Quyết định 05/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định 05/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 05/2005/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 05/2004/Q -BGTVT NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2005 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C C A THANH TRA C C Ư NG B VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Thanh tra s 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 136/2004/N -CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng Thanh tra C c ư ng b Vi t Nam (sau ây g i là Thanh tra C c ư ng b ) là cơ quan thu c h th ng t ch c Thanh tra giao thông v n t i, th c hi n ch c năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a C c ư ng b Vi t Nam. Thanh tra C c ư ng b ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam (sau ây g i là C c trư ng) và s ch o v công tác, t ch c và ho t ng nghi p v thanh tra c a Thanh tra B Giao thông v n t i. Thanh tra C c ư ng b có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, ư c s d ng con d u c a C c ư ng b Vi t Nam khi Chánh Thanh tra C c th a l nh C c trư ng ký văn b n. Thanh tra C c ư ng b có tên giao d ch vi t b ng ti ng Anh là Viet Nam Road Administration Inspectorate, vi t t t là ROAI. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra C c ư ng b 1. Tham gia xây d ng các d th o văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i ư ng b ; ch trì ho c tham gia xây d ng các d th o văn b n quy ph m pháp lu t có
  2. liên quan n t ch c và ho t ng c a thanh tra ư ng b theo phân công c a C c trư ng. 2. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao i v i cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a C c trư ng. 3. Thanh tra i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài trong vi c th c hi n pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p v : a) Tiêu chuNn k thu t c a công trình ư ng b do B Giao thông v n t i tr c ti p qu n lý theo phân c p; tiêu chuNn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n giao thông v n t i ư ng b theo phân công c a B Giao thông v n t i. b) Trách nhi m b o v k t c u h t ng ư ng b theo quy nh c a pháp lu t v t ch c qu n lý k t c u h t ng ư ng b ; trách nhi m m b o an toàn giao thông khi thi công trên các tuy n ư ng b ang khai thác do B Giao thông v n t i tr c ti p qu n lý; c) Tiêu chuNn, quy trình ki m nh c a cơ s ki m nh ch t lư ng, an toàn k thu t phương ti n, thi t b giao thông v n t i ư ng b ; d) i u ki n, tiêu chuNn i v i ngư i i u khi n phương ti n cơ gi i ư ng b ; ) ào t o, sát h ch, c p, i, thu h i gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b ; e) Ho t ng v n t i và d ch v h tr v n t i ư ng b theo phân c p qu n lý. 4. Phát hi n, l p biên b n, có bi n pháp ngăn ch n, quy t nh theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ki n ngh ho c trình cơ quan có thNm quy n ki n ngh hoàn thi n chính sách, pháp lu t v qu n lý chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b ; ki n ngh c p có thNm quy n ình ch vi c thi hành ho c hu b nh ng quy nh trái pháp lu t ư c phát hi n qua công tác thanh tra. 6. Giúp Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i hư ng d n nghi p v thanh tra chuyên ngành ư ng b cho Thanh tra S Giao thông v n t i (ho c S Giao thông công chính). 7. Giúp C c trư ng t ch c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; công tác phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí theo quy nh c a pháp lu t. 8. Ph i h p v i Thanh tra C c khác thu c B Giao thông v n t i, thanh tra các B , ngành, chính quy n a phương và các cơ quan liên quan trong quá trình thanh tra, ki m tra v các lĩnh v c liên quan n giao thông v n t i ư ng b ; v i cơ quan b o v pháp lu t trong vi c phòng ng a, ngăn ch n, u tranh ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c giao.
