     ph vi  h ch trong  Ünh   ùc   l v qu¶n   ý  µ   íc  Ò   l Nh n v khoa   ä c,  h c«ng   ngh Ö   µ   «i  ê ng. vm tr §iÒ u  4.  Ch¸nh  Thanh  tra  é,  B Ch¸nh  V¨n  phßng   é   µ   ñ   ë ng   B v Th tr c¸c  ¬ n   Þ   ® v cã     liªn quan   Þ u   ch tr¸ch nhi Ö m     µ nh   uy Õ t   Þ n h   µ y. thih Q ® n DAN H   ôC   É U   M M BI£N   N   µ   U Y Õ T   Þ N H   ö   ô N G B¶ V Q § SD TR O N G   O ¹ T   é N G   A N H   A,  ö   ¹ T   PH¹ M   µ N H   H Ý N H H § TH TR X PH VI  H C (Ban   µ nh   Ì m   h k theo  uy Õ t   Þ n h   è:04/2005/Q§­B K H C N   µ y     Q ® s ng 04 th¸ng  n¨m   5  2005) 1.  uy Õ t   Þ n h   Q ® thanh  tra  µ nh   Ý nh. h ch 2.  uy Õ t   Þ n h   Q ® thanh  tra chuyªn  µ nh. ng 3.  uy Õ t   Þ n h   ng   Ç u   Q ® tr c gi¸m   Þ n h,  È m   Þ n h,  ö  ® th ® th nghi Ö m. 4.  uy Õ t   Þ n h   ö   ¹t vi ph¹ m   µ nh   Ý nh. Q ® x ph     h ch 5.  uy Õ t   Þ n h   Q ® tr¶  ¹itang  Ët, ph ¬ ng   Ön    ¹ m   µ nh   Ý nh. l  v   ti vi ph h ch 6.  uy Õ t   Þ n h   Q ® chuy Ó n   å   ¬     ¹ m   µ nh   Ý nh   h s vi ph h ch sang   ¬   c quan   Ò u   §i tra..... 7.  uy Õ t   Þ n h   d ô ng   Ö n   Q ® ¸p  bi ph¸p   ìng  Õ     µ nh   c ch thi h quy Õt   Þ n h   ö   ¹t    ® x ph vi ph¹ m   µ nh   Ý nh. h ch 8.  uy Õ t   Þ n h   Q ® gi¶i quy Õ t     khi Õ u   ¹i lÇn     n  1 quy Õ t   Þ n h   ö   ¹t  ph¹ m   µ nh   ® x ph vi  h ch Ý nh. 9.  uy Õ t   Þ n h   Q ® gi¶i quy Õ t     khi Õ u   ¹i lÇn     n  2 quy Õ t   Þ n h   ö   ¹t  ph¹ m   µ nh   ® x ph vi  h ch Ý nh. 10.  uy Õ t   Þ n h   ó c   Q ® ph tra  Õt  k qu¶  thanh  tra. 11.  uy Õ t   Þ n h   Ò   Ö c   Q ® v vi gia  ¹n  h thanh  tra. 12.  uy Õ t  ® Þ n h  xö   ¹t  ph¹ m   µ nh  ch Ý nh   Q ph vi  h b»ng  h × nh  thøc   Òn/c¶nh  c¸o  ti (theo  ñ  ôc  ¬ n   th t ® gi¶n). 13. Q uy Õ t  ® Þ n h  ¸p d ô ng  bi Ö n  ph¸p  kh ¾ c  ph ô c  h Ë u  qu¶  do  vi ph¹ m  h µ nh   ch Ý nh   © y   trong  ê ng   îp  g ra  tr h kh«ng   d ô ng   ö   ¹t vi ph¹ m   µ nh   Ý nh. ¸p  x ph     h ch 14.  uy Õ t   Þ n h   û   á   Ö u   ùc  Q ® hu b hi l quy Õt   Þ n h. ® 15.  uy Õ t   Þ n h   ¹m  ÷  Q ® t gi tang  Ët/ph¬ ng   Ön    ¹ m   µ nh   Ý nh. v ti vi ph h ch 16. Q uy Õ t  ® Þ n h  niªm  phong/m ë  niªm  phong  tang  v Ët/ph¬ ng  tiÖn  liªn quan   ® Õ n     ¹ m   µ nh   Ý nh. vi ph h ch 17.  uy Õ t   Þ n h   Q ® tiªu hu û     tang  Ët/ph¬ ng   Ön    ¹ m   µ nh   Ý nh. v ti vi ph h ch 18. Biªn b¶n  thanh  tra. 19. Biªn b¶n     ¹ m   µ nh   Ý nh. vi ph h ch 20. Biªn b¶n   Êy  É u. lm 21. Biªn b¶n   Þch  t thu tang  Ët/ph¬ ng   Ön    ¹ m   µ nh   Ý nh. v ti vi ph h ch
 3. 2 2. Biªn b¶n   ¹m  ÷  t gi tang  Ët/ph¬ ng   Ön    ¹ m   µ nh   Ý nh. v ti vi ph h ch 23. Biªn b¶n  tiªu hu û     tang  Ët/ph¬ ng   Ön    ¹ m   µ nh   Ý nh.  v ti vi ph h ch 24. Biªn b¶n  tr¶  ¹itang  Ët/ph¬ ng   Ön    ¹ m   µ nh   Ý nh. l  v ti vi ph h ch 25. Biªn b¶n   µ n   b giao tang  Ët/ph ¬ ng   Ön    ¹ m   µ nh   Ý nh   v ti vi ph h ch sang   ¬   c quan   §i Ò u   ….. tra 26. Biªn b¶n   µ n   b giao  å   ¬     ¹ m   µ nh   Ý nh   h s vi ph h ch sang   ¬   c quan   Ò u   ….. §i tra 27. Biªn b¶n  c«ng   è   b quy Õt  Þ n h/k Õt  Ë n   ® lu thanh  tra . 28. Biªn b¶n  x¸c minh/lµ m   Öc. vi 29. Biªn b¶n  niªm  phong/ m ë  niªm  phong. 30. Biªn b¶n   ìng  Õ     µ nh   c ch thih quy Õt  Þ n h   ö   ¹t vi ph¹ m   µ nh   Ý nh. ® x ph     h ch 31.  ¶ n   è ng  tang  Ët/ph ¬ ng   i Ö n  ph¹ m   µ nh  Ý n h. B th kª  v t vi  h ch M É u   è  s1 Tªn  ¬   uan  ñ   u¶n cq ch q c é ng  o µ   h éi  ñ   g h Ü a   Öt  m h x∙  ch n vi na Tªn  ¬   uan  q uy Õt  Þ n h cq ra  ® § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­   S è           / Q §     Tra        ­T , n g µ y  .     . . th¸ng  .   m   . . n¨ 200  .   .. q uy Õt  Þ n h   ñ a..   ) ® c . (1 V Ò   Ö c  vi thanh tra  µ n h   Ý n h   .   h ch . . (2) N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­ C¨n  Lu Ët  h anh   ra  µ y  cø  T t ng 24/6/2004; ­ C¨n  N g h Þ   Þ n h   è   cø  ® s 41/2005/ N §­C P   µ y  ng 25/3/2005  ñ a  h Ý n h   ñ   u y   Þ n h   c C ph Q ® chi  i Õt  v µ   íng  É n   i  µ nh  ét  è   i Ò u   ñ a  Ët  h anh   ra; t  h d th h m s® c Lu T t ­ C¨n  . . (3); cø  .   ­ C¨n  cø..   . (4); ­  Ðt  Ò   X ® ngh Þ   ñ a  c ¤ng  µ). . , (b .   q uy Õt  Þ n h: ® §i Ò u     h µ n h  Ëp  µ n   1. T l §o thanh  ra  µ nh   Ý n h..   th ch . (2)  å m   g c¸c  µ nh  th viªn sau  © y: ® 1.  ä   H tªn  µ   øc  ô: v ch v   ë ng  o µ n Tr ® 2.  ä   H tªn  µ   øc  ô: v ch v   h µ nh   T viªn 3.  . . .. §i Ò u     µ n  2. §o thanh  ra  ã   t c nhi Ö m   ô  v thanh  ra  µ nh  Ý n h..   th ch . (2)  í : vi ­  éi  N dung  thanh  ra: t ­  èi  îng  §t thanh  ra: t ­  h Õ   é   C ® thanh  ra: t ­  h êi  T gian thanh  ra:  õ   µ y..   t T ng . th¸ng..   m...   Õ n   µ y..   . n¨ .® ng . th¸ng..   m.. . n¨ . (ho Æ c   êi  ¹n  th h thanh  ra  µ. . ng µ y,  Ó   õ  µ y  t l .  k t ng c«ng  è   u y Õt  Þ n h   bQ ® thanh  ra). t
 4. §i Ò u  3. Trong  qu¸ t ×nh  thanh  t r ra, Trë ng  §o µ n  thanh  tra v µ  c¸c thµ nh  viªn §o µ n   thanh  t ® îc s ö  d ô ng  c¸c quy Ò n  h¹n  quy  ® Þ n h  t i §i Ò u  39, 40  Lu Ët T h a nh  t   ra  ¹ ra, (§i Ò u.. Lu Ët.. (3)/  Ò u.. P h¸p  Ö nh.. .  . §i .  l .(3)  g h Þ   Þ n h   ( 3)).§èi  îng  N ® … t thanh  ra  ã     t c c¸c quy Ò n  h¹n  v µ  ngh Ü a  v ô  quy  ® Þ n h  t i §i Ò u  53, §i Ò u  54  Lu Ët T h anh  t ¹ ra, (§i Ò u..   . Lu Ët. . (3)/  Ò u..   h¸p  Ö nh.. (3),  g h Þ   Þ n h … (3)). .  §i .P l . N ® §i Ò u   Q u y Õt  Þ n h   µ y  ã   Ö u   ùc  Ó   õ  µ y  ý,  o µ n   h a nh   ra,  èi  îng  4.  ® n c hi l k t ng k® T t ® t thanh   t ( æ   øc,  nh © n)  Þ u   r¸ch  ra  t ch c¸  ch t nhi Ö m   i  µ nh   th h quy Õt  Þ n h   µ y. ® n N ¬i  h Ë n n N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­  h   Ò u   (K ý, ghi  â  ä   r h tªn  µ   ã n g   Ê u) v® d N §i 4, ­  . .. ­  u.. L. ________________________________________________________________________________ _________ (1)  h øc  C danh  ñ a  êi  Q u y Õt  Þ n h   c ng ra  ® thanh  ra  lµ  h ñ   r ng  ¬   t(T të c quan  Q u y Õt  Þ n h   ra  ® thanh  ra). t (2)  Ü n h   ù c  îc  L v ® thanh   ra:  h anh   ra  µ nh   Ý nh   èi  í c¸c  ¬ n   Þ   rùc  t T th ch ® v i  ® vt thu é c  ¬   c quan   ñ   ch qu¶n   c ñ a  ¬   c quan  quy Õt  Þ n h   ra  ® thanh  ra  t, (3)  Nªu  c¸c v¨n  b¶n  µ m   l c¨n  cho  Ö c  Q u y Õt  Þ n h:  Ët  ùc  µ nh  i Õt  Ö m,  è ng  ∙ng  Ý     cø  vi ra  ® Lu th h t ki ch l ph ; P h¸p  Ö nh  l c¸n  é,  b c«ng  øc, ch … (4)  V¨n  b¶n  quy  ¹ m   ph ph¸p  Ët  lu quy  Þ n h   Ò   øc  ® v ch n¨ng,  nhi Ö m   ô,  v quy Ò n   ¹n  ñ a  êi  quy Õt  h c ng ra  ® Þ nh  thanh  ra. t
 5. M É u   è  s2 Tªn  ¬   uan  ñ   u¶n cq ch q c é ng  o µ   h éi  ñ   g h Ü a   Öt  m h x∙  ch n vi na Tªn  ¬   uan  q uy Õt  Þ n h cq ra  ® § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­   S è           / Q §     Tra        ­T , n g µ y  .     . . th¸ng  .   m   . . n¨ 200  .   .. q uy Õt  Þ n h   ñ a..   ) ® c . (1 V Ò   Ö c  vi thanh tra chuyªn  g µ n h   Ò..   n v . (2) N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­ C¨n  Lu Ët  h anh   ra  µ y  cø  T t ng 24/6/2004; ­ C¨n  N g h Þ   Þ n h   è   cø  ® s 41/2005/ N §­C P   µ y  ng 25/3/2005  ñ a  h Ý n h   ñ   u y   Þ n h   c C ph Q ® chi  i Õt  v µ   íng  É n   i  µ nh  ét  è   i Ò u   ñ a  Ët  h anh   ra; t  h d th h m s® c Lu T t ­ C¨n  . . (3); cø  .   ­ C¨n  cø..   . (4); ­  Ðt  Ò   X ® ngh Þ   ñ a  c ¤ng  µ). . , (b .   q uy Õt  Þ n h: ® §i Ò u    T h µ n h  lËp §o µ n  thanh  t 1. ra chuyªn ng µ nh  v Ò... (2) g å m  c¸c thµ nh  viªn sau   ® © y: 1.  ä   H tªn  µ   øc  ô: v ch v   ë ng  o µ n Tr ® 2.  ä   H tªn  µ   øc  ô: v ch v   h µ nh   T viªn 3.  . . .. §i Ò u     µ n  2. §o thanh  ra  ã   t c nhi Ö m   ô   v thanh  ra  t chuyªn  µ nh   Ò.. (2)  í : ng v .  vi ­ N éi  u n g     d thanh  tra: ­ § èi  îng    t thanh  tra: ­C h Õ   é    ® thanh  tra: ­ T h êi    gian  thanh  tra:  õ   µ y..   T ng . th¸ng..   m...   Õ n   µ y..   . n¨ .® ng . th¸ng..   m... . n¨ (ho Æ c   êi  ¹n  th h thanh  ra  µ. . ng µ y,  Ó   õ  µ y  t l .  k t ng c«ng  è   u y Õt  Þ n h   bQ ® thanh  ra). t §i Ò u  3. Trong  qu¸ t ×nh  thanh  t r ra, Trë ng  §o µ n  thanh  tra v µ  c¸c thµ nh  viªn §o µ n   thanh  t ® îc s ö  d ô ng  c¸c quy Ò n  h¹n  quy  ® Þ n h  t i  §i Ò u  49, 50  Lu Ët T h anh  t   ra  ¹ ra, (§i Ò u... Lu Ët.. (3)/ §i Ò u.. . . P h¸p  lÖ nh...(3)) èi t ng  thanh  t .§ î ra c ã  c¸c quy Ò n  h¹n  v µ   ngh Ü a   ô   v quy  Þ n h   ¹   Ò u   ® t i §i 53,  Ò u     Ët  h anh   ra,  Ò u.. Lu Ët. . (3)/  Ò u..   §i 54 Lu T t (§i .  .  §i . P h¸p  Ö nh.. l .(3)) . §i Ò u   Q u y Õt  Þ n h   µ y  ã   Ö u   ùc  Ó   õ  µ y  ý,  o µ n   h a nh   ra,  èi  îng  4.  ® n c hi l k t ng k® T t ® t thanh   t ( æ   øc,  nh © n)  Þ u   r¸ch  ra  t ch c¸  ch t nhi Ö m   i  µ nh   th h quy Õt  Þ n h   µ y. ® n N ¬i  h Ë n n N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­  h   Ò u   (K ý, ghi  â  ä   r h tªn  µ   ã n g   Ê u) v® d N §i 4, ­  . .. ­  u.. L. ________________________________________________________________________________ _________ (1)  h øc  C danh  ñ a  êi  Q u y Õt  Þ n h   c ng ra  ® thanh  ra  lµ  h ñ   r ng  ¬   t(T të c quan  Q u y Õt  Þ n h   ra  ® thanh  ra). t (2)  Ü n h   ù c  îc  L v ® thanh  ra  Ò:  tv khoa   ä c  µ   h v c«ng  ngh Ö;  o   ê ng­ch Êt  îng  µ ng   ã a;  ë   ÷ u   rÝ  Ö,  ®l l h h sh t tu an  µ n  µ   Ó m   to v ki so¸t  øc  ¹. b x
 6. (3) Nªu c¸c v¨n  b¶n  µ m   l c¨n  cho  Ö c  Q u y Õt  Þ n h:  Ët  h o a   ä c  µ   « n g   cø  vi ra  ® Lu K h vC ngh Ö,  Ët  ë   ÷ u   Lu Sh t Ý  Ö,  h¸p  Ö nh  l ng,  h¸p  Ö nh  h Êt îng  µ ng  ã a,  h¸p  Ö nh  n   µ n  µ   Ó m   r tu P l §o ê P l C l h h P l A to v ki so¸t  øc  ¹. . b x. (4) V¨n b¶n  quy  ¹ m   ph ph¸p  Ët  lu quy  Þ n h   Ò   øc  ® v ch n¨ng, nhi Ö m   ô,  v quy Ò n   ¹n  ñ a  êi  quy Õt  h c ng ra  ® Þ nh thanh  ra. t M É u   è  s3 Tªn  ¬   uan  ñ   u¶n cq ch q c é ng  o µ   h éi  ñ   g h Ü a   Öt  m   h x∙  ch n vi na Tªn  æ   t chøc  q uy Õt  Þ n h ra  ® § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c  l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­ , n g µ y  .     . . th¸ng  .   m   . . n¨ 200  . .. S è                     /Q§  … .. ­    uy Õt  Þ n h   ñ a  q ® c (1) V Ò   Ö c  n g   Ç u   m   Þ n h,  È m   Þ n h,  ö   g hi Ö m   Ò   vi tr c gi¸ ® th ® th n v (2) n g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­ C¨n  (§i Ò u..   Ët. . cø  . Lu . (2)/  Ò u..   h¸p  Ö nh.. (2)) §i .P l . ; ­  hi  µ nh   u y Õt  Þ n h   è..   Th Q ® s . /Q§­T Tra  µ y..   ng . th¸ng..   m...  ñ a..   . n¨ c . (chøc  ô   ñ a  ng ­ vc   êi  Q u y Õt  Þ n h   ra  ® thanh  ra)  Ò   Ö c  t v vi thanh  ra  t chuyªn  µ nh  Ò   .   ng v . . (2)  èi  í . . (3); ® v i .  ­  Ó   µ m   ¬   ë   §l c s cho  Õt  Ë n  k lu thanh  ra, t q uy Õt  Þ n h: ® §i Ò u     ng  Ç u   m   Þ n h,  È m   Þ n h,  ö  1. Tr c gi¸ ® th ® th nghi Ö m   Ò...  v (2)  ñ a/ ® èi  í   . (3). c v i .. §i Ò u     Ò   2. § ngh Þ... (4)  m   Þ n h,  È m   Þ n h,  ö  gi¸ ® th ® th nghi Ö m   Ò: v ­  éi  N dung:. . . ­  h êi  T gian:. . . §i Ò u    Q u y Õt ® Þ n h  n µ y  c ã  hi Ö u  lùc k Ó  tõ ng µ y  ký, . . (3) ch Þ u  t ¸ch nhi Ö m  thi  3. . r h µ nh   u y Õt  Þ n h   µ y./ Q ® n . N ¬i  h Ë n:  n n g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® (ký, ghi  â  ä   r h tªn  µ   ã n g   Ê u) v® d ­  h   Ò u   N §i 2,3.  ­  u  å   ¬,  .,  Tra . LHs… T ___________________________________________________________________ _______ (1)  h øc  C danh  êi  quy Õt  Þ n h ng ra  ® (2)  Ü n h   ù c  îc  r   Ç u   m   Þ n h:  L v ® t ng c gi¸ ® khoa  ä c  µ   h v c«ng  ngh Ö;  ë   ÷ u   rÝ  Ö;  o   ê ng­ch Êt  sh t tu ®l l ng  µ ng   ã a;    µ n  µ   Ó m   î h h an to v ki so¸t  øc  ¹  Õ u   b x (N thanh  ra  µ nh   Ý nh   ×   th ch th c¨n    µ o   Ò u   cø v §i 42, thanh  ra  t chuyªn  µ nh  ×  ng th c¨n  v µ o  Ò u   Lu Ët  hanh  ra) cø  §i 52  T t. (3) Tªn  æ   t chøc,  nh © n   ã   èi  îng  r c Ç u   m   Þ n h,  È m   Þ n h,  ö  c¸  c® t t ng  gi¸ ® th ® th nghi Ö m. (4) Tªn  ¬   c quan  m   Þ n h,  È m   Þ n h,  ö  gi¸ ® th ® th nghi Ö m.
 7. M É u   è  s4 Tªn  ¬   uan  ñ   u¶n cq ch q c é ng  o µ   h éi  ñ   g h Ü a   Öt  m   h x∙  ch n vi na Tªn  ¬   uan  q uy Õt  Þ n h cq ra  ® § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­  ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ S è           /Q§    Tra       ­T , n g µ y  .     . . th¸ng  .   m   . . n¨ 200.. .                 q uy Õt  Þ n h   ö   h¹t  p h¹ m   µ nh   Ý n h ® xp vi  h ch v Ò  . .(1) . ­ C¨n  P h¸p  Ö nh  ö   ý  ph¹ m   µ nh  Ý n h   µ y  cø  l X l vi  h ch ng 02/7/2002; ­ C¨n     Ò u …..Ngh Þ   Þ n h   cø §i ® quy  Þ n h   ö   ¹t  ph¹ m   µ nh   Ý n h   rong  Ü nh  ù c   ® x ph vi  h ch t l v (2) ….; ­  Ðt  éi  X n dung,  Ý nh  Êt  µ   ø c   é   ph¹ m   µ nh   Ý n h   ¹   t ch vm ® vi  h ch t i Biªn b¶n   ph¹ m   µ nh   vi  h ch Ý n h   Ëp  åi. . giê,  µ y..   l h .  ng . th¸ng..   m...  ¹ . . . n¨ t i., T «i. .   ä,  .   (H tªn,  øc  ô) ch v § ¬ n   Þ:. . v . Q U Y Õ T   Þ N H: § §i Ò u     ö   ¹t  ph¹ m   µ nh  Ý n h   èi  í : 1. X ph vi  h ch ® vi T æ  chøc/c¸ n h © n  ( ® Þ a  ch Ø;  lÜ nh  v ù c  ho¹t ® é n g/ngh Ò  nghi Ö p; Gi Ê y  C M T/h é   chi Õ u   è..ng µ y  Ê p … n ¬i  Ê p). s c c ­  íi  V c¸c  × nh   h thøc: ­ H × n h  thøc  x ö  ph¹t ch Ý n h:  M ø c  ph¹t; t æ ng  s è  t Ò n  ph¹t (v Õt b»ng  ch ÷  s è  t Ò n   i i i ph¹t) . ­  × n h   H thøc  ¹t  æ   ph b sung  Õ u   ã). (n c ­ C¸c  Ö n   bi ph¸p  ¾ c   ô c  Ë u   kh ph h qu¶  Õ u   ã). (n c Lý  o : d ­  c ã   µ nh   vi  ¹ m   µ nh  Ý n h:. . §∙  h vi  ph h ch . Q u y   Þ n h   ¹   Ó m...  h o¶n..   Ò u..   ñ a..   ® t i §i K . §i .c . (2). M ø c   ¹t: ph ­  h ÷ n g   ×nh  i Õt i quan  Õ n   Ö c  N t t l ªn  ® vi gi¶i quy Õt  ô   ph¹ m … v vi  §i Ò u     è   i Ò n  ¹t  2. S t ph quy  Þ n h   ¹   Ò u     ® t i §i 1 ph¶i  é p   µ o  µi  n v t kho¶n  è:. . c ñ a  .. m ë   ¹   s .  … ti K h o  b¹c N h µ  n íc ho Æ c  n é p  th ¼ n g  v µ o  K h o  b¹c N h µ  n íc (tØnh/th µ nh  ph è.. rong   .) t vßng   ng µ y   Ó   õ  µ y  Ë n   îc  10  k t ng nh ® quy Õt  Þ n h   µ y.  ® n N Õ u  qu¸ thêi h¹n n ãi t rªn m µ... (3) c è  t×nh  kh«ng  ch Ê p  h µ nh  quy Õt ® Þ n h  x ö   ph¹t th×  b Þ  c ìng  ch Õ  th µ nh  theo  quy  ® Þ n h  t i N g h Þ  ® Þ n h  s è  37/2005/ N §­C P   i h ¹ ng µ y  18/3/2005   ñ a  h Ý n h   ñ   u y   Þ n h   ñ  ôc  d ô ng   d ô ng   c C ph Q ® th t ¸p  ¸p  c¸c  Ö n   bi ph¸p  ­ c ìng  Õ   i  µ nh  ch th h quy Õt  ö   ¹t  ph¹ m   µ nh   Ý n h. x ph vi  h ch Trong  êi  ¹n    µ y  Ó   õ  µ y  Ë n   îc  u y Õt  Þ n h   µ y,. . (3)  ã   th h 90 ng k t ng nh ® Q ® n .  c quy Ò n   khi Õ u   ¹i  í   êi  Q u y Õt  Þ n h   µ y. n v i ng ra  ® n
 8. §i Ò u    Q u y Õt  Þ n h   µ y  ã   Ö u   ùc  Ó   õ  µ y  ý   ã   Ó   rong  u y Õt  Þ n h     3. ® n c hi l k t ng k (c th t Q ® qui ® Þ n h   µ y  ã   Ö u   ùc  ng c hi l kh¸c).  .   . . (3)  ã   r c t ¸ch  nhi Ö m     µ nh  thi h quy Õt  Þ n h   µ y./ ® n . Trong  êi  ¹n  ng µ y,  th h ba  quy Õt  Þ n h   µ y  îc  öi  ® n ® g cho: ­T æ   øc  nh © n   ch /c¸  (3)  Ó   Ê p   µ nh. ® ch h ­  h o   ¹c  h µ   íc  K bN n tØnh/th µ nh  è   Ó   ph ® thu  i Ò n  ¹t t ph . ­  ¬   C quan … … …   Ó   èi  îp ® ph h N ¬i  h Ë n:  n n g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­  h   Ò u   ( ® Ó   i h µ nh),                                                            ký,                               ( ghi  â  ä   r h tªn  µ   v N §i 3  th   ® ãng  Êu) d ­  h ñ   r ng  ¬   T të c quan  ñ   ch qu¶n  ® Ó   ( b/c) ­  h o   ¹c  N   Ø n h/tp. . ( ® Ó   K bN T .  thu  i Ò n), t ­  h anh  ra  h Ý n h   ñ   ®èi  í   Ê p   é/ng µ nh)  µ   T tC ph ( v ic b v thanh  ra  t tØnh  ®èi  í   Ê p   ë   Æ c   ¬ ng   ¬ ng)  ( v ic s ho t ® ( ® Ó   Õt), bi ­  . .. ­  u  S,  Tra. LH T                                                                                                                                                                       ___________________________________________________________________ _______ (1)  Ü n h   ù c  ph¹ m:  L v vi  khoa   ä c  µ   h v c«ng  ngh Ö;  o   ê ng­ch Êt  îng  µ ng   ã a;  ë   ÷ u   rÝ   Ö,    µ n   ®l l h h sh t tu an to vµ  Ó m   ki so¸t  øc  ¹. b x (2)  g h Þ   Þ n h   ñ a  h Ý n h   ñ   N ® c C ph quy  Þ n h   Ò   ö   ¹t  ph¹ m   µ nh  Ý nh   rong  Ü nh  ù c  ph¹ m. ® v x ph vi  h ch t l v vi  (3) Tªn,  Þ a   Ø   æ   øc  Æ c   ªn,  ® ch t ch ho t ngh Ò  nghi Ö p,  Þ a   Ø   nh © n   ph¹ m. ® ch c¸  vi  G hi  ó : ch   N éi  ­  dung  quy Õt  Þ n h   Õ u   îc  Ó   Ö n   rªn  ® n ® th hi t nhi Ò u   rang  Ê y  t gi yªu  Ç u   ã n g   Ê u   c ® d gi¸p  i la .   N Õu  ­  gi¸  rÞ  t tang  Ët,  ¬ ng   i Ö n  ph¹ m   µ nh   Ý n h   Þ   Þch  v ph t vi  h ch bt thu  õ    r Ö u  å n g   rë  ªn  ×   êi  t 10 t i ® t l th ng quy Õt  Þ n h   Þch  ® t thu  ph¶i  giao  cho Trung  © m   Þ ch  ô   t d v b¸n  Ê u   c Ê p   ® gi¸  tØnh;  Õ u   t Þ  í  t i Ö u   n gi¸  r d i 10  r th× giao  ¬   c quan  µi ch Ý n h   Ê p   Ë n   t  c qu ,huy Ö n   æ   øc  t ch b¸n  Ê u   . ® gi¸  
 9. M É u   è  s 5  Tªn  ¬   uan  ñ   u¶n cq ch q c é ng  o µ   h éi  ñ   g h Ü a   Öt  m h x∙  ch n vi na Tªn  ¬   uan  q uy Õt  Þ n h cq ra  ® § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ S è               /Q§    Tra         ­T     g µ y  .   ,n . . th¸ng  .   m   . . n¨ 200  . .. q uy Õt  Þ n h   ñ a  h¸nh  ® c C thanh tra (tªn  æ   øc  t ch thanh  ra) t V Ò   Ö c  vi tr¶  ¹   l i tang  Ët/ph ¬ n g   iÖ n  p h¹ m   µ nh   Ý n h   Ò..   v t vi  h ch v . (1) C h¸nh thanh tra (tªn  æ   øc  t ch thanh  ra) t ­ C¨n  Lu Ët  h anh   ra  µ y  cø  T t ng 24/6/2004; ­ C¨n  P h¸p  Ö nh  ö   ý  ph¹ m   µ nh  Ý n h   µ y  cø  l X l vi  h ch ng 02/7/2002; ­ C¨n  cø..   . (2) ­ C¨n  cø  Q u y Õt  ® Þ n h  x ö  ph¹t vi ph¹ m  h µ nh  v Ò... (1) s è... ng µ y... th¸ng... n¨ m...  c ñ a.. ;   .  ­ C¨n  cø.. , . Q u y Õt  Þ n h: ® §i Ò u     1. Tr¶  ¹  l i tang  Ët/ph ¬ ng   i Ö n  ñ a  nh © n   v t c c¸  (ho Æ c   æ   øc)  ∙  Þ   Þch  t ch ®bt thu theo   Q u y Õt  Þ n h   ö   ¹t  ph¹ m   µ nh  Ý n h   Ò.. (1)  è..   µ y..   ® x ph vi  h ch v .  s . ng . th¸ng..   m...  ñ a.. . n¨ c . ­  ä   µ   H v tªn  êi  ng (ho Æ c   i  Ö n   æ   øc)  îc  r¶  ¹ : ®¹ di t ch ® t li ­ N ¬i ® ¨ng  ký  nh © n  kh È u  thê ng  t ó (ho Æ c  ® Þ a  ch Ø  n ¬i c ã  t ô s ë  ch Ý n h  c ñ a  t æ   r r ch øc): ­  © n   éc  D t (qu è c  Þch): t ­  Ê y  øng   Gi ch minh  © n   © n   é  nh d (h chi Õ u)  è:  .         g µ y  Ê p:  .           N ¬i  Ê p:  . s ..   N c ..      c .. §i Ò u     a ng   Ët/ph ¬ n g  i Ö n  ph¹ m   µ nh  Ý n h   îc  r¶  ¹  å m   ã: 2. T v t vi  h ch ® t lig c ­ Tªn,  è  îng,  räng îng,  ñ ng  ¹   ñ a  õng  ¹   sl t l ch lo i c t lo i tang  Ët,  ¬ n g  i Ö n. v ph t ­  × n h   r¹ng  T t tang  Ët/ph ¬ n g   i Ö n   ph¹ m   v t vi  (c¨n    cø Biªn  b¶n   Þch  t thu  tang  Ët/ph ¬ ng   v t Ö n  Ì m   i k theo). §i Ò u    Q u y Õt  Þ n h   µ y  ã   Ö u   ùc  Ó   õ  µ y   ý,  . (c¸  © n   Æ c   i  Ö n   æ   3. ® n c hi l k t ng k .. nh ho ®¹ di t ch øc  lµ ch ñ  s ë  h ÷ u, ng êi s ö  d ô ng  hîp ph¸p  tang  v Ët, ph ¬ n g  t Ö n  b Þ  c¸ nh © n, t æ   i ch øc  vi ph¹ m  h µ nh  ch Ý n h  chi Õ m  ® o¹t) ch Þ u  t ¸ch  nhi Ö m  th µ nh  Q u y Õt  ® Þ n h   r i h n µ y./. N ¬i  h Ë n : n C h¸nh thanh tra (tªn  æ   øc  t ch thanhtra) ­  h   Ò u   N §i 3. ­  h anh  ra  h Ý n h   ñ   ®èi  í   Ê p   é/ng µ nh)  µ   T tC ph ( v ic b v thanh  ra  t tØnh  ®èi  í   Ê p   ë   Æ c   ¬ ng   ¬ ng)  ( v ic s ho t ® ( ® Ó   Õt). bi ­  . .. ­  u  å   ¬,  Tra. LHsT
 10. _ _______________________________________________________________________________ _________ (1)  Ü n h   ù c  ph¹ m   µ nh   Ý nh:  L v vi  h ch khoa   ä c  µ   h v c«ng   ngh Ö;  ë   ÷ u   rÝ   Ö;  o   ê ng­ch Êt  îng  µ ng   sh t tu ®l l h h ã a;  toµ n  µ   Ó m   an  v ki so¸t  øc  ¹. b x (2)  g h Þ   Þ n h   ñ a  h Ý n h   ñ   N ® c C ph quy  Þ n h   Ò   ö   ¹t  ph¹ m   µ nh  Ý nh   rong  Ü nh  ù c  ph¹ m. ® v x ph vi  h ch t l v vi  G hi  ó: ch ­  Õ u   N tang  Ët/ph¬ ng   i vi  ¹ m   µ nh  Ý n h   ã   t Þ  õ  t i Ö u  å n g   rë  ªn  v t ªn  ph h ch c gi¸  r t 10  r ® t l ph¶i  öi  g quy Õt  Þ n h   ® cho  Trung  © m   Þ ch  ô   t d v b¸n  Ê u   c Ê p   ® gi¸  tØnh,  t Þ  í  t i Ö u  ×   öi  gi¸  r d i 10  r th g cho  ¬   c quan  µi ch Ý nh   Ê p   t  c qu Ë n  ,huy Ö n   Ó   Õt. ® bi ­ Gi¸  rÞ  t tang  Ët/ph ¬ ng  i Ö n  ph¹ m   v t vi  thu é c  È m   th quy Ò n   Þch  t thu  ñ a  êi  quy Õt  Þ n h   ¹ m   ÷  ×  c ng ra  ® t gi th ng êi  ã   ® quy Õt  Þ n h   Þch  ® t thu.       M É u   è  s6 Tªn  ¬   uan  ñ   u¶n  cq ch q c é ng  o µ   h éi  ñ   g h Ü a   Öt  m h x∙  ch n vi na Tªn  ¬   uan  q uy Õt  Þ n h cq ra  ® § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­  S è           /Q§    Tra       ­T , n g µ y..     . th¸ng  .   m   . . n¨ 200. ..                         q uy Õt  Þ n h   ñ a  ® c ch¸nh thanh tra (tªn  æ   øc  t ch thanh  ra) t V Ò   Ö c  vi chuy Ó n   å   ¬   p h¹ m   µ nh   Ý n h   h s vi  h ch v Ò..   sang  ¬   uan  Ò u   . (1)  cq §i tra ….  ch¸nh thanh tra (tªn  æ   øc  t ch thanh  ra)) t ­ C¨n  Lu Ët  h anh   ra  µ y  cø  T t ng 24/6/2004; ­ C¨n  §i Ò u   P h¸p  Ö nh  ö   ý  ph¹ m   µ nh   Ý n h   µ y  cø  62  l X l vi  h ch ng 02/7/2002; ­ C¨n  cø  Ò u.. N g h Þ   Þ n h   è..   ng µ y..   c ñ a  h Ý n h   ñ   §i .  ® s .  .  C ph quy  Þ n h   ö   ¹t  ph¹ m   ® x ph vi  h µ nh   Ý n h   Ò...(1);                                                                                      ch v                                            ­  Ðt  éi  X n dung,  Ý nh   Êt  µ   ø c   é   ph¹ m   ¹   t ch vm ® vi  t i Biªn  b¶n   thanh   ra  è.. lËp  åi  .   t s .  h .. giê, ng µ y  . . th¸ng  . . n¨ m  . . t i . . /Biªn b¶n  vi ph¹ m  h µ nh  ch Ý n h  lËp  h åi . . giê,  . . .¹. . ng µ y  .   . . th¸ng  .   m   .   ¹   .     . . n¨ . . t i . . , q uy Õt  Þ n h: ® §i Ò u   C h uy Ó n   å   ¬   ph¹ m   µ nh   Ý n h/vi  ¹ m   Ò...  1.  h s vi  h ch ph v (1)  ñ a.. (2)  c .  sang..   . (tªn  ¬   c quan  Ò u   ra    xe m   Ðt  §i t … )  x gi¶i quy Õt  theo quy  Þ n h   ñ a  ® c ph¸p  Ët. lu 1.  å   ¬   µi iÖ u  å m   .   Hstl g . . b¶n  ã  (c biªn b¶n  µ n  b giao  å   ¬   Ì m   hsk theo). 2 . T a n g   Ët,  ¬ ng   i Ö n  ph¹ m   µ nh  Ý n h/vi  ¹ m   Ò...  ) g å m: (1     v ph t vi  h ch ph v ­  … …   ­  … …   (cã  biªn b¶n  µ n  b giao  Ì m   k theo).   §i Ò u     u y Õt  Þ n h   µ y  ã   Ö u   ùc  Ó   õ  µ y  ý..   2. Q ® n c hi l k t ng k . (3)  ã   r c t ¸ch nhi Ö m   µ n   b giao  å   ¬   ph¹ m   ãi  ¹   Ò u     h s vi  n t i §i 1 cho.. ( .  tªn  ¬   c quan   Ò u   ra …..)  r c  µ y.. th¸ng..   §i t t í ng .  . n¨ m... 
 11.                                                                ¬i  h Ë n : N n   ch¸nh thanh tra (Ký, ghi  â  ä   r h tªn  µ   ã n g   Ê u) v® d ­ Tªn  ¬   c quan  Ò u   ra,  o µ   …   Ë n   å   ¬, §i t T ¸n  nh hs ­  Ö n   Ó m   N h © n   © n   ïng  Ê p), Vi Ki s¸t  d (c c ­  .   . . (2), ­  u  Tra.  LT ___________________________________________________________________ _______                                                                                                             do thanh   tra  µ n h   Ý n h  ho Æ c   h ch thanh  tra chuyªn  g µ n h   Ò : khoa  h ä c  v µ   n v (1) L Ü n h  v ù c vi  ¹ m     ph c«ng  ngh Ö;  ë   ÷ u  rÝ  Ö;  o  ê ng­ch Êt îng  µ ng  ã a;  toµ n  µ   Ó m   sh t tu ®l l h h an  v ki so¸t  øc  ¹. b x (2)  Tªn  æ   øc,  nh © n   ph¹ m. t ch c¸  vi  (3)  ë ng  µ n   h anh  ra  Tr §o T t theo  u y Õt  Þ n h   Q ® thanh  ra  è..   µ y..   t s . ng . th¸ng..   m.. ho Æ c   h anh  ra  . n¨ .  T t viªn.  G hi  ó : M É u   µ y  ã   Ó   ïng  Ó   ch   n c th d ® tha m  kh¶o  rong  r ng  îp  t tê h chuy Ó n   å   ¬   ph¹ m   µ nh  Ý n h   Ò   h s vi  h ch v s ë   ÷ u  rÝ  Ö   h t tu sang  gi¶i quy Õt theo  ñ  ôc  è  ông  © n   ù   ¹   µ  th t t t d s t i to ¸n. M É u   è    s7   Tªn  ¬   uan  ñ   u¶n cq ch q c é ng  o µ   h éi  ñ   g h Ü a   Öt  m h x∙  ch n vi na Tªn  ¬   uan  q uy Õt  Þ n h   cq ra  ® § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ S è           /Q§    Tra       ­T , n g µ y  .     . . th¸ng  .   m   . . n¨ 200  . .. q uy Õt  Þ n h   ® ¸p  ô n g   Ö n   h¸p  ìng  Õ d bi p c ch T hi  µ n h   u y Õt  Þ n h   ö   h¹t  p h¹ m   µ n h   Ý n h   Ò..   h Q ® xp vi  h ch v . (1) ­ C¨n  §i Ò u   P h¸p  Ö nh  ö   ý  ph¹ m   µ nh  Ý n h   µ y  cø  66  l X l vi  h ch ng 02/7/2002; ­ C¨n    Ò u.. N g h Þ   Þ n h   è..   µ y.. c ñ a  h Ý n h   ñ   cø §i .  ® s . ng .  C ph quy  Þ n h   ö   ¹t    ® x ph vi ph¹ m   µ nh   Ý n h   Ò   . (1); h ch v .. ­ C¨n    g h Þ   Þ n h   è   cø N ® s 37/2005/ N§­C P   nga ú  18/3/2005   ñ a   h Ý n h   ñ   c C ph quy   ® Þ n h   ñ   ôc  d ô ng   th t ¸p  c¸c  Ö n   bi ph¸p  ìng  Õ   i  µ nh   c ch th h quy Õt  Þ n h   ö   ¹t  ph¹ m   ® x ph vi  h µ nh   Ý n h; ch ­ § Ó  ® ¶ m  b¶o  th µ nh  Q u y Õt ® Þ n h  x ö  ph¹t vi ph¹ m  h µ nh  ch Ý n h  v Ò... (1)  i h s è..   µ y..   . ng . th¸ng..   m...  ñ a..   . n¨ c ., T «i:                                                  C h ø c  ô:                           v § ¬ n  Þ: v q uy Õt  Þ n h: ® §i Ò u   ¸p  d ô ng  bi Ö n  ph¸p  c ìng ch Õ  thi h µ nh  quy Õt ® Þ n h  x ö  ph¹t vi ph¹ m   1.  h µ nh   Ý n h   è..   µ y..   ch s . ng . th¸ng..   m.. c ñ a..   Ò...  . n¨ .  .v (1). § èi  í : *  n h © n: v i   C¸  ­  ä   µ   H v tªn,  © n   éc  D t (qu è c  Þch): t ­  ¬i  ¨ng  ý  © n   È u   ê ng  ró:  N ® k nh kh th t ­  Ê y  øng   Gi ch minh  © n   © n   é  nh d (h chi Õ u)  è:. . s. N g µ y  Ê p:. . N ¬i  c . c Ê p:. . . *  æ   T chøc: ­  Þ a   Ø   ¬i  ã n g   rô  ë   Ý n h   ñ a  æ   øc: § ch n ® t s ch c t ch ­  ¹i  Ö n   ¬  § di (c quan,  ¬ n   Þ): ® v *  Ö n   h¸p  ìng  Õ:  Bi p c ch (3)
 12. §i Ò u    T æ   øc/  nh © n   2. ch c¸  ph¶i nghiª m   Ø n h   ùc  Ö n   ch th hi quy Õt  Þ n h   µ y  µ   ® n v ph¶i  Þ u   äi  ch m chi  Ý   Ò   Ö c  æ   øc  ùc  Ö n   Ö n   ph v vi t ch th hi bi ph¸p  ìng  Õ. c ch § iÒ u  Q u y Õt  Þ n h   µ y  ã   Ö u   ùc  Ó   õ  µ y  ý,  3.  ® n c hi l k t ng k (2)  Þ u   r ch t ¸ch nhi Ö m     thi h µ nh   u y Õt  Þ n h   µ y./ Q ® n .   N ¬i  h Ë n:  n n g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® (ký,  hi  â  ä   g r h tªn  µ   ã n g   Ê u) v® d ­  h   Ò u   N §i 1,2, ­  ¬   C quan  c¶nh  , ng © n   µ ng  s¸t   h (ph èi  îp),  h ­  . .. ­  u  S,  Tra LH T ________________________________________________________________________________ _________ (1) L Ü n h   ù c b Þ  x ö   ¹t v ph : khoa   ä c   µ   h v c«ng   ngh Ö;  ë   ÷ u   rÝ  tu Ö;  o   ê ng­ch Êt l ng  µ ng  h ã a;    sh t ®l î h an toµ n  µ   Ó m   v ki so¸t  øc  ¹. b x (2)  nh © n,  æ   øc  ph¹ m. C¸  t ch vi  (3)  hi  ô   Ó   Ö n   G c th bi ph¸p  ìng  Õ,  è   i Ò n  ìng  Õ   Æ c   Ö n   c ch st c ch ho bi ph¸p  ¾ c   ô c  Ë u   kh ph h qu¶  ph¶i  ùc  th hi Ö n   ¬ ng  n g   í   ¬   t ø v i c quan/c¸  © n   îc  û   nh ® u quy Ò n   Ó   ìng  Õ   : C ¶ n h   , ng © n   µ ng,  B N D   ... ® c ch nh   s¸t   h U … G hi  ó : T u ú   ch   theo  Ö n   bi ph¸p  ìng  Õ   µ   d ô ng  c ch m ¸p  quy  Þ n h   ¹   Ò u   ® t i §i 11,  Ò u   §i 20,  Ò u   v µ   Ò u   §i 31  §i 33  ñ a  g h Þ   Þ n h   è   c N ® s 37/2005/ N§­C P   µ y  ng 18/3/2005  ñ a  h Ý n h   ñ. c C ph M É u   è  s8 Tªn  ¬   uan  ñ   u¶n cq ch q c é ng  o µ   h éi  ñ   g h Ü a   Öt  m h x∙  ch n vi na Tªn  ¬   uan  q uy Õt  Þ n h cq ra  ® § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ S è           /Q§    Tra       ­T , n g µ y  .     . . th¸ng  .   m   . . n¨ 200  . ..   . (1) q uy Õt  Þ n h   ñ a..   ® c                  V/v gi¶i  uy Õt  q khi Õ u   ¹i  Ç n  Q u y Õt  Þ n h   ö   h¹t  p h¹ m   µ nh   Ý n h   nl 1  ® xp vi  h ch v Ò..   . (2) N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­ C¨n     Ët  hi Õ u   ¹i tè  cø Lu K n ,  c¸o  µ y   ng 11/12/1998   µ   Ët  ö a   æi,  æ   v Lu s ® b sung   m ét  è   i Ò u   ñ a  Ët  hi Õ u   ¹i   è  s® c Lu K n , t c¸o  µ y  ng 15/6/2004; ­ C¨n  P h¸p  Ö nh  ö   ý  ph¹ m   µ nh  Ý n h   µ y  cø  l X l vi  h ch ng 02/7/2002; ­ C¨n     g h Þ   Þ n h   è.. ng µ y.. c ñ a   h Ý n h   ñ   cø N ® s .  .  C ph quy  Þ n h   ö   ¹t  ph¹ m   ® x ph vi  h µ nh   Ý n h   Ò...  ch v (2);   ­  Ðt  éi  X n dung  ¬ n   ® khi Õ u   ¹i  Ò   µ y..   n® ng . th¸ng..   m...  ñ a..   . n¨ c . (3)  Þ a   Ø:.. ® ch . S au khi  nghiªn  cøu   å   ¬   µ   u y Õt  Þ n h   è.. ng µ y.. th¸ng.. n¨ m...  ñ a.. (1)  hsvQ ® s .  .  .  c . x ö   ¹t  ph¹ m   µ nh  Ý n h   Ò...  ph vi  h ch v (2), q uy Õt  Þ n h: ® §i Ò u    C « n g   Ë n   1. nh (ho Æ c  kh«ng  c«ng   Ë n)  ét  Ç n   nh m ph (ho Æ c   µ n  é)  éi  to b n dung   khi Õ u   ¹i  ñ a..   nc . (3)  Ò   éi  v n dung   u y Õt  Þ n h   ö   ¹t  ph¹ m   µ nh   Ý n h   è..   Q ® x ph vi  h ch s. ng µ y..   . th¸ng..   m   ñ a..   . n¨ c . (1). §i Ò u    Gi ÷  nguyªn (ho Æ c  thay ® æi h × nh  thøc, m ø c  ® é, bi Ö n  ph¸p x ö  ph¹t  2. ho Æ c  h ñ y) Q u y Õt  ® Þ n h  x ö  ph¹t vi ph¹ m  h µ nh  ch Ý n h  s è... ng µ y... th¸ng... n¨ m..   . c ñ a...(1)  èi  í . . (3)    ® v i.  nh sau:. . (ghi  µ n  é   éi  .  to b n dung  b¶o u  Æ c   l ho thay  æi). ®   Ò u    Q u y Õt  Þ n h   µ y  ã   Ö u   ùc  Ó   õ  µ y  ý,. . (3)  Þ u   r¸ch  §i 3. ® n c hi l k t ng k .  ch t nhi Ö m   thi h µ nh  quy Õt  ® Þ n h  n µ y. K h o  b¹c  N h µ  n íc tØnh... tho¸ r¶ s è  t Ò n  chªnh  lÖch   i t i cho:. . (3). . 
 13. . . (3)  ã   .  c quy Ò n   khi Õ u   ¹i  í . . ( ñ  rë ng  rùc  i Õ p  ñ a  êi  ∙  Q u y Õt  Þ n h   n v i .   th t t t c ng ® ra  ® x ö   ¹t)  Æ c   h ñ   r ng   Ê p   rªn  Õ u   êi  quy Õt  Þ n h   ö   ¹t  µ  h¸nh  h a nh   ph ho T të c t (n ng ra  ® x ph l C T tra) ho Æ c  kh ëi ki Ö n  t i T ß a  H µ n h  ch Ý n h  T ß a  ¸n nh © n  d © n  tØnh  ( µ nh  ph è  t ùc   ¹ th r thu é c Trung  ng)  rong  êi  ¹n    µ y  ®èi  í   ïng  © u,  ïng  ®i  ¹   ã   ¬ t th h 30 ng ( v iv s v xa  l i kh kh¨n  ×  th thêi  ¹n  h khi Õ u   ¹i  µ  ng µ y)  Ó   õ  µ y  Ë n   îc  u y Õt  Þ n h   µ y. n l 45  k t ng nh ® Q ® n   N ¬i  h Ë n:  n N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® (Ký, ghi  â  ä   r h tªn  µ   ã n g   Ê u) v® d ­  ¬ ng  ù,  § s ­  h o   ¹c  h µ   íc  K bN n tØnh/tp, ­  h anh  ra  h Ý n h   ñ   ®èi  í   Ê p   é/ng µ nh)  µ   T tC ph ( v ic b v thanh  ra t tØnh  ®èi  í   Ê p   ë   Æ c   ¬ ng   ¬ ng), ( v ic s ho t ® ­  . .. ­  u  S,  Tra,  . LH T … ________________________________________________________________________________ _________ (1)  h øc  C danh  ñ a  êi  Q u y Õt  Þ n h. c ng ra  ® (2)  Ü n h   ù c  Þ   ö  ph¹t khoa   ä c   µ   L v bx :  h v c«ng  ngh Ö; s ë   ÷ u   rÝ   Ö;  o   ê ng­ch Êt l ng  µ ng  h ã a;    h t tu ®l î h an toµ n  µ   Ó m   v ki so¸t  øc  ¹. b x (3)  æ   øc,  nh © n   T ch c¸  khi Õ u   ¹i  n quy Õt  Þ n h   ö   ¹t ® x ph . G hi  ó: ch ­  éi  N dung  quy Õt  Þ n h   Õ u   îc  Ó   Ö n   rªn  ® n ® th hi t nhi Ò u   rang  Ê y  t gi yªu  Ç u   ã n g   Ê u   c ® d gi¸p  i la . ­  Õ u   N tang  Ët,  ¬ ng   i c ã   t Þ  õ  t i Ö u  å n g   rë  ªn  v ph t ªn  gi¸  r t 10  r ® t l ph¶i  öi  g quy Õt  Þ n h   ® cho  Trung  © m   t d Þ ch  ô   v b¸n  Ê u   c Ê p   ® gi¸  tØnh,  t Þ  í  t i Ö u  ×  öi  gi¸  r d i 10  r th g cho  ¬   c quan  µ ch Ý n h   Ê p   Ë n/huy Ö n   t i  c qu ® Ó   Õt. bi M É u   è  s9 Tªn  ¬   uan  ñ   u¶n  cq ch q c é ng  o µ   h éi  ñ   g h Ü a   Öt  m h x∙  ch n vi na § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c  l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ S è           /Q§    … .       ­… , n g µ y  .     . . th¸ng  .   m   . . n¨ 200.. .   uy Õt  Þ n h   ñ a.. (1) q ® c . V/v gi¶i  uy Õt  q khi Õ u   ¹i  Ç n  Q u y Õt  Þ n h   ö   h¹t  p h¹ m   µ n h   Ý n h   Ò..   nl 2  ® xp vi  h ch v . (2)       N g êi  q uy Õt  Þ n h      ra  ® ­ C¨n     Ët  hi Õ u   ¹i tè  cø Lu K n ,  c¸o  µ y   ng 11/12/1998   µ   Ët  ö a   æi,  æ   v Lu s ® b sung   m ét  è   i Ò u   ñ a  Ët  hi Õ u   ¹i   è  s® c Lu K n , t c¸o; ­ C¨n  P h¸p  Ö nh  ö   ý  ph¹ m   µ nh  Ý n h   µ y  cø  l X l vi  h ch ng 02/7/2002; ­ C¨n     g h Þ   Þ n h   è.. ng µ y.. c ñ a   h Ý n h   ñ   cø N ® s .  .  C ph quy  Þ n h   ö   ¹t  ph¹ m   ® x ph vi  h µ nh   Ý n h   Ò...(2)    ch v ;  ­  Ðt  éi  X n dung   ¬ n   ® khi Õ u   ¹i  Ò   µ y.. th¸ng.. n¨ m...  ñ a.. n® ng .  .  c .(3)  Þ a   Ø...   ® ch , sau  khi nghiªn cøu  h å  s ¬  v µ  Q u y Õt ® Þ n h  s è... ng µ y... th¸ng.. . n¨ m... c ñ a... (4) v Ò   gi¶i quy Õt  khi Õ u   ¹i  u y Õt  Þ n h   ö   ¹t  ph¹ m   µ nh  Ý n h   Ç n  nQ ® x ph vi  h ch l thø  Êt, nh q uy Õt  Þ n h: ® §i Ò u    C « n g   Ë n   1. nh (ho Æ c  kh«ng   c«ng   Ë n)  ét  Ç n   nh m ph (ho Æ c   µ n  é)  éi  to b n dung   khi Õ u   ¹i  Ç n  nl thø    ñ a.. (3)  Ò   éi  1c .  vn dung   u y Õt  Þ n h   ö   ¹t  ph¹ m   µ nh   Q ® x ph vi  h ch Ý n h   è..   µ y..   s . ng . th¸ng..   m   ñ a..   . n¨ c . (4).
 14. §i Ò u    Gi ÷  nguyªn (ho Æ c  thay ® æi h × nh  thøc, m ø c  ® é, bi Ö n  ph¸p x ö  ph¹t  2. ho Æ c   ñ y)  u y Õt  Þ n h   ö   ¹t  ph¹ m   µ nh   Ý n h   è.. ng µ y.. th¸ng.. n¨ m.. ® èi  h Q ® x ph vi  h ch s .  .  .  .  ví   .   i . . (3)    nh sau:. . (ghi  µ n  é   éi  .  to b n dung  b¶o u  Æ c   l ho thay  æi). ® §i Ò u    Q u y Õt  Þ n h   µ y c ã   Ö u  lùc  Ó   õ  µ y   ý   µ   µ  u y Õt ® Þ n h   èi  3. ® n hi k t ng k v lQ cu cïng  Ó   ® gi¶i  quy Õt  khi Õ u   ¹i  ñ a.. (3);  .   nc .  . . (3)  ã   r¸ch  ct nhi Ö m   i  µ nh   th h quy Õt  Þ n h   ® n µ y. K h o   ¹c  h µ   íc  bN n tØnh/tp..   . tho¸   r¶  è   i Ò n  it s t chªnh  Öch  l cho:. . (3)  Õ u   ã). .  (n c   N ¬i  h Ë n :  n N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® (Ký,ghi  â  ä   ªn  µ   ã n g   Ê u) rh t v® d ­  ¬ ng  ù, § s   ­  h o   ¹c  h µ   íc  K bN n tØnh/tp  ® Ó   ( p/h), ­  h anh  ra  h Ý n h   ñ   Æ c   B N D   T tC ph ho U tØnh  ® Ó   ( b/c), ­  u.. L. ________________________________________________________________________________ _________ (1)  h øc  C danh  ñ a  êi  Q u y Õt  Þ n h   c ng ra  ® gi¶i quy Õt khi Õ u   ¹i  Ç n  nl 2. (2)  Ü n h   ù c  ö   ¹t  ph¹ m   µ nh   Ý n h:  L v x ph vi  h ch khoa  ä c  µ   h v c«ng  ngh Ö;  ë   ÷ u  rÝ  Ö;  o   ê ng­ch Êt  îng  sh t tu ®l l h µ ng  ã a;  an  µ n  µ   Ó m   h   to v ki so¸t  øc  ¹. b x (3)  nh © n,  æ   øc  Þ   ö   ¹t C¸  t ch b x ph . (4)  h øc  C danh  ñ a  êi  Q u y Õt  Þ n h   c ng ra  ® gi¶i quy Õt khi Õ u   ¹i  Ç n  nl 1.                                                       É u   è  M s 10                                                                                                    Tªn  ¬   uan  ñ   u¶n cq ch q c é ng  o µ   h éi  ñ   g h Ü a   Öt  m h x∙  ch n vi na Tªn  ¬   uan  q uy Õt  Þ n h cq ra  ® § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­   S è           /Q§    Tra       ­T , n g µ y  .     . . th¸ng  .   m   . . n¨ 200  .   .. q uy Õt  Þ n h   ñ a..   ® c . (1) V Ò   Ö c  h ó c  vi p tra  Õt  u¶  k q thanh tra  Ò..   v . (2) N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­ C¨n  Lu Ët  h anh   ra  µ y  cø  T t ng 24/6/2002; ­  Ðt  Õt  X k qu¶ thanh  ra  ñ a  µ n   tc §o thanh  ra  t theo  u y Õt  Þ n h   Q ® thanh  ra  è..   µ y..   t s . ng . th¸ng..   m...  ñ a..   Ò.. . n¨ c .v .(2);   Theo  Ò   ­  ® ngh Þ   ñ a..   c . (3), q uy Õt  Þ n h: ® §i Ò u    Ti Õ n  h µ nh  ph ó c  t 1. ra k Õt qu¶  thanh  tra c ñ a   µ n  thanh  t §o ra (Thanh  tra viªn)  theo  u y Õt  Þ n h   Q ® thanh  ra  è..   µ y..   t s . ng . th¸ng..   m.. c ñ a..   Ò...(2). . n¨ .  .v §i Ò u     h µ n h  Ëp  µ n   ó c  ra  å m   2. T l §o ph tg c¸c  µ nh  th viªn sau  © y: ®
 15. 1.  ä   H tªn  µ   øc  ô: v ch v   ë ng  o µ n Tr ® 2.  ä   H tªn  µ   øc  ô: v ch v   h µ nh   T viªn 3.  . . .. §o µ n   ó c  ra  ã   ph t c nhi Ö m   ô..   v . (4) ­  h êi  ¹n  ó c  ra:  õ   µ y..   T h ph t T ng . th¸ng..   m...  Õ n   µ y..   . n¨ ® ng . th¸ng..   m... . n¨ (ho Æ c   êi  ¹n  ó c  ra  µ. . ng µ y,  Ó   õ  µ y  th h ph t l .  k t ng c«ng  è   u y Õt  Þ n h   ó c  ra). bQ ® ph t §i Ò u   Q u y Õt  Þ n h  n µ y   ã   Ö u  lùc k Ó   õ ng µ y  ký,  o µ n  ph ó c   ra,  èi  îng  ó c   3.  ® c hi t ® t ® t ph t ( æ   øc,  nh © n)  Þ u   r¸ch  ra  t ch c¸  ch t nhi Ö m   i  µ nh   th h quy Õt  Þ n h   µ y. ® n N ¬i  h Ë n: n N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­  h   Ò u   (K ý, ghi  â  ä   r h tªn  µ   ã n g   Ê u) v® d N §i 3, ­  . .. ­  u.. L. ________________________________________________________________________________ _________ (1)  g êi  Q u y Õt  Þ n h   ó c  ra. N ra  ® ph t (2) L Ü n h  v ù c  thanh  tra h µ nh  ch Ý nh  ho Æ c  thanh  tra chuyªn  ng µ nh  v Ò : khoa  h ä c  v µ  c«ng   ngh Ö;  ë   ÷ u  rÝ  Ö;  o  ê ng­ch Êt îng  µ ng  ã a;  toµ n  µ   Ó m   sh t tu ®l l h h an  v ki so¸t  øc  ¹. b x (3)  nh © n,  ¬ n   Þ   ã   È m   C¸  ® v c th quy Ò n   Ò   ® ngh Þ   ó c  ra. ph t (4) N éi    dung   nhi Ö m   ô   ó c   v ph tra. M É u   è  s 11   Tªn  ¬   uan  ñ   u¶n cq ch q c é ng  o µ   h éi  ñ   g h Ü a   Öt  m h x∙  ch n vi na Tªn  ¬   uan  q uy Õt  Þ n h cq ra  ® § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­   S è           /Q§    Tra       ­T , n g µ y  .     . . th¸ng  .   m   . . n¨ 200  .   .. q uy Õt  Þ n h   ñ a..   ® c . (1) V Ò   Ö c  vi gia  ¹n  h thanh tra  Ò..   v . (2) N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­ C¨n  (2)  Ët  h anh   ra  µ y  cø  Lu T t ng 24/6/2002; ­ C¨n cø..   . (3); ­ C¨n  N g h Þ   Þ n h   è..   cø  ® s . (4)  µ y..   ng . th¸ng..   m...  ñ a  h Ý n h   ñ   Ò... . n¨ c C ph v ; ­ C¨n  Q u y Õt  Þ n h   cø  ® thanh  ra  è..   µ y..   t s . ng . th¸ng..   m...  ñ a..   . n¨ c . (1)  Ò...  v (2); ­  Ðt  Ò   X ® ngh Þ   ñ a  ë ng  µ n   h a nh  ra, c Tr §o T t q uy Õt  Þ n h: ®
 16. §i Ò u  1. Gia  h¹n  thanh  tra cho  §o µ n  T h anh  tra theo  Q u y Õt  ® Þ n h  thanh  tra s è..   . ng µ y..   . th¸ng..   m...  ñ a..   . n¨ c . (1)  Ò...  v (2).   §i Ò u     h êi  ¹n  2. T h gia  ¹n  µ. . ng µ y,  Ó   õ  µ y..   h l .  k t ng . (4).   §i Ò u   Q u y Õt  Þ n h   µ y  ã   Ö u   ùc  Ó   õ  µ y  ý,  o µ n   3.  ® n c hi l k t ng k® thanh  ra,  èi  îng  t ® t thanh   t ( æ   øc,  nh © n)  Þ u   r¸ch  ra  t ch c¸  ch t nhi Ö m   i  µ nh   th h quy Õt  Þ n h   µ y. ® n N ¬i  h Ë n: n N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­  h   Ò u   (K ý, ghi  â  ä   r h tªn  µ   ã n g   Ê u) v® d N §i 3, ­  . .. ­  u.. L. ________________________________________________________________________________ ________   1)  g êi  Q u y Õt  Þ n h (N ra  ®  (2) L Ü n h  v ù c  thanh  tra h µ nh  ch Ý nh  (theo  quy  ® Þ n h  t i §i Ò u  38  Lu Ët T h anh  t ¹ ra) ho Æ c  thanh  t   ra chuyªn  µ nh   theo  ng ( quy  Þ n h   i  Ò u     Ët  h a nh   ra)  Ò:  ® ta §i 48 Lu T t v khoa   ä c   µ   h v c«ng   ngh Ö;  ë   ÷ u   rÝ  sh t tu Ö;  o  ê ng­ch Êt îng  µ ng  ã a;  toµ n  µ   Ó m   ®l l h h an  v ki so¸t  øc  ¹. b x  (3) V¨n  b¶n  quy  ¹ m   ph ph¸p  Ët  lu cao  Êt  i Ò u   Ø n h   Ü nh  ù c  îc  nh ® ch l v ® thanh  ra. t  (4)  N g µ y  Õ   i Õ p  ñ a  µ y  Õt  ¹n    kt c ng h h suy  õ  t quy Õt  Þ n h   ® thanh  ra. t M É u   è  s 12 Tªn  ¬   uan  ñ   u¶n cq ch q c é ng  o µ   h éi  ñ   g h Ü a   Öt  m   h x∙  ch n vi na Tªn  ¬   uan  q uy Õt  Þ n h cq ra  ® § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­  ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ S è           /Q§    Tra       ­T , n g µ y  .     . . th¸ng  .   m   . . n¨ 200.. .                 q uy Õt  Þ n h   ö   h¹t  p h¹ m   µ nh   Ý n h ® xp vi  h ch v Ò   b»ng   × n h   (1)  h thøc  h¹t  iÒ n/c¶nh  p t c¸o ( heo  ñ   ôc  ¬ n   T th t ® gi¶n) ­ C¨n  §i Ò u   P h¸p  Ö nh  ö   ý  ph¹ m   µ nh   Ý n h   µ y  cø  54  l X l vi  h ch ng 02/7/2002; ­ C¨n    Ò u   c §i 19  g h Þ   Þ n h   è   N ® s 134/2003/ N §­C P   µ y  ng 14/11/2003  quy  Þ n h   ® chi  i Õt  t m ét  è   i Ò u   ñ a  h¸p  Ö nh  ö   ý  ph¹ m   µ nh  Ý n h   m   s® c P l X l vi  h ch n¨ 2002; quy  Þ n h   ö   ¹t  ph¹ m   µ nh   Ý n h   rong  Ü nh  ù c  ) ­ C¨n    g h Þ   Þ n h   cø  N ® ® x ph vi  h ch t l v (2 ;
 17. X Ðt  µ nh  vi  ¹ m   µ nh   Ý n h   … … … … … … … … … … … … ..th ù c  Ö n;  h vi  ph h ch do hi T «i … … … … … … … ..ch øc  ô … … … … … … … … … … … … … … … … … … v ® ¬n  Þ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. v Q U Y Õ T   Þ N H: § §i Ò u     ö   ¹t  i Ò n/c¶nh  1. X ph t c¸o  èi  í : ® vi ­  æ   øc/c¸  © n   ph¹ m … … … … / ® Þ a   Ø … … … … ../ Gi Ê y  øng   T ch nh vi  ch ch minh    th (ho Æ c   hé  chi Õ u)  è … … … . d o   … . c Ê p   µ y  t h¸ng  . n¨ m …   s … ng … … ­ C¸c  Ö n   bi ph¸p  ¾ c   ô c  Ë u   kh ph h qu¶  Õ u   ã). (n c Lý   do:  c ã   µ nh   vi  ¹ m   µ nh   Ý n h … … Q u y   Þ n h   ¹   Ó m...  h o¶n.. §i Ò u..   §∙  h vi  ph h ch ® t i §i K .  . c ñ a..   . (2). Trong  thêi h¹n  90  ng µ y  k Ó  tõ  ng µ y  nh Ë n  ® îc Q u y Õt  ® Þ n h  n µ y,. . (3) c ã  quy Ò n   . khi Õ u   ¹i  í   êi  Q u y Õt  Þ n h   µ y. n v i ng ra  ® n §i Ò u    Q u y Õt  Þ n h   µ y c ã   Ö u  lùc  Ó   õ  µ y   ý   ã   Ó   rong Q u y Õt  Þ n h     2 ® n hi k t ng k (c th t ® qui ® Þ n h   µ y  ã   Ö u   ùc  ng c hi l kh¸c).  .   . . (3)  ã   r c t ¸ch nhi Ö m     µ nh  thi h quy Õt  Þ n h   µ y./ ® n . N ¬i  h Ë n:  n n g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­  h   Ò u   ( ® Ó   i h µ nh),                                                            ký,                               ( ghi  â  ä   r h tªn  µ   v N §i 2  th   ® ãng  Êu) d ­  h ñ   r ng  ¬   T të c quan  ñ   ch qu¶n  ® Ó   ( b/c) ­  h o   ¹c  N   Ø n h/tp. . ( ® Ó   K bN T .  thu  i Ò n), t ­  . .. ­  u  S,  Tra. LH T ___________________________________________________________________ _______ (1)  Ü nh   ùc:  L v Khoa   ä c   µ   h v c«ng   ngh Ö ,   ë   ÷ u   Ý  Ö,  o  ê ng   µ   Êt îng  µ ng   sh tr tu ®l v ch l h ho¸;    µn  Ó m   an to ki so¸t bøc   ¹.   x (2) Ngh Þ   Þ n h   ñ a   Ý n h   ñ   ® c Ch ph quy   Þ n h   ö   ¹t    ¹ m   µ nh   Ý nh   ® x ph vi ph h ch trong  Ünh   ùc    ¹ m. l v vi ph (3) Tªn    tæ chøc/c¸  © n     ¹ m. nh vi ph   É u   è  M s 13 Tªn  ¬   c quan   ñ   ch qu¶n cé ng   µ   h éi  ñ   ho x∙  ch ngh Ü a   Öt  m vi na Tªn  ¬   uan  q uy Õt  Þ n h cq ra  ® § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­   S è           /Q§    Tra       ­T , n g µ y  .     . . th¸ng  .   m   . . n¨ 200  .   .. q uy Õt  Þ n h   ® c ñ a  h¸nh  han h  C T tra  . (1)   V Ò   Ö c  d ô n g   vi ¸p  c¸c  Ö n   h¸p  ¾ c   h ô c  Ë u   u¶  o   p h¹ m   µ n h   Ý n h bi p kh p h q d vi  h ch   © y   trong  ê ng  îp  g ra  tr h kh«ng  d ô n g   ö   h¹t  Ò …(1)  ¸p  xp v ­ C¨n  §i Ò u   cø  (2)  h¸p  Ö nh  ö   ý  ph¹ m   µ nh  Ý n h   µ y  P l X l vi  h ch ng 02/7/2002; ­ C¨n  §i Ò u     g h Þ   Þ n h   è..   µ y..   cø  …N ® s . ng . th¸ng..   m...  ñ a..   . n¨ c . quy  Þ n h   ö   ¹t    ® x ph vi ph¹ m   µ nh   Ý n h   Ò   h ch v (1). ­  ×...  V (3) nªn  kh«ng  d ô ng  ö   ¹t  ph¹ m   µ nh   Ý n h; ¸p  x ph vi  h ch
 18. ­  Ó   ¾ c   ô c  r Öt  Ó   Ë u   § kh ph ti ® h qu¶  vi  ¹ m   µ nh  Ý n h   © y   do  ph h ch g ra,   «i … … … … … c h øc   ô … … … T v § ¬ n   Þ … … … … … … … … … .. v q uy Õt  Þ n h: ® §i Ò u    ¸p  d ô ng  bi Ö n  ph¸p kh ¾ c  ph ô c  h Ë u  qu¶  do  vi ph¹ m  h µ nh  ch Ý n h  ® èi ví t æ   1. i  ch øc/c¸  © n   ph¹ m;  Þ a   Ø …..ho Æ c   Ê y   ø ng   nh vi  ® ch Gi ch minh   © n   © n/h é   nh d chi Õ u   è   s … … .   ….c Ê p   µ y …th¸ng  n¨ m … . do ng … Lý do: ­ §∙ c ã  h µ nh  vi vi ph¹ m  h µ nh  ch Ý n h  v Ò  (4), quy  ® Þ n h  t i ®i Ó m  …  kho¶n …   ¹ §i Ò u … ­ N h ÷ n g   ×nh  i Õt i quan  Õ n   Ö c  t t l ªn  ® vi gi¶i  quy Õt  ô   ph¹ m … … . v vi  ­ L ý   kh«ng  ö   ¹t  ph¹ m   µ nh  Ý n h … … .. do  x ph vi  h ch H Ëu  qu¶  Ç n   ¾ c   ô c  µ: c kh ph l Bi Ö n  ph¸p  Ç n   ¾ c   ô c  Ë u   c kh ph h qu¶  µ: l §i Ò u    T æ   øc/c¸ nh © n …   2. ch ph¶i nghiª m   Ø n h   Ê p   µ nh   u y Õt  Þ n h   µ y   rong   ch ch h Q ® n t thêi  ¹n  êi  µ y,  Ó   õ  µ y  îc  h m ng k t ng ® giao  quy Õt  Þ n h   µ  µ y …..th¸ng ….n¨ m … Tr õ   r ® l ng t­ ê ng  îp  h (ghi  â  ý  r l do).   u¸  êi  ¹n  µ y,  Õ u   æ   øc/c¸  © n   Q th h n n t ch nh kh«ng  Þ u   Ê p   µ nh  ×  Þ   ìng  Õ. ch ch h th b c ch T æ   øc/c¸  © n   ã   ch nh c quy Ò n  khi Õ u   ¹i kh ëi  Ö n   èi  í Q u y Õt  Þ n h   µ y   n ,  ki ® v i  ® n theo quy   ® Þ n h   ñ a  c ph¸p  Ët. lu §i Ò u   Q u y Õt  Þ n h   ã   Ö u   ùc  Ó   õ  µ y ….  3.  ® c hi l k t ng th¸ng  .   m … … n¨ Trong   êi  ¹n    µ y,  u y Õt  Þ n h   µ y  îc  öi  th h 03 ng Q ® n ® g cho   æ   øc/c¸  © n … ® Ó   Ê p   T ch nh ch h µ nh. 1.  … … … … … … … … … … … … … … .. ® Ó … … … … … .. … 2 … … … … … … … … … … … … … … … … ® Ó … … … … …. N ¬i  h Ë n: n N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­  h   Ò u   (K ý, ghi  â  ä   r h tªn  µ   ã n g   Ê u) v® d N §i 2, ­  . .. ­  u ….. L ________________________________________________________________________________ _________ (1)  Ü n h   ù c:  L v khoa  ä c  µ   h v c«ng  ngh Ö;  ë   ÷ u   rÝ  Ö;  o   ê ng,  Êt  îng  µ ng   sh t tu ®l ch l h ho¸; an  µ n  µ   Ó m   to v ki so¸t  øc  ¹. b x (2)  u y Õt  Þ n h   d ô ng   Q ® ¸p  c¸c  Ö n   bi ph¸p  ¾ c   ô c  Ë u   kh ph h qu¶     ph¹ m   µ nh   Ý nh   © y   rong  rê ng   do vi  h ch g t t hîp  Õt  êi  Ö u   ×  h th hi th ghi  c¨n  v µ o  Ò u   c ñ a  h¸p  Ö nh  ö   ý  ph¹ m   µ nh  Ý nh   m   cø  §i 56  P l X l vi  h ch n¨ 2002. (3)  hi  â  ý  kh«ng  ö   ¹t G r l do  x ph . (4)  Õ u   ã   N c nhi Ò u   µ nh  th×  h vi  ghi  ô   Ó   õng  µ nh  . c th t h vi G hi  ó : N Õ u   uy Õt  Þ n h   å m   ch   q ® g nhi Ò u   rang  ×  t th ph¶i  ã n g   Ê u   ® d gi¸p  i gi÷ a  la   c¸c  rang. t M É u   è  s 14 Tªn  ¬   uan  ñ   u¶n cq ch q c é ng  o µ   h éi  ñ   g h Ü a   Öt  m h x∙  ch n vi na Tªn  ¬   uan  q uy Õt  Þ n h cq ra  ® § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­   , n g µ y  .     . . th¸ng  .   m   . . n¨ 200  .   .. S è           /Q§  … …       ­  q uy Õt  Þ n h   ñ a  (1)   ® c  . V Ò   Ö c  ñ y  á   ) vi h b (2
 19. N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­ C¨n  Lu Ët  h anh   ra  µ y  cø  T t ng 24/6/2004; ­ C¨n  Q u y Õt  Þ n h   cø  ® thanh  ra  è..   µ y..   t s . ng . th¸ng..   m...  ñ a..   Ò..(2). . n¨ c .v ; ­  Ðt  Ò   X ® ngh Þ   ñ a  ë ng  µ n   h a nh  ra, c Tr §o T t q uy Õt  Þ n h: ® §i Ò u    H ñ y  b á  hi Ö u  lùc Q u y Õt ® Þ n h  s è.. 1. . ng µ y... th¸ng... n¨ m.. Ò... (2)   k Ó  tõ  . v ng µ y..   . th¸ng..   m. . n¨ §i Ò u  2. Q u y Õt ® Þ n h  n µ y  c ã  hi Ö u  lùc k Ó  tõ ng µ y  ký,. . (3) ch Þ u  t ¸ch  nhi Ö m  thi  . r h µ nh  quy Õt  Þ n h   µ y. ® n N ¬i  h Ë n: n N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­  h   Ò u   (K ý, ghi  â  ä   r h tªn  µ   ã n g   Ê u) v® d N §i 2, ­  . .. ­  u.. L. ________________________________________________________________________________ _________ (1)  g êi  quy Õt  Þ n h   û   á   N ra  ® hu b quy Õt  Þ n h   ® (2) (2) C¸c  quy Õt ® Þ n h: thanh  t ra h µ nh  ch Ý nh, thanh  tra chuyªn  ng µ nh; t ng  c Ç u  gi¸ m  ® Þ n h, th È m   r ® Þ n h;  ö   ¹t  ph¹ m   µ nh   Ý n h;  ¹ m   ÷  x ph vi  h ch t gi tang  Ët/ph ¬ ng   i Ö n   ph¹ m   µ nh   Ý n h,  Þch  v t vi  h ch t thu tang   v Ët/ph ¬ ng  i Ö n  ph¹ m   µ nh  Ý nh..v.v …   t vi  h ch (3)  êi  ã     Ng c liªn quan   Õ n   ® quy Õt   Þ n h   .  ® ®ã M É u   è  s 15 Tªn  ¬   uan  ñ   u¶n cq ch q c é ng  o µ   h éi  ñ   g h Ü a   Öt  m h x∙  ch n vi na Tªn  ¬   uan  q uy Õt  Þ n h cq ra  ® § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­   S è           /Q§    Tra       ­T , n g µ y  .     . . th¸ng  .   m   . . n¨ 200  .   .. q uy Õt  Þ n h   ñ a  .   . . (1) ® c t m   ÷  ¹ gi tang  Ët/ph ¬ n g   iÖ n  p h¹ m   µ nh   Ý n h v t vi  h ch
 20. N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­ C¨n  §i Ò u   cø  45,  Ò u   P h¸p  Ö nh  ö   ý  ph¹ m   µ nh   Ý n h   µ y  §i 46  l X l vi  h ch ng 02/7/2002; ­ C¨n  N g h Þ   Þ n h   cø  ® quy  Þ n h   ö   ¹t  ph¹ m   µ nh  Ý n h   rong  Ü nh  ù c  ® x ph vi  h ch t l v (2); ­ C¨n  Q u y Õt  Þ n h   cø  ® thanh  ra  è..   µ y..   t s . ng . th¸ng..   m...  ñ a..   Ò... . n¨ c .v ­  Ðt  Ò   X ® ngh Þ   ñ a  ë ng  µ n   h a nh  ra  c Tr §o T t (ho Æ c   Ðt  Ý nh  Êt,  ø c   é   ñ a  ô   x t ch m ®c v vi Ö c), q uy Õt  Þ n h: ® §i Ò u     ¹ m   ÷  1. T gi tang  Ët/ph ¬ n g  i Ö n  ph¹ m   µ nh  Ý n h   ñ a: v t vi  h ch c ­ Tªn  æ   øc  Æ c   nh © n   µ  èi  îng  t ch ho c¸  l® t thanh  ra. t ­  Þ a   Ø   ê ng  ró  § ch th t (ho Æ c   ¬i  ã n g   rô  ë   Ý n h): n® t s ch ­   L ý   do:   ® ∙   c ã   h µ nh   vi   vi   ph¹ m   h µ nh   ch Ý n h   v Ò   (2)   quy   ® Þ n h   t i ¹  ®i Ó m … .kho¶n ….§i Ò u …. N g h Þ   Þ n h   .(2). ® … ­  Ö c   ¹ m   ÷  Vi t gi tang  Ët/ph ¬ ng   i Ö n  ph¹ m   µ nh   Ý n h   îc  Ëp  µ nh  v t vi  h ch ® l th biªn b¶n   Ì m   (k theo  u y Õt  Þ n h   µ y). Q ® n §i Ò u    Q u y Õt  Þ n h   µ y  ã   Ö u   ùc  Ó   õ  µ y  ý,. (3)  Þ u   r¸ch  2. ® n c hi l k t ng k. ch t nhi Ö m   i  µ nh   th h quy Õt  Þ n h   µ y. ® n Q u y Õt  Þ n h   µ y  îc  öi  ® n ® g cho: 1.  æ   øc/c¸  © n   T ch nh (3)  Ó   Ê p   µ nh. ® ch h 2.  ¬   C quan/c¸  © n   nh (4)  Ó   èi  îp  Æ c   ø ng  Õ n. ® ph h ho ch ki N ¬i  h Ë n: n N g êi  q uy Õt  Þ n h ra  ® ­  h   Ò u   (K ý, ghi  â  ä   r h tªn  µ   ã n g   Ê u) v® d N §i 2, ­  . .. ­  u.. L. ________________________________________________________________________________ ________ (1)  ¬   C quan/c¸  © n   ã   È m   nh c th quy Ò n   ¹ m   ÷  t gi tang  Ët/ph ¬ ng  i Ö n  ph¹ m   µ nh  Ý nh. v t vi  h ch (2)  Ü n h   ù c:  L v khoa  ä c  µ   h v c«ng  ngh Ö;  ë   ÷ u  rÝ  Ö;  o  ê ng  µ   Êt îng  µ ng  sh t tu ®l v ch l h ho¸;  toµ n  µ   an  v ki Ó m  so¸t  øc  ¹. b x (3)  Tªn  êi  i  Ö n   æ   øc  Æ c   nh © n   µ  èi  îng  ng ®¹ di t ch ho c¸  l® t thanh  ra  ã   t c tang  Ët/ph ¬ ng  i Ö n  ph¹ m   v t vi  h µ nh  Ý n h   Þ   ¹ m   ÷. ch bt gi (4)  ¬   C quan   èi  îp/chøng   Õ n   ¬   ph h ki (C quan   c¶nh     B N D … .) s¸t,U Ch ó   : Trë ng   µ n   ý  §o Thanh   tra  Æ c   ho Thanh   tra viªn  ã   È m   c th quy Ò n   Quy Õ t   Þ n h   µ y   ra  ® n trong qu¸  tr×nh  thanh  tra  Õ u   Ðt  Êy  Ç n   Õt. n x th c thi M É u   è  s 16 Tªn  ¬   uan  ñ   u¶n cq ch q c é ng  o µ   h éi  ñ   g h Ü a   Öt  m h x∙  ch n vi na Tªn  ¬   uan  q uy Õt  Þ n h cq ra  ® § é c  Ëp    ù   o     ¹ nh  h ó c l ­T d ­H p ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­   S è           /Q§    Tra       ­T , n g µ y  .     . . th¸ng  .   m   . . n¨ 200  .   ..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản