intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 0492/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

110
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0492/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)" ban hành kèm theo QĐ số 416/TM-ĐB

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0492/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T h ¬ n g   ¹i  è  0492/2000/Q§­B T M   B tr m S n g µ y 20  th¸ng 03 n¨ m   2000 v Ò  viÖc  öa ® æ i, b æ  su n g   s Q u y   h Õ  c Ê p  Gi Êy ch ø n g   h Ë n  xu Êt xø  h µ n g  h o¸ a S E A N   c n c ña Vi Öt  a m  ­ M É u  D  ® Ó  h ën g  c¸c     theo " HiÖ p  ® Þ n h   N u ®∙i v Ò  C h ¬ n g  tr×nh  ®∙i ¦u   thu Õ  q u a n  cã hi Ö u  lùc ch u n g (CE P T)" b a n  h µ n h   m  theo  u y Õ t ® Þ n h  sè 416/T M­§ B   kÌ Q n g µy  13/05/1996 cña B é  tr n g  B é  T h ¬ n g   ¹i ë m B é  tr ëng B é  Th ¬ng  ¹i  m ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   95/CP  sè  ngµy 04/12/1993 cña ChÝnh phñ    vÒ chøc  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   20/1999/N§­   sè  CP ngµy 12/04/1999 cña ChÝnh  phñ  kinh doanh  vÒ    dÞch  gi¸m  vô  ®Þnh  hµng  ho¸; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  651/TTg  sè  ngµy 10/10/1995 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  thµnh  Uû  lËp  ban Quèc    gia §iÒu phèiho¹t®éng      cña ViÖt Nam     trongASEAN;   ­ C¨n  c«ng  cø  v¨n  356/VPUB   sè  ngµy 22/01/1996 cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc chØ  ®Þnh  quan  c¬  cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø    hµng   ho¸ theo HiÖp  ®Þnh  CEPT; Theo    ®Ò gnhÞ  cña  tr Vô  ëng  XuÊt  Vô  NhËp  khÈu; Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu 1: 1.­Söa    ®æi  kho¶n  §iÒu  Quy  2  5  chÕ  cÊp GiÊy chøng  nhËn xuÊt xø    ASEAN   cña ViÖt Nam       ­ MÉu       D ®Ó hëng    ®∙itheo  c¸c u    "HiÖp ®Þnh  Ch­ vÒ  ¬ng tr×nh      ¦u ®∙ithuÕ quan  hiÖu    cã  lùc chung  (CEPT)" ban    hµnh kÎm theo  QuyÕt  ®Þnh  416/TM­§B  sè  ngµy 13/05/1996 cña  tr   Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i. 2.­Ban    hµnh  Phô    (söa  æi) vÒ  lôc4  ®   Thñ      tôc xinkiÓm    cÊp  travµ  GiÊy  chøng nhËn  kiÓm     traxuÊt xø    hµng    ho¸ MÉu     D thay thÕ    Phô    cña  lôc 4  Quy  chÕ    nãitrªn.   §iÒu 2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. §iÒu 3: Vô  ëng  XuÊt  tr Vô  NhËp khÈu, Thñ  ëng    quan  li     tr c¸c c¬  cã  ªnquan thuéc  Bé Th¬ng    m¹i chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh  híng  vµ  dÉn    thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 Q uy   Õ ch      C Ê p  Gi Êy  h ø n g  n h Ë n  x u Êt  ø  A S E A N  c ña Vi Öt N a m  ­  É u  D c x M  ® Ó   ën g  c¸c     theo " HiÖ p  ® Þ n h  v Ò  C h ¬ n g   h u ®∙i tr×nh  ¦u ®∙i  thu Õ   u a n    q cã hi Ö u  lùc  h u n g  (CE P T)" c (Söa  æ i) ® (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  0492/2000/Q§­ sè  BTM   ngµy  20/03/2000    cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) II/ h ñ  tôc c Ê p  Gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  M É u  D  T §iÒu    s¬    5:Hå  xincÊp  GiÊy  chøng  nhËn  MÉu     D bao  gåm: 2.­GiÊy    chøng nhËn  kiÓm     traxuÊt xø    hµng    ho¸ (trong tr   êng    yªu hîp cã    cÇu  kiÓm  . tra) GiÊy  chøng nhËn nµy  ph¶i®¶m     b¶o      c¸cyªu cÇu  sau: ­ Phï hîp víi           Quy c¸c chÕ  xuÊt xø  vÒ    quy  ®Þnh  i t¹ Phô    1    lôcsè  kÌm  theo  Quy  chÕ  nµy,vµ;   ­ Do     doanh  nghiÖp kinh doanh    dÞch  gi¸m  vô  ®Þnh hµng ho¸ theo quy  ®Þnh    t¹ Phô    (söa ® æi) cña  i lôc4      Quy chÕ nµy cÊp;
  3. 3 P h ô  lôc 4 (söa ® æ i) V Ò   hñ   T tôc xin kiÓ m   tra vµ c Ê p  Gi Êy ch ø n g   h Ë n   n kiÓ m  tra xu Êt xø  h µ n g  h o¸ M É u  D (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  0492/2000/Q§­ sè  BTM   ngµy  20/03/2000 cña  tr   Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) §Ó   thùc hiÖn    Quy chÕ  xuÊt xø      vÒ    ®èi víi hµng    îchëng  ho¸ ®   chÕ    ®é u  ®∙ithuÕ    quan  theo HiÖp ®Þnh CEPT   cña      c¸c nícASEAN,        cÊp  thñ tôc xinvµ  GiÊy chøng  nhËn  kiÓm    traxuÊtxø    MÉu     îcquy  D®   ®Þnh  sau: nh    I. æ  c h ø c  ® îc c h Ø  ® Þ n h  ki Ó m  tra v µ   T c Ê p  Gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  ki Ó m  tra §iÒu 1: Tæ  chøc  îc chØ   ®   ®Þnh  thùc hiÖn nhiÖm   kiÓm     cÊp  vô  tra vµ  GiÊy  chøng nhËn  kiÓm     tra xuÊt  hµng  xø  ho¸ MÉu       D lµ c¸c doanh  nghiÖp kinh  doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh  hµng ho¸ theo quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè  i 20/1999/N§­   CP ngµy  12/04/1999 cña ChÝnh  phñ    vÒ kinh  doanh dÞch  vô  gi¸m  ®Þnh  hµng ho¸. §iÒu 2: §Ó  phôc  cho  vô  viÖc  kiÓm    chøc  tra, tæ  kiÓm    quyÒn    tracã  yªu cÇu ngêi   xin kiÓm       tra cung cÊp hay xuÊt tr×nh    c¸c chøng  cÇn  tõ  thiÕtcã  ªnquan    li   ®Õn   hµng  ho¸ còng  tiÕn  nh  hµnh  bÊt  viÖc  kú  kiÓm     tra hµng  ho¸ nµo nÕu  thÊy cÇn  thiÕt. II. Ó m  tra x u Êt x ø  h µ n g  h o¸  Ki §iÒu 3: ViÖc kiÓm     tra xuÊt xø    hµng  ho¸  îc tiÕn  ®   hµnh  íc khi hµng  tr     ho¸ xuÊt  khÈu.Riªng ®èi víi         hµng    ho¸ cÇn  kiÓm    trahµm  îng ASEAN       l   th× tuú theo møc    ®é phøc    t¹pviÖc  kiÓm    thÓ  îcthùc hiÖn    tracã  ®     tõkh©u s¶n xuÊt,chÕ    biÕn. Ngêi xin kiÓm         traxuÊt xø    hµng  ho¸  tr¸chnhiÖm     cã    t¹omäi ®iÒu kiÖn  cÇn thiÕt®Ó     ngêikiÓm       tratiÕn hµnh    c«ng viÖc  îcthuËn  inhanh  ®   lî  , chãng  vµ  chÝnh  x¸c. §iÒu 4: KiÓm     traxuÊtxø    hµng    ho¸ bao  gåm     c¸ch¹ng  môc  sau: ­§Æc     ®iÓm   hµng    ho¸ (chñng  iquy  lo¹   , c¸ch); ­Ký  hiÖu      m∙  trªnkiÖn  hµng;
  4. 4 ­KiÓu    ®ãng  kiÖn; ­Sè, khèil          îng (sè,khèil    îng cuèicïng c¨n cø        vµo  vËn  ®¬n); ­Hµm  îng ASEAN.   l   §iÒu 5: C¬     së. c«ng thøc tÝnh hµm  îng  l ASEAN   dông  ¸p  theo Quy  t¾c    3, Quy  t¾c  cña  4  Phô    trong Quy  lôc 1    ®Þnh  cña ASEAN     vÒ viÖc cÊp GiÊy chøng  nhËn xuÊtxø    hµng   ho¸ MÉu  D. III.T h ñ  tôc xin ki Ó m  tra v µ giÊy c h ø n g  n h Ë n     ki Ó m  tra x u Êt x ø  h µ n g  h o¸  §iÒu 6: Khi lµm    thñ      tôc xin kiÓm     tra xuÊt xø    hµng ho¸,ngêi xin kiÓm           tra ph¶i   b¶o  ®¶m: 6.1  cã    s½n   §∙  ®ñ vµ  sµng    ®Ó kiÓm     tra ®èi    víihµng ho¸  xuÊt  cã  xø  thuÇn    tuýASEAN. 6.2 §∙ b¾t      ®Çu  hay ®ang  îcs¶n  ®   xuÊt ®èi      víihµng    ho¸ ph¶ix¸c ®Þnh      hµm  îng ASEAN. l   §iÒu 7: Hå  xinkiÓm    s¬    traxuÊtxø    hµng    ho¸ MÉu     D bao  gåm: 7.1  Hai      tê ®¬n    xin kiÓm     tra xuÊt xø    hµng  ho¸ MÉu     D (theo mÉu  quy  ®Þnh  ®Ýnh  kÌm)  ® îc khai®Çy     ký    ªng®èi    ®∙      ®ñ vµ  tªn (ri   víidoanh nghiÖp  th× ph¶i®ãng      dÊu). 7.2 C¸c    chøng    îcgöikÌm  tõ®     theo ®¬n      xinkiÓm    traxuÊtxø    hµng  ho¸: 7.2.1       §èivíihµng    nguyªn,phô    ho¸ cã    liÖu nhËp  khÈu  ngoµiASEAN     vµ/ hoÆc   kh«ng    x¸c®Þnh  îcxuÊtxø; ®     ­ Quy    tr×nh pha    trén/quy tr×nh s¶n      xuÊt,l¾p      r¸phay b¶ng    gi¶itr×nh tû     lÖ  pha    trénnguyªn,phô      liÖu ®Çu  vµo cña hµng ho¸. ­ Ho¸ ®¬n,  chøng  ®Ó     tõ  x¸c ®Þnh     gi¸nhËp theo ®iÒu kiÖn CIF cña  nguyªn,phô      liÖu nhËp  khÈu  ngoµiASEAN.   ­ Ho¸    ®¬n, chøng    tõ chøng minh nguyªn,phô    liÖu kh«ng      x¸c ®Þnh  îc ®   xuÊtxø.   7.2.2       §èivíihµng    xuÊtxø  ho¸ cã    céng  gép: ­ C¸c    chøng nhËn xuÊt xø    tho¶ m∙n ®iÒu kiÖn xuÊt xø    MÉu         D tõ c¸c thµnh    viªnASEAN. ­ C¸c quy tr×nh pha trén/quy tr×nh    s¶n xuÊt, l¾p      r¸p hoÆc  b¶n    gi¶i tr×nh pha      trénnguyªn liÖu ®Çu       vµo cña  hµng ho¸.
  5. 5 7.3 C¸c    giÊy tê ph¶iph¶inép  ícngµy          tr   nhËn GiÊy chøng  nhËn  kiÓm    tra xuÊt xø    hµng      ho¸ (cã thÓ nép b¶n sao,nhng    ph¶ixuÊt tr×nh b¶n        chÝnh    ®Ó ®èi chøng):   ­VËn    ®¬n; ­ Ho¸    ®¬n  ¬ng    th m¹ivµ/hoÆc    c¸c giÊy      tê ®Ó chøng  minh    gi¸xuÊt khÈu    hµng    ho¸ theo ®iÒu    kiÖn FOB. §iÒu 8: Ngêi xin kiÓm         traxuÊt xø    hµng  ho¸ MÉu     D ph¶i hoµn    toµn chÞu tr¸ch   nhiÖm   íc ph¸p    tÝnh  tr   luËtvÒ  chÝnh    trung thùc cña        ®∙    x¸c vµ      c¸c chitiÕt  kª khaitrong ®¬n        xinkiÓm    tracòng    nh trong c¸cchøng          tõgöikÌm. §iÒu 9: GiÊy  chøng nhËn kiÓm     tra xuÊt  hµng  xø  ho¸  îc lËp    ®   trªn mÉu   chØ  biÓu îng cña  Ên  cã  t   doanh nghiÖp kinh doanh    dÞch    vô gi¸m ®Þnh  hµng ho¸  ® îc ®¨ng  t¹  ®∙    ký  iCôc  h÷u  Së  C«ng  nghiÖp thuéc  Khoa  Bé  häc  C«ng nghÖ  M«i  êng. vµ  tr
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2