  3. 9. T ng h p, báo cáo k t qu công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí thu c ph m vi trách nhi m c a C c ư ng b Vi t Nam. 10. Qu n lý biên ch , tài s n, kinh phí ho t ng c a Thanh tra C c theo quy nh. 11. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác c a pháp lu t và C c trư ng, Chánh Thanh tra B giao. i u 3. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Thanh tra C c 1. Lãnh o, ch o công tác thanh tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a C c ư ng b Vi t Nam; tr c ti p qu n lý, i u hành cơ quan Thanh tra C c ư ng b th c hi n nhi m v , quy n h n theo Quy t nh này và các quy nh khác c a pháp lu t. 2. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra trình C c trư ng phê duy t và t ch c th c hi n. 3. Trình C c trư ng quy t nh thanh tra theo thNm quy n. 4. Quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra th c hi n quy t nh thanh tra ho c phân công thanh tra viên th c hi n nhi m v thanh tra. 5. Ki n ngh C c trư ng xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a C c trư ng; ph i h p v i ngư i ng u cơ quan, t ch c trong vi c xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a cơ quan, t ch c ó. 6. Ki n ngh C c trư ng ình ch vi c thi hành, s a i, bãi b nh ng quy t nh trái pháp lu t c a các cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý c a C c trư ng; trư ng h p ki n ngh ó không ư c ch p thu n thì báo cáo Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i. 7. Quy t nh ình ch ho c ki n ngh ngư i có thNm quy n ình ch hành vi trái pháp lu t chuyên ngành c a cơ quan, t ch c, cá nhân khi có căn c xác nh hành vi ó gây thi t h i n l i ích nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân ho c gây tr ng i cho quá trình thanh tra. 8. Ki n ngh C c trư ng ho c yêu c u t ch c, cá nhân liên quan ưa ra các bi n pháp c n thi t nh m b o m các i u ki n an toàn giao thông v n t i ư ng b theo tiêu chuNn và quy nh hi n hành. 9. Căn c báo cáo k t qu thanh tra c a oàn thanh tra k t lu n v n i dung thanh tra i v i trư ng h p Chánh Thanh tra C c quy t nh thanh tra. 10. X ph t vi ph m hành chính theo thNm quy n ho c trình Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính.
  4. 11. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. T ch c và biên ch 1. T ch c giúp vi c c a Chánh Thanh tra C c g m có: Ban Thanh tra ư ng b I, tr s t thành ph Hà N i; Ban Thanh tra ư ng b II, tr s t t i thành ph Vinh, t nh Ngh An; Ban Thanh tra ư ng b III, tr s t t i thành ph à N ng; Ban Thanh tra ư ng b IV, tr s t t i thành ph H Chí Minh và các i Thanh tra ho t ng theo khu v c. Ban Thanh tra ư ng b do B trư ng B Giao thông v n t i thành l p, t ch c l i, gi i th theo ngh c a C c trư ng và Chánh Thanh tra B . i Thanh tra do C c trư ng thành l p, t ch c l i, gi i th . C c trư ng quy nh nhi m v c th , ph m vi ho t ng c a Ban Thanh tra và i Thanh tra cho phù h p v i nhi m v ư c giao và quy nh c a pháp lu t. Ban Thanh tra, i Thanh tra có tr s và con d u ho t ng nghi p v . Ban Thanh tra và i thanh tra xa tr s c a Thanh tra C c ư c m tài kho n nh n ti n chi cho ho t ng thư ng xuyên c a Ban và i Thanh tra. 2. Thanh tra C c có Chánh thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, Trư ng Ban, Phó trư ng Ban, i trư ng, i phó, Thanh tra viên và chuyên viên, cán s , nhân viên. Chánh Thanh tra C c do C c trư ng b nhi m, mi n nhi m sau khi có s th ng nh t c a Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i b ng văn b n. Phó Chánh Thanh tra C c, Trư ng Ban, Phó trư ng Ban do C c trư ng b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Chánh Thanh tra C c. i trư ng, i phó do Chánh Thanh tra C c b nhi m, mi n nhi m. Thanh tra viên ư c b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i. 3. Biên ch c a Thanh tra C c thu c biên ch hành chính c a C c ư ng b Vi t Nam do B trư ng B Giao thông v n t i giao hàng năm. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Th trư ng cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. ào ình Bình ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản